Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Zastrzeganie dokumentów tożsamości
  • ZUS informuje
  • Dobre praktyki w pracy rolnika
  • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku
  • Pozostając pod urokiem słonecznej Italii…
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWYDANIE LUB ZMIANA TREŚCI LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY

KARTA INFORMACYJNA (KM-37)


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1265)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007r. Nr 235, poz. 1726 ze zm.),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51),

II. Wykaz wymaganych dokumentów

I. WYDANIE LICENCJI

1. Wniosek o wydanie licencji,
2. Zaświadczenie z rejestru skazanych lub oświadczenie stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
3. Oświadczenie potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. Certyfikat kompetencji zawodowych wraz z umową osoby zarządzającej transportem,
5. Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji wynikający z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.,
6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej zdolności finansowej na kwotę co najmniej 9.000 EURO w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd w postaci rocznego sprawozdania finansowego potwierdzonego przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej,
7. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r.,
8. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych,

9. Dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów,
10. Dowód wpłaty za wydanie licencji lub zmianę treści,
11. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela.

II. ZMIANA TREŚCI LICENCJI

1. Wniosek o zmianę treści licencji lub zmianę wykazu pojazdów,
2. Oświadczenie stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
3. Oświadczenie potwierdzające posiadanie rzeczywistej i stałej siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4. Certyfikat kompetencji zawodowych wraz z umową osoby zarządzającej transportem,
5. Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji wynikający z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.,
6. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej zdolności finansowej na kwotę co najmniej 9.000 EURO w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd w postaci rocznego sprawozdania finansowego potwierdzonego przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, gwarancji bankowej lub ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej,
7. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r.,
8. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kopiami dowodów rejestracyjnych,
9. Dokument stwierdzający prawo do dysponowania pojazdami w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów,
10. Dowód wpłaty za wydanie licencji lub zmianę treści,
11. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela.

III. Opłaty

Za udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pobiera sie opłatę w wysokości:
- 800 zł gdy termin ważności licencji wynosi od 2 do 15 lat,
- 900 zł gdy termin ważności licencji wynosi powyżej 15 do 30 lat,
- 1.000 zł gdy termin ważności licencji wynosi powyżej 30 do 50 lat.

Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd zgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 1% powyższej opłaty.

Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% powyższej opłaty.

Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% powyższej opłaty.

Opłatę dokonuje się w kasie Starostwa, ul. Mickiewicza 1, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.30 – 14.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.00.

Opłatę za wydanie licencji i wypisów można dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, nr konta: 68 2190 0002 3000 0048 3203 0101.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

IV. Termin załatwienia sprawy


Do 30 dni.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Mickiewicza 1 , pokój nr 15, 16, I piętro
tel. 65 544-39-45,
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 – 14.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje

1. Licencje na międzynarodowy transport drogowy wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego,
2. Ważność zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób zarządzających przedsiębiorstwem - ważne na 6 miesięcy wstecz,
3. Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania,
4. Spełnienie wymogu zdolności finansowej potwierdza się:
a) poświadczonym przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznym sprawozdaniem finansowym,
b) w drodze odstępstwa organ wydający licencję może wyrazić zgodę aby przedsiębiorca przedstawił:
- gwarancję bankową,
- ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego banku lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na wymaganą kwotę.


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.