Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Ferie z plastyką w PCDNiPP-P w Górze
  • Powiatowy Urząd Pracy informuje
  • PT KRUS w Górze informuje
  • Tylko 3 dni na złożenie IWA
  • Spotkanie z grupą rekonstrukcyjną Festung Breslau
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportProtokół z obrad XIX sesji - projekt

Protokół z obrad XIX sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 6 czerwca 2017 r. od godz. 8.00-10.50


Obecni wg załączonej listy obecności.

Punkt 1
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otworzył XIX sesję Rady Powiatu
Górowskiego, przywitał radnych oraz zaproszonych gości.

Punkt 2

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers w tym punkcie chciałbym państwa poinformować, iż po rezygnacji radnego Jana Przybylskiego z pełnienia funkcji radnego, Komisarz Wyborczy z Legnicy na podstawie postanowienia nr DLG – 773-1/17 z dnia 23 marca 2017 r. wygasił mandat radnego Jana Przybylskiego, na podstawie postanowienia nr DLG 777-1/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. obsadził mandat radnego Rady Powiatu Górowskiego przez Jana Kulczyckiego z listy nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie, dlatego teraz odczytam treść ślubowania po czym radny wypowie słowa „ślubuję”, ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”
Proszę o powstanie.
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
radny Jan Kulczycki „ślubuję” „Tak mi dopomóż Bóg”.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers dziękuję serdecznie, gratuluję, na podstawie listy obecności stwierdził, iż na podstawowy skład Rady 15, obecnych jest 14 radnych, nieobecny radny Grzegorz Aleksander Trojanek. Potwierdził prawomocność obrad.

Punkt 3

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otrzymaliście państwo porządek obrad, czy są uwagi do porządku obrad?
starosta Piotr Wołowicz proszę o wprowadzenie do porządku obrad nowego punktu 17. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, chodzi o użyczenie lokalu użytkowego przy ul. Armii Polskie 8 dla Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers będzie to punkt 17 porządku obrad kolejne punkty otrzymają punktację o jeden większą, proponuję przegłosować zgłoszony wniosek.
Głosowanie za przyjęciem wniosku złożonego przez starostę:
za - 14 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Wniosek został przyjęty.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są inne propozycje zmian?
radny Kazimierz Bogucki moja uwaga dotyczy punktu 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego w uzasadnieniu czytamy, że w związku z rezygnacją pana Jana Przybylskiego z funkcji radnego Rady Powiatu zachodzi konieczność dokonania zmian poprzez wykreślenie ze składu osobowego komisji w związku z tym, że sesje odbywając się jak się odbywają w takich terminach, że nie było możliwości wcześniej tutaj utworzyć klubu, ponieważ ubył z tego klubu pan Przybylski był natomiast pan Jan Kulczycki, który wyraził akces do naszego klubu w związku z tym proponuję po tym wykreśleniu ze składu osobowego komisji, powołać nowego członka komisji rewizyjnej jako że naszemu klubowi przysługuje takie prawo a z uwagi na to, że nie mógł być zaprzysiężony wcześniej rady Kulczycki, dlatego proszę aby to się stało na dzisiejszej sesji.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers panie radny, czy nie możemy tego odłożyć, przecież nic się nie zmieni, proponuję to zrobić na następnej sesji.
radny Kazimierz Bogucki martwię się, że to będzie trwało pół roku.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers zrobimy wszystko, aby się tak nie stało.
radny Kazimierz Bogucki jest wniosek proszę przegłosować.
radna Teresa Frączkiewicz tak jak mówi radny Bogucki, prosimy o zmianę w treści uzasadnienia.
radca prawny Renata Torz to jest poprawka do uchwały, więc proponuję to zrobić
w punkcie 12 porządku obrad.
radny Kazimierz Bogucki dobrze.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem nowego porządku obrad:
za - 14 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Górowskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2017 – 2038.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 r.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2016 rok.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2016 rok.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Górowskiego.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego.
13.Przyjęcie uchwały w sprawie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022.
14.Przyjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022.
15.Przyjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Górowskim na lata
2017-2022.
16.Przyjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Profilaktycznego w Zakresie Promowania i Wdrażania Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Górowskim na lata 2017-
2022.
17.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia.
18.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Górowskiego za 2016 r.
19.Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Górowskim za 2016 r.
20.Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym w powiecie za 2016r.
21.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Powiatu Górowskiego.
22.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
23.Wolne głosy i wnioski.
24.Zakończenie obrad.

Punkt 4

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy do protokołu z XVIII sesji są uwagi? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Górowskiego.
za - 13 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 1 głos.
Protokół został przyjęty.

