Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Emerytury dla obywateli Ukrainy w oparciu o umowę Polska - Ukraina
  • Aktorzy „Adamusa” najlepsi
  • Rejestracja kotła olejowego i zamawianie dostaw oleju opałowego
  • Rekrutacja uczestników do programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie edycja 2020r.
  • Chcesz płacić „Mały ZUS”? Musisz to zadeklarować do 8 stycznia.
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportProtokół z obrad XVI sesji - projekt

Protokół z obrad XVI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. od godz. 8.00 – 10.30


Obecni wg załączonej listy obecności.

Punkt 1
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otworzył XVI sesję Rady Powiatu Górowskiego, przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na podstawowy skład Rady 15, obecnych jest 15 radnych. Potwierdził prawomocność obrad.

Punkt 2
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otrzymaliście państwo porządek obrad, chciałbym zaproponować wprowadzenie nowego punktu 14. Przyjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, pozostałe punktu otrzymają numerację o jeden większą, czy są inne uwagi do porządku obrad? nie widzę, proponuję przegłosować zmianę do porządku obrad.
Głosowanie za wprowadzeniem nowego punktu 14 do porządku obrad:
za - 15 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Punkt 14 został wprowadzony do porządku obrad.

Głosowanie za przyjęciem nowego porządku obrad:
za - 15 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Górowskiego.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2016 – 2038.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2016 r.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017 – 2038.
9. Przyjcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 r.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/68/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.02.2017 r. do dnia 31.01.2019 r.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na rok 2017.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego na rok 2017.
14. Przyjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zakończenie obrad.

Punkt 3
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy do protokołu z XV sesji są uwagi? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XV sesji Rady Powiatu Górowskiego.
za - 14 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 1 głos.
Protokół został przyjęty.

Punkt 4
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę pana starostę Piotra Wołowicza o przedstawienie informacji z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
starosta Piotr Wołowicz proszę państwa sprawozdanie zostało załączone do materiałów na sesję (sprawozdanie w załączeniu), z wydarzeń, które miały miejsce w okresie miedzy sesyjnym najważniejsze wiąże się z dalszymi sprawami związanymi z upadłością PCZ i mieliśmy okazję spotkać się z syndykiem, oraz 14 grudnia odbyło się posiedzenie rady wierzycieli, w miedzy czasie zmieniła się kancelaria prowadząca upadłość, teraz jest to Zimerman – Filipiak Restrukturyzacja kancelaria z Warszawy, Sąd swoim postanowieniem zmienił tę kancelarię i pierwsze spotkanie z syndykiem miało miejsce 8 grudnia i odbyło się w szpitalu we Wschowie w związku z tym, że podmiot który tam obsługuje działalność medyczną jest zainteresowany przejęciem świadczeń medycznych na terenie powiatu górowskiego i na tym spotkaniu syndyk przedstawił ewentualne możliwości rozpoczęcia działalności medycznej, które się wiążą z podjęciem pewnych czynności prawnych, które są w trakcie realizacji związane z postanowieniami sądowymi w związku z tym, że poprzednia kancelaria syndyków o czym państwa już informowałem, złożyła do Sądu wnioski o unieważnienie wszystkich czynności prawnych podejmowanych na spółkach całego holdingu, które miały miejsce od 2014 r. i dopiero te postanowienia sądowe, jakby unieważniające te wszystkie czynności prawne, związane z przeniesieniem własności nieruchomości a także z nabywaniem nowych udziałów, jeśli dojdą do skutku to wtedy sytuacja będzie możliwa do realizacji, wtedy syndyk będzie miał pewne pole manewru i to spotkanie było poświęcone na omówienie spraw związanych z kwestami technicznymi pracy nowej kancelarii, jak organizacyjnie nowa kancelaria widzi dalsze prowadzenie postępowania upadłościowego, to było tematem posiedzenia rady wierzycieli 14 grudnia i na tym posiedzeniu syndycy, również zaproponowali sposób prowadzenia tego postępowania, przede wszystkim poinformowali o ujawnionych składnikach majątku zarówno spółki PCZ S. A. jak również osobistego właścicieli tej spółki i dalszych czynnościach prawnych, które zamierzają podejmować po to żeby ten majątek odzyskać, jesteśmy jednym z wielu wierzycieli, była również omawiana kwestia spółki prowadzącej działalność leczniczą w Górze i tutaj jest mechanizm ten sam, czyli muszą być unieważnione wszystkie decyzje notarialne, które były podejmowane od 2014 r. i jeśli one będą unieważnione to wtedy wszystko wraca do masy, czyli PCZ S. A. cały majątek i wtedy rozpoczyna się cała procedura związana z możliwością odzyskania tego majątku, poprzez zastaw rejestrowy, który mamy na udziałach tej spółki i tym samym możliwość przejęcia udziałów i wtedy zgodnie z ustawą prawo upadłościowe i naprawcze jest możliwość, albo sprzedaży tych udziałów, albo prowadzenia tej działalności, to już jest kwestia decyzji wierzyciela i syndyka, który do takiego momentu chce jak najszybciej doprowadzić i taki jest stan na dzień dzisiejszy.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania?
