Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Straciłeś kartę? Nie ryzykuj!
  • Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego informuje
  • Jeśli urodziłaś się w 1953 - sprawdź czy możesz mieć wyższą emeryturę
  • Zespół Szkół w OSE
  • Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY, ZMIANA DANYCH W PRAWIE JAZDY

KARTA INFORMACYJNA (KM-2)


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 627),
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Wniosek,
2. Jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
3. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (w przypadku przedłużenia ważności dokumentu),
4. Kserokopia dotychczasowego prawa jazdy (nie dotyczy przypadków ubiegania się o wtórnik tego dokumentu w przypadku zagubienia),
5. Kserokopia dowodu osobistego lub w przypadku jego braku potwierdzenie zameldowania (dotyczy zmiany danych osobowych),
6. Dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za druk prawa jazdy,
7. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela,

III. Opłaty

Za wydany wtórnik uiszcza się opłatę w wysokości: 100,50 zł.

Opłatę dokonuje się w kasie Starostwa, ul. Mickiewicza 1, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.30 – 14.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.00.

Opłatę za wydanie uprawnień można dokonać na konto. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem.
Dane do przelewu: Starostwo Powiatowe, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra,
nr konta: 68 2190 0002 3000 0048 3203 0101.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

IV. Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 17, I piętro
tel. 65 544-39-47
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 – 14.00.

VI. Informacja o trybie odwoławczym

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje

Osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, o jego zniszczeniu w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Sprawdź czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.