Punkt 5
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
proszę pana starostę Piotra Wołowicza o przedstawienie informacji z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
starosta Piotr Wołowicz proszę państwa sprawozdanie zostało załączone do materiałów na sesję (sprawozdanie w załączeniu), jeśli chodzi o wydarzenia, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym, to chciałem państwa poinformować, że zakończyliśmy po całej procedurze przetargowej i realizacji pierwszy etap w tym roku, czyli remonty bieżące dróg a więc wszystkie te remonty wynikające ze stanu dróg po okresie zimowym zostały już zakończone, oczywiście mamy świadomość, że w ciągu roku te dziury będą na bieżąco się pojawiały, więc te zadania będziemy musieli przez cały rok na bieżąco realizować, ale to nie jest taki zakres jak po okresie zimowym, również zrealizowaliśmy przetarg i podpisaliśmy umowę na koszenie poboczy dróg powiatowych i w wyniku przetargu do którego stanęło 6 firm, została wyłoniona firma pana Zalewskiego z Czerniny i została z nim podpisana umowa, to jest umowa 3 – letnia, rozpoczęło się to pierwsze koszenie i nie jest to efekt zadawalający, więc już wykonawca otrzymał informację, że na niektórych odcinkach tych prac, które wykonywał ta praca będzie musiała być poprawiona, ponieważ to nie jest zgodne ze specyfikacją i dlatego to jest wymagalne przed odebraniem i zapłaceniem, poprawy, mamy informację, że firma ma nowy sprzęt z którym się dopiero zapoznaje i będzie to oczywiście poprawione, oczywiście w ramach tych środków które na ten cel zostały przeznaczone, jeśli chodzi generalnie o sprawy związane z opieką zdrowotną a przede wszystkim związane z funkcjonowaniem nieruchomości po szpitalu w Górze, mamy kilka etapów tych prac związanych z działalnością medyczną jak i też z tą związaną z odzyskaniem nieruchomości i przeznaczeniem jej do ponownego zagospodarowania w formie prowadzenia działalności medycznej, jeśli chodzi o kwestie typowo medyczne to w okresie międzysesyjnym dwukrotnie spotykaliśmy się z dyrektorami NFZ, nie mówię już o rozmowach telefonicznych, które przede wszystkim polegały na ponaglaniu NFZ dotyczącym ogłaszania konkursów i realizowaniu tych zadań które były wcześniej ustalone, w tym okresie międzysesyjnym udało się doprowadzić do tego że NFZ ogłosił konkurs na profilaktykę i badania endoskopowe, który został rozstrzygnięty i od 1 czerwca badania takie, czyli dotyczące gastroskopii i kolonoskopii są na terenie powiatu górowskiego realizowane w ramach kontraktu z NFZ jest to realizowane w Górze w naszym budynku na ul. Armii Polskiej w tzw. dawnej przychodni ten kontrakt już jest podpisany i te badania są od 1 czerwca tam wykonywane, druga rzecz jaką próbowaliśmy doprowadzić z NFZ do realizacji jest konkurs na nocną świąteczna opiekę medyczną ponieważ firma, która do tej pory prowadziła tego rodzaju działalność medyczna w budynku szpitala, czyli PHM, poinformował NFZ, że te umowy które realizuje do końca czerwca, nie zamierza przedłużać, w związku z tym pojawiła się sytuacja, czyli zagrożenie, że od 1 lipca nie będzie już podmiotu, który mógłby realizować tą podstawową nocną i świąteczną opiekę medyczną w związku z tym NFZ do pewnego czasu długo nie wiedział jak ma ten problem rozwiązać, przede wszystkim na brak rozporządzeń wykonawczych, ponieważ sytuacja związana z tą reformą aktualnie wchodzącą w życie, ona mówi o tym, że nocna i świąteczna opieka wraca tam oczywiście gdzie nie jest do tej pory, ma być realizowana przy szpitalach funkcjonujących na terenie powiatu, natomiast nie było kwestii uregulowanej takiej, że gdzie ma ta nocna i świąteczna opieka funkcjonować w przypadku gdy nie ma szpitala, który mógłby realizować te zadania, jest kilka powiatów które nie mogły tego zadania zrealizować w ramach ustawy i w związku z tym na szczęście udało się ten problem rozwiązać w tym sensie, że NFZ ogłosił jednak konkurs na tego typu świadczenie i termin składania ofert na nocną i świąteczną opiekę medyczną upływa 7 czerwca, czyli jutro i ma być rozstrzygnięty jeszcze przed 1 lipca, tak aby ta ciągłość funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki była nie przerwana i od 1 lipca, oczywiście już inny podmiot mógł tę opiekę realizować, my na dzień dzisiejszy jak jeszcze nie ma tych ofert złożonych, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kto taką ofertę złoży, my na pewno wiemy o jednej, o podmiocie z którym cały czas rozmawiamy i pomagamy uzyskać dostęp do miejsca, lokalizacji w którym miałaby być prowadzona ta działalność, czyli o Grupie Nowy Szpital, prowadzący szpital we Wschowie, to jest podmiot który określa zainteresowanie dotyczące tego kontraktu i teraz kwestia gdzie ta działalność, czy gdzie wskaże możliwość prowadzenia tej działalności, to się okaże, ponieważ my pomagamy w dostępie do gabinetów lekarskich w budynku dawnej przychodni, ale też pojawił się w dniu wczorajszym pewien sygnał, że być może uda się porozumieć Grupie Nowy Szpital z firmą PHM, która dzisiaj ma prawo do dysponowania w ramach umowy nieruchomością szpitala, że tą działalność szpitalną będzie mógł, jeśli wygra konkurs Wschowa, prowadzić na terenie szpitala, czyli tam gdzie jest to do tej pory prowadzone, czyli nie byłoby zmiany lokalizacji, byłaby tylko zmiana podmiotu, który będzie to zadanie realizował, gdyby to jednak nie doszło do skutku, to tak jak powiedziałem mamy zabezpieczone w ramach porozumień z podmiotami, które od nas wynajmują lokale przy ul. Armii Polskiej w byłej przychodni, że tam zostanie wskazana ta lokalizacja i tam Grupa Nowy Szpital w ramach konkursu wskaże miejsce, gdzie będzie prowadziła tą nocną i świąteczną opiekę, jeśli oczywiście wygra konkurs, ponieważ to jest konkurs otwarty i każdy podmiot prowadzący działalność medyczną może do tego zadania przystąpić, jeśli chodzi o pozostałą działalność medyczną, która do tej pory jeszcze funkcjonowała w szpitalu a która tak samo jak nocna i świąteczną opieka została zadeklarowana, że nie będzie przedłużana od 1 lipca tj. oddział ZOL, który dzisiaj funkcjonuje w szpitalu na poziomie 23 łóżek, czyli 23 pacjentów tam przebywa i z informacji NFZ wynika, ponieważ to zadanie zabezpieczenia tej opieki leży w gestii NFZ, że ci pacjenci zostaną zabezpieczeni poprzez pobyt w szpitalu w Głogowie i Jaworze, ale też w Świdnicy i we Wrocławiu, ponieważ jak się okazuje znaczna część tych pacjentów, którzy dzisiaj przebywają na ZOL to nie są pacjenci z powiatu górowskiego, część z nich jest z Głogowa, Wrocławia więc ten kłopot przeniesienia tych pacjentów i zabezpieczenia dojazdu tym rodzinom do tych pacjentów przynajmniej w jakiejś części jest ograniczony, ponieważ nie wszyscy pacjenci są z powiatu górowskiego, natomiast jeśli chodzi o kwestie związane z odzyskaniem nieruchomości stanowiący budynek szpitala po PCZ, tak jak państwu przedstawiałem informacje ostatnio toczyła się sprawa sądowa, którą wytoczył jeszcze poprzedni syndyk, poprzednia kancelaria syndyków właśnie o unieważnienie wszystkich umów przenoszących tą nieruchomość z PCZ na inne podmioty, które w ramach tej spółki funkcjonowały, sprawa ta zakończyła się wyrokiem sądowym, który został ogłoszony 31 marca, wyrok ten przewidywał, że wszystkie te umowy, które zostały zawarte w 2015 r. czyli przenoszące tą własność tej nieruchomości ostatecznie na podmiot RASS działających w ramach PCZ, zostały unieważnione, w związku z tym formalnie w momencie, kiedy wyrok ten uprawomocni się te nieruchomości wracają do masy upadłościowej i będą w dyspozycji syndyka, oczywiście warunek podstawowy polega na tym że wyrok ten musi się uprawomocnić, dopiero wtedy staję się to faktem i dopiero wtedy syndyk może podejmować działania i dzisiaj ten wyrok nie jest jeszcze prawomocny