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie dotyczące konkursu na prowadzenie nieodpłatnego punktu prawnego, czy starosta mógłby powiedzieć coś więcej na temat, jakie to podmioty startowały i dlaczego został wyłoniony zwycięzca?
starosta Piotr Wołowicz było złożonych więcej ofert do tego konkursu, natomiast po weryfikacji formalno prawnej, tylko ta jedna oferta spełniała wymogi tych warunków zawartych w konkursie i tylko jedna była oceniana pod względem formalnym.
radny Mirosław Żłobiński skąd pochodziły te pozostałe oferty?
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska wpłynęło 5 ofert, jedna z Góry, 2 z Wrocławia, 1 z Olsztyna i 1 z Krakowa, oferty zawierały wszystkie wymagane dokumenty, niemniej jednak nie spełniały tych kryteriów określonych w uchwale Zarządu i pod względem formalnym nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej, która jest dokonywana przez komisję powołaną uchwałą Zarządu, te dokumenty nie były w należyty sposób potwierdzone.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 5
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers interpelacje i zapytania proszę bardzo.
radny Jan Przybylski na ostatniej sesji zadałem pytanie w formie interpelacji, proszę o informacje o realizacji programu naprawczego przyjętego przez radnych, 9 osób w dniu 29 stycznia 2015 r. z wyraźnym wyliczeniem osiąganych efektów ekonomicznych w wyniku przyjęcia programu naprawczego, wraz z dokładną częścią opisowo analityczną, proszę państwa odpowiedź otrzymałem, piszecie to co chcecie, piszecie nie na temat, bo nie piszecie o efektach osiąganych, tylko piszecie o jakiś działaniach, które mają fakt, 3 pracowników przeszło na emeryturę itd., natomiast nie przedstawiacie państwo wyliczeń wyników ekonomicznych, to samo pisaliście we wniosku do ministra finansów o udzielenie pożyczki, taką samą ścieżkę obraliście, zostaliście wówczas przez ministerstwo finansów zdruzgotani, pozwolę sobie część odpowiedzi ministerstwa finansów odczytać: „program będąc zbiorem jedynie ogólnych założeń dotyczących kierunków podejmowanych działań naprawczych nie stanowi wystarczającej podstawy do przyjęcia i zakładane w nim efekty finansowe dotyczące redukcji wydatków na wynagrodzenia są możliwe do realizacji”, proszę państwa w dalszej części tego pisma jest zapis z którym całkowicie się zgadzam: „że rzetelne ujęcie w programie naprawczym działań naprawczych wraz z przyporządkowanymi kwotami spodziewanych efektów finansowych tak powinien być ujęty program naprawczy”, proszę państwa jeszcze raz w tym zagadnieniu składam interpelację i proszę przyjąć do wiadomości, że oczekuję wyliczeń efektów ekonomicznych, proszę o wykazanie efektów ekonomicznych które powiat osiągnął w wyniku wdrożenia do realizacji programu naprawczego, proszę państwa w okresie między sesyjnym poczułem się jakbym żył w totalitarnym państwie prawnym a zwłaszcza stanu wojennego, bo takie przesyłki były pod kontrolą, proszę państwa pracownica Starostwa dzwoni do mnie, że jest do odbioru w Starostwie jakaś przesyłka adresowana imiennie na obywatela Jana Przybylskiego, proszę państwa moja interpelacja brzmi: proszę podać podstawę prawną w oparciu o którą pracownicy Starostwa mogli przyjąć prywatną korespondencję, jest nie dopuszczalne, że korespondencja, nawet kodeks postępowania określa te rzeczy dokładnie, jak korespondencja mylnie trafia do urzędu, to są procedury, które mówią jakie kroki należy podjąć, proszę w tym zakresie o odpowiedź, trzecia interpelacja, na poprzedniej sesji złożyłem, również interpelację, żeby przesłać na moje ręce odpowiedź, która poszła do wojewody, odpowiedź z 30 listopada 2016 r. wraz z załącznikami, jest nie dopuszczalne panie przewodniczący, że otrzymuję odpowiedź lakoniczną a załączniki to u pani sekretarz są, skorzystam ze swojego prawa i odpowiedź wraz z załącznikami, proszę dostarczyć na adres ul. Pocztowa 21 Jan Przybylski, proszę o dostarczenie odpowiedzi jaką Zarząd Powiatu udzielił dla wojewody w dniu 30 listopada 2016 r. wraz z załącznikami, nie będę gońcem, nie będą przesiadywał w Starostwie i czytał załączniki, zdaję sobie sprawę, że tych załączników jest bardzo dużo.