Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Mały ZUS PLUS już od lutego
  • Dodatkowe środki na aktywizację zawodową
  • Internetowe Konto Pacjenta
  • Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku
  • Ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportProtokół z obrad XVII sesji - projekt

Protokół z obrad XVII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. od godz. 8.00 – 10.45Obecni wg załączonej listy obecności.

Punkt 1
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otworzył XVII sesję Rady Powiatu Górowskiego, przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na podstawowy skład Rady 15, obecnych jest 13 radnych, nieobecny radny Grzegorz Aleksander Trojanek i radny Andrzej Wałęga. Potwierdził prawomocność obrad.

Punkt 2
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otrzymaliście państwo porządek obrad, czy są uwagi do porządku obrad?
radny Jan Przybylski wnioskuję o wycofanie punktu 7. Przyjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego z porządku obrad dzisiejszej sesji, ponieważ do końca marca mamy na to czas a w tej sprawie nie znamy żadnych szczegółów, nie znamy analizy finansowej ze wszystkich szkół prowadzonych przez Starostwo Powiatowe, powyższa analiza powinna zawierać analizę ilości uczniów w rozbiciu na poszczególne szkoły w rozbiciu na roczniki od roku 2012 r. do roku 2017 r. należy wykazać wysokości uzyskanej subwencji oświatowej w poszczególnych latach, powyższa analiza powinna zawierać wykaz etatów nauczycielskich w poszczególnych szkołach w rozbiciu na poszczególne lata, jak również wykaz etatów administracyjno – gospodarczych w poszczególnych szkołach, oraz wyliczenie kosztów finansowych zarówno etatów nauczycielskich jak też administracyjno – gospodarczych, również analizę wysokości subwencji oświatowej w poszczególnych latach do rzeczywistych kosztów utrzymania poszczególnych placówek, brakuje mi tych informacji, dlatego wnioskuję o wykreślenie tego punktu z porządku obrad.
starosta Piotr Wołowicz tak się składa, że do końca marca musimy podjąć jeszcze jedną uchwałę, ale już po konsultacjach zarówno ze związkami zawodowymi jak i z kuratorem a czas tych konsultacji to 21 dni i w związku z tym luty, czy początek marca to jest ostateczny termin, aby podjąć tego typu uchwałę pierwszą jeszcze przed opiniami, natomiast co do tych wszystkich prac, to chciałbym pana zapewnić, że prace na temat przygotowania sieci i tej uchwały, bo uchwała jest wynikiem prac kilkunastu tygodni i tak naprawdę odbyły się już spotkania z dyrektorami, poprzez związki zawodowe działające na terenie powiatu skończywszy na właściwej do tego i w tym celu powołanej komisji oświaty, która bardzo szczegółowo zapoznała się z tą opinią i dzisiaj żeby nie było wątpliwości, że są radni którzy nie mieli okazji uczestniczyć w komisji, również taka prezentacja i taka szeroka informacja zostanie przedstawiona radnym.
radny Jan Przybylski w jakim terminie ta informacja zostanie przekazana?
starosta Piotr Wołowicz dzisiaj na sesji jak dojdziemy do tego punktu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? nie widzę, proponuję przegłosować wniosek radnego Jana Przybylskiego.
Głosowanie za przyjęciem wniosku radnego Przybylskiego:

za - 5 głosów,
przeciw - 8 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Wniosek radnego Jana Przybylskiego nie został przyjęty.
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:
za - 8 głosów,
przeciw - 5 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.

Porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Górowskiego.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 r.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Punkt 3
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy do protokołu z XVI sesji są uwagi? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Górowskiego.
za - 11 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 2 głosy.
Protokół został przyjęty.

Punkt 4
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę pana starostę Piotra Wołowicza o przedstawienie informacji z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
starosta Piotr Wołowicz proszę państwa sprawozdanie zostało załączone do materiałów na sesję (sprawozdanie w załączeniu), jeszcze 6 lutego 2017 r. odbyło się jeszcze jedno posiedzenie Zarządu i podczas tego posiedzenia zostały przyjęte autopoprawki do tych projektów uchwał, które dzisiaj państwo macie w programie a także w sprawie zmiany budżetu na 2017 r. ona będzie szczegółowo omówiona przy punkcie dotyczącym zmian w budżecie i w sprawie dostosowania sieci szkół, która zostanie przedstawiona w punkcie dotyczącym tej sieci, z informacji, które miały miejsce w okresie miedzy sesyjnym ciągle trawa akcja zima i w tym roku dosyć obciążająca i obciążająca finansowo ponieważ w samym miesiącu styczniu w związku z realizacją zadań związanych właśnie z dostosowywaniem dróg do warunków już wydaliśmy na tę akcję 307.000 zł, mam również dwie informacje, które chciałbym państwu przekazać związane z tzw. działaniem związanym z likwidowanym szpitalem i sprawami związanymi z tym wydarzeniem, sprawy idą dwutorowo, pierwsza sprawa jest związana z naszym złożeniem doniesienia do Prokuratury, czyli z postępowaniem, które w tej chwili prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, w tamtym tygodniu mieliśmy możliwość zapoznania się z aktami sprawy, na jakim etapie jest to postępowanie, jednak w związku z tym, oczywiście z informacji takich ogólnych, które mogę państwu udzielić dotyczących tego postępowania jest ono zaawansowane i tak jak prokurator nas poinformował najprawdopodobniej te zarzuty zostaną przedstawione osobom członkom Zarządu, natomiast o szczegółach tego postępowania, które wynikają właśnie z materiałów które mieliśmy okazję przeglądać, niestety zostaliśmy zobowiązani zarządzeniem prokuratora do nie udzielania informacji na tym etapie postępowania, jeśli chodzi o drugi wątek tej sprawy dotyczącym upadłości i całej sprawy związanej z całym procesem upadłościowym które w tej chwili prowadzi Sąd Gospodarczy a przede wszystkim kancelaria syndyków w środę odbyło się już kolejne posiedzenie rady wierzycieli, prowadzone przez tę nową kancelarię syndyków i z informacji które możemy przekazać z tego właśnie posiedzenia na 15 lutego został wyznaczony termin najprawdopodobniej ostatecznej już rozprawy w pierwszej instancji w Sądzie Gospodarczym związanym z pozwem, który złożyła jeszcze poprzednia kancelaria syndyków o cofnięcie wszystkich aktów notarialnych, wszystkich umów dotyczących właśnie przeniesienia chociażby własności budynków na inne spółki, rozwadnianie udziałów, zwiększanie tych udziałów, także te wszystkie czynności są zaskarżone i w momencie, gdyby Sąd podjąłby już ostateczną decyzję to te wszystkie czynności będą unieważnione i w związku z tym szpital i ta spółka wraca do masy spadkowej, czyli do punktu wyjścia, jeśli chodzi o ten termin 15 lutego to tak jak powiedziałem, to jest pierwsza instancja i jeśli się strona nie odwoła, to będzie to prawomocne, natomiast jeśli się odwoła to tak jest to przewidywane, że około sierpnia, września zakończyła by się apelacja w tym temacie, także jest taka możliwość, że jeszcze w tym roku te nieruchomości wrócą do masy i będą już do rozdysponowania, ewentualnego zagospodarowania przez ewentualne potencjalne podmioty, które by chciały taką działalność wznowić i prowadzić.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania?
