Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Jeśli urodziłaś się w 1953 - sprawdź czy możesz mieć wyższą emeryturę
  • Pod papugami
  • Kampania edukacyjna Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
  • AKTYWNY SAMORZĄD - 2019 ROK
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Do podstawowych zadań wydziału należy:


I. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
1. Opracowywanie aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji.
2. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
3. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
4. Prowadzenie rejestru aktów prawnych Starosty.
5. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
6. Przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom oraz zawartych porozumień.

II. w zakresie skarg i wniosków:
1. Przyjmowanie i kontrola prawidłowego załatwiania skarg i wniosków.

III. w zakresie spraw kadrowych:
1. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę.
2. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i prowadzenie stosownych rejestrów.
3. Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących stosunku pracy.
4. Prowadzenie spraw w zakresie praktyk zawodowych, stażów absolwenckich.
5. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa.
6. Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Starostwie tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
8. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
9. Nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony bezpieczeństwa informacji w starostwie.
10. Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w starostwie podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz wdrażanie postępowań reklamacyjnych wobec tych pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu obrony cywilnej i obronności.

IV. w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
1. Administrowanie budynkami Starostwa oraz finansowanie kosztów ich utrzymania.
2.Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa.
4. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.
5. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami.
6. Gospodarowanie drukami i formularzami.
7. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.
8. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, faxowej i alarmowej.
9. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
10. Prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń Starostwa.

V. w zakresie informatyzacji:
1. Koordynacja działań z zakresu informatyki w Starostwie.
2. Opracowanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji w Starostwie.
3. Prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej.
4. Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej.
5. Zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie.
6. Organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego.
7. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w wydziałach i biurze.
8. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.

VI. w zakresie spraw obywatelskich:
1. Prowadzenie spraw ze sprowadzaniem zwłok z zagranicy.
2. Sprawy związane z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych.
3. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
4. Sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu testamentu.

VII. w zakresie ochrony zdrowia:
1. Współpraca z Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Współpraca w zakresie ochrony zdrowia z samorzadami gminnymi, powiatowymi, samorządem wojewódzkim, administracją rządową.
3. Promocja zdrowia:
a) prowadzenie monitoringu stanu zdrowia mieszkańców powiatu,
b) przygotowywanie procedury i nadzór nad realizacją programów zdrowotnych.
4. Realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych.

VIII. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
2. Doradztwo w zakresie zakładania, funkcjonowania oragniazcji pozarządowych.
3. Rejestracja i ewidnecja stowarzyszeń zwykłych.
4. Rejestracja i ewidnecja klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych.
5. Opracowywanie i realizacja programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
6. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
8. Nadzorowanie zadań publicznych organizowanych przez organizacje pozarządowe.
9. Prowadzenie zakładki "Organizacje pozarządowe" na stronie internetowej powiatu.

IX. w zakresie obsługi Rady:
1. Gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji.
2. Przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji.
3. Opracowanie materiałów na obrady Rady i posiedzenia Komisji Rady.
4. Sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady.
5. Prowadzenie rejestrów:
– uchwał rady
– wniosków i opinii komisji,
– interpelacji i wniosków radnych
6. Doręczenie w/w dokumentów organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem.
7. Współpraca z radcą prawnym w zakresie opiniowania uchwał kierowanych pod obrady Rady.

X.  w zakresie programów i pozyskiwania środków unijnych:
1. Pozyskiwanie środków dla powiatu z funduszy: unijnych, wojewódzkich, narodowych i innych.
2. Opracowywanie projektów wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych dot. programów o charakterze powiatowym.
3. Prowadzenie doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie programów Unii Europejskiej.
4. Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej o programach Unii Europejskiej.
5. Współpraca z krajowymi i regionalnymi ośrodkami na rzecz integracji europejskiej.
6. Udział w regionalnych komitetach sterujących programami Unii Europejskiej.
7. Informowanie potencjalnych beneficjentów o warunkach udziału i otrzymania dofinansowania z programów Unii Europejskiej.
8. Obsługa programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej poprzez wykonywanie funkcji koordynacyjno-zarządzających dot. projektów o charakterze powiatowym
9. Koordynacja zadań z zakresu realizacji strategii rozwoju powiatu górowskiego.

XI. prowadzenie spraw związanych z kontaktami i współpracą powiatu z zagranicą, zwłaszcza poprzez:
1. Inspirowanie, inicjowanie, organizowanie i koordynację współpracy z zagranicą prowadzonej przez organy powiatu i wydziały Starostwa.
2. Organizowanie i obsługę wyjazdów zagranicznych delegacji powiatu oraz przyjazdów gości z zagranicy.
3. Przygotowywanie dokumentów, opracowań i korespondencji z partnerami zagranicznymi.
4. Kojarzenie interesów jednostek krajowych i zagranicznych, związanych z potrzebami Powiatu.
5. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych itp. w ramach zawieranych porozumień i umów z partnerami zagranicznymi, w szczególności z zaprzyjaźnionymi regionami.
6. Współuczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym, z udziałem przedstawicieli Powiatu.
7. Współpracę przy opracowywaniu i prowadzeniu katalogu ofert dla potencjalnych inwestorów.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.