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie, zacznę od opisania pewnej sytuacji, starsza osoba, która się prawie nie porusza, źle się poczuła, przyjechała karetka, wyniesiono ją na noszach i zawieziono do szpitala do Rawicza, potem w nocy ją wypisano i karetka przywiozła ją z powrotem do Góry, był tylko kierowca w tej karetce i wysadził tę kobietę i powiedział, aby sobie poszła do swojego mieszkania a ona mieszka na piętrze, na szczęście pojawiła się sąsiadka, która zrobiła awanturę i ten kierowca jakoś tę kobietę wniósł do mieszkania w związku z tym mam takie pytanie do pana starosty, bo wcześniej na sesjach ja i inni radni zgłaszali różne incydenty związane z działalnością służby zdrowia i mam pytanie do pana starosty: w jaki sposób reagował na te zgłaszane zdarzenia, czy zwracał się do konkretnego szpitala, czy NFZ, żeby to wyjaśnić i żeby te sytuacje się nie powtarzały, pytałem się o drogi wojewódzkie, dostałem o bardzo ogólnikową odpowiedź, być może starosta, czy kompetentne osoby jeszcze nic nie wiedzą, moje pytanie jest takie: jakie jest stanowisko starosty w sprawie dróg wojewódzkich, czy starosta będzie się starał utrzymać stan obecny, czy może to nie jest sprawa starosty powiatu, dla wyjaśnienia podobno powiat wołowski chce przejąć prowadzenie dróg wojewódzkich na terenie powiatu górowskiego i kilka razy się pytałem, kto się przyczynił do tego, że powiat otrzymał trzecie miejsce w rankingu tygodnika Wspólnota za pierwszym razem otrzymałem odpowiedź od pana starosty, że to placówki oświatowe i PCPR, kilka różnych odpowiedzi otrzymałem, w ostatniej jest już, że PCPR, CKP i U i ZS według mnie jest to odpowiedź bardzo ogólnikowa, bo ja pracuję w PCDN i PCDN też uczestniczył w jednym z takich programów więc myślę, że on też się w jakiś sposób przyczynił, podejrzewam że inne placówki również się przyczyniły, wiec powtarzam pytanie: jakie placówki, jakie osoby przyczyniły się do zajęcia przez powiat trzeciego miejsca, jeśli nie można tego ustalić, to proszę mi to powiedzieć, wtedy nie będę o to pytał.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze interpelacje, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 6
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 6 za, 3 wstrzymujące się.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers to nie ten punkt.
radna Teresa Frączkiewicz dobrze.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radny Jan Przybylski proszę państwa ten budżet za 2016 r. i ta prognoza, to nic nie znaczy, bo te kwoty prognozowane, to jest astronomia wzięta z kapelusza, wiadomo że na koniec roku są sprawy czyszczące i państwo sobie czyścicie i prognozę i dochody na 2016 r. tak należy to odczytywać, natomiast patrząc całościowo jest to katastrofa dla społeczeństwa powiatu górowskiego i w związku z tym opowiem się przeciwko tej uchwale jak i następnej odnośnie budżetu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 6 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 7
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 6 za, 3 wstrzymujące się.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radny Jan Przybylski podtrzymuję stanowisko, które wypowiedziałem wcześniej, wyrażam opinię negatywną, bo ten budżet jest nie do przyjęcia w takiej postaci w jakiej został przedłożony.
radna Teresa Frączkiewicz chciałabym zapytać kto wystąpił z ZS z wnioskiem a być może to był wniosek pana starosty o zmniejszenie kwoty 31.706 zł na wynagrodzenia, dodam tylko że w szkole nie były przydzielone, ani dodatki motywacyjne w jakiejś nie wielkiej kwocie, kilka nagród dla nauczycieli, natomiast administracja i obsługa została całkowicie pominięta.
starosta Piotr Wołowicz wczoraj udzielaliśmy odpowiedzi na to pytanie, ale poproszę aby skarbnik jeszcze raz powtórzył, jeśli trzeba.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech rozumiem, że to nie dotyczy tej uchwały, bo tutaj takiego wniosku nie ma przy uchwale budżetowej zatwierdzanej przez państwa, pani się odnosi do wniosku, który był przy uchwale Zarządu, ZS nie wnosił takiego wniosku, jest to ustawianie planów do rzeczywistych realnych wydatków w ZS i to zostało przeniesione do innej placówki gdzie wystąpił brak środków.
radna Teresa Frączkiewicz wczoraj nie pytałam, kto wystąpił z wnioskiem, dlatego dzisiaj moje pytanie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 6 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 8
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 6 za, 3 przeciw.
