Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
  • Kampania informacyjna ZUS
  • PT KRUS w Górze informuje
  • Straciłeś kartę? Nie ryzykuj!
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportPowiatowy Urząd Pracy w Górze informuje

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na rok 2019

Zdjęcie: Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje


Szanowni Pracodawcy,

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie dodatkowo pozyskanych środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na rok 2019

od 07.10.2019 r. do 11.10.2019 r.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w ramach ustalonych priorytetów, na które składają się: 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem. W 2019 r. priorytetami wydatkowania środków z rezerwy KFS są:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy na konsultacje dotyczące możliwości pozyskania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz sposobu wypełniania wniosku, które organizowane będą 08.10.2019 r. (wtorek) w godzinach od 10.00 do 12.00 w pokoju nr 5
Rozpatrywanie wniosków
Wnioski wraz z załącznikami celem ich rozpatrzenia przekazywane są przez pracownika merytorycznego na posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków powołanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze.
Komisja o której mowa powyżej przy weryfikacji złożonego wniosku bierze pod uwagę kompletność wniosku wraz z załącznikami (co stanowi obligatoryjny warunek dla możliwości rozpatrywania wniosku) oraz:
a) ocenia spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów formalnych, tj.:
 posiadanie przez wnioskodawcę statusu pracodawcy;
 posiadanie przez wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na terenie właściwości miejscowej Urzędu Pracy pod warunkiem, że osoby wskazane do objęcia wsparciem ze środków KFS wykonują pracę na terenie powiatu górowskiego;
 uzyskanie pomocy de minimis w wysokości nie przekraczającej pułapów pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 zgodność wniosku pracodawcy z co najmniej jednym z priorytetów wydatkowania środków KFS, obowiązujących w roku bieżącym;
 koszt kształcenia, który nie przekracza 3–krotności przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do jednej osoby (w oparciu o oświadczenie złożone przez wnioskodawcę);
 posiadanie statusu pracodawcy lub pracownika przez osoby wskazane do objęcia finansowaniem ze środków KFS,
 okres zatrudnienia pracowników przekraczający okres realizacji kształcenia ustawicznego oraz
 posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego wskazanego we wniosku dokumentu uprawniającego do prowadzenia pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.
b) ocenia spełnienie przez wnioskodawcę co najmniej dwóch spośród czterech kryteriów merytorycznych, tj.:
 zgodność nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego kompetencji z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
Przy kwalifikowaniu zgodności wniosku pracodawcy z potrzebami lokalnego rynku pracy bierze się pod uwagę wyniki analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców w Urzędzie Pracy.
 posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego wskazanego we wniosku certyfikatów jakości oferowanych usług;
 porównywalność kosztów kształcenia ustawicznego wskazanego przez wnioskodawcę do sfinansowania ze środków KFS z kosztami podobnych usług na dostępnych na rynku;
 planowanie przez wnioskodawcę dalszego zatrudnienia osób, których kształcenie ustawiczne byłoby finansowane ze środków KFS.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców oraz naboru wniosków można uzyskać w Powiatowy

Szczegółowe informacje w załączonych plikach pdf.

Plik do pobrania: plakat_ogloszenie_o_naborze_kfs_ostatni_nabor.pdf
Plik do pobrania: plakat_ogloszenie_o_naborze_rezerwa_kfs-1.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.