radny Jan Przybylski w kontekście pańskiej wypowiedzi panie starosto, wpisaliście do budżetu po stronie dochodowej jak i rozchodowej kwotę 3.750.000 zł jakie są perspektywy w jakim terminie ewentualnie ta kwota, jeśli, ja wyraziłem swoje zdanie na poprzedniej sesji na ten temat, ale według pańskiej wiedzy, kiedy ewentualnie może wpłynąć taka kwota?
starosta Piotr Wołowicz prokurator sam nie jest w stanie odpowiedzieć, kiedy ewentualnie będzie złożony ostatecznie ten akt oskarżenia, w związku z tym jak prokurator nie zna odpowiedzi, czy to będzie wiosną, czy latem, to ja też nie jestem w stanie precyzyjnie taką datę wyznaczyć.
radny Mirosław Żłobiński mam dwa pytania: proszę aby pan starosta rozwinął wątek dotyczący, przeczytam ze sprawozdania: „Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie listów intencyjnych z Gminą Góra w sprawie realizacji projektów dotyczących przebudowy byłego internatu w Górze w celu …”, oraz na temat aptek, jakie zmiany będą w tej uchwale?
starosta Piotr Wołowicz jeśli chodzi o listy intencyjne, bo to było kilka, związanych z funkcjonowaniem, może nie internatu, bo to się już tak przyjęło jako budynek, natomiast tych planów związanych z przystosowaniem internatu na potrzeby nowych zadań, nie wiem, czy pani burmistrz chciałby szczegółowo omówić, w związku z tym, że gmina Góra będzie beneficjentem projektów na realizacje tych zadań i w związku z tym, że zawsze jest tak że w każdym projekcie jest on lepiej oceniany w momencie gdy są partnerzy zewnętrzni, którzy mogliby występować w tym projekcie, również powiat górowski zobowiązał się być takim partnerem ze względu na zadania, które tam będą prowadzone, czy na funkcje, które będzie spełniał ten nowy obiekt, chociażby poprzez zadania, które my realizujemy w PCPR a więc udostępnianie mieszkań, czy też lokali dla usamodzielniających się podopiecznych opuszczających, czy też w związku z osiągniętym wiekiem 18 lat opuszczających rodziny i po prostu, aby te osoby, bo zazwyczaj jest tak, że mają jakąś możliwość, gdzieś tam swoją przyszłość dorosłą już dalej kontynuować, ale czasami zdarza się tak, że nie ma takiej możliwości i my musimy zapewnić, czy też powinniśmy zapewnić, takie miejsca gdzie można byłoby takie osoby usamodzielniać i w związku z funkcją jaką gmina Góra zaproponowała między innymi w części tego obiektu, przyjęliśmy to zaproszenie do tego projektu jako partner i to jest oczywiście korzyść dla nas, konkretnie dla PCPR, gdzie nie musi już szukać takich swoich lokali, które musiałby finansować, tylko w ramach tej właśnie inwestycji, czy tego zadania, które będzie realizowane w byłym internacie, będzie można z takiej możliwości wykorzystania takiego mieszkania skorzystać i poza udostępnianiem pracy związanej z wiedzą, z informacją, z wiedzą, pomocą nie wiąże się to z żadnymi kosztami finansowymi.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę o zabranie głosu panią burmistrz.
burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz chciałabym serdecznie podziękować za nieodpłatne przekazanie internatu na potrzeby gminy, nie ukrywam że aplikujemy o środki zewnętrzne jesteśmy beneficjentem w trzech programach, pierwszy program to mieszkania chronione, takich mieszkań chronionych przewidujemy ok. 12, to o czym mówił pan starosta, że również będą te mieszkania do wykorzystania przez PCPR, następne to dzienny dom pobytu osób starszych, czyli 60+ i będzie jeszcze ok. 6 mieszkań komunalnych w tym jedno mieszkanie będzie przewidziane dla usamodzielniających, dla tych którzy opuszają domu dziecka, lub rodziny zastępcze, prace są bardzo zaawansowane, projekt jest ukończony, pozwolenie na budowę jest już wydane, budynek jest imponujący, powiem gdy ziści się ten projekt a ziści się ponieważ w tym roku chcemy już prace budowlane rozpocząć i zakończyć w przyszłym roku 2018, to będzie jeden z najpiękniejszych budynków, budynek będzie cały podświetlony z windą, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, z funkcjami, również składaliśmy projekt z wyposażeniem tego obiektu, teraz czekamy na ocenę formalną, później merytoryczną myślę, że powinna się zakończyć ta ocena sierpień, wrzesień, także będziemy jeszcze w stanie ogłosić przetarg na przebudowę internatu i zakończyć to zadanie inwestycyjne w roku 2018, chciałbym również radnemu Kazimierzowi Boguckiemu i panu wojewodzie podziękować, bo wspierał kolejny projekt, który składaliśmy na zagospodarowanie Szkoły Podstawowej przy ul. Piastów klas 1-3, wiadomo że reforma wchodzi w życie 1 września 2017 r. i ten budynek jest nam zbędny, ale wymyśliliśmy, że jest taka potrzeba, zbadaliśmy rynek, żeby powstało 60 miejsc dla dzieci w ramach utworzonych miejsc żłobkowych i 30 miejsc klub malucha czyli dla 90 osób, nie ukrywam, że reforma też przynosi zwolnienia w systemie oświaty w związku z tym tworzymy dodatkowe 18 miejsc pracy i dotyczy to nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i mogą być przesunięci do pracy właśnie w żłobku, czy klubie malucha, na ten cel pan wojewoda i ministerstwo przeznaczyło kwotę 1.149.000 zł pan wojewoda dwa dni temu podpisał listę rankingową i jesteśmy bardzo zadowoleni dlatego, że na całą Polskę tylko 103 gminy otrzymały takie dofinansowanie z czego z województwa dolnośląskiego tylko 4 gminy, to tym bardziej się cieszymy, warunek jest że musimy projekt zakończyć do 15 grudnia 2017 r. i żłobek i klub malucha musi już funkcjonować od 1 stycznia 2018 r., ale jesteśmy już ku końcowi wykonania dokumentacji, ogłaszamy przetarg i jestem przekonana, że tę kwotę jak najbardziej przerobimy, oczywiście w zakres wchodzi również zagospodarowanie całego terenu, czyli również wykonanie parkingów, ponieważ jest blisko przedszkole, dlatego jeszcze raz chciałby podziękować panu radnemu, że wspiera również nasze projekty, bo konkurencja była bardzo duża, jeszcze raz dziękuje, jeśli są pytanie to bardzo proszę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers również dziękuje w imieniu Rady za taką inicjatywę i wsparcie.