z informacji, które mamy firma wystąpiła do Sądu o uzasadnienie tego wyroku i dopiero wydanie tego uzasadnienia daje możliwości złożenia ewentualnej apelacji i wtedy będzie wiadomo, czy nie złożenie tej apelacji powoduje, że wyrok po kilkunastu dniach staje się prawomocny, uzasadnienia do wyroku jeszcze nie ma w związku z tym nie wiemy jakie będzie zachowanie ostateczne, spotykaliśmy się w okresie międzysesyjnym dwukrotnie z syndykami i z informacji jakie syndycy nam przekazują, udało im się uzyskać kontakt z firmą która dzisiaj dysponuje dostępem do tego szpitala, więc z PHM, który ma podpisaną umowę z firmą RASS na dzierżawę tego budynku i syndyk w okresie tych dwóch tygodni, dwa razy spotkał się z przedstawicielami PHM, w dniu wczorajszym spotkanie było jeszcze rozszerzone o udział przedstawicieli szpitala ze Wschowy właśnie w kontekście tego, żeby do czasu rozstrzygnięcia tych spraw, żeby PHM właśnie wynajął Wschowie część tego obiektu do prowadzenia nocnej i świątecznej opieki medycznej, z informacji które syndyk przekazuje mam jest ze strony PHM wola oddania tej nieruchomości bez składania apelacji, czyli przedłużania tego czasu dostępu do tej nieruchomości, natomiast jak ostatecznie zostanie podjęta decyzja, dopiero okaże się w momencie dostępu do uzasadnienia, albo ewentualnie już konkretnej decyzji, dzisiaj nie ma takiej decyzji i syndyk będzie miał prawo wprowadzenia tego budynku do masy i to co jest najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania tego szpitala, czy też prowadzenia tutaj działalności medycznej z punktu widzenia mieszkańców, że cała procedura związana z ewentualnym odzyskaniem tej nieruchomości, ewentualnym procesem związanym z ewentualnym zaspokajaniem wierzytelności jakie powiat górowski posiada wobec masy upadłościowej nie jest szybka, nie będzie trwała tydzień, czy dwa tylko będzie trwała miesiące, co mogłoby zablokować udostępnianie, czy funkcjonowanie tego szpitala, właśnie poprzez prowadzenie działalności medycznej, w związku z tym wstępnie mamy ustalone z syndykiem, żeby nie blokować tego działania, syndyk jak tylko będzie miał możliwość dostępu do tej nieruchomości i przekazania ją podmiotowi, który chciałby tam prowadzić działalność medyczną, będzie to robił na zasadzie dzierżawy tego pomieszczenia, czy też tego budynku, natomiast wszystkie sprawy związane z kwestiami własności, zaspokojeniem wierzytelności będą się już toczyły jakby równolegle, nie blokując możliwości, aby tam z powrotem rozpoczęła się działalność medyczna, jest jeszcze pewien zapis w tym wyroku sądowym, który tak naprawdę znosi tylko te umowy mówiące o kwestii własności, jest jeszcze kwestia przekazania tych nieruchomości, czyli oddania tak naprawdę, wydania tak się to nazywa formalnie, wydania tych nieruchomości, które w braku zapisu w wyroku mogłyby stanowić pewne problemy, ale z zapewnień syndyka jest wola ze strony PHM, żeby bez problemu wydać mimo że nie ma
w wyroku tych zapisów, te nieruchomości do masy upadłościowej i do dysponowania przez syndyka, jeśli chodzi o kwestie funkcjonowania działalności medycznej w tym budynku, rozmawialiśmy z NFZ i dyrektor NFZ pan Oćwieja zapewnia, że mimo, że wchodzą w życie zapisy ustawy o sieci szpitali, która określa, że do sieci wchodzą szpitale już funkcjonujące z oddziałami, to jest pewna furtka wynikająca z kilkuprocentowej rezerwy środków, że NFZ może również oprócz tej sieci ogłaszać konkursy na prowadzenie działalności szpitali nie koniecznie w zakresie wszystkich 4 oddziałów, ale poszczególnych oddziałów, które wymagają, czy też maja największa potrzebę na terenie konkretnego powiatu i tak dyrektor Oćwieja zapewnia, że w momencie kiedy odzyskamy, czy my, czy syndyk nieruchomości i będą podmioty zainteresowane prowadzeniem działalności medycznej dyrektor w trybie niezwłocznym będzie ogłaszał konkursy na prowadzenie tutaj działalności szpitalnej, oczywiście w jakim zakresie i jakie oddziały będą tutaj prowadzone, to jest kwestia ustalenia przede wszystkim potrzeb wynikających z analizy którą NFZ już przygotowuje korzystania z usług medycznych przez pacjentów powiatu górowskiego, czyli NFZ będzie miał bardzo szczegółową analizę, gdzie ci pacjenci się leczą i gdzie to leczenie jest najbardziej intensywne, żeby można je realizować tutaj na miejscu, żeby pacjenci nie musieli wyjeżdżać poza powiat górowski, czy poza województwo dolnośląskie, bo z punktu widzenia NFZ to jest najbardziej istotna sprawa, żeby tych pieniędzy nie trzeba było za tymi pacjentami wypłacać poza województwo dolnośląskie tylko aby one były realizowane w województwie dolnośląskim a najlepiej na miejscu w powiecie górowskim, oczywiście są podmioty bardzo zainteresowane prowadzeniem tutaj działalności szpitalnej, syndyk rozmawia już z tymi podmiotami, my też rozmawiamy, tylko jest to już gestia syndyka i oczywiście syndyk wybierając taki podmiot do ewentualnej współpracy, czyli wydzierżawienia tych nieruchomości też będzie musiał się kierować opinią, czy też zgodą ostateczną sędziego komisarza, oraz rady wierzycieli, my od samego początku jako powiat górowski jesteśmy w radzie wierzycieli i bierzemy udział w każdym posiedzeniu tej rady wierzycieli i w związku z tym oczywiście dla syndyka nie jest to tak bardzo rygorystyczne, czy też tak bardzo obciążające jak dla jednostki publicznej, że to musi być w ramach jasnego przetargu, wyboru oferty najtańszej, syndyk ma tutaj większe pole manewru, ale też żeby podjąć jakąkolwiek decyzję musi mieć pewien wachlarz różnych propozycji, ponieważ sędzia komisarz będzie od niego wymagał przedstawienia jak najlepszej oferty z punktu widzenia wierzycieli po to, żeby mógł zaspokajać właśnie te wszystkie wierzytelności, które zostały ujawnione w całej tej masie upadłościowej, w związku z tym podsumowując wszystko wskazuje na to, że nieruchomość będzie do dyspozycji bardzo szybko syndyka i jeśli to zakończy się tak jak
w tej chwili ta firma deklaruje syndykowi może to być termin kilkutygodniowy, ewentualnie do miesiąca, dwóch, jeśli okaże się że jednak firma zdecyduje się na złożenie apelacji, to termin wyznaczenia posiedzenia apelacyjnego, to jest ten termin tej drugiej wersji niekorzystny, on na pewno przedłuży się do kilku następnych miesięcy i w momencie gdy syndyk otrzymuje dostęp do tego szpitala NFZ zapewnia, że będzie ogłaszał konkursy na działalność szpitalną i podmioty, które są chętne do prowadzenia tej działalności szpitalnej są bardzo aktywne i cały czas dopytują się kiedy będzie można taką działalność prowadzić, więc nie ma tej obawy, że syndyk nie będzie mógł znaleźć podmiotu medycznego, który będzie chciał tą działalność szpitalną tutaj realizować.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania?
radna Teresa Frączkiewicz panie starosto, ja chciałam tylko dopytać, kto jest właścicielem tych budynków na dzień dzisiejszy, pan poinformował, że firma RASS, która wydzierżawiła PHM a później pan mówi, że PHM zgodził się wydać te budynki, kto jest właścicielem tych budynków?
starosta Piotr Wołowicz od razu odpowiem, ponieważ na to samo pytanie odpowiadałem pani radnej już kilka dni temu, gdzie słyszałem później, że pani radna nie uzyskała informacji na ten temat, to kto jest właścicielem wynika przede wszystkim z dokumentów związanych
z zapisami w aktach notarialnych oraz w rejestrze gruntów które prowadzi powiat górowski w rejestrze gruntów nie zmieniło się nic, czyli właścicielem jest RASS S. A. podmiot PHM który się pojawiał i o którym ja mówię, nie jest właścicielem tej nieruchomości jest tylko jej użytkownikiem, czyli posiada prawo do jej dysponowania na zasadzie umowy użytkowania tego obiektu, natomiast jeśli chodzi o własność wynikającą z KW i z rejestru gruntów od kilku miesięcy jest ona nie zmienna i tak jak mówiłem na ostatniej komisji jest to firma RASS S. A. we Wrocławiu.
radny Mirosław Żłobiński proszę mi wyjaśnić, bo z pana wypowiedzi dla mnie nie było jasne w którym momencie NFZ będzie mógł podjąć decyzję o ogłoszeniu konkursu? bo z jednej strony mówił pan, że PHM jest gotowy wydać obiekt, ale z drugiej strony dopiero po uprawomocnieniu się wyroku? proszę to sprecyzować.
starosta Piotr Wołowicz NFZ ma świadomość, że ogłoszenie konkursu na działalność szpitalną na różnego rodzaju formy działalności szpitalnej w Górze jest tak naprawdę możliwe tylko w tym budynku, bo żaden inny na dzień dzisiejszy nie spełnia, bo może powstać nowy, czy też może być wyremontowany i w związku z tym NFZ ogłosi konkurs wtedy kiedy będzie miał pewność, że tym budynkiem dysponuje już syndyk, który będzie mógł wynająć potencjalnej firmie, która będzie mogła do konkursu przystąpić, czyli musi być ktoś kto zadeklaruje przystąpienie do konkursu a jednocześnie musi mieć możliwość dysponowania tą nieruchomością, tak jak powiedziałem najszybciej jest to możliwe w ramach dzierżawy od syndyka.
radny Mirosław Żłobiński czyli jak będzie uregulowany tytuł własności?
starosta Piotr Wołowicz tak, jak będzie miał syndyk tą nieruchomość w masie upadłościowej, czyli będzie miał do niej dostęp a ten dostęp może być w dwóch przypadkach, prawomocny wyrok sądowy, gdzie właściciel, czyli firma RASS nie ma już żadnego dostępu do tego a drugi zatrzymanie się na etapie już dzisiaj, czyli nie wnoszenia apelacji, co jednoznacznie powoduje, że ten wyrok pierwszej instancji się uprawomocnia.
radny Mirosław Żłobiński na poprzedniej sesji była mowa o ogłoszeniu przetargu na opracowanie programu ochrony środowiska, chciałbym się dowiedzieć, czy ten przetarg został rozstrzygnięty, jeśli tak to kto wygrał?
starosta Piotr Wołowicz przetarg jest już rozstrzygnięty, poinformujemy w trakcie sesji.
radny Mirosław Żłobiński czy to Albeko wygrało?
naczelnik wydziału budownictwa i ochrony środowiska Paweł Niewrzał nie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 6