radny Ryszard Pietrowiak przewodniczący komisji Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy głosach 2 za, 1 wstrzymujący.
radny Ryszard Wawer przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 6 za, 3 przeciw.
radny Jan Przybylski przewodniczący komisji Spraw Publicznych i Drogownictwa, komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, ta prognoza jest obarczona wieloma wadami i wieloma niewiadomymi, dochody budżetu na poziomie ok. 45.784.192 zł są nierealne, wpisujecie państwo zarówno w prognozie jak i po stronie dochodowej kwoty z abstrakcji, zmieniacie wiele dokumentów w kontekście utraconych bezpowrotnie kwoty 3.750.000 zł ze sprzedaży szpitala, zadaliście się ze skrajnie nieodpowiedzialnymi ludźmi i ta kwota jest nie do odzyskania, na dowód tego, że rozmijacie się z wieloma rzeczami w jednych dokumentach piszecie tak, w innych tak, przytoczę państwu zapis z materiałów grudniowych z 2015 r. postanowienie z dnia 30 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy Wrocław: „spółka w upadłości nabywcy udziałów spółki prowadzącej szpital w Górze spowodowała, iż powiat praktycznie utracił możliwość odzyskania kwoty 3.750.000 zł tj. pozostałej kwoty należności udziałów”, to państwo piszecie w tych materiałach i pan się podpisał panie starosto a teraz w WPF jak i w budżecie na 2017 r. nagle ujmujecie kwotę 3.750.000 zł ta kwota jest nie do odzyskania, w opinii RIO również jest napisane: „skład orzekający zwraca uwagę, że na 2017 r. zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 3.760.000 zł” i tutaj może być różnie, może być, „w uzasadnieniu załączonym do projektu uchwały budżetowej wskazano, że planuje się uzyskać dochody z tytułu zbycia praw majątkowych w kwocie 3.750.000 zł i sprzedaży mienia, w przesłanych do izby wyjaśnieniach (pismo z dnia 9 grudnia 2016 r.)” które chciałbym zobaczyć „wskazano że po stronie dochodów wykazano kwotę 3.750.000 zł z tytułu wpłaty pozostałej należności powiatu za sprzedane udziały w spółce prawa handlowego a ponadto że kwota ta została ujęta w projekcie budżetu na 2017 r. w związku z pojawieniem się realnych szans na odzyskanie należności, podkreślić należy, że wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku będzie miało wpływ na kształtowanie się relacji spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem o której mowa w art. 243 ufp w 2017 r. oraz kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia jednostki o których mowa w art. 243 ufp w latach 2018 - 2020”, w 2017 r. relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na poziomie zbliżonym do indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia jednostki”, „wydając przedmiotową opinię skład orzekający ocenił przedłożony projekt uchwały w sprawie wpf na podstawie kryterium zgodności z prawem, równocześnie wskazuje, że organy powiatu ponoszą odpowiedzialność za sytuację finansową jednostki”, ja wiem, że na tej sali słyszałem kilkakrotnie, że to Rada a ja cały czas to prostuję, skład 9, nie całości głosował za przyjęciem programu naprawczego za dalszymi skutkami błędnych decyzji państwa, proszę państwa sama opinia ma wiele wątpliwości i wprowadzenie fikcyjnych kwot do budżetu nie należy tolerować, to się odbije całościowo już w czwartym kwartale 2017 r. szkoda, że nie wpisaliście państwo kwoty 1.000.000 zł, która wynika z umowy za niewywiązywanie się z kontraktu holdingu PHM, na tej sali padało, że będziemy dążyć do wyegzekwowania tej należności i później to zanikło, proszę państwa wpisujecie te kwoty, po drodze czyniąc wiele znaków zapytania dla budżetu, bo to co mówiłem wielokrotnie na tej sali, że na inwestycje nie ma żadnych środków finansowych, teraz pojawiają się nagle wartość ok. 4.000.000 zł na drogi ale nie w prognozie tylko w budżecie i skład orzekający również zastrzega kiedy je można uruchomić, to jest fikcja proszę państwa dlatego, że wczoraj na komisji poprosiłem o harmonogram, wiedziałem że tego nie będzie, na których drogach będą inwestycje, czy też remonty, wiadomo, że przy takiej opinii RIO nie można tego uczynić, pojawia się dziwny zapis, że wskaźnik demograficzny ludności wzrasta w powiecie górowskim, co jest abstrakcją również, ten budżet, ta prognoza jest nie do przyjęcia w całej rozciągłości.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, głosami: 1 za, 3 przeciw, radni zwrócili szczególną uwagę na zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 3.760.000 zł w związku z pojawieniem się, państwo wskazujecie, realnych szans na odzyskanie należności, naszym zdaniem, grupy radnych jest to szansa wirtualna.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź do przewodniczącego komisji Spraw Publicznych i Drogownictwa mam pytanie, właściwie prośbę, aby podał wynik głosowania nad opinią komisji, bo słyszałem że jest negatywna, więc proszę podać wynik, ilu było radny za, ilu było przeciw i ilu się wstrzymało i z czego wynika że opinia jest negatywna.