starosta Piotr Wołowicz jeśli chodzi o apteki, to proszę o zabranie głosu panią sekretarz.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska zmiana będzie dotyczyła załącznika nr 1 i nr 2 w przyjętej uchwale, są to załączniki dotyczące funkcjonowania aptek na terenie miasta Góra, tak się złożyło, że w załączniku nr 1 dotyczącym funkcjonowania aptek w bieżącym roku błędnie została wpisana data świąt wielkanocnych i nie tyle błędnie data świąt Bożego Narodzenia i wigilii, to znaczy zaznaczenie tego specjalnego dyżurowania przez wyznaczone apteki zaznaczyliśmy 23, 24, 25 grudzień i w tym układzie musimy dokonać tej zmiany i Wielkanoc wpisaliśmy nie 16,17 kwiecień tylko wpisaliśmy 15 i 16 i z uwagi na to, że w tych dniach świątecznych dyżur pełnią inne apteki, stąd musimy dokonać zmiany, powiem dla przykładu, jeśli chodzi o święta wielkanocne, to tak jak jest wyznaczona apteka to wyszło, że w poniedziałek świąteczny pełni dyżur inna apteka, która w tym roku tego dyżury nie pełni, popełniony został taki błąd i dlatego musimy dokonać zmiany.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 5
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers interpelacje i zapytania proszę bardzo.
radny Jan Przybylski odpowiedzi jakie otrzymują radni na interpelacje są zatrważające w wielu punktach, ostatnia odpowiedź na jedną z interpelacji jest bezprzedmiotowa, proszę państwa Starostwo Powiatowe przejęło korespondencję moją prywatną i zadałem w ramach interpelacji pytanie: proszę podać podstawę prawną w oparciu o którą pracownicy Starostwa mogli przyjąć prywatną korespondencję, ponawiam tę interpelację i żądam odpowiedzi na wszystkie interpelacje pisemnie i merytorycznie, druga interpelacja: proszę o szczegółową informację na temat przeprowadzenia subrogacji, którą państwo praktykujecie i dokonujecie ją pozabudżetowo i podkreślacie, iż wyżej wymienione operacje nie powstają nowe zobowiązania jak również zwiększenie już istniejących zobowiązań, ta interpelacja nasunęła mi się po lekturze odpowiedzi jaką od państwa otrzymuję w ramach interpelacji i otrzymałem tę odpowiedź z dnia 20.01.2016 r. na jedną z moich interpelacji, jest zawarty taki akapit w odpowiedzi na interpelację: „przeprowadzone subrogacje zostały wykonane pozabudżetowo i nie spowodowały powstania nowych, czy zwiększenia już istniejących zobowiązań”, proszę mi podać szczegółowo te mechanizmy jakie funkcjonują przy przeprowadzaniu tych operacji, które nie niosą za sobą żadnych skutków finansowych dla budżetu, żadnych i co to oznacza pozabudżetowo, szczegółowo proszę mi to opisać w języku polskim, żebym zrozumiał o skutkach i co to dokładnie jest, następna interpelacja proszę o przedstawienie wykazu obsługi wszystkich zobowiązań w rachunku bieżącym od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. proszę, aby te zobowiązania były w rozbiciu, określające kapitał i odsetki w jakiej wysokości te odsetki powstały w poszczególnych kwartałach, to jest związane z tym, że na jednej z sesji, gdy państwo uchwalaliście rzekomy program naprawczy, wnioskowałem o pisanie sprawozdania z realizacji programu naprawczego, państwo oczywiście odrzuciliście ten wniosek i to jest pokłosie tego, że co kwartał taki wniosek składam i będę składał, następna interpelacja dotyczy dróg, na komisji bezpieczeństwa i drogownictwa przy układaniu planu i szerszej dyskusji, poprosiliśmy w obecności pana starosty Niedźwiedzia o przedstawienie analizy potrzeb, czy to remontowych, czy inwestycyjnych drogowych, pan starosta dzwonił do mnie, czy takie opracowanie wysłać wszystkim radnym, oczywiście bo to nie jest żadna tajemnica, dziękuję za opracowanie, to jest raz a drugie za skonsultowanie się, nie widzę żadnych przeszkód, że takie coś ma tutaj miejsce, ale moja interpelacja brzmi do budżetu na 2017 r. znaczna kwota się pojawiła na drogownictwo ok. 4.000.000 zł, mam bardzo duże wątpliwości co do wartości rzeczywistej tej kwoty, ale to pozostawiam, bo wyartykułowałem to na sesji budżetowej, jak państwo przyjęliście jako 9 tę wartość na drogownictwo i w oparciu o materiały, które państwo radni otrzymaliście w sprawie dróg, moja interpelacja brzmi w następującej formie: proszę państwa powiedźmy, że z tej kwoty ok. 4.000.000 zł 1.000.000 zł musi pozostać na wydatki bieżące to co pan starosta informował.
starosta Piotr Wołowicz nie informowałem na pewno.
radny Jan Przybylski przepraszam dzisiaj w informacjach z pracy Zarządu informował pan, nawet pan nie potrafi posłuchać do końca, że na wydatki zimowego utrzymania dróg poszła kwota ponad 300.000 zł tak?
starosta Piotr Wołowicz ale nie z inwestycji.
radny Jan Przybylski przepraszam, ja nie mówię że z inwestycji, niech z tej kwoty ok. 4.000.000 zł, 1.000.000 zł niech pozostanie na wydatkach bieżących, ale są mechanizmy wsparcia na odtworzenie dróg powiatowych i twierdzę, że przy kwocie 3.000.000 zł proszę o przedstawienie mi wniosków i analiz, czy Zarząd, czy pan starosta podjął działania odnośnie pozyskania środków z zewnątrz na odtworzenie nawierzchni te środki można pozyskać do wysokości do 80% i przyjmując kwotę 3.000.000 zł 80% z tego to będzie 2.400.000 zł i to byłaby już zacna kwota ok. 5.400.000 zł na drogownictwo, to jeszcze w dziejach Starostwa takiej kwoty nie było, proszę o przedstawienie takiego zestawienia, czy robicie takie analizy i czy takie wnioski są przygotowane a jeśli są przygotowane to na jakie drogi i w jakim terminie będą zrealizowane i na jakim etapie te wnioski są przygotowane?