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers interpelacje i zapytania proszę bardzo.
radny Mirosław Żłobiński chciałbym się odnieść, bo ja na poprzedniej sesji się pytałem
w sprawie działek, ja tylko krótko przypomnę o co mi chodziło, okazało się, że cześć ogrodów Relaks II znajduje się w strefie ochronnej gazociągu, strefa kontrolowana
i działkowicze muszą rozebrać istniejące budowle altanki, studnie i inne obiekty małej architektury, w związku z tym zadałem takie pytanie: czy na terenie innych działek PZD
w Górze występują strefy ochronne o których działkowicze nie wiedzą i uzyskałem odpowiedź z PINB pozwolę sobie to zdanie odczytać, pytanie brzmiało: czy na terenie innych działek PZD w Górze występują strefy ochronne o których działkowicze nie wiedzą? odpowiedź brzmi: „tutejszy organ nie posiada informacji co do istnienia ewentualnych samowoli budowlanych na terenie innych ogródków działkowych”, ja zadałem inne pytanie, więc proszę, aby na moje pytanie, jeśli jest to możliwe, została udzielona odpowiedź i druga kwestia, bo ja jeszcze w zeszłym roku się pytałem o ten gazociąg i teraz też się o ten gazociąg pytałem i w związku z tym uważam, że te odpowiedzi, to nie są odpowiedzi a tylko dezinformacja, ponieważ PINB ma wiedzę której nie wykorzystał w odpowiedzi, mam opinię biegłego z zakresu gazownictwa w zakresie organika gazowa, gazodynamika, eksploatacja urządzeń gazowych, przemysł gazowniczy, to dotyczyło tego gazociągu, ale nie dotyczyło tych działek, żeby to było jasne i ten biegły stwierdza, bo to dotyczy boiska, które znajdowało się koło TBS i zostało rozebrane, ponieważ według opinii PINB stanowiło zagrożenie i opinia tego eksperta jest taka: „jedyne zagrożenie jakie może się pojawić to skutek ewentualnego znalezienia się w strefie ulatniającego się gazu, gdyby doszło do rozszczelnienia gazociągu
w wyniku wyeksploatowania materiału i to akurat na obszarze boiska, jednak prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest bardzo małe, można tutaj na podobieństwo przywołać często występującą sytuacje w której gazociąg przebiega przez tereny rolne
i prowadzi się bezpośrednio nad nim uprawy polowe, przy użyciu maszyn i sprzętu rolniczego zarówno w okresie przygotowania upraw jak i podczas zbierania plonów” ponadto inny fragment tej samej ekspertyzy: „należy także zauważyć, że gazociągi przesyłowe bardzo rzadko ulegają awarii, mimo wieloletniej ich eksploatacji, zaś w porę wychwycone zagrożenia są wcześniej eliminowane przez wymianę całych odcinków gazociągu na nowe, lub budowę równolegle nowych nitek sieci i wyłączenie z eksploatacji tych nienadających się do naprawy i dalszego użytkowania i także w przypadku przedmiotowego gazociągu prawdopodobieństwo awarii jest znikome” i konkluzja: „zagrożenie mogą spowodować prace ziemne przy użyciu sprzętu ciężkiego, które mogą skutkować powstaniem zagrożenia dla zdrowia, lub życia wielu osób, albo mieniu wielkich rozmiarów, ale z małym prawdopodobieństwem wystąpienia” i ta wiedza nie została wykorzystana w odpowiedzi na moją ostatnią interpelację, bo wcześniej zakładam, że PINB nie miał, i w związku z tym mam taką interpelację, ale to już do pani prawnik chyba, bo drugie moje pytanie w tamtej mojej interpelacji było: jaki będzie los działek znajdujących się w strefie ochronnej? czy działkowicze otrzymają odszkodowanie za straty? rozbiórkę istniejących budowli, poniesionych z nie swojej winy, oni nie zostali poinformowani, że część tych działek znajduje się w tej strefie kontrolowanej, kto ponosi odpowiedzialność, to nie i w związku z tym mam pytanie: kto powinien ponieść koszty tej rozbiórki, czy ta rozbiórka jest konieczna w myśl tej ekspertyzy, czy to jest w ogóle jest niepotrzebne?.
radny Michał Krochta mam interpelację dotyczącą utrzymania letniego dróg, oczywiście rok rocznie składałem takie interpelacje dotyczące wykaszania, jak widać w tym roku, można inaczej po prostu, nie jest to idealnie, ale w tym miejscu należy postawić kropkę, wystarczy zmienić wykonawcę i może już być inaczej, ale moja interpelacja dotyczy czego innego, dotyczy likwidacji tzw. przejazdów kolejowych na nieczynnych liniach kolejowych mam tutaj na myśli linię kolejową ze Ścinawy do Rawicza i tam jest kilka przejazdów, jakkolwiek ta linia w mojej ocenie została bezpowrotnie zlikwidowana poprzez rozebranie jej i to miało miejsce stosunkowo niedawno i myślę, że tutaj zarządca drogi powinien przygotować, uzgodnić ostateczną likwidację tychże przejazdów, w ciągu drogi z Wąsosza do Jemielna, tam była robiona modernizacja już jakiś czas temu i też jakimś dziwnym trafem zakończono przed i przejazd kolejowy nie został zlikwidowany, uważam że należałoby się temu przyjrzeć, myślę że na terenie powiatu są jeszcze inne tego rodzaju kolizje, mam tutaj na myśli linię kolejową Bojanowo – Głogów, co też jest kolizją z drogami powiatowymi, w związku z tym moja interpelacja.
radny Mirosław Żłobiński jeszcze mam takie pytanie, ja jestem osobom niezmotoryzowaną, więc trudno mi to rozstrzygnąć jeden z wyborców zgłosił taki sygnał, że był robiony remont nawierzchni w okolicy Brzeżan i po dwóch tygodniach trzeba by dokonać kolejnej naprawy, ponieważ to zostało wszystko zniszczone w związku z tym mam pytanie: gdzie zostały dokonane naprawy i jakiego rodzaju to były naprawy i czy ktoś to ze strony Starostwa kontrolował i czy był jakiś odbiór?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze interpelacje, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 7
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 5 za, 2 przeciw.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
starosta Piotr Wołowicz proszę pana skarbnika o omówienie obu uchwał wraz z autopoprawką w budżecie.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech zacznę omawianie od zmiany w uchwale budżetowej, ponieważ uchwała WPF jest konsekwencją zmian w uchwale budżetowej, w proponowanych zmianach do budżetu, proponujemy państwu zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę łączną 23.790 zł są to dochody związane z faktem uzyskiwania przez nasze jednostki środków z odsetek tj. ze środków, które są na rachunku bankowym i te dochody proponujemy przeznaczyć na wydatki z kolei po stronie wydatków istotną zmianą, którą proponujemy tutaj w budżecie jest przeniesienie kwoty 150.000 zł z wydatków majątkowych inwestycyjnych w rozdziale 614 tzn. w drogach publicznych powiatowych, na remonty na tych drogach publiczno – powiatowych tzn. 100.000 zł na zakup usług remontowych i 50.000 zł na zakup usług pozostałych, ta zmiana wymusza również zmianę w załączniku nr 3, czyli inwestycyjnym, zmniejszamy wydatki majątkowe o 150.000 zł zwiększając wydatki bieżące i te zmiany się nie zmieniają w związku z autopoprawką Zarządu, autopoprawka Zarządu jest czysto techniczna w związku z faktem przyjęcia uchwałą Zarządu w dniu 31.05.2017 r. to po momencie wysyłki państwu materiałów na sesje, zmian do budżetu wynikających z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów, oraz wojewody dolnośląskiego zwiększających dotację na zadanie zlecone w zakresie funkcjonowania Komendy Straży Pożarnej o ponad 170.000 zł automatem zmieniły się kwoty ogólne wynikające z tej uchwały, którą dzisiaj państwo procedujecie, czyli wielkość dochodów pierwotnie miało być 45.924 zł po tej uchwale Zarządu dochody budżetu wynosiłyby 46.102.868 zł z kolei wydatki będą wynosiły 46.612.528 zł, czyli te wielkości się zmieniają a uchwała w sprawie WPF jest również czysto techniczna, doprowadzająca do zgodności kwot w budżecie wykazywanych w załączniku nr 1 i tak samo w materiałach, które państwo otrzymaliście w maju, nie było jeszcze ujętych tych wielkości zwiększonych dochodów wynikających z uchwały Zarządu, także autopoprawka Zarządu polega na tym, że dostosowuje się wielkości na 2017 r. do kwot, które są łącznie w uchwale Zarządu z mają jeszcze i proponowane w uchwale, którą państwo dzisiaj procedujecie na dzisiejszej sesji.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 10 głosów,
przeciw – 4 głosy,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 8