radny Jan Przybylski na 5 członków komisji 1 się wstrzymał, 2 było za w tym przewodniczący komisji, 2 było przeciw, więc w takiej sytuacji głos przewodniczącego przeważa.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź proszę o podanie podstawy prawnej na podstawie której uznał pan swój głos za podwójny.
radny Jan Przybylski przyjęte jest, że w gremiach każdych, otrzyma pan podstawę prawną, na pewno.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania?
radny Jan Przybylski dodam tylko, jeśli chodzi o budżet, że pojawia się taki zapis w opinii RIO: „podkreślić należy, że wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku będzie miało wpływ na kształtowanie się relacji spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem o której mowa w art. 243 ufp w 2017 r.”.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers w tym miejscu pozwolę sobie odczytać opinię RIO w sprawie WPF (opinia w załączeniu), czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 8 głosów,
przeciw – 6 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 9
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 6 za, 3 przeciw.
radny Ryszard Pietrowiak przewodniczący komisji Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy głosach 2 za, 1 wstrzymujący.
radny Ryszard Wawer przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 6 za, 3 przeciw, chciałbym odnieść się do budżetu, oczywiście budżet ten jak i poprzednie budżety uchwalane tutaj przez Radę, nie jest to budżet moich marzeń i w tym budżecie jest wiele elementów które mogłyby być lepsze, niestety sytuacja finansowa powiatu na to nie pozwala jednakże budżet ten pozwala na w miarę stabilne funkcjonowanie Starostwa i jednostek podległych i realizacji podstawowych zadań ustawowych i to jest dla mnie najistotniejsze w tym budżecie na rok 2017 i cieszę się z tego, że RIO pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i nie będziemy pracować na takim budżecie, który stworzy nam RIO i będziemy musieli patrzeć dokładnie na każdy wydatek, oczywiście będziemy musieli patrzeć dokładnie, ale będziemy mieli trochę więcej swobody w realizacji budżetu w 2017 r. i mam nadzieję, że na lata następne ten budżet będzie się poprawiał co pozwoli dać większy oddech dla Starostwa i pozwoli też na podwyżki dla pracowników jednostek podległych.
radny Jan Przybylski przewodniczący komisji Spraw Publicznych i Drogownictwa, komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy 1 głosie wstrzymującym, 2 za i 2 przeciw głos przewodniczącego wziął przewagę, odniosę się do słów radnego w kontekście wielkiego optymizmu, jakby pan uważnie przeczytał opinię RIO, to by pan wiedział, że jest zastrzeżenie pod warunkiem wpływu 3.750.000 zł a tego nigdy nie będzie, przy podziale masy upadłościowej, gdyście mi tu państwo przedłożyli postanowienie sędziego komisarza o podziale masy upadłościowej z której by wynikało, że kwota 3.750.000 zł w terminie roku 2017 wpłynie to bym powiedział tak, ale przy podziale masy upadłościowej, każdy sędzia komisarz w pierwszej kolejności są należności Urzędu Skarbowego, ZUS, pracownicy i nigdy na dalszych uczestników postępowania upadłościowego tych kwot nie wystarcza, samorządy są gdzieś na piątej, szóstej pozycji w kontekście podziału masy upadłościowej i jestem przekonany, że kwota 3.750.000 zł nigdy nie wpłynie a tutaj radny jest hura optymistą.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, głosami: 1 za, 3 przeciw.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radny Ryszard Wawer radny Przybylski uważa, że szklanka jest do połowy pusta a ja uważam, że jest ciut nad połowę pełna i tutaj jest tylko lekki optymizm.
starosta Piotr Wołowicz proszę o zabranie głosu skarbnika, bo są tutaj drobne zmiany wynikające z zastrzeżeń RIO.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech z opinii RIO wynika pewna nieścisłość, którą ujęliśmy w budżecie, chodzi o kwestie podziału rezerwy, którą planujemy w budżecie na 2017 r. łącznie rezerwę budżetową planujemy w wysokości 800.000 zł i to się nie zmienia, jednakże podział tej rezerwy na celową i ogólną się zmienia, RIO wskazała, że za nisko wykazaliśmy wielkość rezerwy na zadanie kryzysowe, w związku z powyższym jest propozycja zmiany, czyli podniesienia tej kwoty o 4.000 zł, czyli do kwoty 64.000 zł z kolei rezerwę ogólną zmniejszenia o te kwotę 4.000 zł, czyli do kwoty 16.000 zł, zmienia się jedynie podział, kwota zostaje ta sama.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do starosty, opłata za sprzedaż udziałów w spółce szpitalnej planuje się przeznaczyć na drogi, skąd ta decyzja? czy drogi są najbardziej potrzebujące jakiś inwestycji, czy napraw?