radny Mirosław Żłobiński chciałby się podzielić zastrzeżeniami w związku z otrzymanymi odpowiedziami na interpelacje.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers w tej chwili jesteśmy w punkcie interpelacje i zapytania.
radny Mirosław Żłobiński dobrze.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź radny Przybylski mówił o podstawach prawnych, mam też taka prośbę, bo na ostatniej sesji obiecał mi pan, że przedstawi mi pan podstawę prawną na podstawie której pana głos w komisji przy równej ilości głosów liczy się podwójnie, jako przewodniczącego, więc chciałbym się przypomnieć w tej sprawie.
radny Jan Przybylski pan jako funkcjonariusz publiczny jest zobowiązany do znajomości przepisów, udzielę panu odpowiedzi oczywiście.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze interpelacje, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 6
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 8 za, 1 wstrzymujący się.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
starosta Piotr Wołowicz proszę o przedstawienie tych zmian pana skarbnika, łącznie z autopoprawką.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech autopoprawka Zarządu do projektu uchwały polega na zmianie klasyfikacji budżetowej dochodów, oraz dotacji którą otrzymujemy w związku z realizacją programu Erazmus+ w ZS w uchwale budżetowej pierwotnie przyjęliśmy paragraf 200 z końcówka 5, natomiast zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową należało wprowadzić paragraf 205 z końcówką 1 w związku z powyższym tutaj w załączniku nr 1 macie państwo tę zmianę, oraz też doprowadzamy do zgodności w paragrafie wydatków dotacji na drogi w załączniku nr 9 przyjętej uchwały do uchwały budżetowej wprowadziliśmy paragraf 232 z końcówką 0, należało wprowadzić paragraf 231 z końcówką 0, to są zmiany dotyczące autopoprawki Zarządu, natomiast kwestia zmiany proponowanej w budżecie dotyczy zwiększenia dochodów w związku z uzyskaniem informacji o kwotach ostatecznych należnych powiatowi udziałów w podatku PIT na 2017 r. oraz części oświatowej subwencji ogólnej, łącznie mamy zwiększone z tego tytułu dochody o kwotę 86.423 zł, oraz dokonujemy zmian po stronie wydatków, doprowadzamy do zgodności z ustawą o finansach publicznych wielkość rezerwy ogólnej, która to zgodnie z ustawą winna wynosić nie mniej niż 0,1% wydatków, czyli kwotę na poziomie 46.000 zł i tę rezerwę ogólna powiększamy do kwoty 46.000 zł przenoszą 30.000 zł z innych wydatków Starostwa Powiatowego.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpmy do przegłosowania autopoprawki.
Głosowanie za przyjęciem autopoprawki:
za – 8 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 5 głosów.
Autopoprawka została przyjęta.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 8 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 5 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 7
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Ryszard Wawer przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 3 za, pozostali członkowie komisji nie brali udziału w głosowaniu.
starosta Piotr Wołowicz tak jak już wcześniej mówiłem, jeśli chodzi o projekt, który państwo dzisiaj otrzymujecie już do procedowania, do pracy i przyjęcia, tak jak mówiłem ten termin nie jest terminem przypadkowym w związku z tym, że końca marca to jest już termin przyjęcia ostatecznej uchwały po opiniach które trwają przynajmniej 21 dni i te opinie dotyczą wszystkich związków zawodowych i przede wszystkim kuratora, który może do tego wnieść uwagi i dlatego to jest w takim terminie przyjmowane i tak jak powiedziałem prace nad tym trwają już od kilku tygodni, poza dyrektorami wszystkich jednostek, którzy mieli okazje już dwa, albo trzy razy przerabiać ten materiał, również spotkaliśmy się z przedstawicielami związków zawodowych funkcjonujących w oświacie na terenie powiatu górowskiego i zarówno przedstawiciele „Solidarności” jak i pani prezes ZNP pozytywnie odnieśli się do tego projektu uchwały, wiadomo że ten projekt musi być przyjęty przez Radę żeby można było go oficjalnie odesłać do związków i zaopiniować i dlatego on jest dzisiaj przedmiotem tych prac dlatego teraz proszę naczelnika wydziału oświaty, kultury, sportu i promocji o przedstawienie prezentacji.
naczelnik wydziału oświaty, kultury, sportu i promocji Sławomir Bączewski przedstawił prezentację (prezentacja w załączeniu), jeśli są pytania to bardzo proszę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radny Jan Przybylski powrócę do pierwszej części mojej wypowiedzi przed przyjęciem porządku obrad, tutaj z tych danych, które pan przedstawił są pewne założenia odnośnie ilości uczniów, tylko proszę państwa oprócz uczniów, oprócz grona pedagogicznego jest pewne zapewnienie środków finansowych, subwencja oświatowa, czy komuś się podoba, czy nie idzie za uczniem i ja w swojej pierwotnej wypowiedzi wskazywałem o braku wyliczeń ekonomicznych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, co do sieci jaką pan przedłożył, nie kwestionuję tego, tylko kwestionuję brak wyliczeń w poszczególnych jednostkach, wiąże się to ze stanem liczebności uczniów, jak również ze stanem liczebności nauczycieli i z określeniem kształtu obsługi administracyjnej, bo ja mam inne spojrzenie na to, już na tej sali o tym mówiłem o zespole ekonomiczno – administracyjnym szkół a nie żeby przy każdej jednostce była administracja, tego powiatu po prostu na to nie stać i dalej to podtrzymuje i na następnej sesji powrócę do tego i na takie szczegółowe wyliczenia będę oczekiwał od państwa na pewno, bo na tym etapie nie ma tego, dlatego będę głosował przeciwko.
radny Ryszard Wawer panie radny Przybylski chciałbym panu powiedzieć, że to jest projekt w sprawie dostosowania sieci szkół, natomiast skutki finansowe to jest coś zupełnie innego i nie na tym etapie będziemy rozmawiać i pan zaprzecza jakiemuś sensowi reformy, tak o tym pan mówi, mówimy o projekcie dostosowania, niech pan jeszcze raz przeczyta i zobaczy pan o czym my tutaj rozmawiamy, skutki finansowe, wyliczenia to wszystko będzie przy projektowaniu budżetu na dane lata itd. zaprzecza pan temu, aby reforma, którą wprowadzają rządzący została realizowana, przeciwko temu rozumiem pan protestuje, szkoda ze tak cicho.
