Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Powiatowy Urząd Pracy informuje
  • Dla kogo są stypendia i jak je znaleźć?
  • Prowadzisz firmę i chcesz wiedzieć czy masz dług? Dowiesz się tego z listu z ZUS.
  • Zastrzeganie dokumentów tożsamości
  • Rejestracja kotła olejowego i zamawianie dostaw oleju opałowego
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportProtokół z obrad XX sesji Rady Powiatu Górowskiego – projekt

Protokół z obrad XX sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 sierpnia 2017 r. od godz. 8.00 – 10.40


Obecni wg załączonej listy obecności.

Punkt 1
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otworzył XX sesję Rady Powiatu
Górowskiego, przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na podstawowy skład Rady 15, obecnych jest 14 radnych, nieobecny radny Marek Biernacki. Potwierdził prawomocność obrad.
Punkt 2
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otrzymaliście państwo porządek obrad, czy są uwagi do porządku obrad? nie widzę, proponuję przegłosować porządek obrad.
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:
za - 14 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Górowskiego.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 r.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/105/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze, działania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2016 rok oraz wykaz potrzeb na 2017 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.Wolne głosy i wnioski.
11.Zakończenie obrad.
Punkt 3
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy do protokołu z XIX sesji są uwagi? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Powiatu Górowskiego.
za - 13 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Protokół został przyjęty.
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
Punkt 4
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę pana starostę Piotra Wołowicza
o przedstawienie informacji z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
starosta Piotr Wołowicz proszę państwa sprawozdanie zostało załączone do materiałów na sesję (sprawozdanie w załączeniu), natomiast jeśli chodzi o informacje pozostałe, to chciałbym państwa poinformować, nazywając to bardzo ogólnie, informacje związane
z opieką zdrowotną na terenie powiatu górowskiego, to tak jak państwo wiecie od 1 lipca zmienił się podmiot realizujący nocną i świąteczną opiekę medyczna, realizuje to Nowy Szpital ze Wschowy i miejsce realizacji tego zadania odbywa się w byłej naszej przychodni przy ul. Armii Polskiej i tak jak to obejmuje nocna i świąteczna opieka, czyli święta i od godz. 1800 do godz. 800 rano w każdy dzień, tam jest właśnie realizowana opieka zdrowotna, jeśli chodzi o sprawy związane z nieruchomością po szpitalu w okresie między sesyjnym dwukrotnie spotykaliśmy się syndykiem i już były dwa razy wyznaczone terminy w których firma RASS, czyli obecny właściciel budynków, umawiał się na przekazanie tych nieruchomości syndykowi, pierwszy termin nie doszedł do skutku ze względu na urlopy jakie miały miejsce, natomiast drugi termin został odwołany w ostatniej chwili w związku ze zmianą Zarządu w spółce RASS i wyznaczeniem nowych osób kompetentnych do podjęcia tej decyzji i dlatego ten drugi termin nie doszedł do skutku z informacji jakie mamy od syndyka wynika, że jeśli to przekazanie nie nastąpi zgodnie z planowanym wcześniej sposobem
w najbliższym czasie, to wtedy syndyk będzie podejmował inne decyzje dotyczące odzyskania tego budynku i tak na dzień dzisiejszy wygląda ta sytuacja.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania?
radny Mirosław Żłobiński rozumiem, że ta spółka RASS nie odwołuje się od wyroku Sądu?
starosta Piotr Wołowicz złożyli apelację, jakby jej nie złożyli, to ona byłaby już prawomocna ta decyzja i wtedy automatycznie syndyk zostałby właścicielem i w związku
z tym, że jest złożona apelacja i mimo złożenia apelacji była wola przekazania dobrowolnego i z związku z decyzją zmiany Zarządu ten termin nie doszedł do skutku.
radny Mirosław Żłobiński czyli jest wyrok zaskarżony a spółka sama z siebie chce oddać tą nieruchomość?
starosta Piotr Wołowicz tak.
radny Mirosław Żłobiński 26 czerwca na posiedzeniu Zarządu, w protokole z posiedzenia Zarządu pojawiła się informacja o liście Nowego Szpitala w którym wyrażono chęć prowadzenia szpitala w Górze, czy mógłby pan starosta tę informację rozszerzyć.
