Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Strażackie działania w liczbach
  • ARiMR informuje
  • Tylko 3 dni na złożenie IWA
  • XIV Dolnośląski Konkurs Kolęd i Pastorałek
  • Mammobus znów odwiedzi powiat
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportProtokół z obrad XVIII sesji - projekt

Protokół z obrad XVIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. od godz. 8.00 – 10.45Obecni wg załączonej listy obecności.

Punkt 1
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otworzył XVIII sesję Rady Powiatu Górowskiego, przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na podstawowy skład Rady 15, obecnych jest 13 radnych, nieobecny radny Andrzej Wałęga, otrzymaliśmy postanowienie Komisarza Wyborczego z Legnicy o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Jana Przybylskiego, które pozwolę sobie w tej chwili odczytać (pismo w załączeniu). Potwierdził prawomocność obrad.

Punkt 2
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otrzymaliście państwo porządek obrad, czy są uwagi do porządku obrad? nie widzę, proponuję przegłosować porządek obrad.
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:
za - 13 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Górowskiego.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017 – 2018.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 r.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.02.2017 r. do dnia 31.01.2019 r.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za 2016 r.
12. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Górowskim w oparciu o dane z roku 2016 r.
13. Analiza wykonanych zadań na które przeznaczone zostały środki PFRON w 2016 r. oraz realizacja Programu 500+ za 2016 r.
14. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.
15. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Górowskiego i poszczególnych komisji Rady Powiatu Górowskiego za 2016 r.
16. Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego za 2016 r.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Punkt 3
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
czy do protokołu z XVII sesji są uwagi? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Górowskiego.
za - 11 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 1 głos.
Protokół został przyjęty.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek nie brał udziału w głosowaniu.

Punkt 4
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
proszę pana starostę Piotra Wołowicza o przedstawienie informacji z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
starosta Piotr Wołowicz proszę państwa sprawozdanie zostało załączone do materiałów na sesję (sprawozdanie w załączeniu), w dniu wczorajszym odbyło się jeszcze jedno posiedzenie Zarządu na którym została przyjęta autopoprawka do uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2017 r. i ta autopoprawka zostanie szczegółowo omówiona, jeśli chodzi o wydarzenia, które miały miejsce w okresie miedzy sesyjnym w których uczestniczyliśmy to chciałem państwa poinformować, że w tym tygodniu nastąpiła nominacja na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Górze, obecnie pełniący obowiązki komendanta pan Krzysztof Cichla otrzymał na podstawie rozkazu Komendanta Wojewódzkiego Policji powołanie na Komendanta Powiatowego Policji w Górze, chciałbym jeszcze państwa poinformować, że jesteśmy w jeszcze w trakcie, ale po dzisiejszej sesji będziemy mogli podpisać umowę związaną z bieżącym remontem dróg, ponieważ stan dróg po zimie jest wyjątkowo zły i dlatego też przetarg na łatanie tych dziur został ogłoszony wcześniej, po to żeby już nie czekać do okresu wiosenno – letniego, dzisiaj jesteśmy po otwarciu ofert i po wstępnym rozstrzygnięciu tego przetargu, mamy wybraną ofertę, która nie zamykała się w tej kwocie, którą mięliśmy przeznaczoną na ten cel i dlatego też w dzisiejszej zmianie budżetu jest propozycja do państwa radnych skierowana o podniesienie tej kwoty do takiej sumy, aby można było podpisać tę umowę i żeby można było to zadanie realizować, przetarg i umowa określa jasno, że w ciągu miesiąca powinno to być zrobione, oczywiście mamy świadomość że w ciągu roku pewnie pojawią się następne dziury i trzeba będzie rozpisać kolejny przetarg, również w tym roku chcielibyśmy znacznie zwiększyć kwotę na zadanie inwestycyjne, polegające na bardziej kompleksowej modernizacji tych dróg, czyli położenie nakładki na całej szerokości i długości pewnych odcinków dróg w tamtym roku udało nam się wykonać dwa takie odcinki, w tym roku dzięki nadwyżce z lat ubiegłych uda się zrealizować dużo więcej tych odcinków, również chciałbym państwa poinformować, że już po raz drugi pismo samorządu terytorialnego Wspólnota przeprowadzało ranking, tym razem ranking polegający na dotacjach unijnych w oświacie, czyli wielkość dotacji bez środków na współfinansowanie na zadania bieżące, czyli z pominięciem wydatków majątkowych i to był ranking obejmujący pozyskanie tych środków za lata 2007 – 2015, oficjalne wyniki zostały ogłoszone na gali ogólnopolskiej konferencji samorządu i oświaty „Edukacja Przyszłości”, która miała miejsce 15 marca w Toruniu i chciałbym państwa poinformować, że powiat górowski w kategorii powiaty zajął 6 miejsce w tym właśnie rankingu, chciałbym jeszcze do jednej rzeczy się odnieść, która niekoniecznie jest związana z bieżącym funkcjonowaniem i z pracą Zarządu w okresie międzysesyjnym, niemniej jednak jest to temat, który pojawiał się od samego początku funkcjonowania tej kadencji Rady Powiatu, szczególnie często i aktywnie podnoszony przez radnego Przybylskiego, szkoda że dzisiaj w takim momencie, gdy chciałbym o tym powiedzieć, go nie ma tutaj, niemniej jednak chciałbym tę informację państwu zreferować ponieważ co prawda poprosiłem pana przewodniczącego, aby te materiały również dołączył do materiałów sesyjnych i państwo otrzymaliście postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, które wystawił prokurator Prokuratury Rejonowej w Głogowie, po zapoznaniu się ze wszystkimi materiałami dotyczącymi tych zarzutów a są to zarzuty, które radny Przybylski regularnie na każdej sesji w sposób obowiązkowy powtarzał i jak widać na koniec zdecydował się również te wszystkie zarzuty podnieść i złożyć zawiadomienie do Prokuratury, które złożył 12 stycznia o popełnieniu przestępstwa z art. 231 § 1 kodeksu karnego, tj. 7 zarzutów wszystkie dotyczące funkcjonowania powiatu związane z podejmowaniem tych najtrudniejszych decyzji, począwszy od tych historycznych związanych z Chemeko, z odszkodowaniem Chemeko i z ewentualnych konsekwencji związanych z wyrokiem i odszkodowaniem dla Chemeko, tym samym z subrogacją z wykupem tych zobowiązań przez inne podmioty finansowe o których pan radny tutaj nas posądzał, o różnego rodzaju bezprawne działania, następnie o niedopełnieniu obowiązków związanych ze sprzedażą udziałów, po powiatowej spółce prowadzącej szpital, następnie związanych z budową strażnicy, tak jak powiedziałem to jest 7 zarzutów, które pan radny Przybylski sformułował i złożył do Prokuratury w Głogowie i tak jak oczywiście można było się tego spodziewać, oczywiście nie tak jak spodziewał się radny Przybylski, tak jak spodziewaliśmy się my, którzy te zadania realizowaliśmy przez te poprzednie lata, prokurator w sposób niezwykle szczegółowy i myślę, że niezwykle dobitny uznał, że te wszystkie zarzuty, które radny Przybylski na sesjach od początku tej kadencji przedstawiał, nijak mają się z prawdą i wszystkie te działania, które były podejmowane przez ostanie lata są zgodne z prawem i nie ma żadnych najmniejszych powodów do podważania ich słuszności i myślę, że warto było czekać na tego typu działania, tego typu postanowienie, żeby raz na zawsze tym wszystkim, którzy mają wątpliwości, co do prawnej formy podejmowania tych działań, bo ja nie mówię o innych kwestiach np. dotyczących: czy pewne rzeczy były potrzebne, czy nie, bo to zawsze pozostanie do oceny i zawsze będzie można na ten temat dyskutować, natomiast co do tego, czy to było zgodne z prawem, jest jasne, klarowne i niezwykle precyzyjne i niezwykle dobitne, szczególnie do radnego Przybylskiego, postanowienie Prokuratury w Głogowie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania?