radny Jan Przybylski chyba pan w życiu nie prowadził działalności na własny rachunek, ja mam to szczęście, że prowadzę wielokrotnie do dnia dzisiejszego i gdybym tak liczył jak pan to dawno bym zbankrutował, małżonka również prowadzi działalność nie chwaląc się i jakby tak prowadziła to by zbankrutowała, podjecie takiej uchwały intencyjnej wiąże się już z perspektywą wydawania środków i te dane ekonomiczne są jak najbardziej potrzebne na tym etapie, nie zaprzeczam wprowadzeniu reformy jestem za, byłem przeciwnikiem powstania gimnazjów od początku byłem przeciwnikiem, tak teraz jestem za likwidacją, tylko to co państwo proponujecie, tu się nie zgadzam i pan nie rozumie to co ja mówię o ekonomi mówię a pan nie rozumie ekonomi, jak będę miał wyliczenia co do kosztów związanych z wprowadzaniem zmian w sieci, to zagłosuję za.
radny Ryszard Wawer jest pan za a nawet przeciw.
starosta Piotr Wołowicz tak jak powiedziałem przy sprawozdaniu, do tego projektu uchwały który państwo otrzymaliście Zarząd przyjął autopoprawkę wynikająca z nie wpisania nazwy i tak w § 3 pkt 4 tam gdzie w tej chwili występuje nazwa 3 letnia branżowa szkoła I stopnia o nazwie Branżowa Szkoła I stopnia w Górze dodajemy: 3 letnia branżowa szkoła I stopnia o nazwie Zespół Szkół im. Sylwestra Kaliskiego w Górze Branżowa Szkoła I stopnia w Górze i reszta pozostaje bez zmian.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpmy do przegłosowania autopoprawki.
Głosowanie za przyjęciem autopoprawki:
za – 9 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 3 głosów.
Autopoprawka została przyjęta.
radna Teresa Frączkiewicz nie brała udziału w głosowaniu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 8 głosów,
przeciw – 3 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
radna Teresa Frączkiewicz nie brała udziału w głosowaniu.

Punkt 8
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers odpowiedzi na interpelacje i zapytania, bardzo proszę.
radny Mirosław Żłobiński chciałbym się odnieść do dwóch odpowiedzi, które otrzymałem jedną podpisał wicestarosta Paweł Niedźwiedź, jeśli chodziło o drogi wojewódzkie na terenie powiatu na które ma ochotę powiat wołowski, między innymi padło tam takie uzasadnienie, że powiat górowski nie posiada zasobów kadrowych, ale to jest chyba kwestia porozumienia na ul. Poznańskiej są jacyś pracownicy, mają sprzęt, to jest jedna uwaga, druga uwaga dotyczy pytałem pana starosty Wołowicza, ile razy interweniował w przypadku dziwnych sytuacji lekceważącego traktowania pacjentów z terenu powiatu górowskiego w odpowiedzi otrzymałem list dyrektora szpitala z Leszna, ale nie dowiedziałem się ile razy, czy w ogóle pan starosta interweniował, ale podczas posiedzenia komisji zdrowia w środę, dyrektor szpitala tę kwestię wyjaśnił, dziękuję.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, to są tam pracownicy, ale są to pracownicy DSD i K i sprzęt jest też DSD i K a nie nasz.
radny Mirosław Żłobiński a jakby zostało podpisane porozumienie o przejęciu dróg wojewódzkich to prawdopodobnie kwestią negocjacji byłoby także przejecie pracowników i tego sprzętu.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź my mieliśmy już raz taką sytuację, gdzie ci pracownicy byli u nas i my zrezygnowaliśmy z utrzymania dróg wojewódzkich.
radny Mirosław Żłobiński dostałem odpowiedź, że nie ma ludzi, powiat nie ma ludzi, ale w kwestii porozumienia powiat mógłby przejąć, chodzi mi tylko o to.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź nie chcemy przejąć, bo już raz oddawaliśmy te drogi wojewódzkie ze względu na to, że środki przeznaczone na ich utrzymanie były nie wystarczające a wymagania były zbyt duże.
radny Mirosław Żłobiński a teraz prawdopodobnie będzie się nimi zajmował powiat wołowski i może być jeszcze gorzej.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź zobaczymy, to DSD i K odpowiada za stan tych dróg i ma być na odpowiednim standardzie bez względu na to kto będzie się tym zajmował.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 9
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers wolne głosy i wnioski.
radny Jan Przybylski szanowni państwo ja w niektórych interpelacjach żądałem materiałów dosyć obszernych, te materiały nie pozostają u mnie w makulaturze, skrupulatnie analizuję, czytam w jednej z interpelacji poprosiłem pana starostę o treść odpowiedzi jaka poszła do pana wojewody, datowana ona jest 15.09.2016 r. i w tej odpowiedzi jest zawarte takie sformułowanie: „Ministerstwo Finansów odmówiło udzielenia pożyczki z budżetu państwa ze względu na nie wypełnienie określonych ustawowo przesłanek warunkujących możliwość udzielenia pożyczki”, proszę państwa ja w ślad za tym zapisem w odpowiedzi dla pana wojewody, złożyłem na następnej sesji następną interpelację w tym ciągu, uzyskałem odpowiedź na tę interpelację 22.12.2016 r., proszę państwa sumując to wszystko, ten zapis karkołomny zapis do wojewody, spoglądając jeszcze wcześniej na odpowiedź z Ministerstwa Finansów, które było druzgocące dla państwa z listopada 2015 r. i to co państwo udzieliliście mi odpowiedzi, to wystawia najgorsze świadectwo dla pana starosty i służb pana starosty, piszecie państwo w tej odpowiedzi chronologię zdarzeń, że nie mogliście państwo w 2015 r. powiat realizował budżet przyjęty na podstawie 240a ustawy o finansach publicznych i to jest opracowanie i uchwalenie programu naprawczego i w oparciu o to był realizowany budżet powiatu, jednakże w dalszej odpowiedzi do mnie, która dotarła wskazujecie państwo, że w roku 2016 RIO narzuciła, że powiat nie wypełnił określonych warunków wynikających z przyjętego programu naprawczego i narzuciła i to były te przesłanki i tutaj później powołujecie się państwo na art. 240b ustawy i piszecie, że budżet na 2016 r. był narzucony przez RIO bez zachowania wskaźnika i uchwalony i tutaj ten 240b jest istotne, że RIO narzuciło, RIO jak narzuca budżet, to znaczy że jest skrajnie niebezpiecznie i taką politykę skrajnie niebezpieczną ekonomicznie państwo w ramach powiatu górowskiego prowadzicie, prowadzicie ten powiat do ruiny i te apogeum według moich orientacji zbliża się, bo nie można tak żaglować subrogacją, zasłaniać się że nowy syndyk, prawdopodobnie wpłyną, pytam kiedy wpłyną, pan starosta słusznie powiedział, że nie może się wypowiedzieć za Sąd, czy za syndyka w określeniu terminu, kiedy wpłynie kwota 3.750.000 zł, tylko najpierw trzeba wziąć odpowiedzialność na jakiej podstawie ja wpisałem te 3.750.000 zł do budżetu na 2017 r., są to abstrakcyjne kwoty, nierealne, państwa odpowiedzi w wielu sytuacjach są kuriozalne i jak się przeanalizuje całość, to później wychodzi szydło z worka, że ten bałagan ekonomiczny podatnik zapłaci.