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 5 za, 2 przeciw.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do przegłosowania autopoprawki.
Głosowanie za przyjęciem autopoprawki:
za – 10 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 4 głosy.
Autopoprawka została przyjęta.

W tym momencie salę obrad opuścił radny Mirosław Żłobiński. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 13.

Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 4 głosy,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 9
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 5 za, 2 przeciw.

W tym momencie na salę obrad przybył radny Mirosław Żłobiński. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 14.

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.

Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 5 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 10
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, w tym punkcie oddaję głos przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Marioli Szurynowskiej.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska odczytała uchwałę nr 1/17 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego (uchwała w załączeniu).
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers odczytał uchwałę nr V/114/2017 RIO we Wrocławiu (uchwała w załączeniu).
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska odczytała opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2016 r. (opinia w załączeniu).
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 5 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers gratuluję bardzo serdecznie Zarządowi.
starosta Piotr Wołowicz wysoka Rado, szanowni państwo przede wszystkim dziękuję za zaufanie i podjęcie tej uchwały, chciałbym wymienić tutaj kilka podmiotów dzięki którym udało się ten budżet zrealizować, tak jak państwo wiecie zostało dosyć szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu komisji rewizyjnej o tym mówił również pan przewodniczący, budżet za 2016 r. był wyjątkowo trudny, ponieważ został przedstawiony i zatwierdzony przez RIO a to oczywiście znacznie utrudnia realizację, bo tak naprawdę o ile budżet, który przyjmuje Rada jest w pewnym sensie budżetem elastycznym i on w trakcie roku może się zmieniać, po to żeby na koniec roku spełniał te wszystkie wytyczne, to budżet narzucony przez RIO przy każdej zmianie tego budżetu musiał spełniać dosyć rygorystyczne warunki, udało się przez ten rok kilkanaście takich zmian przeprowadzić, wszystkie te zmiany powodowały że wskaźniki tego budżetu były tylko lepsze, ponieważ to wynikało z tych obostrzeń, za tę pracę przez ten cały rok bardzo serdecznie chciałbym podziękować przede wszystkim wysokiej Radzie, ponieważ te uchwały były przyjmowane przez państwa, te zmiany były zatwierdzane, chciałbym również podziękować pracownikom wykonującym realizację tego budżetu, panu skarbnikowi za spinanie w całość tych wszystkich zmian i pilnowanie, aby każda ta zmiana poprawiała te wskaźniki tego budżetu, chciałbym podziękować naczelnikom wydziałów, dyrektorom i kierownikom jednostek, że mimo pewnych ograniczeń, które wynikały z tego budżetu, udało się państwu ten budżet realizować i przede wszystkim bardzo, bardzo rygorystycznie przestrzegać jego zapisów, co spowodowało na koniec roku mimo planowanego deficytu spowodowało nadwyżkę
w wysokości 800.000 zł przy realizacji wszystkich zadań tego budżetu, co też nie jest zadaniem prostym, chciałbym również podziękować gminom przedstawicielom pani burmistrz, panu burmistrzowi, przewodniczącym Rad wszystkich gmin powiatu górowskiego, że ta współpraca między samorządami przede wszystkim opiera się na dobrej współpracy, gdzie zawsze obywatel, czy mieszkaniec tej gminy jest najważniejszym podmiotem i mimo tego, że tych środków nie jest dużo podejmuje się różnego rodzaju działania wspólnie podejmować i zawsze tak jest, że wspólne działania dają więcej efektów dobrych i pozytywnych niż niepotrzebna rywalizacja, która w poprzednich latach niestety miała miejsce, także bardzo serdecznie również państwu za tę współpracę dziękuję, natomiast co do głosowania państwa radnych, to może tutaj do pana radnego Kulczyckiego nie będę się zwracał, bo rozumiem, że pan na pierwszym posiedzeniu ma już wyjątkową wiedzę na temat realizacji budżetu za poprzedni rok, że pan ze świadomością podejmuje taki a nie inny głos, natomiast chciałbym się zwrócić o państwa radnych, oczywiście mając świadomość, że prawem każdego radnego jest głosowanie tak jak chce, szczególnie radnego opozycyjnego, bo to jest święte prawo do głosowania przeciw, ale zawsze to głosowanie przeciw powinno wynikać z jakiś racjonalnych pobudek, co w tym budżecie nie tak zostało wykonane, albo co zostało źle wykonane, ponieważ ani Zarząd Powiatu oceniają, ani komisja rewizyjna oceniając ten budżet a przede wszystkim RIO, która jest taką instytucją, która w sposób najbardziej wiarygodny ocenia ten budżet, nie wykazała ani jednego błędu w realizacji tego budżetu za 2016 r. i po raz pierwszy od kilkunastu lat powiat górowski otrzymał opinię pozytywną bez ani jednej uwagi, natomiast bardzo szczególnie interesuje mnie opinia pani radnej Frączkiewicz i pana radnego Żłobińskiego szczególnie w kontekście pracowników jednostek powiatowych, być może państwo wiecie o pewnych rzeczach o których my nie wiemy, że ten budżet w państwa jednostkach był źle realizowany i jakieś uwagi państwo do tego macie i chętnie byśmy ich posłuchali, bo być może to da nam jakiś wskaźnik, czy też pozwoli na ocenę, również państwa przełożonych, co do realizacji tego budżetu, natomiast my chętnie to poznamy te problemy, które państwo widzicie w realizacji tego budżetu, ponieważ z punktu widzenia RIO, nikt tego nie zauważył, jeśli państwo zauważyliście coś złego w realizacji, to chętnie się z tymi uwagami zapoznam, dziękuję jeszcze raz wszystkim.
radny Mirosław Żłobiński to że realizacja budżetu wykazała pewną nadwyżkę, to wynika z tego że są zmniejszone wydatki i ja np. oceniam że PCDN powinien dostać trochę więcej pieniędzy na wykonywanie swoich zadań, niż otrzymywał.
starosta Piotr Wołowicz ocena z realizacji budżetu wynika z tego jak te pieniądze zostały wydane które już otrzymał a nie od tego ile otrzymał a ile nie otrzymał i na tym polega ocena prawidłowości realizacji budżetu.
radny Mirosław Żłobiński wszystko zaczyna się od uchwalenia uchwały budżetowej, która przydziela poszczególnym jednostkom jakieś sumy pieniędzy, trudno mówić żeby jakaś jednostka np. PCDN czy jakaś inna źle wydatkowała pieniądze, jak dotychczas zawsze jednostki wydatkowały dobrze, ale się wszystko zaczyna od punktu wyjścia, ja mówię o PCDN według mojej oceny dostał za mało pieniędzy.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radny Andrzej Wałęga szanowni państwo, może będę nieskromny, ale powiem, że to w jaki sposób potraktowała nas RIO, to jest przede wszystkim praca wszystkich radnych, bo gdybyście państwo nie zwracali uwagi na wydatki powiatu na różne rozliczenia podawane przez pana skarbnika, to może jak co roku byłaby to opinia z uwagami, więc myślę że to państwu przede wszystkim należą się podziękowania, że ten budżet został tak oceniony przez RIO, natomiast jeśli chodzi o te słowne przepychanki teraz, to bez względu na to, kto jak zagłosował, to każdy ma święte prawo do głosowania tak, albo nie i tego się nie zmieni i tutaj jest mi przykro panie starosto, bo trzeba uszanować decyzję każdego radnego z osobna i należy się cieszyć, że udało się, że ta ocena była bez uwag.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers ogłaszam 10 min. przerwy.