radny Grzegorz Aleksander Trojanek to nie jest tak do końca, jak pan to powiedział panie starosto, gdyż ostanie zdanie, które jest w uzasadnieniu mówi: „na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 kpk, wobec stwierdzenia, że nastąpiło przedawnienie karalności czynu”, także nie wszystko jest w porządku, nastąpiło przedawnienie karalności czynu, czyli był tam jakiś powód, żeby coś takiego ewentualnie podnosić.
starosta Piotr Wołowicz jeśli radny podnosi ten fakt, oczywiście jak najbardziej słuszny, to niech radny nie wyrywa tego z kontekstu, tyko niech radny powie, że to dotyczy jednego czynu, dotyczy to Chemeko, co się wydarzyło kilkanaście lat temu a nie wszystkich 7 zarzutów, bo to co pan powiedział to można by zrozumieć, że dotyczy to wszystkich zarzutów, które się przedawniły, przedawnienie dotyczy tylko i wyłącznie jednego działania związanego z Chemeko.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek jeszcze raz zwracam uwagę, że w 6 zarzucie jest przedawnienie czynu a nie że jest wszystko w porządku o tym mówię, zwracam uwagę na to że nie wszystkie sprawy były tak czyste i jasne.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź chciałby tylko zwrócić uwagę, jak pan czytał uzasadnienie dokładnie, że jest tam napisane, że w tej sprawie też Prokuratura zajmowała się tą sprawą zgłoszenia radnego Jana Przybylskiego w 2008 r. to nie jest tak, że tego nikt nie sprawdzał i nikt tego nie zgłaszał.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek rozumiem, że radny Niedźwiedź będzie w tej chwili analizował to co ja powiedziałem i mówił co ja powiedziałem, czy nie, więc jeszcze raz stwierdzam, że w ostatnim zdaniu pan prokurator stwierdza, że nie we wszystkich sprawach było wszystko ok, że nastąpiło przedawnienie karalności czynu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby to postanowienie zamieścić na stronie powiatu i społeczeństwo będzie mogło się z tym postanowieniem zapoznać.
radny Kazimierz Bogucki trudno mi zabierać głos, podczas nieobecności radnego Przybylskiego, jest to temat niewygodny, tak nam państwo mówicie, że jest tak fajnie i tak wszystko w porządku i teraz pan chce publikować na stronie powiatu i dobrze, była to inicjatywa radnego Przybylskiego, trudno nam się do tego ustosunkować, natomiast to co podniósł radny Trojanek, że nastąpiły w pewnych sprawach przedawnienia, ale nie to jest dla mnie najważniejsze, najważniejsze dla mnie jest to, że stało się coś bardzo złego, że straciliśmy dużo pieniędzy, że poprzez takie działania nie ma tutaj szpitala a według prawa jest wszystko w porządku, gdzie są ci winni ludzie, którzy do tego doprowadzili, bo dzisiaj mówić, że wszystko jest w porządku, to ja gratuluję tym co takie postępowania prowadzili i trudno mi to podważać, ale tam był termin wniesienia apelacji od tej decyzji, ja nie znam stanowiska radnego Przybylskiego, to jest niepokojące, nie wiemy jak to się zakończy, była to inicjatywa radnego Przybylskiego, zrobił to na własne życzenie i na własne ryzyko i dzisiaj omawiać to podczas jego nieobecności uważam za niezręczność.
starosta Piotr Wołowicz to że nie ma radnego Przybylskiego to nie jest nasza wina, raczej pana Jana Przybylskiego, oczywiście żałuję, że go nie ma, bo wolałbym z nim to omawiać z autorem tego postanowienia, kwestia wyjaśnienia, to postanowienie nie oznacza, że nie ma winnych, bo to postanowienie, to było postanowienie na podstawie którego prokurator rozpatrywał doniesienie pana Przybylskiego, związane z oskarżeniem nas, jako władz powiatu, więc to nie jest tak, że nie ma winnych, tutaj jest odniesienie do tego, że wszystkie działania, które były podejmowane przez Zarząd Powiatu, były zgodne z prawem a te dotyczące Chemeko podejmowane lat temu 15, po prostu się przedawniły, ale tutaj tak jak radny Niedźwiedź powiedział, że w międzyczasie prokurator powołuje się, że od tamtego roku, również były prowadzone równego rodzaju postępowania min. z doniesienia radnego Przybylskiego dotyczące firmy Chemeko i wszystkie te doniesienia, również jest tutaj sygnatura doniesienia, które radny Zagrobelny składał, jest również sygnatura doniesienia, które ja składałem związane ze strażnicą i na podstawie tych wszystkich doniesień odnoszących się do tych sytuacji, prokurator stwierdził, że działania tych których radny oskarżał czyli radnych, mnie, Zarządu były zgodne z prawem, nie to że te wydarzenia, które doprowadziły w konsekwencji do takich strat między innymi finansowych, że one są zgodne z prawem, bo tak jak wskazałem, postępowanie dotyczące właścicieli spółki, tam są postawione zarzuty, niektórzy dalej ciągle w areszcie przebywają, myślę że to na pewno się nie zakończy w sposób taki, że nikt nie zostanie ukarany, natomiast odnosiłem się tylko i wyłącznie do tego, ponieważ to było jasno i precyzyjnie tak zdefiniowane, że dotyczy to zarzutów dotyczących członków Zarządu Powiatu, którzy podejmowali decyzje, tak jak państwo na końcu wyczytali, że pokrzywdzonym był tutaj powiat górowski i taka informacja została do nas dostarczona, tylko i wyłącznie w tym kontekście.
radny Mirosław Żłobiński co stało na przeszkodzie, żeby to doniesienie złożył przewodniczący Rady Powiatu, tak jak sugerowała komisja rewizyjna, to jest pytanie retoryczne i mam pytanie do pana starosty, też na temat szpitala, podobno w lutym miała zakończyć się sprawa sądowa, unieważnienie umów, czy coś na ten temat wiadomo?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź z informacji, którą uzyskałem od syndyka, on był na rozprawie, Sąd zachował się w jego mniemaniu trochę dziwnie, bo próbuje jeszcze do pozwać do sprawy firmę Cefarmed, która była w całej tej choince przenoszenia tej nieruchomości i zwrócił się do firmy Cefarmed, czy też chcą przystąpić do tej sprawy.
radny Mirosław Żłobiński jako pokrzywdzeni, czy oskarżeni?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź jako świadek, bo oni nie byli uwzględniani w tej sprawie, ponieważ ta ścieżka przenoszenia nieruchomości została trochę skrócona przy pozwie, ale syndyk uważa, że jest to niezasadne, ponieważ żaden udział Cefarmedu w tym całym postępowaniu w tej części przenoszenia, on po prostu zniknął, bo jest finalnie właścicielem Rass i do Rass trzeba się odnosić i w tej chwili trwa postępowanie, nie wiem kiedy będzie kolejna rozprawa, miało to być w miesiącu kwietniu.
radny Mirosław Żłobiński czyli teraz wszystko zależy od Cefarmedu?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź długość postępowania na pewno zależy od tego, czy Cefarmed będzie uwzględniony, czy nie.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek jeśli jest tak dobrze, że wszystko zostało umorzone, to proszę zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu nie mamy szpitala, nie mamy pieniędzy za szpital, płacimy odszkodowanie dla Chemeko i musimy zapłacić za strażnicę a czy to było dzisiaj, czy 15 lat temu, czy 20 to jest dla mnie inną rzeczą, wynik tego jest taki.