radna Teresa Frączkiewicz w środę odbyło się posiedzenie komisji zdrowia i opieki społecznej Rady Powiatu Górowskiego i w tym posiedzeniu komisji, oprócz członków komisji jest nas 4 radny Trojanek był chory, brał udział radny Kazimierz Bogucki, radny Ryszard Wawer, bardzo dziękuję staroście górowskiemu, że znalazł czas, aby uczestniczyć w posiedzeniu tej komisji i chciałam poinformować, że na zaproszenie przyjechali na posiedzenie komisji pan Damian Mrozek Doradca Wojewody, zastępca dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych DOW NFZ we Wrocławiu – Dariusz Kłos, Wicestarosta Głogowski – Wojciech Borecki, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – lek. med. Tomasz Karmiński, Prezes Zarządu Nowy Szpital Sp. z o.o. we Wschowie – Krzysztof Albiński, Prezes Zarządu Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. – Edward Schmidt, przybyli również radni Rady Miejskiej Góry: pan Ryszard Borawski i pan Robert Mazulewicz i uczestniczyły dwie panie pielęgniarki, tematem posiedzenia komisji była informacja o realizacji zadań pomocy medycznej, dostępności mieszkańców powiatu górowskiego do opieki zdrowotnej w tym świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej oraz hospitalizacyjnej opieki zdrowotnej, kontrakt z NFZ, funkcjonowanie Pogotowia Ratunkowego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tutaj poprosiliśmy o informację od pana dyrektora z Wrocławia NFZ na temat sieci szpitali, ponieważ Ministerstwo Zdrowia proponuje utworzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci szpitali i mają one obejmować ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych, oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, do poziomu I mają należeć przede wszystkim szpitale powiatowe i tutaj było pytanie nasze: co naszym powiatem górowskim?; pan dyrektor udzielił odpowiedzi szczególnie biorąc pod uwagę to, że dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ mógłby po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Zdrowia - zakwalifikować do jednego z poziomów systemu zabezpieczenia na terenie danego województwa świadczeniodawcę, który nie spełnia warunków kwalifikacji, jeśli stwierdzi, iż jest to niezbędne dla właściwego zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, tak jak wcześniej powiedziałam do poziomu I mają należeć przede wszystkim szpitale powiatowe a my takiego szpitala nie mamy, szczegółowa informacja dotycząca tej komisji i przebiegu tej komisji będzie w protokole komisji zdrowia i opieki społecznej, mam tutaj prośbę do pana starosty, aby taka informacja o tym, że się odbyła komisja i szczegółowa informacja, żeby pojawiła się na stronie powiatu, mamy wydział promocji, ale nikogo nie było, być może dzięki życzliwości osób, które robiły zdjęcia, można będzie informację na stronę powiatu umieścić, również dziękuję tym państwu radnym, którzy uczestniczyli w posiedzeniu komisji, czyli radny Mirosław Żłobiński i radny Michał Krochta.
radny Kazimierz Bogucki jestem zaniepokojony faktem, że mino kilkudniowego wyprzedzenia, bo na siebie wziąłem obowiązek zaproszenia zarówno przedstawiciela DUW jak i przedstawiciela NFZ i do dnia dzisiejszego zaproszenia nie dotarły, nie wiem co się stało, co było tego przyczyną, przed posiedzeniem musieliśmy ponawiać zaproszenia drogą elektroniczną, coś się dzieje nie tak.
radna Teresa Frączkiewicz chciałbym jeszcze dodać, że pana dyrektor z Leszna poinformował nas, że wystosował pismo do swoich pracowników, żeby nie zdarzały się takie sytuacje, kiedy mieszkańcy powiatu górowskiego słyszą jakieś tam uwagi, że są ludźmi z Góry, obiecał również że będzie rozmawiał, prezes z Głogowa i Wschowy powiedzieli, że takich sytuacji u nich nie ma, Głogów bardzo zaprasza naszych pacjentów do siebie, Wschowa i Leszno także, panowie zarządzający szpitalami rozmawiali również z panem dyrektorem NFZ na temat finansowania wyjaśnili sobie pewne kwestie chociażby np. taką że Wrocław przesłał pieniądze za mieszkańców powiatu górowskiego do wielkopolskiego funduszu a Leszno niekoniecznie je otrzymało, więc to nie leży w przyczynach gdzieś tutaj, kolejna sprawa pan prezes ze Wschowy mówił o tym, że Góra otrzyma w najbliższych dniach nową karetkę pogotowia i wszyscy deklarowali pomoc, jeśli chodzi o naszych pacjentów, jak będzie zobaczymy, na pewno jest źle, jeśli chodzi o tę sieć, która ma powstać od 1 lipca 2017 r. sieć szpitali, my jako powiat górowski szans nie mamy, pan dyrektor NFZ kilkakrotnie to powtarzał, aczkolwiek odniósł się do tej uwagi jaką państwo tutaj zgłaszaliście, że na wniosek wojewody minister może wyrazić zgodę na to żeby w tej sieci również w tym miejscu gdzie nie ma takiego zabezpieczenia, mógłby powstać, ale to jest mowa na najwyższym szczeblu, my tutaj nic nie możemy i jeśli będą jakiekolwiek możliwości, może ktoś z państwa ma jakiś pomysł żeby coś u nas się zadziało, to można spróbować.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź jeśli chodzi o słowa radnego Boguckiego i korespondencji jaka była wysyłana, korespondencja na pewno ze Starostwa wyszła listem zwykły zgodnie z sugestią przewodniczącej komisji, nie dotarło poczta tak działa, jak państwo wiecie też od pana wojewody czekaliśmy na list bardzo długo.
radna Teresa Frączkiewicz do Leszna, Wschowy i Głogowa korespondencja doszła.
radny Mirosław Żłobiński chciałbym wrócić do tej korespondencji, bo też mam takie negatywne doświadczenie z Lubina korespondencja szła ponad 14 dni, ale to pewnie wynika z tego że we Wrocławiu nie mają pracowników do sortowania przesyłek, chciałbym również odnieść się do posiedzenia komisji zdrowia, gdzie została zwrócona uwaga na jeden problem okazuje się, że duży napływ pacjentów do szpitala w Lesznie na SOR wynika z tego, że tutaj w Górze prawdopodobnie nie otrzymują pomocy, którą powinna oferować wieczorynka i tutaj mój apel do pana starosty, żeby przeprowadzić, jeśli można naciskać na NFZ, przeprowadzić konkurs na prowadzenie tej opieki medycznej i być może któryś z naszych lekarzy by się tego podjął i może to byłoby lepsze i przynajmniej część pacjentów nie musiałby po tą podstawową pomoc jechać do Leszna.