starosta Piotr Wołowicz ta informacja jest aktualna w momencie, gdy ta nieruchomość przejdzie, albo do dyspozycji syndyka, albo innej jakieś możliwości otrzymania dostępu do tej nieruchomości i Nowy szpital jest po rozmowach z NFZ, że jest zainteresowany prowadzeniem szpitala w Górze, jeśli NFZ będzie gotowy ogłosić konkursy, bo wiadomo, że ona nie może wejść do sieci szpitali automatycznie i w związku z tym może prowadzić jakąś działalność medyczną tylko i wyłącznie na zasadzie konkursów na konkretny oddział realizowany, czy prowadzony tutaj i jest taka wola ze strony NFZ, ale NFZ warunkuje to dostępem do nieruchomości.
radny Mirosław Żłobiński jeśli ta nieruchomość jest własnością spółki RASS, która przekazuje to syndykowi i dopiero zmian właściciela nastąpi jak będzie uprawomocnienie wyroku, czy oddalenie apelacji, to Nowy szpital ze Wschowy będzie gotów uruchomić działalność w taki budynku o niepewnym statusie własnościowym?
starosta Piotr Wołowicz stan musi być uregulowany, podstawą jest przyjęcie go przez syndyka.
radny Mirosław Żłobiński tak, ale on wtedy dalej jest własnością RASS do momentu oddalenia apelacji.
starosta Piotr Wołowicz tak, dlatego musi być uregulowana sprawa własności, bo syndyk też żeby podjąć decyzję, ma dwa kroki, albo wydzierżawienie tej nieruchomości, albo jej sprzedaż i to jest uzależnione od strony zainteresowanej, jaką tą działalność chce realizować
i czy chce tą nieruchomość nabyć na własność, czy też chce ją dzierżawić i to jest moment uregulowania stanu prawnego dosyć wiążącego, bo nikt nie uzyska kontraktu, jeśli ma umowę na trzy miesiące na taką nieruchomość, musi mieć umowę długoterminową z syndykiem
i dopiero wtedy jest podstawa do ogłoszenia takiego konkursu.
radny Mirosław Żłobiński czy w tym liście Nowy szpital kieruje jakieś oczekiwania
w stosunku do Starostwa czy powiatu?
starosta Piotr Wołowicz ten list dotyczył działań, które zostały już podjęte, czyli nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej i możliwości udostępnienia tego lokalu na ul. Armii Polskiej
i było takie stwierdzenie, że jak będą dostępne te nieruchomości, to wtedy są zainteresowani prowadzeniem tam działalności szpitalnej.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek z odpowiedzi, którą otrzymałem od pana starosty
29 czerwca jest taka informacja, że właścicielem budynku byłego szpitala w Górze jest firma RASS SA z siedzibą we Wrocławiu, wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu nie zabezpiecza powrotu majątku szpitala do powiatu górowskiego, wyrok stanowi o przekazaniu masy spadkowej syndykowi, dlaczego to cytuję, dlatego że mam przed sobą wydruk z KRS dotyczy to PCZ Góra Śląska, Sąd Rejonowy we Wrocławiu 6 wydział gospodarczy KRS wpis itd. itd. Sąd Rejonowy we Wrocławiu wydział 8 gospodarczy do spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych obwieszcza, że postanowieniem z 10 lipca 2017 r. zabezpieczono majątek dłużnika PCZ Góra Śląska i to jest moje pierwsze pytanie: czy to jest to samo o czym mnie pan informuje o firmie RASS, bo tutaj wyraźnie stwierdzają, że zabezpieczono majątek dłużnika PCZ Góra Śląska przez ustanowienie tymczasowego nadzoru sądowego w osobie Piotra Habudy, jednocześnie w kontakcie z panem Piotrem Habudą, on informuje, że nie ma co zabezpieczać, bo praktycznie tam żadnego majątku nie ma, czy ja mogę prosić
o wyjaśnienie tych różnic?