radny Kazimierz Bogucki dopowiem tylko to, czego nie powiedział radny Trojanek, drodzy państwo jeśli dzisiaj mamy takie dokumenty i taką sytuację jaką mamy i takie straty jakie ponieśliśmy, to ja nie mogę tego inaczej nazwać jak to, że ta reforma wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju jest niezbędna i konieczna, bo to jest skandal, żeby takie zaniedbania i takie niedociągnięcia i straty pieniędzy a winnego się nie znajduje.
radny Ryszard Wawer chciałbym tylko zapytać radnego Trojanka, czy w takim razie Zarząd Powiatu Górowskiego nie powinien realizować wyroków Sądu, bo to co pan powiedział, to jest tak jakby nie realizować wyroków Sądu, bo nie martwmy się Chemeko, bo to było 15 lat temu, trudno, było, stało się, ale teraz odpowiada ten Zarząd, była strażnica odpowiada ten Zarząd, którego byłem członkiem, więc realizowanie wyroków sądów należy do naszych obowiązków i nie ważne, czy to był Zarząd poprzedni, czy Zarząd obecny, po prostu musimy realizować i te wszystkie rzeczy o których pan tutaj mówił, one są oczywiście bardzo ważne, ale na pewno nie jest tak, że obciążony jest tym ten Zarząd, bardzo dobrze że realizuje to co było złe i powoli w bardzo trudnej sytuacji wyprowadza to Starostwo na prostą, wiele rzeczy działo się złych, to co radny Bogucki też powiedział, pan starosta też powiedział mówimy o stronie prawnej, możemy dyskutować o wszystkich innych pozostałych elementach, każdy może pozostanie przy swoim zdaniu, jest to normalne i racjonalne, natomiast mówimy tutaj o stronie prawnej i chciałby zwrócić uwagę, żeby na to patrzeć w ten sposób.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek nie rozumiem dlaczego radny z takim pytaniem się do mnie kieruje, ja zwracałem tylko i wyłącznie uwagę na to że nie mamy szpitala, nie mamy pieniędzy za szpital, płacimy za Chemeko i płacimy za strażnicę i tylko tyle i jeśli tutaj ktoś z państwa wyciąga wniosek, że ja nawołuje do nierespektowania wyroków sądowych, to rzeczywiście.
radny Mirosław Żłobiński chciałbym się odnieść do słów radnego Wawera, to chyba był jakiś skrót myślowy „realizuje dobrze to co było złe”.
radny Ryszard Wawer oczywiście w kontekście wie pan radny o czym mówię, zostały podjęte w przeszłości błędne, złe decyzje za które do dnia dzisiejszego ponosimy odpowiedzialność a ten Zarząd realizuje wszystkie wyroki i prowadzi do tego, żeby powoli sytuacja Starostwa została wyprowadzona na prostą, na co dowodem, bardzo skromnym, ale jednak jest to, że jest szansa na to, żeby realizować w tym roku troszeczkę więcej na drogach właśnie z nadwyżki budżetowej o której mówił pan starosta.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 5
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
interpelacje i zapytania proszę bardzo.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie, bo w materiałach na dzisiejszą sesję w odpowiedzi na interpelacje radnego Przybylskiego, chodzi tutaj o skorygowanie na s. 3 w rubryce dotyczącej ZS i roku 2016 jest suma 56.013 zł chyba powinna być trochę większa? następna interpelacja, apeluje do starosty, czy do członków Zarządu o podjęcie jakiś kroków, jeśli to jest oczywiście możliwe, chodzi mi o połączenia autobusowe, które znikają a zwłaszcza o połączenie autobusowe z Wrocławiem, od 1 marca jest tylko jeden autobus, który jedzie ze Wschowy 827 i o 1355 wraca, więc jeśli ktoś nie jest zmotoryzowany, lub boi się jechać samochodem po Wrocławiu więc jest problem, aby dostać się do tego miasta, więc proszę o podjęcie jakiś kroków w tej sprawie, kolejną interpelację przygotowałem na piśmie, którą w tej chwili pozwolę sobie odczytać (interpelacja w załączeniu).
radny Kazimierz Bogucki ma interpelację w sprawie połączeń komunikacyjnych i wszystkich kwestii z tym związanych i utrudnień, które ponosi nasza społeczność lokalna, chciałbym nawiązać do połączeń z Legnicą, gdzie nie ma żadnego połączenia, konkretnie mam na myśli legnicki ZUS, byłem tam kilkakrotnie w tym oddziale ZUS, który sprawuje pieczę nad naszą jednostką na ul. Wrocławskiej i za każdym z tych pobytów zauważałem kilkanaście osób z Góry, ja już nie mówię o połączeniu, być może jest taka możliwość, ale mówię o tym, żeby może przybliżyć ten problem mieszkańcom, dlaczego ma jechać codziennie kilkanaście osób z Góry do Legnicy, do jednego orzecznika, czy nie warto byłoby odwrócić tę sytuację, że ta jedna osoba przyjedzie tutaj do Góry, czy tak trudno wygospodarować jeden pokój, gdzie by się takie wizyty odbywały, żeby tym ludziom ułatwić, tam jadą ludzie z mniejszymi, czy większymi schorzeniami a my nic nie zrobiliśmy, aby poprowadzić do jakiegoś połączenia bezpośrednio z tym miastem, albo poprosić tego orzecznika do naszego miasta, trzeba coś z tym zrobić, byłoby to duże udogodnienie dla naszych mieszkańców, druga interpelacja dotyczy wron w naszym mieście, zobaczmy jak wygląda skrzyżowanie ul. Kościuszki z ul. Żeromskiego, przejście między byłym internatem, to jest apel do pani burmistrz, bo wiem, że jest to w gestii władz miejskich, ale coś z tym fantem trzeba zrobić, to nie może być tak, że ktoś przechodząc nagle zostaje wybrudzony przez to ptactwo, które się tak rozgnieździło, pomijam kwestie wygody mieszkańców, gdzie od godzin wczesno porannych jest ogromny wrzask i ci ludzie spać nie mogą, ale to zagraża zniszczeniu odzieży a o wyglądzie miasta to już nie mówię, taką mam prośbę, aby ktoś z państwa tym tematem się zajął.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek kilka razy zwracałem się do Starostwa Powiatowego w sprawie udzielenia informacji na temat statusu prawnego nieruchomości, dotyczy to placu węglowego na przeciwko dawnej cukrowni i otrzymywałem informacje, że to nie nasza sprawa i ewentualnie w inne miejsca mogę zadać to pytanie i zadałem takie pytanie pani burmistrz Góry i pani burmistrz Góry odpowiedział mi i w związku z tym bardzo bym prosił, aby instytucja, która tutaj jest wymieniona, odpowiedział mi, że instytucja kompetentna do udzielenia mi informacji na temat stanu prawnego nieruchomości jest Starostwo Powiatowe w Górze, wydział geodezji, kastratu i gospodarki nieruchomościami, które prowadzi ewidencję gruntów i budynków i bardzo bym prosił, żeby odpowiedzieć mi, to sprawia wrażenie, że te instytucje, które są na terenie Góry, są jakieś anatomiczne, że one właściwie mogą robić co chcą i my nic do tego nie mamy, również prosiłem o uzyskanie odpowiedzi od pani burmistrz na którą ponowie mnie odesłali, żeby się dowiedzieć co się dzieje z gruzem, gdzie jest wywożony gruz z likwidowanej cukrowni, to są takie ilości, pani burmistrz odpowiada, w związku z tym proszę, aby mi państwo odpowiedzieli, że