radny Kazimierz Bogucki chciałbym odpowiedzieć panu staroście, ja bez sugestii o korespondencji mówiłem, deklaruję że będę robił wszystko dla dobra społeczności lokalnej, czego dowodem są dwie inicjatywy o których wspomniała pani burmistrz, okazuje się że wiele rzeczy można zrobić dla dobra tego społeczeństwa, ale razem w porozumieniu, bo jeśli ktoś jakiekolwiek możliwości ma, to powinno się wykorzystywać, usiądźmy razem i zróbmy coś dobrego dla tego społeczeństwa.
radna Teresa Frączkiewicz jeszcze chciałam dodać, że dyrektor NFZ mówił, że zdecydowanie się przyjrzą i być może będą drastyczne kroki, jeśli chodzi wieczorynkę i być może rozpiszą konkurs, więc może się tym zainteresują.
starosta Piotr Wołowicz trzy rzeczy jeszcze, wracając do posiedzenia komisji, bo to gdzieś w protokole będzie zapisane, tak tylko, aby uzupełnić, to nie chodzi o jakieś zwracanie uwagi tylko, żeby określić stan faktyczny, co do np. składu osób które były na komisji, panie które reprezentowały środowisko medyczne, to nie są pielęgniarki i nigdy nie były pielęgniarkami to są pracownice administracyjne tego szpitala, natomiast jeśli chodzi o to co mówił prezes Albiński, dotyczące karetki na terenie powiatu górowskiego tej która będzie zmieniona to też nie dotyczy dwóch karetek podstawowych zespołów specjalistycznej i podstawowej, bo te są już nowe i one funkcjonują, tutaj chodzi o transport sanitarny, który Wschowa przejęła po szpitalu i oni to realizują w takiej starej kwadratowej karetce a będzie zamieniona na nowszy sprzęt do tego przewozu, dlatego że są to przewozy dosyć dalekie, obejmują szpitale we Wrocławiu i Poznaniu i chyba rzeczywiście ten sprzęt jest ważny, natomiast jeśli chodzi o nocną i świąteczna opiekę, to tutaj na spotkaniu komisji, mam nadzieję, że w końcu pewne decyzje fundusz podejmie, bo to nie jest tak, że my jesteśmy organem decyzyjnym w tej sprawie, nacisk jeśli chodzi o nocną i świąteczną opiekę o zmianę podmiotu świadczącego te usługi jest od ponad roku czasu, dotyczy ona poprzednich władz funduszu jak i dotyczy obecnych i pan dyrektor Kłos to potwierdził, że dzisiaj dla funduszu, że to nie PHM funkcjonuje, bo chce, tylko bardziej fundusz chce, żeby PHM jeszcze ciągle funkcjonował i bardziej oni go ratują, żeby funkcjonował a to się wiąże z całą procedurą, machiną proceduralną, którą fundusz musi przeprowadzać w związku ze zmiana operatora danej usługi, czy ogłoszeniem kontraktu, jest generalnie przyjęte, że na działalności tej szpitalnej i POZ fundusz od dawna już nie ogłasza konkursów, że aneksuje wszystkie umowy i robi to w bloku, wszystkie które ma tak też się dzieje, natomiast są przypadki tak jak mówiłem na komisji indywidualne, które należałoby z tego całościowego systemu wyprowadzić i przyjrzeć się im indywidualnie, do jesieni tamtego roku, nie było takiej możliwości proceduralnej, bo ciągle nie było rozporządzeń wykonawczych do nowej ustawy o funkcjonowaniu funduszu zdrowia, jak nam tłumaczono w funduszu, nawet gdy te rozporządzenia wykonawcze się pojawią to ich dostosowanie do każdego oddziału, gdzie są różnego rodzaju sytuacje też trwa kilka miesięcy i dlatego tych decyzji nie było, pamiętam sytuacje, gdy zmieniał się podmiot prowadzący tą nocna i świąteczną opiekę w tamtym roku i my w funduszu rozmawialiśmy z dyrekcją, byliśmy tam my, byli przedstawiciele potencjalni, którzy mogliby przejąć tą nocna i świąteczną opiekę i pani dyrektor ówczesna powiedziała nam wprost, że mimo tego, że firma sama wypowiedział, bo był taki moment, że firma sama wypowiedziała te umowy, to fundusz namówił tę nową firmę, żeby podpisała aneks i cesją przejęła tę umowę, aniżeli miałby ogłaszać konkurs, wolał podpisać tę sesję na tę samą firmę, mam nadzieję, że w tym roku fundusz ogłosi ten konkurs, są podmioty chętne nie tylko takie co już dzisiaj prowadzą POZ w formie dziennej podstawowej, ale też takie, które mogłyby prowadzić POZ w formie nocnej i świątecznej i nawet takie nieruchomości też są do tego przygotowane, więc tylko i wyłącznie dzisiaj jest decyzja po stronie NFZ, czy będzie chciał dalej aneksować i utrzymywać stan obecny, czy będzie chciał rozpisać nowy konkurs i tego nowego operatora wskazać, wtedy sytuacja prawna nie umożliwiała takiej możliwości, żeby bez konkursu komuś innemu powierzyć nocną i świąteczną opiekę, była tylko i wyłącznie możliwość cesji, co też się stało a cesja ma to do siebie, że wymaga zgody obu stron, dotychczasowego operatora i ewentualnie nowego, wiadomo było, że dotychczasowy operator na innego spoza grupy się nie zgodzi, więc po prostu fundusz robił wszystko, żeby ktoś z tej grupy to prowadził i mam nadzieję, że teraz półrocze to jest ten okres gdzie kończą się umowy, więc w sposób naturalny, gdzieś te dwa, trzy miesiące wcześniej fundusz już mógłby ogłosić taki konkurs i mam nadzieję, że ogłosi i tutaj dyrektor też się zobowiązywał, że ogłoszą mimo wszystko konkurs na diagnostykę, czyli kolonoskopię i gastroskopię taki konkurs w tamtym roku był, jednak żaden podmiot nie był przygotowany w tak krótkim terminie, że mino tego, że złożył ofertę w tak krótkim terminie prowadzić tego typu działalność i teraz pan dyrektor mówił o półroczu, że to będzie ten termin od którego taki konkurs mógłby już taki podmiot prowadzić tego typu działalność, jednak tak jak ustaliliśmy dla nas ważny jest każdy tydzień, każdy miesiąc obiecał, że nie będzie czekał do półrocza tylko już w marcu będzie ogłaszał konkurs, żeby już od maja mógł taki podmiot taką działalność prowadzić, mam nadzieję że tak się stanie, dzisiaj wysyłamy pismo w którym będą zebrane te wszystkie problemy, które były omawiane, plus do tego dorzucamy jeszcze jeden temat związany z rehabilitacją bo tutaj jeszcze część kontraktu na rehabilitację jest prowadzona w szpitalu na kwotę ok. 8.000 zł miesięcznie i też żeby nie była taka sytuacja, że rezygnując tutaj z tej działalności rehabilitacyjnej w ramach szpitala, te pieniądze zostaną gdzie indziej przekazane, albo one zostaną wchłonięte przez inne działalności, chcielibyśmy aby fundusz te pieniądze, czy na zasadzie konkursu, czy aneksu do umowy po prostu skierował do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze, gdzie ośrodek i tak tych wszystkich pacjentów rehabilituje i ma dosyć spore nad wykonania i możliwości przyjęcia tych pacjentów i rozmawiałem wczoraj z dyrektorem Polowym o tym, że przejmując ten kontrakt, przejmując tych wszystkich pacjentów, również jest w stanie przejąć kolejkę oczekujących zgodnie z terminami, które tutaj te osoby mają wyznaczone, więc myślę że do tego również fundusz się przychyli.
