Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Zespół Szkół w OSE
  • Zastrzeganie dokumentów tożsamości
  • Ferie na sportowo
  • Wydział Komunikacji i Dróg informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportWYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) ORAZ PRAWA JAZDY

KARTA INFORMACYJNA (KM-1)


I. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627),
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Wniosek,
2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
3. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
4. Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (dotyczy kat. AM, A1, B1, T),
5. Jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,
6. Dokument tożsamości do wglądu,
7. Kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
8. Kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
9. Kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca,

III. Opłaty

Za wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę opłaty nie pobiera się.

Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy. Niedostarczenie dowodu wpłaty uniemożliwia wysłanie zamówienia na druk prawa jazdy do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie.

Za wydanie prawa jazdy po egzaminie opłata wynosi: 100,50 zł.

Opłatę za wydanie prawa jazdy dokonuje się w kasie Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, II piętro
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.30 – 14.30, wtorek - piątek 7.30 - 14.00.

Opłatę za wydanie prawa jazdy można dokonać na konto Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, nr konta: 68 2190 0002 3000 0048 3203 0101.

Dowód uiszczenia przelewu należy dołączyć do wniosku o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem lub przesłać na adres e-mailowy  komunikacja@powiatgora.pl 

IV. Termin załatwienia sprawy

Po złożeniu dokumentów zostaje wygenerowany w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji i Dróg w Górze, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 17, I piętro
tel. 65 544 39 63 
tel. 65 544 39 64
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.15 – 14.30, wtorek - piątek 7.15 – 14.00.

VI. Informacja o trybie odwoławczym

Nie przysługuje.

VII. Dodatkowe informacje

1. Indywidualny nr PKK wydaje się wyłącznie osobie ubiegającej się o jego wydanie,
2. PKK jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu,
3. PKK wydaje się w przypadku:
a) ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
b) rozszerzenia uprawnień,
c) wymiany prawa jazdy zagranicznego (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
d) przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 roku
e) przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
f) ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane z WORD-u do starostwa.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.