to jest właściciel nieruchomości i nie mam obowiązku powiadamiania gminy o przeznaczeniu gruzu, to jest część naszego miasta, naszego powiatu i uważam, że o takich rzeczach, też powinniśmy wiedzieć, nie jest to jakaś autonomia palestyńska, gdzie się żądzą innymi prawami, tylko to się mieści na terenie miasta i całego powiatu, proszę aby uzyskać taką informację na ten temat, kolejną rzeczą o którą często pytałem, odpowiedzieliście mi państwo, że nie występowaliście do DSD i K w sprawie sfinansowania budowy chodników przez Kruszyniec i Ligotę, w związku z tym zwróciłem się z tym do pani burmistrz z takim pytaniem i uzyskałem odpowiedź, że nie ma kompetencji, gdyż jest to droga powiatowa i że oczywiście warto byłoby, aby wystąpić w takiej sprawie, ale wymaga to inicjatywy z państwa strony a nie burmistrza Góry, czyli chodzi o powiat, w związku z tym składam taką interpelację, kiedy będzie przygotowany i zrealizowana inwestycja dotycząca budowy chodnika w miejscowości Kruszyniec i Ligota.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze interpelacje, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 6
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 4 za, 2 wstrzymujący się.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
starosta Piotr Wołowicz proszę pana skarbnika o omówienie obu uchwał wraz z autopoprawką w budżecie.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech zacznę omawianie od zmiany w uchwale budżetowej, ponieważ uchwała WPF jest konsekwencją zmian w uchwale budżetowej i podstawową zmianą w WPF jest doprowadzenie planów za 2017 r. zgodnie z danymi w uchwale budżetowej, zmiana w uchwale budżetowej polegają na tym, że wprowadzamy do budżetu po stronie dochodów kwotę 986 zł w związku z planowanymi wyższymi dochodami w dwóch jednostkach oświatowych naszego powiatu a ponadto wprowadzamy do budżetu kwotę wolnych środków, które wypracowaliśmy w latach poprzednich, pamiętacie państwo w uchwale budżetowej tzw. start, czyli uchwalanej w grudniu na 2017 r. wprowadzaliśmy 45.000 zł jako kwotę wolnych środków w związku z oszczędnościami dotyczącymi realizacji projektu przez ZS, po zamknięciu roku 2016 po zaksięgowaniu wszystkich operacji gospodarczych wypracowaliśmy nadwyżkę budżetową w łącznej kwocie 909.660 zł a więc tą uchwałą wprowadzamy do budżetu nadwyżkę w kwocie 864.660 zł ta kwota proponowana jest w następujący sposób, w tym miejscu odniosę się do autopoprawki, która w dniu wczorajszym przez Zarząd została przyjęta a więc proponowana jest kwota zwiększenia o 47.692 zł wydatki na remonty dróg, ponadto przenosi się z zakupu usług pozostałych 157.000 zł w związku z tym zwiększamy plan wydatków na remonty dróg o kwotę 204.692 zł, ponadto proponujemy wprowadzić na zadanie inwestycyjne modernizacja dróg powiatowych kwotę 600.000 zł, w Starostwie Powiatowym proponujemy wprowadzić 50.000 zł na zadania inwestycyjne 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup właśnie systemu nagłaśniającego tę salę, oraz programów komputerowych do Starostwa Powiatowego, proponujemy zwiększyć wydatki majątkowe w ZSO o kwotę 100.000 zł na modernizację budynku, ponadto o 20.000 zł zwiększamy wydatki inwestycyjne w SOSW, również na modernizację budynku, oraz 10.000 zł na opracowanie programu ochrony środowiska, jest to program obowiązkowy i w tym roku mija termin, aby go opracować, to są zmiany proponowane do budżetu, autopoprawka Zarządu polega na tym, że pierwotnie proponowaliśmy kwotę 47.000 zł wprowadzić do planu wydatków w DPS a w autopoprawce jest zamiana tej kwoty i przeniesienie na zwiększenie wydatków na remonty dróg, oprócz tego zmienia się załącznik nr 3 przychody i rozchody o tę kwotę 864.660 zł i załącznik nr 4 zmiany w zadaniach inwestycyjnych o czym mówiłem szczegółowo i w uchwale WPF doprowadzamy wielkości w 2017 r. do rzeczywistych kwot, które będą tzn. po stronie dochodów, wydatków oraz kwoty wolnej i zadań inwestycyjnych.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały?
radna Teresa Frączkiewicz s.11 tam gdzie jest zestawienie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym SP ZOZ w Górze objaśnienia WPF w pkt 2 jest zapis: „spłaty dokonane przez powiat do 31.12.2016 r.”, a w pkt 3 „kwota kredytu do spłaty wg stanu na dzień 1.01.2016 r.”.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech powinno być 2017 r.
radny Mirosław Żłobiński skarbnik powiedział, że zostanie wydane 10.000 zł na program ochrony środowiska, instytucja która to będzie wykonywała, zostanie wyłoniona w drodze przetargu?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech tak.
radny Mirosław Żłobiński i do kiedy to będzie wykonane?
naczelnik wydziału architektury, budownictwa i ochrony środowiska Paweł Niewrzał w tym roku.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy mógłbym się dowiedzieć, na co zostało zmniejszone zadanie administracji rządowej, tej sumy 11.900 zł, wojewoda dolnośląski obniżył dotację, na co nie będzie?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech odnosi się pan do uchwały Zarządu w tym momencie a nie do uchwały Rady, zmniejszenie kwoty dotacji na zadania zlecone rządowe, zostały zmniejszone wydatki w DPS w związku z utrzymaniem wychowanków sprzed 1999 r.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować autopoprawkę.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech teraz jesteśmy w punkcie WPF a autopoprawka dotyczy budżetu.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek proszę przedstawić tę autopoprawkę.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech autopoprawka Zarządu polega na tym, że następuje zamiana załącznika nr 2 do uchwały budżetowej w brzmieniu, które państwo otrzymaliście.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek proszę przeczytać treść tej autopoprawki.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech tłumaczyłem i mówiłem już, autopoprawka polega na tym, że kwotę ponad 47.000 zł, która pierwotnie została przeznaczona na wydatki w DPS przenosi się na remonty dróg.
radny Mirosław Żłobiński czy wiadomo, na co te pieniądze w PDS miały być przeznaczone?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech na wydatki bieżące.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 8 głosów,
przeciw – 5 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 7
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 4 za, 2 wstrzymujący się.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do przegłosowania autopoprawki.
Głosowanie za przyjęciem autopoprawki:
za – 8 głosów,
przeciw – 5 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Autopoprawka została przyjęta.

Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 8 głosów,
przeciw – 5 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 8
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, głosami: 3 za.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
starosta Piotr Wołowicz tak jak w latach poprzednich, środków jest zbyt mało, żeby można było zrealizować wszystkie wnioski, które są składane do PCPR, dlatego w niektórych punktach szczególnie dotyczących rehabilitacji zawodowej, ale i społecznej, dofinansowanie nie zawsze wynosi pełną kwotę, tylko czasami jest w mniejszej kwocie jako dofinansowanie, natomiast jeśli chodzi o te najważniejsze punkty, czyli dofinansowanie uczestnictwa niepełnosprawnych jak i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, jak państwo pamiętacie różnie to bywało w poprzednich latach, bywało tak, że w ogóle tych środków nie było, albo bywało tak, że tych środków było mało na jakąś docelową grupę, tak jak w tamtym roku na dzieci, w tym roku w związku z tym, że wniosków jest dużo i przede wszystkim osób, które były już kiedyś i korzystały, ale i też tych które nie korzystały, tak to zostało zaproponowane do podziału, że w tym roku tę kwotę do rozdysponowania, oczywiście tę na dzisiaj, być może będą jeszcze dodatkowe środki, które będzie można rozdysponować, dzisiaj ta kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych osób, które nigdy jeszcze nie korzystały z takiej pomocy dofinansowania przez PCPR, następnie najbardziej znacząca kwota, czyli to jest sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 126.000 zł, likwidacja barier architektonicznych w komunikowaniu się 40.000 zł, dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji 22.000 zł, tylko tj. oczywiście w części dofinansowywane i jak co roku planujemy na początku roku dofinansowanie tych działań związanych z rehabilitacją zawodową realizowaną przez PUP w kwocie 46.000 zł na instrumenty i usługi rynku pracy i 20.000 zł na przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie wiadomo jak będzie w tym roku w latach poprzednich było tak, że zainteresowanie było na początku roku, te środki były zabezpieczone a w trakcie roku okazywało się że te środki zostawały do przeniesienia na inne zadania i może się w tym roku tak zdarzyć, nie mniej jednak na początek ta kwota która jest sprecyzowana do podziału, została zaproponowana do rozdzielenia w taki właśnie sposób i oczywiście projekt ten przeszedł opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która to zaopiniowała pozytywnie, w związku z tym taki projekt państwu przedstawiliśmy.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 9
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Ryszard Wawer przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek szkoda, że w materiałach dotyczących dzisiejszej sesji, nie znalazła się odpowiedź na pytania, które były postawione, dotyczące reformy oświaty w powiecie górowskim, te pytania, które ja skierowałem w związku z tym, że nie uczestniczyłem w poprzednim posiedzeniu lutowym z powodu choroby i że ten materiał nie został zamieszczony, bo kilka rzeczy by rozświetlił członkom Rady i druga rzecz panie przewodniczący, ja pamiętam, że uzgodniliśmy, iż nie będą możliwe posiedzenia komisji na pół godziny przed sesją o 730 a dotyczące tak ważnej sprawy, jaką jest reforma oświaty, dlatego nie uczestniczyłem w tym posiedzeniu i jeśli się umawiamy na coś, to szanujemy nasze postanowienia, proszę czegoś takiego więcej nie czynić, prosiliśmy jako radni, żeby uczestniczyć w konsultacjach, które będą w tej sprawie, dotyczącej oświaty z dyrektorami, ze związkowcami, tym bardziej, że my będziemy podnosić rękę, jak będzie wyglądał kształt tej reformy na naszym terenie i jaki będzie los młodzieży, finansowania tej reformy, jak również nauczycieli, część z nich straci pracę, jeśli nie w tym roku jeszcze, to w momencie wygaszania tych gimnazjów i myślałem, że ta prośba nasza, na piśmie wyrażona, aby uczestniczyć w takich spotkaniach, nie została zrealizowana, w związku z tym uważam, że nie mam możliwości głosowania na tak, albo nie w tej sprawie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers była komisja oświaty, na której bardzo szeroko było to omawiane i na ostatniej sesji również było to omawiane i każdy kto chciał uczestniczyć w konsultacjach, mógł uczestniczyć.
radna Teresa Frączkiewicz nie raz zwracaliśmy się z prośbą, do pana starosty, do pana przewodniczącego, że my jako radni chcemy uczestniczyć w życiu naszych jednostek i chcemy wiedzieć co się dzieje, ja nie chcę być radną tylko i wyłącznie i na coś takiego się nie zgadzam, żebym ja miała przyjść na sesję podnieść rękę i dowidzenia i nie przeszkadzać w funkcjonowaniu, prosiliśmy o takie spotkanie w miesiącu grudniu, nikt z nami się nie kontaktował w żaden sposób, chociażby usiąść i podyskutować, jak państwo to widzicie, albo jakbyśmy mogli tylko wysłuchać jaka jest pana starosty, czy pana przewodniczącego, czy dyrektorów, bo nauczycieli się nikt nie pytał o zdanie, pracuję w jednostce powiatowej oświatowej i nikt nauczycieli o zdanie nie pytał i nikt nas nie informował jak to ma wyglądać, jakie są propozycje, chcieliśmy uczestniczyć w takich spotkaniach, żeby wysłuchać jakie są propozycje i jakie są sugestie, ale z państwa strony, nie było takiej zgody.
starosta Piotr Wołowicz proszę państwa, nie trudno odnieść wrażenie, że jak się po prostu nie chce w czymś uczestniczyć, to się później wymyśla różnego rodzaju uzasadnienia, projekt czy też treść do przyjęcia tych uchwał, najpierw tej pierwszej, która była przyjęta 10 lutego, oraz tej było jasno sprecyzowane w dokumentach jak należy te uchwały przyjmować i to co przygotowaliśmy i prezentowaliśmy było znacznie ponadto, co wymagała ustawa, odbyły się trzy spotkania różnego rodzaju zanim ten projekt uchwały trafił jeszcze pod obrady, odbyło się spotkanie ze związkami zawodowymi, gdzie przedstawiliśmy te wszystkie zmiany, które proponujemy, gdzie nie było takiego obowiązku, obowiązek udziału związków zawodowych był dopiero w momencie przesłania uchwały podjętej już 10 lutego, mimo tego wcześniej przed przedstawieniem tej uchwały, takie spotkanie się odbyło, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół, odbyło się spotkanie radnych, gdzie w sposób niezwykle precyzyjny i dokładny już nie tylko i wyłącznie na podstawie mówienia do mikrofonu, bo nie wszyscy są słuchowcami, niektórzy są wzrokowcami, była bardzo szczegółowa prezentacja przedstawiona na ten temat, następnie ta sama prezentacja rozszerzona znacznie jeszcze o skutki, była przedstawiona na sesji w momencie przyjmowania tej uchwały, potem zgodnie z ustawą trafiła do zaopiniowania zarówno związków zawodowych jak i kuratora oświaty, wszystkie opinie przyszły w bardzo krótkim czasie bez żadnych uwag, zarówno ze strony kuratora jak i wszystkich związków zawodowych, poza Solidarnością, która w ciągu 21 dni nie przysłała żadnej opinii, po prostu nie zajęła stanowiska w tej sprawie i dzisiaj mówienie o tym, że ktoś o tym nie wiedział, nie był zapraszany, jest po prostu nieporozumieniem, jeśli ktoś chciał, mógł przynajmniej trzy razy uczestniczyć i obejrzeć tę samą prezentację i zadać pytania w tej samej sprawie, ale jeśli nie chciał, to jest wiele takich przypadków, to się powtarza w wielu przypadkach na tych sesjach, państwo coś proponujecie a później nagle przegłosowujecie i okazuje się że jesteście przeciw, bo nie wiedzieliście, wstrzymujecie się, także mówienie o tym, że ktoś coś nie wiedział na temat proponowanych zmian w tej uchwale, delikatnie mówiąc to jest nieporozumienie.
radna Teresa Frączkiewicz panie starosto nie zrozumiał pan o czym ja mówię, ja mówię o tym, że my nie wiedzieliśmy, czy nie wiemy, tylko o tym, że tak jak pan starosta powiedział, były zorganizowane trzy spotkania i ja chciałam uczestniczyć w tych spotkaniach a nie dostałam zaproszenia o tym mówię.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź jestem członkiem komisji oświaty i z tego co pamiętam było spotkanie radnych, byli dyrektorzy szkół, była przedstawiona prezentacja i pani też na tym spotkaniu była i nie zadała pani żadnego pytania i żadnej propozycji nie przedstawiła, także się dziwię.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy można otrzymać tę pozytywną opinię kuratora oświaty?
starosta Piotr Wołowicz jest na stronie powiatu, można znaleźć.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek proszę w formie papierowej.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 8 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
radna Teresa Frączkiewicz, radny Kazimierz Bogucki, radny Michał Krochta, radny Grzegorz Aleksander Trojanek i radny Mirosław Żłobiński nie brali udziału w głosowaniu.