starosta Piotr Wołowicz sytuacja polega na tym, że nieruchomość jest własnością spółki RASS od 2015 r. i w związku z tym ona nie przynależała do PCZ Góra Śląska i dlatego nie ma jej tam wpisanej, jeśli chodzi o majątek PCZ Góra Śląska to on w tej chwili tak jak pan radny przeczytał 10 lipca zostało wydane postanowienie i to postanowienie mówi tylko
i wyłącznie odnosi się do spółki PCZ Góra Śląska, natomiast nieruchomości od 2015 r. są własnością firmy RASS i ten wyrok Sądu, który unieważnia te dwie umowy przeniesienia, najpierw z PCZ Góra Śląska do PCZ S. A. a później do firmy RASS on powoduje, że ta nieruchomość nie wraca do PCZ Góra Śląska, tylko wraca do masy upadłościowej całej firmy PCZ S. A i wtedy on staje się własnością masy upadłościowej i wtedy jest dyspozytorem tej nieruchomości syndyk tej masy upadłościowej.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek z tego by wynikało, że Sąd podejmuje niezbyt właściwe decyzje, dla mnie jest to jakieś nieporozumienie, sądzę że Sąd Rejonowy we Wrocławiu, kiedy ogłaszał to swoje postanowienie miał pełna wiedze na ten temat czyja jest własność tego majątku, który przekazuje do nadzorcy sądowego w osobie tego pana Piotra Habudy, więc nie bardzo to rozumiem, jak może być ktoś inny właścicielem a Sąd ustala przekazanie tego majątku w całości w inne ręce, jest to jakaś niekonsekwencja, gdybym mógł prosić o wyjaśnienie tego na piśmie to byłbym wdzięczny.
radna Teresa Frączkiewicz nawiązując do tego o czym mówił radny Trojanek, chciałabym zapytać panie starosto, czy ma pan panie starosto taką informację, czy została ogłoszona już upadłość PCZ Góra Śląska, ponieważ Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego a później dalej jest postępowanie i Sąd podejmuje uchwałę, albo jest nadzorca sądowy syndykiem masy upadłości, ewentualnie Sąd podejmuje inne decyzje, to jest pierwsze pytanie, pan starosta mówił, że kontaktował się z syndykiem, chciałabym wiedzieć z syndykiem której spółki?
starosta Piotr Wołowicz co do pierwszego pytania na dzień dzisiejszy nie mamy takiej informacji a takie postanowienie już było wydane, natomiast kontaktujemy się i o tym mówię od początku z syndykiem upadłości spółki PCZ S. A. czyli z tym jedynym, który funkcjonuje.
radna Teresa Frączkiewicz jaka to kancelaria?
starosta Piotr Wołowicz kancelaria Filipiak.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek pan starosta mówił na temat tej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, rozumiem że informacja wynika z tego naszego wniosku z wczorajszej komisji zdrowia, żeby to powiedzieć, bo tam była taka sugestia, by udzielić informacji jak to funkcjonuje, czy są jakieś zastrzeżenia, czy jest to wszystko jak być powinno, jak to państwo oceniacie na chwilę obecną.
radny Mirosław Żłobiński w protokole z posiedzenia Zarządu z dnia 27 lipca, pozwolę sobie to zdanie przeczytać: „dyrektor DPS we Wronińcu przedłożył do zapoznania się informację w zakresie postępowania administracyjnego związanego z kontrolą jednostki wykonaną przez KK PSP w Górze”, to chyba jest błąd, bo nie wiem co to jest „KK”, pytanie nie dotyczy rozszyfrowania skrótu, tylko o co tutaj chodzi?
starosta Piotr Wołowicz to jest kwestia dotycząca kontroli, która była przeprowadzona
w DPS, kontroli Straży Pożarnej i protokołu do którego dyrektor DPS złożył odwołanie, najpierw do KW PSP nie zgadzając się z zaleceniami, które tam zostały przedstawione, może nie tyle z zaleceniami, co z pewnymi postanowieniami, konsekwencją których było, że trzeba było dokonać dosyć znacząco kosztowo zmian, remontów dokładnie i dyrektor się z tym nie zgodził i odwołał się i KW PSP utrzymała decyzję KP PSP co również dyrektor DPS podważył, odwołując się do Sądu Administracyjnego i Sąd Administracyjny przyznał rację dyrektorowi, że te wszystkie usterki, które zostały wskazane, nie mają takiego znaczenia dla funkcjonowania i bezpieczeństwa DPS, żeby wymagały podjęcia tych decyzji, które zostały wskazane, czy też nakazane poprzez właśnie ten protokół Straży Pożarnej.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek wracam do posiedzenia z dnia 27.06.2017 r.
