Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Nabór wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON  do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
  • Zespół Szkół w OSE
  • Prawie 15 tys. dodatków 500+ na Dolnym Śląsku
  • Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
  • ZUS informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sport"Bezpieczne wakacje 2015"

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Górze informuje o obowiązkach dotyczących właścicieli oraz zarządców nieruchomości typu: boiska, place zabaw, obiekty służące do wypoczynku, rekreacji i sportu...

Zdjęcie:


PINB. 4310.3.2014 Góra, dnia 25.06.2015 r.
Według rozdzielnika do właścicieli i zarządców
„BEZPIECZNE WAKACJE 2015 ”
W związku z pismami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu nr WOP.763.33.2015.III.30.0.1 z dnia 12.6.2015 r., oraz Wojewody Dolnośląskiego nr BZ-ZKSO.68.77.2015.TS z dnia 08.06.2015 r. w sprawie programu „Bezpieczne wakacje 2015”oraz w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji PINB w Górze przypomina, że obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury, do których zalicza się place zabaw z zamontowanymi urządzeniami. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie w ramach zagospodarowania terenu winny być utrzymane w należytym stanie technicznym, gwarantującym bezpieczne użytkowanie. Powyższe dotyczy także urządzeń służących rekreacji, jak - m.in. huśtawki, ławki, zjeżdżalne, piaskownice, drabinki, bramki, kosze do koszykówki, boiska (tzw. „ORLIKI”), obiekty rekreacji sportowej z nawierzchniami i wykończeniem, skateparki, tereny i parki rekreacyjno-wypoczynkowe. Przeglądom - kontroli podlega również montaż, łączniki, złącza i sposób umocowania, w tym również do podłoża lub podstawy, trwale zapewniające bezpieczne użytkowanie wyposażenia - urządzeń rekreacji na pacach zabaw i innych obiektach służących do wypoczynku, rozrywki i sportu. Zwraca się uwagą, że obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury, do której zalicza się zlokalizowane na placach zabaw, m.in. huśtawki, zjeżdżalnie. Wszystkie działania mają na celu i zadanie ograniczenie lub zminimalizowanie najczęściej występujących zagrożeń w okresie letniego wypoczynku. Zintensyfikowanie działań informacyjno-profilaktyczno-prewencyjnych oraz przeglądów – kontroli obiektów i otoczenia skutkować winno zapewnieniem bezpieczeństwa wypoczynku w gminach, powiecie i województwie. Niebagatelną rolę spełnia monitoring i oznakowanie rejonów, ośrodków, placówek ,obiektów, w tym użyteczności publicznej, a więc także kąpielisk, boisk, stadionów hal widowiskowo-sportowych, basenów łącznie z urządzeniami, sprzętem, wyposażeniem i szeroko pojętą infrastrukturą rekracyjno-sportową.
Właściciele oraz zarządcy nieruchomości zgonie z art. 62 ust 1 pkt. 1 i 2 Prawa budowlanego są zobowiązani do poddawania okresowej kontroli ich stanu technicznego. W celu uniknięcia wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników miejsc wypoczynku, boisk, placów zabaw, którymi są przede wszystkim małe dzieci i młodzież oraz z uwagi na charakter zagadnienia i okres wakacyjny przypomina się właścicielom i zarządcom o pilne sprawdzenie wykonania przeglądów, a w przypadku ich braku przeprowadzenie w trybie odwrotnym kontroli techniczno-użytkowych tych obiektów. Coroczne przeglądy winny gwarantować bezpieczeństwo użytkowania, co nie jest również bez znaczenia w kwestii odpowiedzialności za stan użytkowo-techniczny obiektów i urządzeń.
Ponieważ PINB w Górze zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania o stanie wykonania przez właścicieli i zarządców kontroli przeglądów okresowych j.w. placów zabaw, boisk i innych miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży dlatego zwracamy się o pisemne potwierdzenie do dnia 12.08.2015 r. wykonania obowiązku kontroli okresowych w zakresach określonych w przytoczonych j.w. przepisach. Powyższe dotyczy również podania informacji o wyłączeniu placów zabaw i innych obiektów wypoczynku - rekreacji z użytkowania w całości lub części albo ich likwidacji, łącznie z potwierdzeniem wykonania zabezpieczenia i uporządkowania terenu. W informacji aktualizacyjnej należy podać podstawowe dane dotyczące lokalizacji (miejscowość, nr działki) skontrolowanych j.w. obiektów. Informacja powinna jednoznacznie potwierdzać zakwalifikowania placu zabaw do użytkowania łącznie z zamontowanym wyposażeniem i urządzeniami służącymi do rekreacji.
Przypomina się również, że zgodnie z art. 64 ust 1 i ust 3 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca zobowiązany jest m.in., cyt: „…prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzania, o którym mowa w art. 20 ust 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego (…) Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny, ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumenty, o których mowa w art. 62, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego…”.
Zgodnie z art. 63 Prawa budowlanego m.in., cyt.: „…Właściciel lub zarządca jest zobowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania…”
Jednocześnie przypomina się, że właściciele i zarządcy, którzy nie spełniają powyższych obowiązków w zakresie wykonania okresowych kontroli podlegają, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, karze grzywny (art. 93 pkt 8).
Z góry dziękujemy za współpracę i udzielenie informacji w formie pisemnej. Z uwagi na termin oficjalną informację można poprzedzić faksem - fax. PINB Góra 65 544 39 43.

Z poważaniem
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Górze
Edward Adaszyński


Plik do pobrania: bezpieczne_wakacje_2015.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.