Punkt 10
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 11
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 12
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
informację państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do pani dyrektor, jakby mogła pani rozszerzyć fragment dotyczący zatrudnienia cudzoziemców, coś więcej, niż znajduje się w tym sprawozdaniu, bo chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, w 2016 r. w Górze zarejestrowano 1046 poświadczeń, prawdopodobnie tyle osób podjęło pracę spoza polski a mamy 2000 bezrobotnych i drugie pytanie: od kiedy na terenie powiatu górowskiego pracują cudzoziemcy, pierwsza taka informacja jest z roku 2010, czyli mam rozumieć, że od 2010 r. Ukraińcy u nas pracują, czy już wcześniej?
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik jeśli chodzi o zatrudnienie cudzoziemców, to możliwość zatrudnienia cudzoziemców była znacznie wcześniej, natomiast jeśli chodzi o formę w jakiej cudzoziemcy funkcjonują na dzień dzisiejszy na polskim rynku pracy, to jest forma oświadczenia, czyli pracodawca, który ma możliwość i chęć zatrudnienia cudzoziemca, tylko sygnalizuje taką potrzebę w PUP, my takie oświadczenie o zamiarze zatrudnienia rejestrujemy i na bazie takiego oświadczenia cudzoziemiec ma możliwość wjazdu na terytorium polski i podjęcia zatrudnienia i to jest to zadanie, które realizują PUP, natomiast zezwolenie na podjęcie pracy, to jest zupełnie inna kwestia, to jest kompetencja WUP, ponieważ oni zajmują się wydaniem zezwolenia na zatrudnienie i wówczas przed wydaniem takiego zezwolenia, my jako PUP musimy wydać opinię, co do sytuacji na rynku pracy, czy na rynku pracy jest możliwość zatrudnienia w takim zawodzie, jaki jest wskazany i najczęściej jest tak, że pracodawca wskazuje takie wymagania, gdzie my nie jesteśmy w stanie takiego kandydata zapewnić np. jest to znajomość języka rosyjskiego, czy znajomość języka ukraińskiego, także w tym momencie są to bardzo sygnalne sprawy, ponieważ tutaj nie dysponuję tymi danymi, ile takich badań rynku zrobiliśmy, bo są to incydentalne sprawy a pracodawcy dzisiaj gremialnie wykorzystują możliwość przyjęcia pracownika na zasadzie oświadczenia, póki co jest to najfajniejsza, najwygodniejsza forma planowana jest duża zmiana w tym zakresie, ale w dalszym ciągu jest na etapie legislacyjnym mówi się, że dopiero od 1 stycznia 2018 r. mają się zmienić w tym zakresie przepisy, ale pracodawcy jeszcze do końca 2018 r. będą mogli zatrudniać pracowników na zasadzie oświadczeń.
radny Mirosław Żłobiński w sprawozdaniu pani podała, że w 2016 r. PUP zarejestrował 1046 oświadczeń, to tylu było pracowników?
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik tak.
radny Mirosław Żłobiński może być taka sytuacja, że to oświadczenie może być nie wykorzystane.
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik my nie mamy możliwości sprawdzenia tego, nowa ustawa będzie prawdopodobnie przewidywała taką możliwość, czyli my będziemy wręcz musieli monitorować tego człowieka jak on przekroczy tę granicę, czy on faktycznie podejmie tę pracę, czy jej nie podejmie, jeśli okaże się że nie, to będziemy musieli prowadzić całe postępowanie administracyjne w tej kwestii, będą wydawane decyzje administracyjne, czyli będzie to na pewno bardziej skomplikowane dla pracodawcy, ale też obciążające PUP, z roku na rok rośnie wydanie tych oświadczeń, ponieważ pracodawcy mają coraz większe problemy w znalezieniu kandydatów do pracy i wykorzystują tą możliwość, która jest dana.
radny Mirosław Żłobiński czyli oświadczenie = pracownik?
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik tak.
radny Mirosław Żłobiński od kiedy są te oświadczenia, bo w sprawozdaniu jest, że od 2010r.?
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik wtedy zaczął się widoczny problem, bo wcześniej były to pojedyncze przypadki.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek spotkałem się z taką ofertą PUP, bardzo ciekawą i proszę, aby więcej na ten temat pani dyrektor powiedziała, ta propozycja „Pomysł do biznesu”, na czy to polega, co to znaczy, że dla osób powyżej 30 roku życia i kto może w tym uczestniczyć i jaka jest szansa, aby uzyskać na ten start własnego przedsiębiorstwa do 25.150zł?
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik proszę doprecyzować pytanie, ponieważ nie wiem czy to dotyczy informacji o realizowanych przez nas projektach, czy to dotyczy informacji o tym, że są takie firmy, które pozyskują środki i dodatkowo piszą projekty i proszą PUP o pośrednictwo w tym zakresie, żeby udostępnić informacje o tym, że oni takie środki posiadają, myślę że pytanie dotyczy działań realizowanych przez nas?
radny Grzegorz Aleksander Trojanek tak.
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik na dzień dzisiejszy są takie dwa projekty finansowane jeden z funduszu pracy, drugi EFS, jeden skierowany do osób młodych z programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój” i tam mamy zabezpieczone środki na rozpoczęcie działalności dla osób do 29 roku życia, jest to sześciokrotność wynagrodzenia jakie można uzyskać na ten cel i każda osoba która wpisuje się w to kryterium wiekowe, oprócz tego ma status osoby bezrobotnej ma możliwość złożenia wniosku i jeśli przejdzie tą całą procedurę, jeśli chodzi o ocenę wniosku, analizę zapotrzebowania na dany rodzaj działalności, również są analizowane kwestie ekonomiczne przedsięwzięcia na ile to przedsięwzięcie rokuje, jeśli chodzi o przewidywane efekty finansowe i całość jest oceniana przez komisję, która jest powołana przez dyrektora i po ocenie komisji dyrektor podejmuje ostatecznie decyzję o przyznaniu takiego wsparcia, drugi projekt jest skierowany do osób powyżej 30 roku życia i zasada jest taka sama, czyli taka sama ilość środków i taka sama procedura, tylko inne źródło finansowania.
radna Teresa Frączkiewicz mówiła pani o znajomości języka rosyjskiego, lub ukraińskiego a kto weryfikuje tą znajomość?
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik nikt tego nie weryfikuje w momencie kiedy bezrobotny się rejestruje składa oświadczenie co do posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i dodatkowych umiejętności i to wszystko my w karcie wpisujemy i w momencie kiedy jest składana oferta, na bazie informacji jest ta oferta sprawdzana, czy mamy takie osoby, które spełniają to kryterium.
radna Teresa Frączkiewicz ciągle pytam o tych cudzoziemców, ze strony urzędu, kto książkę pracy analizuje? ponieważ oni mają taki dokument jak książka pracy, tak?