starosta Piotr Wołowicz to wynika z tego, że musi być zadanie inwestycyjne, bo te zastrzeżenia, które RIO w tej swojej opinii zawarło dotyczące możliwości wykonania tego zadania, które miałby być pokryte dochodami z odzyskania tych środków ze sprzedaży tych udziałów, ono jest uwarunkowane i to nie jest tak, że RIO mam to wytknęło, tylko myśmy to w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej jasno precyzowali, że to jest pod pewnym warunkiem musi być zrealizowane, czyli wtedy kiedy te środki wpłyną do budżetu, zadanie wynikające po stronie wydatków z tych środków, będzie tylko wtedy i wyłącznie realizowane i w związku z tym, że to ma być inwestycja w sposób oczywisty i najbardziej niezbędną do realizacji inwestycji są inwestycje drogowe na terenie powiatu i tych dróg jest dużo do modernizacji i to zadanie jest możliwe do wykonania, wtedy kiedy te środki będą a jeśli ich nie będzie, to nie będzie to wykonane, natomiast jakbyśmy to przeznaczyli na zadania dotyczące wydatków bieżących, albo tych które trzeba wykonać i byśmy je w trakcie roku realizowali a później by się okazało, że tych środków nie ma, w zastrzeżeniu jest jasno i precyzyjnie określone, że na taką inwestycje i czy takie działanie kredytów nie możemy zaciągać i dlatego też inwestycja drogowa jest z jednej strony najbardziej potrzebna a drugiej możliwe że może być wykonana, ale też nie musi być wykonana i jest kilka takich odcinków dróg, chociażby te które na ostatniej sesji w imieniu mieszkańców gminy Niechlów pan Wróblewski przedstawiał, to jest taki odcinek, który jak się środki się znajdą, to jest w pierwszej kolejności do wykonania zwarzywszy, że pod to jest przygotowywana dokumentacja, która jest jeszcze zaległa z 2012 r. i wtedy jest to w pierwszej kolejności jest ten odcinek drogi.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers w tym miejscu pozwolę sobie odczytać opinię RIO w sprawie budżetu na 2017 r. (opinia w załączeniu), czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania poprawki zgłoszonej przez skarbnika.
Głosowanie za przyjęciem poprawki:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 2 głosy.
Poprawka została przyjęta.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 8 głosów,
przeciw – 6 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers ogłaszam 10 min. przerwy.

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers po przerwie wznowił obrady.

Punkt 10
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, głosami: 4 za.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 15 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 11
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, głosami: 4 za.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński chciałbym zwrócić uwagę na jedna rzecz w Górze nie ma placu B. Chrobrego ani osiedla K. Wielkiego, tylko plac Bolesława Chrobrego i osiedle Kazimierza Wielkiego.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 15 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 12
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński czy pan przewodniczący by się zgodził, żeby dodać punkt na temat rolnictwa w zeszłym roku taki punkt był.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers w planie pracy komisji Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska są wszystkie jednostki ujęte a zainteresowanie w zeszłym roku było jakie było.
radny Mirosław Żłobiński ja tylko zgłaszam pewną propozycję nic więcej.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers to muszę to przegłosować, bo jest to wniosek.
radny Mirosław Żłobiński nie trzeba, to była tylko moja propozycja.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 15 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 13
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 15 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 14
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, oddaję głos przewodniczącej komisji rewizyjnej Marioli Szurynowskiej.
przewodnicząca komisji rewizyjnej Mariola Szurynowska proszę państwa w dniu 28 listopada wpłynęła skarga na działalność kierownika PCPR w Górze, w dniu 15 grudnia zebrała się komisja rewizyjna w celu przeanalizowania skargi, na komisje została zaproszona zarówno osoba skarżąca jak i pani kierownik PCPR, pani która składała skargę dołączyła bardzo obszerną dokumentację w postaci 30 stron załączników, niestety te wszystkie załączniki i te wszystkie sytuacje, które przedstawiła pani skarżąca, nie miały bezpośrednio związku z pracą naszego PCPR, poprosiliśmy skarżącą o domówienie i uzupełnienie informacji, ale pani ta nie była w stanie przedstawić żadnych rozsądnych argumentów, żadnych spraw, które by bezpośrednio leżały w kompetencjach i możliwościach PCPR, pani faktycznie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej, niemniej jednak nie ma to nic wspólnego z pracą naszego PCPR, także komisja uznała skargę za nieuzasadnioną, ponieważ sprawy, które przedstawiła skarżąca, nie leżą w kompetencjach, oraz możliwościach prawnych PCPR.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 15 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 15
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers odpowiedzi na interpelacje i zapytania, bardzo proszę.
