Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Powiatowy Urząd Pracy informuje
  • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  • Spotkanie z grupą rekonstrukcyjną Festung Breslau
  • Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
  • Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii: 10 porad policjanta
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWydział Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska

Do podstawowych zadań Wydziału należy:


I. z zakresu ustawy prawo budowlane:
1. Sprawowanie nadzoru i kontroli na przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
2. Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz innych decyzji wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:
a) o przeniesieniu pozwolenia na budowę,
b) o zatwierdzeniu projektu zamiennego i zmianie pozwolenia na budowę.
3. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
4. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
5. Sprawy związane z:
a) nakładaniem obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
b) nakładaniem obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia,
c) rozstrzyganiem o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
d) uzgadnianiem rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych.
6. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń:
a) o zamiarze budowy obiektów i wykonaniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
b) o rozbiórce obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
c) o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
7. Rejestrowanie i wydawanie dzienników budów.

II. z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
2. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie inwestycji celu publicznego.

III. w zakresie inwestycji:
Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji realizowanych przez Powiat.

IV. wydawanie zaświadczeń:
1. O samodzielności lokali.
2. O powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
3. Inne zaświadczenia wynikające z zakresu działania wydziału.

V. Sprawozdawczość:
1. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego.
2. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

VI. z zakresu ustawy o odpadach:

Udzielanie zezwoleń na przetwarzanie, zbieranie odpadów.

VII. z zakresu ustawy prawo ochrony środowiska:

1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
2. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
3. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
4. Wydawanie i zmiana pozwoleń zintegrowanych, nadzoru nad wydanymi pozwoleniami zintegrowanymi.
5. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia, a wymagających zgłoszenia.
6. Udział i współpraca przy tworzeniu przez Radę Powiatu powiatowego programu ochrony środowiska.
7. Nadzór i kontrola nad prowadzeniem pomiarów emisji.
8. Prowadzenie postępowań dla podmiotów prowadzących instalację dotyczącą przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.
9. Identyfikowanie potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

VIII. z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie.
2. Prowadzenie elektronicznej bazy danych w zakresie należącym do starosty.
3. Opiniowanie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć, dla instalacji których starosta wydaje pozwolenia zintegrowane.

IX. z zakresu ustawy prawo wodne:
1. Stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z zasobu.
2. Stwierdzanie w drodze decyzji przejścia do zasobu nieruchomości gruntów zbudowanych urządzeniami wodnymi znajdujących się poza linią brzegu oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa lub ich części oraz ich wykreślenie z tego zasobu.
3. Opiniowanie powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego.
4. Stwierdzenie ustanowienia i wygaśnięcia trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych urzędom morskim.
5. Zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej.
6. Ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaj świadczeń, jakie powinny ponosić na rzecz spółki wodnej osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona.
7. Nadzorowanie i kontrolowanie działalności spółki wodnej.
8. Rozwiązywanie w drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczanie jej likwidatora.
9. Występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej.
10. Ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda wystąpiła na skutek wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 31 ust. 2, art. 135 ust. 1 pkt2 i ust. 2, art. 141ust. 1 i 4, art. 327 ust.4 i 6 lub art. 382 ust. 7 n. pr. wod.
11. Potwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw.

X. z zakresu ustawy o rybactwie śródlądowym:
1. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
2. Nadzór nad Społeczną Strażą Rybacką.
3. Wydawanie kart wędkarskich do amatorskiego połowu ryb.
4. Współpraca z Zarządem Okręgowym PZW we Wrocławiu w zakresie funkcjonowania i realizacji zadań przez Społeczną Straż Rybacką.

XI. z zakresu ustawy o lasach:
1. Nadzór nad gospodarką leśną, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym:
- rozstrzyganie zastrzeżeń i wniosków odnośnie uproszczonego planu urządzenia lasu,
- nakazywanie wykonania obowiązków i zadań wynikających z trwałego utrzymania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania,
- zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- rozpatrywanie wniosków o wydanie (w przypadkach losowych) zezwolenia na pozyskanie drewna.
2. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna.
3. Sporządzanie planów urządzenia lasu lub uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
4.sWydawanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa.
5. Rozpatrywanie spraw związanych ze zmianą lasu o powierzchni do 10 ha na użytek rolny.
6. Rozpatrywanie pozostałych spraw związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z ustawy o lasach.

XII. główne zadania z zakresu ustawy o transporcie kolejowym:

Zezwalanie na usunięcie drzew lub krzewów na wniosek zarządu kolei, w razie potrzeby usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne oraz przyznawanie odszkodowań za ich usunięcie.

XIII. z zakresu ustawy o ochronie przyrody:
1. Prowadzenie rejestrów:
- przetrzymywanych roślin i zwierząt, których przewożenie przez granicę państwa podlega ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
- uprawy i hodowli roślin i zwierząt, które podlegają ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.
2. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.
3. Przyjmowanie informacji oraz dokumentacji fotograficznej o terminie, ilości, powierzchni, miejscu i przyczynie usunięcia drzew, krzewów, stanowiących złom lub wywrot.
4. Wydawanie decyzji z naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej za:
- zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
- usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
- zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

XIV. z zakresu ustawy prawo łowieckie:
1. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych.
2. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych dla kół łowieckich, naliczanie czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich i rozdysponowywanie zebranych środków.

XV. z zakresu ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia i ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:
1. Kontrola wykonywania zalesienia, prowadzenia uprawy leśnej oraz ocena udatności upraw leśnych,
2. Wstrzymywanie wypłat należnego właścicielowi zalesionego gruntu rolnego ekwiwalentu
w przypadku:
- prowadzenia uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesienia,
- zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu.
3. Podwyższanie na wniosek właściciela zalesionego gruntu, po wydaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności uprawy, należnego ekwiwalentu o 50% w przypadku, gdy równocześnie z przeznaczeniem gruntu do zalesienia następuje likwidacja gospodarstwa rolnego, i nie jest on ponadto właścicielem gruntu rolnego lub działki siedliskowej powyżej 0,80 ha.

XVI. z zakresu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska:

1. Współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie wykonywania czynności kontrolnych, monitoringu środowiska, przekazywania wyników pomiarów, analiz i obserwacji stanu środowiska.
2. Określenie, w związku z przedłożoną przez IOŚ informacją o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla powiatu, kierunków działania Inspekcji, w celu zapewnienia należytej ochrony środowiska w powiecie.

XVII. z zakresu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich:

Zezwalanie na dopuszczanie reproduktora do rozrodu naturalnego po zasięgnięciu opinii właściwej izby rolniczej albo właściwego związku hodowców prowadzącego księgę lub rejestr hodowlany.

XVIII. z zakresu ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji:

1. Wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu.
2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż uprawnień.
3. Wydawanie decyzji – zgody na zakup dodatkowych uprawnień emisji z rezerwy.

XIX. skreślone

XX. inne zadania wydziału:
1. Gromadzenie informacji z terenu powiatu dotyczących korzystania ze środowiska przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w formie opisowej jak i graficznej (rejestry, bazy danych itp.).
2. Współpraca merytoryczna w zakresie różnych dziedzin ochrony środowiska z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego, gmin powiatu górowskiego.
3. Gromadzenie wszelkich informacji dotyczących stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu i udostępnianie ich zainteresowanym.
4. Prowadzenie sprawozdawczości GUS w zakresie spraw prowadzonych przez wydział.
MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.