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik nie zrozumieliśmy się, ponieważ my badamy rynek pracy w odniesieniu do bezrobotnego, który jest zarejestrowany w Polsce, czyli ma być to pracownik, który będzie się zajmował marketingiem w zakładzie produkującym borówki i ze znajomością np. języka holenderskiego, czy rosyjskiego, bo takie oferty bywały, więc my musimy sprawdzić, czy w naszym rejestrze, wśród naszych polskich bezrobotnych mamy takiego kandydata i jeśli takiego kandydata nie będzie, to wtedy dopiero jest ścieżka otwarta dla pracodawcy, aby uzyskać zezwolenie na zatrudnienie.
radny Kazimierz Bogucki chciałbym wrócić do tematu, który był zapoczątkowany w ubiegłym roku, dotyczy to spotkania u pana wojewody odnośnie wykonawstwa drugostronnego zasilania energetycznego naszej miejscowości, podczas tego spotkania pani prezes firmy Elbud z Poznania wykonawcy tej inwestycji, zobowiązała się do zatrudnienia pracowników w jej firmie z terenu naszego powiatu, pracowników zarówno wykwalifikowanych jak i niewykwalifikowanych z zobowiązaniem dokształcania, opłacania kursów w międzyczasie jak się orientowałem bezrobotni takiej oferty od państwa nie otrzymali, pozwoliłem sobie wykonać telefon do pani prezes zaniepokojony tym faktem i okazało się, że rzeczywiście coś tam nie gra na linii PUP a firmą Elbud, z firmy otrzymałem wiadomość, że taka oferta do PUP zostanie przesłana, jak to wygląda na dzisiaj, czy jest to realizowane, czy to są puste obietnice?
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik istotnie pod koniec ubiegłego roku była taka pierwsza informacja, pani burmistrz osobiście dzwoniła do mnie i przekazała taką informację, że takie spotkanie miało miejsce i być może będzie możliwość zatrudnienia osób, tutaj nie było określenia konkretnie do jakich kwalifikacji do zatrudnienie by dotyczyło, dostałam informację na temat namiarów, czyli numeru kontaktowego i osobę z którą można się skontaktować, my wykonaliśmy telefon do tej osoby i przekazaliśmy chęć współpracy z pracodawcą, po wstępnej informacji, którą uzyskaliśmy podjęliśmy działania takie, żeby tą ofertę do nas ściągnąć, jednak w momencie kiedy przedstawiliśmy wymagania jakie ta oferta musi spełniać, żeby ją można uznać jako ofertę, którą można przedłożyć bezrobotnemu, po tym przekazano nam, że oferty nie złożą, ale zostanie przesłana informacja o możliwości przyjęcia do pracy na stanowisku montera, tutaj nie było żadnych wymagań odnośnie wykształcenia, jedynie był zapis, że mile wskazanym jest posiadanie prawo jazdy, obsługi koparki, ale najważniejszym w tym wszystkim było to, był wymóg gotowości do pracy w delegacji i ta gotowość do pracy w delegacji uniemożliwiała nam przyjęcie tej oferty jako oferty pracy, którą moglibyśmy skutecznie przedkładać każdemu bezrobotnemu w związku z tym tę informację wywiesiliśmy i w momencie prowadzonych rozmów z bezrobotnymi tylko informowaliśmy, że taka oferta jest i że jest możliwość podjęcia takiej pracy, ponownie taka oferta tej samej treści wpłynęła do nas 23, kontaktowaliśmy się z panem Borowskim i jeszcze raz tę informację o możliwości zatrudnienia do nas przesył i tę informację wywiesiliśmy.
radny Kazimierz Bogucki ta deklaracja była całkiem inna, jaką przedstawiła pani prezes, inaczej to wygląda w związku z tym warto byłoby przypomnieć się pani prezes, jakie były obietnice, biorę to na siebie.
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik my jako urząd bylibyśmy przeszczęśliwi gdyby była oferta, którą można skutecznie realizować.
radny Mirosław Żłobiński mam dwa pytania: jedno w sprawie zatrudnienia cudzoziemców, bo pani w sprawozdaniu za ubiegły rok podała, że oni pracują przede wszystkim przy zbiorze owoców i warzyw, oraz branży budowlanej, takie osoby w rejestrze bezrobotnych chyba są? to w jaki sposób ci cudzoziemcy mogliby znaleźć zatrudnienie i drugie pytanie jakie czynniki spowodowały, że bezrobocie maleje w naszym powiecie?
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik jeśli chodzi o osoby, które podejmują z zagranicy u nas pracę, tak jak powiedziałam na początku, PUP nie ma możliwości w tym momencie badania rynku pracy przed zarejestrowaniem, to jest czynność administracyjna, czyli pracodawca przychodzi często dzisiaj i prosi o zarejestrowanie tego oświadczenia na dziś, na już, bo ten cudzoziemiec on jest już w blokach startowych i najczęściej on od jutra na podjąć pracę, bo w konsulacie ktoś czeka w kolejce i idzie to faksem i zarejestrowanie przez nas takiego oświadczenia powoduje, że taka osoba jest od razu u nas, najczęściej te oferty które są przedkładane przez producentów rolnych, to nie są oferty które mogliby oni wcześniej złożyć w ramach odpowiedniej oferty pracy, bo oni najczęściej zatrudniają na umowę o dzieło, na zlecenie, czyli wtedy kiedy jest potrzeba, bo dzisiaj jest fajna pogoda, Ukraińcy są gdzieś w Polsce np. w Wąsoszu i czekają, jeśli jest pogoda, jeśli są odpowiednie warunki, to oni w tym momencie podejmują pracę, w tamtym roku takie spotkanie z producentem borówki odbyliśmy, pan starosta uczestniczył również w tym spotkaniu, my naprawdę podjęliśmy działania idące w tym kierunku, żeby zmobilizować pracodawcę do tego, żeby on złożył tę ofertę najpierw do nas, żeby ona spróbowała być odpowiednią ofertą pracy dla jakiejś grupy 10 – 15 osób, żebyśmy sprawdzili na ile te osoby faktycznie chcą pracować, na ile są zainteresowane podjęciem zatrudnienia, ale pracodawca nie był zainteresowany sposobem realizacji oferty, ponieważ z punktu widzenia organizatora pracy, odpowiedzialności za tę pracę za wynik tej pracy trochę się obawiał, ponieważ w momencie jakbyśmy skierowali taką osobę na ofertę pracy to ta osobą może i by przyjęła tę ofertę pracy, ale efekt byłby tego taki, że za parę dni ta osoba jest u lekarza i jest zwolnienie lekarskie i co z tego, że oferta jest odpowiednią ofertą pracy jak pracodawca jak nie miał kandydata do pracy to dalej go nie ma, w związku z powyższym pracodawcy przyjęli tutaj taką formę bardziej elastycznego zatrudnienia, która im gwarantuje łatwość tego zatrudnienia i dostępność takiej formy jaka jest w tej chwili konieczna i z tego powodu pracodawcy nie zgłaszają ofert pracy do PUP, jeśli chodzi o spadające bezrobocie to problem jest złożony, ponieważ to nigdy nie jest tak, że bezrobocie maleje tylko dlatego że czy dobrze dzieje się w gospodarce, czy dobrze funkcjonuje PUP, czy źle funkcjonuje, czy jest dużo pieniędzy, czy jest ich mniej, myślę że jest to konsekwencja wszystkich tych czynników, ponieważ na pewno pracodawcy już dzisiaj mają problem ze znalezieniem odpowiedniego kandydata do pracy, coraz częściej mówi się o tym w mediach i jeszcze parę lat temu był to problem dużych ośrodków miejskich, dzisiaj zaczyna być problem również mniejszych środowisk, mniejszych rynków pracy, ale problem jest tego typu, że pracodawcy mówiąc, że nie ma tych kandydatów do pracy, niestety też te propozycje które przedkładają, to są te propozycje minimalne, czyli za najniższe wynagrodzenie i nie ma co ukrywać, też wtedy kandydaci nie są zainteresowani wynagrodzeniem za najmniejsze pieniądze, oprócz tego też jest duża możliwość pozyskiwania środków na działania aktywne, oprócz tego środki przyznane algorytmem dla powiatu górowskiego, my naprawdę robimy wszystko, aby zachęcić pracodawcę, który ma możliwość zatrudnienia, żeby skorzystał ze wsparcia, w tym roku jesteśmy po czterech spotkaniach z pracodawcami to żeby im pokazać czym dysponujemy i powiedzieć jakie korzyści z tego tytułu mogą odnieść, 2050 bezrobotnych na dzień dzisiejszy, nie tak dawno 3500, stopa bezrobocia za luty jest 18,9 %, liczbowo ta zmiana jest bardzo widoczna, jeśli chodzi o stopę nie do końca, ta stopa jest w dalszym ciągu wysoka, bo osoby które podejmują pracę poza granicami powiatu one zmniejszają stopę bezrobocia tam gdzie podjęły pracę, 358 osób ma ustalony trzeci profil pomocy a co to oznacza, że my w stosunku do tych osób w ogóle nie możemy prowadzić pośrednictwa pracy są to osoby którym ustawodawca umożliwił takie funkcjonowanie w związku z tym, że podczas wywiadu, który doradca klienta prowadzi zadawanych jest 18 pytań jest to generowane do systemu i wtedy system generuje profil pomocy i jeśli jest to trzeci profil pomocy jest to profil, który mówi, że dana osoba jest oddalona od rynku pracy, są to osoby tylko dla ubezpieczenia, które są w ogóle nie zainteresowane, są to mamy samotnie wychowujące dzieci itd.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 13
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
analizę państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 14
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
sprawozdanie państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 15
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
sprawozdania państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 16
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewer
s sprawozdanie państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 17
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
odpowiedzi na interpelacje i zapytania, bardzo proszę.