starosta Piotr Wołowicz na większość odpowiemy na piśmie, natomiast chciałbym odpowiedzieć radnemu Przybylskiemu, na pana interpelację jak to Starostwo Powiatowe otwiera pana prywatną korespondencję, szanowny panie radny, jeżeli pan informuje różnego rodzaju organy i będzie pan z nimi korespondował, to niech pan tym organom podaje swój adres prywatny, poczta która przyszła do Starostwa Powiatowego była zaadresowana na pana imię i nazwisko i adres ul. Mickiewicza 1 56 – 200 Góra, więc to chyba nie jest pana prywatny adres chyba, że pan się tutaj zameldował, to po pierwsze a po drugie ta poczta została tylko zostawiona, nikt jej nie otwierał, ona jest zamknięta, może pan sobie ją odebrać w każdej chwili a najlepiej niech pan po prostu temu co to wysyłał, przekaże te informacje które pan tutaj przekazał na sesji.
radny Jan Przybylski nie mieliście prawa, po pierwsze nie stwierdziłem czy przesyłka była otwarta, bo jej nie widziałem, po drugie nie mieliście prawa przejąć, przejąć tej przesyłki, bo ta przesyłka zgodnie z KPA powinna zostać przesłana do adresata, który ja nadał a nie wydzwanianie za mną, byłem wtedy nie uchwytny a nawet jak bym był uchwytny to bym nie przyjechał, bo tryb dostarczania korespondencji określa KPA, tam jest rozdział dostarczanie przesyłek i tam jest cała procedura opisana i jeszcze w kontekście telefonu, podałem numer telefonu prywatny w biurze rady i twierdziłem, że to jest tylko i wyłącznie do komunikowania się ze mną a nie do przekazywania innym instytucjom, jednakże ten numer ze Starostwa został przekazany nie wiem przez kogo do innej instytucji, co jest karygodne.
starosta Piotr Wołowicz czyli rozumiem jak będą przychodziły pisma z różnych organów na Jana Przybylskiego ul. Mickiewicza 1 to mamy odsyłać z adnotacją adresat nie znany?
radny Jan Przybylski panie starosto, nawet jak piszę to zawsze podaję adres i jest to sprawa tego co wysyłał korespondencję do mnie, bo adres był podany.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 16
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers wolne głosy i wnioski, pozwólcie państwo, że odczytam komunikaty: Metropolita Wrocławki Abp Józef Kupny i przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski, marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, serdecznie zapraszają na uroczystą noworoczną mszę świętą w intencji samorządowców, która odbędzie się dnia 9 stycznia 2017 r. o godz. 1200 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim, chciałbym również zakomunikować państwu, że odszedł od nas komendant Policji na emeryturę i prosił mnie, żeby podziękować radnym i wszystkim osobom, które nim współpracowały, bardzo dziękuje za życzliwość i współpracę co tez czynię, również otrzymaliśmy pismo od przewodniczącego Rady Miejskiej Wąsosza które pozwolę sobie w tej chwili odczytać (pismo w załączeniu) otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię, 13 grudnia odbyły się w Domu Kultury obchody 35 rocznicy wprowadzania stanu wojennego i był tam taki moment, że witano internowanych, których nie było, ta uwaga jest do pana starosty jako jednego z organizatorów, nie wiem z czyich ust to padło, Roman Kowalski nie mógł przybyć na obchody, bo nie żyje.
starosta Piotr Wołowicz były dwa momenty, gdzie byli wymieniani internowani, pierwszym momencie byli wymienieni wszyscy którzy byli internowani a w dalszej części byli wymieniani zaproszeni goście, nie sądzę, ale to sprawdzę.
radny Mirosław Żłobiński jeszcze chciałem dodać, pan Kanicki to jest Roman a nie Ryszard.
radna Teresa Frączkiewicz proszę państwa wczoraj na posiedzeniu komisji Zdrowia i Opieki Społecznej padła propozycja ze strony radnego Grzegorza Trojanka, abyśmy spotkali się jako komisja z władzami, przedstawicielami powiatu głogowskiego, wschowskiego i leszczyńskiego, oraz przedstawicielami szpitali obsługujących naszych pacjentów i dyrektorem NFZ, pan starosta przychylnie, również odniósł się do naszej propozycji i wspólnie z panem starostą takie spotkanie zorganizujemy w drugiej połowie stycznia, mam nadzieję, że państwo również będziecie uczestniczyć w tym spotkaniu.