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers po przerwie wznowił obrady.

W tym momencie salę obrad opuścił radny Andrzej Wałęga. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 13.

Punkt 11
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 12

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Michał Krochta do komisji rewizyjnej zgłaszam radnego Kazimierza Boguckiego.
starosta Piotr Wołowicz proszę, aby pani radczyni sprecyzowała nam zapis tej uchwały, tego paragrafu, ponieważ tutaj jest mowa tylko o wykreśleniu.
radca prawny Renata Torz poprawka powinna wyglądać w ten sposób: § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Kazimierz Bogucki”.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy radny Kazimierz Bogucki wyraża zgodę?
radny Kazimierz Bogucki tak, wyrażam zgodę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do przegłosowania autopoprawki.
Głosowanie za przyjęciem autopoprawki:
za – 12 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Autopoprawka została przyjęta.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 12 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 13
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
starosta Piotr Wołowicz otrzymaliście państwo dokument, który stanowi Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Górowskim na lata 2017 – 2022 tak jak państwu mówiłem na sesji jesienią tamtego roku, poprzednia strategia stała się już nieaktualna ze względu na okres jej obowiązywania i w związku z tym należało podjąć prace nad przygotowaniem tej strategii nowej która już obejmuje lata następne do 2022 r. strategia ta jest wymagana ze względu na różnego rodzaju działania, które prowadzi powiat górowski, działania statutowe poprzez prowadzenie tych zadań przez PCPR i z tego dokumentu który jest podstawą do przygotowania tych wszystkich programów, które są dzisiaj w porządku i strategia jest podstawą i jest to niezwykle obszerny dokument, który wymagał bardzo dużego wysiłku i dużej pracy, mówiłem jesienią, że ze względu na jego zakres on nie może być przygotowany w tydzień, czy dwa, tylko wymaga kilkumiesięcznej pracy i mówiłem, że wiosna chcielibyśmy przedstawić taki dokument, mamy jeszcze wiosnę więc możemy powiedzieć, że się udało, pracę nad tym dokumentem od strony merytorycznej, ale też organizacyjnej zostały powierzone PCPR pani kierownik Bożenie Mercie, która wraz ze swoimi pracownikami przygotowywała tę strategię, ale także został powołany zespół, który miał wspomagać i również pracować nad tą strategią i w tym momencie bardzo dziękuję pani kierownik i wszystkim pracownikom PCPR za przygotowanie i doprecyzowanie i przedstawienie tej strategii, również dziękuję tym wszystkim, którzy włączyli się w pracę na przestrzeni tych kilku miesięcy i ostatecznie przygotowanie tej strategii, ze strony radnych pani radnej Teresie Frączkiewicz, pani radnemu Mirosławowi Żłobińskiemu, pani dyrektor Barbarze Murlik, również za ten wkład i w całość, ale i w poszczególne rozdziały funkcjonowania tej strategii, które zawsze z punktu widzenia być może osób, które mają kontakt z mieszkańcami, może być inne, niż z punktu widzenia pracowników, którzy spotykają się tylko z problemami tych osób i to jest zawsze spojrzenie trochę inne z innej perspektywy, czy perspektywy rynku pracy, czy z perspektywy pracy radnych w swoim środowisku wśród wyborców, zawsze daje szersze pole spojrzenia na te problemy i zapisania jej w tej strategii, dlatego przedstawimy państwu dzisiaj już do zatwierdzenia tą strategię i mam nadzieję, że te wszystkie problemy będą na tyle małe, że nie trzeba będzie korzystać z rozwiązań, które są w tej strategii zapisane, ale jak wiemy niestety życie nie jest takie proste i oczywiste a problemów jest coraz więcej i dlatego jeszcze raz wszystkim państwu dziękuję, państwu radnym, pani dyrektor a przede wszystkim pani kierownik i pracownikom PCPR za ten wkład kilku miesięcy i ten efekt w postaci tej strategii jeszcze raz dziękuję.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednocześnie mamy wniosek o dokonanie tutaj drobnego uzupełnienia o czyn zaraz powiem, ale na wstępie chciałbym podobnie jak pan starosta podziękować pani kierownik Bożenie Mercie za ogrom pracy, za przygotowanie dokumentu, który jest strategią na lata 2017 – 2022, rzetelną bardzo ciężką pracę, pracę
w ramach swoich obowiązków a tak naprawdę dodatkową społeczną pracę, dziękuję bardzo pani kierownik, wniosek: w związku z tym, że od września 2017 r. wchodzi już nowy system edukacji w Polsce, nasz wniosek dotyczy zapisu na str. 107 w pkt 6.1.4 ppkt 6 zacytuję: „6)Współpraca ze szkołami w zakresie upowszechniania wśród uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; wiedzy nt. sytuacji na lokalnym rynku pracy niezbędnej do podejmowania decyzji zawodowych”, wniosek komisji jest następujący: „6)Współpraca ze szkołami w zakresie upowszechniania wśród uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wiedzy nt. sytuacji na lokalnym rynku pracy niezbędnej do podejmowania decyzji zawodowych”, ponieważ szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powoli będą znikać z rynku edukacyjnego w Polsce i żeby nie trzeba było później zmieniać strategii i od razu na str. 108 pkt 6.1.8 ppkt 5 taki sam zapis od razu zacytuję wniosek komisji: „5) Pozyskiwanie informacji o napływie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i kierunkach ich kształcenia”, dziękuję.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radny Mirosław Żłobiński chciałbym poruszyć 3 sprawy, podczas pracy nad opracowaniem strategii wyłoniła się taka kwestia, ponieważ strategia składa się z dwóch części, jedna część to jest charakterystyka powiatu i ta właściwa zasadnicza część strategia rozwiązywania problemów społecznych w związku z tym mam pytanie do pana starosty, czy wniosek, czy sugestię, czy nie można byłoby w Starostwie opracować charakterystyki powiatu, którą można byłoby do takich opracowań jak strategia rozwiązywania problemów społecznych wykorzystać, bo osoby które opracowywały strategię nie były na tyle kompetentne, żeby to bardzo dobrze opracować, jak umiały tak zrobiły, być może wydział promocji, mógłby to zrobić lepiej, mało tego wtedy różne jednostki powiatowe opracowując jakieś wnioski
o pieniądze unijne mogłyby z tej charakterystyki korzystać, to jest tylko taka moja sugestia do rozważenia, mam jeszcze dwa pytania: na str. 32 i to pytanie kieruję do zastępcy komendanta jest tabelka nr 18 „czyny karalne nieletnich”, w roku 2013 tych czynów zarejestrowano 123,
a w roku 2016 tylko 9 proszę to jakoś zinterpretować i drugie mam pytanie do pani prawnik: czy takie opracowanie, jak to pan starosta mówił obszerne, wiarygodne itd. podlega jakiejś ochronie prawnej? np. w świetle prawa autorskiego.
radca prawny Renata Torz podlegałoby ochronie prawnej, jakby uznać, że jest to utwór w rozumieniu prawa autorskiego a więc dzieło twórcze, nie odtwórcze, jakieś innowacyjne, jakieś nowe myśli itd. to wówczas podlega ochronie prawnej.
radny Mirosław Żłobiński czyli nie podlega ochronie?
radca prawny Renata Torz nie mogę się w tej chwili jednoznacznie odnieść, natomiast wydaje mi się że jest to utwór który jest odtwórczy, wydaje mi się że nie jest to utwór podlegający ochronie.
radny Mirosław Żłobiński w jednej kwestii by polemizował, to jest jednak twórcze, bo cała ta koncepcja, zebranie tych danych, ale nie będziemy dyskutować.
radca prawny Renata Torz to nie jest jednoznaczne.
radny Kazimierz Bogucki również serdeczne podziękowania kieruję do pani kierownik, bo to penie za przyczyną pani powstał ten dokument, wymagało to dużej pracy i warto było na ten temat rozmawiać a to że jesteśmy po głosowaniu absolutoryjnym panie starosto, to wcale nie oznacza, że jest tak bardzo fajnie, bo w tej strategii jest rubryka szanse ale i jest rubryka zagrożenia i tutaj do tego chciałbym się odnieść, bo ten zespół wskazuje pewne słabe strony naszego powiatu, niewystarczająca wysokość środków na realizację zadań własnych, wysokie bezrobocie, brak zakładów pracy, problemy ludzi w starszym wieku, migracja zarobkowa i rozpad rodziny, migracja osób młodych, postępująca degradacja wartości rodziny, zmniejszająca się liczba zakładów pracy na terenie powiatu, jest to naprawdę ambitny cel
a i dobrze, że ten zespół te wszystkie słabe strony wskazuje, myślę że będzie to wskaźnikiem do większej mobilizacji, bo to że dzisiaj otrzymaliście państwo absolutorium, to wynik pracy nie tylko państwa, ale i naszej, czyli opozycji, żeby państwa zmobilizować do pracy, pracować trzeba nadal.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały?
radna Teresa Frączkiewicz w między czasie z radnym Wawerem dyskutowaliśmy, czy po tych szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wstawić przecinek, czy średnik? zaproponowaliśmy wcześniej średnik, ponieważ szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne całkowicie znikną z rynku edukacyjnego i zostaną podstawowe i ponadpodstawowe, pod rozwagę państwa średnik, czy przecinek? ja uważam, że średnik.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy radny Wawer chce się do tego odnieść?
radny Ryszard Wawer jeśli radna Frączkiewicz zgłosiła poprawkę, to ją po prostu głosujmy
i tyle.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do przegłosowania autopoprawki zgłoszonej przez radną Teresę Frączkiewicz.
Głosowanie za przyjęciem autopoprawki:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Autopoprawka została przyjęta.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 14
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 15