starosta Piotr Wołowicz odpowiemy na piśmie, natomiast dwie informacje do uzupełnienia, to co wskazywał radny Żłobiński, czyli w tabeli dotyczącej wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w 2016 r. tam gdzie jest kwota 56.013 zł, powinno być 556.013 zł, druga informacja odnosząc się do informacji, które radny Trojanek przekazywał, rozumiem, że z pisma pani burmistrz do radnego? mówię o własności działek generalnie, to jest oczywista oczywistość, że to powiat takie coś prowadzi, powiat taką informację ma, tylko już nie jest takie oczywiste, że każdy taką informację może otrzymać, bo otrzymanie informacji, kto jest właścicielem działki, musi być odpowiednio uzasadnione i musi mieć pewną podstawę prawną, czyli nie może sobie przyjść obywatel, który akurat jest zainteresowany, kto jest właścicielem prywatnej działki, to zazwyczaj musi być interes prawny, społeczno – prawny a więc jakieś postępowanie prokuratorskie, policyjne, sądowe i wtedy Starostwo jest zobowiązane takiej informacji udzielić, natomiast osobie prywatnej informacji na temat własności prywatnych działek, niestety udzielić nie możemy i stąd wynika odpowiedź, którą radny otrzymał w październiku tamtego roku.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek sprawa dotyczyła co się tam dzieje, jaka instytucja działa tam publiczna w pewnym sensie, ona jest prywatna i otrzymałem taką informację, żeby wystąpić sobie indywidualnie do pani burmistrz, więc wystąpiłem do pani burmistrz i przekazuje mnie w ręce państwa, czyli do Starostwa Powiatowego do wydziału geodezji, chodzi mi o plac węglowy.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 18
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
wolne głosy i wnioski.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do członków Zarządu w sprawie odebrania DPS 47.000 zł i przeznaczeniu na drogi powiatowe, budżet DPS powstaje z wpłat pensjonariuszy, albo z ich wpłat osobistych, albo z pieniędzy przekazanych przez państwo i wiąże się z tym konieczność utrzymania pewnego standardu w DPS i teraz jeśli odbierzemy taką niewielką sumę to może spowodować pewne problemy w DPS i moje pytanie jest takie: czym się państwo kierowaliście zabierając tę sumę?
starosta Piotr Wołowicz nie wiem, czy pan skarbnik to dobrze wytłumaczył, czy pan to dobrze zrozumiał, bo żeby coś zabrać, to najpierw trzeba coś mieć i dlatego proszę, aby pan skarbnik, jeszcze raz to wyjaśnił na jakiej zasadzie polega podział tych środków.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech usłyszał pan, że dzieliliśmy nadwyżkę budżetową z lat poprzednich.
radny Mirosław Żłobiński nie, ja usłyszałem że 47.000 zł które miało być przeznaczone na DPS, przeznaczono na drogi powiatowe.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech które były z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich i to nie była nadwyżka wypracowana przez DPS, tylko nadwyżka wypracowana w budżecie powiatu, to jest jedna rzecz, środki które zostały zabrane DPS tylko dodatkowo chcieliśmy w pierwotnym zamiarze dać DPS 47.000 zł, ale że wyszła potrzeba dróg, ponieważ w tym momencie te pieniądze są bardziej potrzebne na drogi, na remonty dróg a nie w DPS na początku roku, dochody które realizuje DPS są to dochody powiatu, są dochodami budżetu, czyli każdy dochód jest dochodem budżetu i dzielimy to w budżecie, nic nie odbieramy, to nie są dochody DPS, DPS dostał budżet do realizacji i ma wykonywać zadania.
radny Mirosław Żłobiński ale ma pan świadomość, że jeśli DPS jakiś pieniędzy nie dostanie a musi utrzymać standard, to wiąże się z poważnymi problemami dla DPS.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech na dzień dzisiejszy DPS spełnia, wypełnia wszystkie zadania, płaci wszystkie rachunki.
radny Mirosław Żłobiński szkoda, że nie ma dyrektora może by coś powiedział na ten temat.
starosta Piotr Wołowicz rozumiem, że radny przypuszczalnie tak to zrozumiał, ze względu na tę autopoprawkę, która została wyodrębniona z całości tego budżetu, że tak naprawdę punktem kulminacyjnym tej kwoty 47.000 zł był podział nadwyżki z tamtego roku i to nie jest tak, że były jakieś pieniądze w DPS i one zostały tam zabrane, tylko w pierwszej propozycji zostało tak to sformułowane, żeby część pieniędzy trafiło do DPS na wydatki bieżące, ale nie na zasadzie, że tam już nie ma pieniędzy i trzeba po prostu dołożyć, tylko po prostu na zasadzie takiej, że być może za te środki dodatkowo coś zostanie zrobione, natomiast w wyniku przetargu o którym mówiłem i tych środków których zabrakło, przesunięcie tej pierwotnie podzielonej kwoty z DPS w DPS nie wywoła żadnych skutków i jeśli będą na koniec roku jakieś ostatecznie problemy z finansowaniem, których tak naprawdę w DPS nigdy nie ma, na działalność bieżącą ta kwota nie ma żadnego wpływu.
radny Mirosław Żłobiński dla mnie skarbnik nie bardzo precyzyjne tę kwestię wyjaśnił.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek w związku z odpowiedzią dotyczącą oświaty, którą otrzymałem, jest tam takie stwierdzenie bardzo ważne i w związku z tym proszę o odpowiedź: „powiat górowski nie otrzyma żadnych dodatkowych środków z tytułu zmiany ustroju oświaty od 1 września 2017 r. poza subwencją oświatowa”, czy powiat już złożył wniosek do rezerwy 0,4% subwencji oświatowej na 2017 r. o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 itd.?
starosta Piotr Wołowicz jeśli chodzi o rezerwę, to jest jak co roku na koniec roku jest termin składania wniosków, miesiąc październik.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek wystąpicie państwo?
starosta Piotr Wołowicz tak.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers w tym momencie pozwolę sobie państwa zaprosić na 6 kwietnia do ZS w Górze na Kiermasz Wielkanocny, otwarcie na godz. 12.30, czy są jeszcze pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 19
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
zamknął obrady XVIII sesji Rady Powiatu Górowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Anna Michalska
InspektorPlik do pobrania: projekt_protokolu_sesja_30-03-2017.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.