radny Jan Przybylski chciałbym państwa poinformować, że pan komendant Policji był tylko raz na posiedzeniu sesji, zapomniał że skierowałem do niego apel, apel o określonej treści, aby podjął przynajmniej czynności sprawdzające w kontekście sprzedaży udziałów szpitala jak i handlu wierzytelnościami i zapomniał po prostu, funkcjonariusz publiczny zapomniał o takim apelu, który jasno i wyraźnie skierowałem do tego funkcjonariusza publicznego, ale to już pozostawmy, proszę państwa zawsze składam interpelacje związane z finansami, lub sprawach związanych z finansami, proszę państwa w jednej z interpelacji, państwo jako Zarząd piszecie w odpowiedzi we wrześniu do wojewody dolnośląskiego i w tej odpowiedzi było zacytowane sformułowanie, że jest brak podstawy prawnej do wystąpienia do ministerstwa finansów o udzielenia pożyczki na wspomożenie budżetu Starostwa Powiatowego, takie przesłanki, ja się zgodzę tutaj podajecie art. 224 tylko, że te przesłanki które wystąpiły w art. 224 to są przesłanki podyktowane waszą nieudolnością, do budżetu 2017 r. są wpisane fikcyjne kwoty po prostu, dlatego wtedy poprosiłem o całą dokumentację i teraz ponawiam tą interpelację, w wielu odpowiedziach na interpelacje odnośnie odsetek jakie Starostwo płaci w kontekście subrogacji to jest kpina i to jest tylko generowanie kosztów, również poprosiłem na ostatniej sesji o treści umów jakie Starostwo podpisało w kontekście obsługi prawnej w kontekście Chemeko System i otrzymałem, dziękuję, na poprzednich sesjach pan starosta mówił, że z kancelarią Domański – Zakrzewski - Palika nie podpisywał umów, pan podpisał również trzy umowy z tą kancelaria prawną warszawską, ale przytoczę państwu jedną z umów o mechanizmie nabijania kosztów obsługi, podstawowa umowa z 22 kwietnia 2009 r. opiewała proszę państwa na kwotę 24.000 zł + VAT, następnie mamy aneks z 18 maja 2009 r. już ta kwota jest 32.000 zł +VAT, następny jest aneks z 14 stycznia 2010 i już ta umowa opiewa na 60.000 zł +VAT, z 24.000 zł podstawowej umowy bierze się kwota 60.000 zł, to nie jest pomyłka, to są absurdy, które mogą się zdarzyć tylko w Starostwie, czy to za poprzedniego Zarządu, czy aktualnego, tak sama kwestia z subrogacją w kontekście sprzedaży długu, czy podpisania porozumienia z Chemeko, gdzie generowało się straty, gdzie później państwo wprost takie cytaty: „zmusiło powiat do podpisania niekorzystnego porozumienia o rozłożeniu na raty całkowitej spłaty tego zobowiązania w czasie do kwietnia 2019 r.” proszę państwa piszecie rzeczy karygodne i postępujecie karygodnie na niekorzyść mieszkańców powiatu górowskiego, ten sam mechanizmy jest w sprawie budowy strażnicy z panem Dudkowiakiem, w tym miejscu apeluję abym otrzymywał odpowiedzi na interpelacje bardziej treściwe, jeśli nie to będę ponawiał z komentarzem.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek chcielibyśmy z radną Frączkiewicz zaapelować do władz samorządu naszego, przygotowaliśmy pismo w tej sprawie, które pozwolę sobie odczytać (pismo w załączeniu), i tutaj jeszcze taka uwaga panie przewodniczący, że w sprawie ludzi, którzy długo pracowali na terenie powiatu górowskiego i przechodzą na emeryturę kierowałem to do pana a nie do pana starosty, aby podziękować tym ludziom np. panu komendantowi Policji teraz.
radny Jan Przybylski tutaj radny wspomniał o zmianach ustawowych, ta ustawa jest już podpisana i w życie wejdzie o zmianie systemu oświaty, chodzi o likwidacje gimnazjów i moje pytanie brzmi: jakie działania podjęte zostaną w kontekście tych dwóch oddziałów, które funkcjonują w ramach ZSO.
radna Teresa Frączkiewicz mam uwagę do pana panie przewodniczący a zarazem prośba cytując uchwały składu orzekającego RIO za każdym razem skrót ufp, pan ten skrót interpretował „urzędu finansów publicznych” cytując drugą opinię tam już była ustawa o finansach publicznych, myślę że czas najwyższy zapamiętać.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers to wynikało z przejęzyczenia.
radna Teresa Frączkiewicz również proszę zwrócić uwagę na dziennik ustaw i dziennik urzędowy itd.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers w tym miejscu chciałbym państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, zdrowia i szczęścia w nowym roku 2017.

Punkt 17
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers zamknął obrady XVI sesji Rady Powiatu Górowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Anna Michalska
Inspektor

Plik do pobrania: sesja_28-12-2016_r.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.