Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Emerytury dla obywateli Ukrainy w oparciu o umowę Polska - Ukraina
  • Pomoc dla ofiar przestępstw
  • Ferie z PCDNiPPP w Górze
  • Ostrzeżenie!
  • PT KRUS w Górze informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportKomuniukat PINB

Przypomina się wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom budynków i obiektów budowlanych o wypełnieniu wynikających z przepisów Prawa budowlanego obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych, szczególnie w okresie sezonu grzewczego, jak również o zagrożeniach wynikających z intensywnych opadów śniegu, odwilży, oblodzeń, powstawania nawisów śniegowych i lodowych w strefie krawędzi dachów i rynien


Góra, dnia 19.11.2014 r

PINB.70042.3.2.2014
KOMUNIKAT

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Zgodnie z pismem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr WOP.763.40.2014.IV.30.0.2 z dnia 30.10.2014 r. oraz w nawiązaniu do korespondencji z poprzednich lat niniejszym przypomina się wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom budynków i obiektów budowlanych o wypełnieniu wynikających z przepisów Prawa budowlanego obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych, szczególnie w okresie sezonu grzewczego, jak również o zagrożeniach wynikających z intensywnych opadów śniegu, odwilży, oblodzeń, powstawania nawisów śniegowych i lodowych w strefie krawędzi dachów i rynien ( okapów) . Do obowiązków właścicieli i zarządców należy nie tylko usuwanie nadmiaru śniegu, ale także usuwanie sopli , brył, nawisów lodowych i śniegowych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się obok budynków.

Przypomina się również o konieczności prowadzenia stałego monitoringu, oznakowania – w razie konieczności wyznaczenia stref bezpieczeństwa - oraz likwidowanie powstałych zagrożeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsze wystąpienie jest aktualne i obowiązujące, , gdyż dotyczy całego okresu zimowego( grzewczego) i wzorem lat ubiegłych ma na celu zminimalizowanie niekorzystnych zmian środowiskowych, tym samym ochroną, życia i mienia.W okresie zimowym oraz przesilenia zimowego zwiększa się ryzyko wystąpienia zagrożeń i katastrof budowanych. Dotyczy to także utrzymania obiektów budowlanych, w których przebywa znaczna liczba osób ( tzw . obiekty podwyższonego ryzyka), w tym również użyteczności publicznej ( hale widowiskowe, sportowe, wystawowe, targowe, handlowe, obiekty oświatowe, budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, zadaszenia itd.) a także prowadzonych robót budowlanych mogących w okresie niskich temperatur powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia bądź, ze względów technologicznych oraz wskaźników wytrzymałościowych konstrukcji w okresie budowy i użytkowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego to właściciele i zarządcy odpowiedzialni są za właściwy stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych z zapewnieniem drożności i stanu technicznego dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych. . Obiektami budowlanymi stwarzającymi potencjale zagrożenie bezpieczeństwa są również obiekty służące ochronie przeciwpowodziowej ( np. wały ochronne), obiekty posadowione na terenach wrażliwych na zmiany warunków wodo-gruntowych, budynki użytkowanie i nieremontowane od wielu lat, obiekty nieużytkowane a będące w złym stanie technicznym ( np. przeznaczone do rozbiórki, szczególnie o konstrukcji stalowej). Zminimalizowanie niekorzystnych zmian powodowanych ekstremalnymi zjawiskami środowiskowymi wymaga bieżącego monitoringu i natychmiastowej reakcji – likwidacji powstałych zagrożeń.

W przypadku 50% - 60% przekroczenia dopuszczalnego obciążenia dachów w stopniu stwarzającym bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa użytkowanych budynków-obiektów budowlanych oraz życia i zdrowia właściciele – zarządcy winni podjąć natychmiastowe decyzje związane z usunięciem zalegającego na dachach śniegu i lodu –zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i procedurami. Dopuszczalne obciążenie śniegiem z uwzględnieniem współczynnika kształtu dachu oraz obciążenie oblodzeniem – obciążenie zmienne środowiskowe i technologiczne z wyliczeniem stopnia przekroczenia dopuszczalnego obciążenia - winny być udokumentowane z uwzględnieniem obecnego stanu techniczno-użytkowego konstrukcji w dokumentacji technicznej stanowiącej integralną część budynku lub potwierdzone i zaktualizowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane i będące członkami izby samorządu zawodowego.

Dachy stanowią konstrukcyjną przegrodę poziomą zamykającą budynek i podobnie jak stropy między kondygnacyjne – ich konstrukcja, nośność, zakres i sposób użytkowania - uwarunkowane są obciążeniami stałymi i zmiennymi.

Dodatkowo przypomina się również o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń grzewczych, które mogą ulec awarii lub uszkodzeniu, a w przypadku niewłaściwego użytkowania kominów ( przewodów kominowych dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) mogą wystąpić zagrożenia życia i zdrowia , a także zaczadzenia tlenkiem węgla. Dlatego też, z uwagi na sezon jesienno-zimowy i nasilenie zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zaleca się sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art.62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Ponadto przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych. Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Mistrz kominiarski zgodnie z obowiązującymi przepisami, na wezwanie- zlecenie właściciela lub żarzący obiektu budowlanego ( lokalu lub lokali mieszkalnych oraz użytkowych ) dokonuje sprawdzenia stanu technicznego kominów, drożności przewodów kominowych i instalacji oraz prawidłowości podłączenia urządzeń na opał stały, np.: piece, kominki , urządzenia gazowe itp. z protokólarnym potwierdzeniem bezpiecznego ich użytkowania.Z poważaniem

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Górze

Edward Adaszyński

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.