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 16
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 17
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Ryszard Pietrowiak przewodniczący komisji Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy głosach 4 za.
starosta Piotr Wołowicz ta uchwała jest wprowadzana ponieważ ten okres najmu, użyczenia tego lokalu użytkowego dobiegł końca i żeby można było prawnie udostępnić Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy, musi być zgoda Rady Powiatu, ponieważ to jest umowa na 3 lata, więc wymaga to uprzedniej zgody Rady Powiatu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.

Punkt 18

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers informację państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, zapraszam zastępcę komendanta o zabranie głosu.
zastępca komendanta Powiatowego Policji w Górze Jacek Gregor może najpierw informacja o stanie bezpieczeństwa, bezpieczeństwo na terenie powiatu górowskiego jest realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Górze, stan etatowy 74 etaty policyjne, 15 etatów służby wspomagającej pracowników cywilnych, na koniec ubiegłego roku stan etatowy był pełen, obecnie 3 wakaty, 2 funkcjonariuszy odeszło do służby w innych jednostkach, obecnie będziemy czynili starania, aby uzupełnić wakaty w naszej jednostce w 2016 r. odnotowaliśmy 674 przestępstwa jest to o 10% przestępstw mniej niż w roku 2015, wykrywalność tych przestępstw odnotowaliśmy na poziomie 72%, czyli na każde 4 popełnione przestępstwa na terenie powiatu górowskiego 3 są wykryte przez funkcjonariuszy KPP w Górze, najbardziej dokuczliwa dla mieszkańców powiatu górowskiego jest przestępczość o charakterze kryminalnym, tutaj mieliśmy 436 przestępstw o charakterze kryminalnym i tutaj dynamika jest bardzo dobra, ponieważ takich przestępstw było o 20% mniej niż w roku 2015 i jest ta tendencja utrzymywana od kilku lat, ilość przestępstw o charakterze kryminalnym na terenie powiatu górowskiego spada, przy jednocześnej dobrej tendencji wzrostu wykrywalności, jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne wykrywalność kształtowała się na poziomie 62,4%, jeśli chodzi o dalszą pracę w 2016 r. to policjanci przeprowadzili łącznie ponad 3983 interwencji policyjnych, wylegitymowano 23 409 osób, nałożyli 3772 mandaty karne, pouczono 1025 osób, zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa 323 osoby, wszystkie te informacje macie państwo w przedstawianej przez nas informacji, teraz powiem o złej tendencji mianowicie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, w 2016 r. zanotowaliśmy 38 wypadków drogowych były to o 2 wypadki więcej, niż 2015 r. w tych wypadkach mieliśmy 3 ofiary śmiertelne i było to o 1 osobę więcej niż w 2015 r. i aż o 2 osoby więcej niż 2014 r. odnotowaliśmy więcej kolizji drogowych w 2014 r. takich kolizji było 209, w 2015 r. 264, w 2016 r. 318 to jest o 54 kolizje drogowe więcej, również więcej było osób rannych w wypadkach drogowych w 2015 r. takich osób rannych było 47, w zeszłym roku takich osób było 54, spadek bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie jest tylko problemem powiatu górowskiego, spadek odnotowaliśmy na terenie całego województwa dolnośląskiego, również jest to problem na terenie całego kraju, w 2016 r. zatrzymaliśmy 2012 osób, które prowadziły pojazdy mechaniczne, lub nie mechaniczne w stanie nietrzeźwości, było to o 27 osób mniej niż w 2015 r. jeśli chodzi o przestępczość nieletnich, tutaj te dane które pan radny przedstawił, mówią o drastycznym spadku przestępczości nieletnich, mogę powiedzieć tak, jeśli chodzi o przestępczość nieletnich wystarczy dwóch, trzech nieletnich, bo to jest ilość przestępstw popełnionych przez nieletnich, nie ilość nieletnich przestępców, tylko ilość przestępstw, wystarczy dwóch, trzech nieletnich, którzy popełniają dużo przestępstw i ta statystyka nagle rośnie, lub spada, jeśli taki nieletni skończy 17 lat w tym momencie odpowiada jako dorosły, sprawdzę te dane i wtedy sprawdzę, czy to było jeden, czy dwóch nieletnich, którzy generowali tylko przestępstw, czy też inne były przyczyny takiego stanu rzeczy, jeśli są pytanie to bardzo proszę.
radny Mirosław Żłobiński w tym sprawozdaniu, które otrzymaliśmy jest podane tak: „że w omawianym okresie, czyli w 2016 r. policjanci wszczęli 693 postępowania przygotowawcze” a strategii rozwiązywania problemów, gdzie są dane z KPP w Górze za 2016 r. jest 674 i w innych latach też jest rozbieżność, z czego to wynika?
zastępca komendanta Powiatowego Policji w Górze Jacek Gregor zapoznam się z tym opracowaniem i odpowiem.
radny Mirosław Żłobiński w sprawozdaniu, kierujących będących pod wpływem alkoholu jest taka kategoria, kierujący w stanie po użyciu alkoholu i kierujący w stanie nietrzeźwości, tutaj chodzi o promile?
zastępca komendanta Powiatowego Policji w Górze Jacek Gregor tak, to jest takie rozgraniczenie, to są określenia kodeksowe, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego, jedno to jest określenie w stanie nietrzeźwości z kodeksu karnego tj. powyżej 0,5 promila, natomiast pod wpływem tj. od 0,2 do 0,5 promila.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radny Kazimierz Bogucki rok temu przy okazji sprawozdania z działalności KPP w Górze zgłosiłem kilka uwag aktualnemu komendantowi, które dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszego miasta, minął rok i tak naprawdę nic się nie zmieniło, chodzi głównie o rejon ul. Armii Polskiej, ul. Głowackiego i ul. Kościuszki mówię o swoim rejonie w którym zamieszkuję, sprawa dotyczy parkowania, parkowania przez uczniów w szczególności tych naszych lokalnych szkół, którzy parkują gdzie chcą, jak chcą i reakcja pracowników komendy jest żadna, dzisiaj idąc tutaj na sesję stoją zaparkowane na samym skrzyżowaniu samochody przy linii ciągłej, jedzie za mną radiowóz i nie zwraca na to w ogóle uwagi, to zgłaszałem rok temu i do dzisiaj nie ma żadnej reakcji, proszę na to zwrócić uwagę.
zastępca komendanta Powiatowego Policji w Górze Jacek Gregor zwrócimy na to uwagę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 19
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers informację państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński Gola Wąsoska pisze się bez „w”.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 20
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers informacją państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 21
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers ocenę państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 22
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers odpowiedzi na interpelacje i zapytania, bardzo proszę.