radny Ryszard Wawer ja również odnośnie tej komisji chciałem kilka słów powiedzieć, bo po posiedzeniu tej komisji mam takie nieoparte wrażenie, że fajnie byłoby, czy dobrze byłoby by sesje odbywały się mniej więcej w takim duchu, bo dyskusja na tej komisji była merytoryczna, naprawdę warto było posłuchać dyrektorów, prezesów szpitali, oczywiście służby zdrowia na pewno my nie naprawimy, natomiast problem jest dużo bardziej skomplikowany niż to co stało się u nas w Górze, państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, że sprawy związane ze służbą zdrowia na terenie powiatu górowskiego, żeby mogły być naprawione w minimalnym stopniu, to odtwarzanie tego będzie trwało bardzo długo i to nie jest tylko to co tutaj padają często hasła zlikwidowany szpital, winien, nie winien, rozmowy czy pana starosty, czy pani burmistrz z dyrektorami i prezesami szpitali idą w dobrym kierunku po to, żeby ta opieka medyczna ta wieczorynka o której tutaj mówiliśmy została odtworzona na odpowiednio dobrym poziomie, bo na dzień dzisiejszy po tej rozmowie tutaj, zdajemy sobie sprawę, że to co na dzień dzisiejszy może być zrobione, czy będzie się coś działo dalej to już będzie zależało od podmiotów, które podejmą się ewentualnego działania na terenie powiatu górowskiego i ewentualnego zwrotu budynków po szpitalu, mam nadzieję że to nastąpi i to pozwoli na to żeby można było wykonywać kolejne kroki, sytuację którą tutaj przedstawili prezesi, czy dyrektorzy szpitali, dla mnie jest to rzecz przerażająca, to co pokazują jak wygląda na dzień dzisiejszy służba zdrowia, jak wygląda to w perspektywie 5 czy 10 lat, warto byłoby przeczytać ten protokół tej komisji i wypowiedzi, zwłaszcza doktora Karmińskiego dyrektora szpitala w Lesznie, bo na pewno byłaby to bardzo pouczająca lektura.
starosta Piotr Wołowicz jeszcze jedno uzupełnienie do tego o czym mówił radny Żłobiński o kwestii lepiej, czy sprawniej funkcjonująca nocna i świąteczna opieka znacznie by zmniejszyła liczbę pacjentów kierujących się na SOR, po części pewnie tak, ale na pewno nie do końca, ponieważ rozmawiałem wielokrotnie z paniami pielęgniarkami, które tutaj są na nocnej i świątecznej opiece i niestety rzadko, kiedy te przypadki się potwierdzają o których ludzie opowiadają, owszem zdążają się, ale to jest ułamkowa część a z własnego doświadczenia mogę panu powiedzieć, że miałem okazję obserwować ludzi trafiających na SOR w Lesznie, nie z Góry, tylko z Leszna itd. i większość z nich na ten SOR się nie nadawała i byli z ROR odsyłani do nocnej i świątecznej opieki, która jest w szpitalu 100m dalej, po prostu ludzie nie mają tej świadomości, bo wydaje im się pomoc POZ, która jest udzielana tak naprawdę na co dzień przez lekarza rodzinnego a w nocy przez POZ nocny i świąteczny części ludziom się wydaje, że po godzinie, gdy nie ma już lekarza rodzinnego, to SOR i izby przyjęć w innych szpitalach to jest to miejsce, gdzie oni zawsze trafiali i mają trafić a tak zazwyczaj w większości przypadków nie jest.
radny Mirosław Żłobiński nie do końca się z tym zgodzę, bo sam miałem doświadczenie, że powinien być lekarz a nie było go tam gdzie powinien być, potem jeszcze próbowałem dzwonić w ogóle nikt nie odebrał telefonu, mam nadzieję, że był to incydentalny przypadek.
starosta Piotr Wołowicz to jeszcze tak czysto teoretycznie, bo ja nie mówię o konkretnych przypadkach, tak jest, czy tak będzie jeśli będzie formuła nie doprecyzowana, bo jeśli tak jak państwo macie w odpowiedzi z NFZ w powiecie do 50.000 obowiązuje zespół na nocnej świątecznej opiece gdzie jest jeden lekarz i jedna pielęgniarka i umożliwia to prawo, że lekarz może w tym czasie realizować domowe wizyty i tak naprawdę nikt z nas i nikt z NFZ nie jest w stanie skontrolować, czy rzeczywiście w danej chwili ten lekarz jest u jakiegoś pacjenta na wezwanie, czy lekarza nie ma, bo jeszcze nie dojechał.
radny Kazimierz Bogucki co byśmy nie zrobili to i tak zawsze będzie źle, wiemy że służba zdrowia w całym kraju działa źle, ale w sytuacji gdy mamy zamknięty szpital, trzeba robić wszystko, aby próbować to zmienić i myślę, że inicjatywa naszej komisji była bardzo cenna, choć słyszę niepochlebne komentarze na ten temat, ale my się tym nie przejmujemy, założyliśmy sobie, że będziemy organizować kolejne spotkania, aż cokolwiek będzie można zmienić i deklaruję chęć współpracy, dziękuję.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 10
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers zamknął obrady XVII sesji Rady Powiatu Górowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Anna Michalska
Inspektor
MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.