starosta Piotr Wołowicz odpowiemy na piśmie, natomiast chciałbym się odnieść do interpelacji radnego Żłobińskiego dotyczącej remontów bieżących nawierzchni dróg i późniejszego rozsypywania się, czy też nowych ubytków, które powstają praktycznie po tych remontach, są miejsca gdzie tak naprawdę mogą się zdarzyć i czasami zdarzają się dzień po, lub dwa dni po remoncie, powstają nowe ubytki w asfalcie, ale to nie są ubytki, które wynikają ze złej pracy, czy jakości używanego materiału, tylko gdzieś tam obok, ten asfalt jest na tyle spękany, że czasami łatając dziurę dzisiaj, jutro w nowym miejscu może wyjść następna dziura i tak czasami się zdarza, że w tych miejscach, gdzie zadanie było zakończone np. w piątek, już w poniedziałek pojawiły się nowe ubytki nawierzchni, to wynika przede wszystkim z eksploatacji tych dróg, wszystkie zadania realizowane w ramach remontów bieżących, czyli te o największym zasięgu, czyli zaraz po zimie one są etapami kontrolowane i etapami odbierane i jak wykonawca to zrobi, to my etapami to odbieramy, po to żeby można było wykonawcę rozliczyć na bieżąco, ponieważ tak jak państwo wiecie my mamy przetarg rozstrzygnięty na ilość materiałów masy, która jest wbudowywana w te dziury i tak naprawdę nie da się tego skontrolować po całym okresie, tylko trzeba codziennie kontrolować wiedząc ile samochodów i z jaką zawartością tonażu wyjeżdża z tą masą właśnie, poprzez porównanie tego do odcinak zrealizowanego w ciągu dnia i przede wszystkim po wcześniejszej analizie jakie są ubytki w tej drodze, dopiero wtedy da się to skontrolować, czy cały ten materiał został zużyty na tę drogę, czy zużyto go może mniej a może i więcej niż to było planowane i tak to jest robione i rozliczane, natomiast robienie tego w całości, po wykonaniu jest nieefektywne, ponieważ są spękania, ale nie są to dziury i nie jest to łatane a parę dni później z tych spękań mogą już powstać ubytki, w tym roku chcemy zastosować nowy sposób utrzymywania bieżącego tych dróg, do tej pory było tak, że ten główny rzut po zimie był realizowany, czasami był nieoszacowany ponieważ trudno ocenić głębokość tych dziur i tego materiału czasami brakowało, więc trzeba było nowy przetarg ogłaszać, natomiast w tym roku udało się w tym zakresie, ponieważ to był znacznie większy zakres niż w latach poprzednich, udało się zrealizować cały powiat przez miesiąc i następnym etapem zawsze było tak, że czekaliśmy przez ten okres letni i jesienny do ocenienia sytuacji na drogach już przed samą zimą, żeby przed samą zimą można było to zrobić i tych dziur było dużo i ze względu na eksploatację z tych małych robiły się duże, dzisiaj chcemy na bieżąco co miesiąc wyjeżdżać na te drogi i na bieżąco te wszystkie dziury zalepiać, żeby nie czekać do jesieni, co miesiąc będzie zlecony wyjazd takiego samochodu z masą, aby objechał wszystkie drogi powiatowe
i być może się okaże, że na koniec roku okaże się że wydamy na koniec roku znacznie mniej tej masy jakbyśmy mieli to wszystko zostawić i te duże dziury przed zimą latać, stan dróg jest jaki jest i będzie potrzeba coraz większych funduszy na remonty tych dróg.
radny Mirosław Żłobiński ten wyborca, który mi o tym sygnalizował on był po prostu przekonany że firma wykonuje fuszerek i nikt tego nie sprawdza, może taką informację trzeba zamieścić na stronie internetowej.
radny Kazimierz Bogucki otrzymałem od pana starosty odpowiedź na złożoną przeze mnie interpelację dotyczącą połączenia Góry z Wrocławiem jak również sprawa orzecznika ZUS z Legnicy, który mógłby tutaj zjawiać się w Górze z odpowiedzi nic nie wynika, czyli można by powiedzieć, że nic nie można, bo połączenia z sąsiednimi miastami to nie gestia Starostwa, bo tak to zrozumiałem a przecież to Starostwo powinno też zadbać o to połączenie, bo wtedy mówiono o połączeniu Góra – Wrocław a teraz wiele głosów słyszałem, że z Leszna nie ma jak wrócić wieczorem, bo zostały jakieś połączenia skasowane, są ludzie starsi, którzy nie dysponują środkami lokomocji i na to trzeba zwrócić uwagę i jeśli dyrektor ZUS mówi, że z Góry są obsługiwane 1 – 2 osoby dziennie to w miesiącu będzie ok. 30 – 40 osób to jest jakiś problem i żadnym wyjaśnieniem nie jest to kiedy pan dyrektor ZUS stwierdza, że są zwracane koszty podróży, to nie jest problem, tylko nie ma połączenia i tu jest problem, warto zastanowić się nad tym problemem.
starosta Piotr Wołowicz jeśli można się do tego odnieść, mówię merytorycznie o tej interpelacji o której pan mówił, to jest generalnie taki sam pewien kłopot, wynikający z tego jakby te interpelacje obejmowały zakres działania powiatu, Starostwa na które my mamy bezpośredni wpływ poprzez podejmowanie pewnych decyzji, lub zaniechania podejmowania takich decyzji, to oczywiście łatwiej byłoby dyskutować, czy też jakieś poczynania realizować, natomiast tak jak pan wie, to są interpelacje kierowane do instytucji, jednostek zewnętrznych, całkowicie niezależnych od możliwości wpływu na te decyzje powiatu i są kierowane bardziej w formie ich interpretacji, bardziej w formie prośby, niż nakazu, bo takiego nakazu nie możemy w żaden sposób zrealizować a przewoźnicy nie mogą generować strat, jeśli chodzi o ZUS, to tutaj nie mamy żadnego wpływu i nie możemy ich do niczego zmusić.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 23
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers wolne głosy i wnioski.
radna Teresa Frączkiewicz panie starosto odniosę się do tego co pan powiedział wcześniej, odniósł się pan do sposobu głosowania, ma pan prawo pytać, ja mam prawo głosować, czytam ze zrozumieniem i rozumiem budżet, wiem jak jest realizowany w jednostkach, zgodnie
z moim sumieniem zagłosowałam przeciw, dlatego że negatywnie go oceniam i takie mam prawo, natomiast pana pytanie do mnie jako radnej a jednocześnie pracownika jednostki podległej traktuję jako szykanowanie.
radny Michał Krochta mam pytanie do pana przewodniczącego, kto na dzień dzisiejszy jest zastępcą przewodniczącego komisji rewizyjnej?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers na następnej sesji wybierzemy zastępcę.
dyrektor ZSO w Górze Magdalena Mielczarek panie starosto, wysoka Rado w imieniu naczelników, oraz kierowników i dyrektorów jednostek oświatowych i wszystkich jednostek powiatu górowskiego, chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania i gratulacje dla Zarządu, który otrzymał w dniu dzisiejszym absolutorium, dziękujemy serdecznie.
starosta Piotr Wołowicz jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję i tak jak powiedziałem na wstępnie, praca Zarządu jest to praca wykonawcza, natomiast praca całej Rady jest to praca twórcza i zarówno decyzje podejmowane w sposób związany z głosowaniem, lub też nie głosowaniem w całości zawsze wpływają na funkcjonowanie powiatu i na funkcjonowanie tego Starostwa, także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie za ten poprzedni rok 2016 dziękuję.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 24
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers zamknął obrady XIX sesji Rady Powiatu Górowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Anna Michalska
InspektorPlik do pobrania: sesja_6.06.2017_r..pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.