w podpunkcie „b” w punkcie 1 „nr 76/2017 zmniejszającej dotację na zadanie zlecone na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych o kwotę – 10.000 zł” z czym to jest związane? czy to jest związane ze spadkiem ilości bezrobotnych, proszę o wyjaśnienie.
starosta Piotr Wołowicz dokładnie może odpowiedzieć pani dyrektor, to jest decyzja dyrektora PUP i to jest zmiana na wniosek pani dyrektor i jeśli pani dyrektor mogłaby wyjaśnić to bardzo proszę.
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik jest to spadek ilości bezrobotnych, liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 600 osób do roku poprzedniego.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek w sprawozdaniu jest informacja dotycząca zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów poszczególnych jednostek proszę, aby parę zdań na ten temat powiedzieć, dlatego że sesja poprzednia była 6, konkursy były później, to jest taka sucha informacja tylko o tym, że się odbyły i kto został wybrany i mam taką uwagę dotyczącą tej informacji, która pojawiła się na stronie Starostwa Powiatowego dotycząca, że starosta 17 czerwca wręczył nominacje tym wybranym dyrektorom, moja uwaga jest taka, czy nie można było tego zrobić dzisiaj? w obecności wszystkich radnych, nie wszyscy ich znamy a po drugie byłaby to trochę wyższa ranga, że w obliczu wszystkich radnych na te 5 lat te osoby otrzymały takie nominacje, proszę opowiedzieć o przebiegu tych konkursów.
starosta Piotr Wołowicz nie wiem co pan radny oczekuje więcej, była informacja o tym kto został wybrany, nominacje zostały wręczone 17 sierpnia, nie czerwca, natomiast nie wiem jakie szczegóły pana interesują, proszę sprecyzować, to chętnie odpowiem.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek panie starosto to są nasze podstawowe jednostki, wybór ich szefów następuje w drodze konkursów, więc warto, aby o tych ludziach powiedzieć, nie ma się czego wstydzić, to są osoby, jeśli przeszły konkurs są godne, aby te funkcje zajmować, więc interesuje mnie jak te konkursy przebiegały, ilu było kandydatów na te stanowiska, na jaki okres zostali powołani i czy można te osoby przedstawić, bo to że
w gabinecie pan wręczy nominacje, to fajna sprawa, ale czy nie warto tych naszych przedstawicieli, którzy będą przez 5 lat kierować naszymi placówkami oświatowymi by ich pokazać, powiedzieć o nich.
starosta Piotr Wołowicz oczywiście tak jak pan wie w 3 jednostkach byli dotychczasowi dyrektorzy zostali dyrektorami i przez ostanie 5 lat pan ich poznał, natomiast w jednostce
w Wąsoszu nowa pani dyrektor będzie sprawowała funkcję od 1 września i na najbliższej sesji wrześniowej na pewno zostanie przedstawiona radnym, w 3 jednostkach gdzie dyrektorzy obecni pozostali na swoich stanowiskach byli jedynymi kandydatami w konkursie, natomiast w Wąsoszu były dwie osoby kandydujące, dyrektorem została pani Dąbrowska obecny pracownik SOSW.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek ja wolałbym, aby mi taką nominację wręczono
w obecności wszystkich radnych, czułbym się wtedy na pewno lepiej.
radny Kazimierz Bogucki chciałbym wrócić do konfliktu na linii KP PSP i DPS we Wronińcu, panie starosto tak do tego przeszliśmy, jakby faktycznie nie było problemu, a ja tu słyszę o Sądzie o odwołaniach itd. rzeczy które musiały w czasie trwać i dla mnie jest rzeczą nie zrozumiałą że jedna jednostka około powiatowa występuje przeciwko drugiej i wokół sprawy jest cicho, mówi się o tym na mieście a nie mówi się o tym tutaj i żeby nie pytanie radnego Żłobińskiego to pewnie o tym byśmy w ogóle nie mówili a tak nie można sprawy zostawić, bo jak to się dzieje, że placówka, która jest wybudowana w latach 60, czy 70 nagle zaczyna nie spełniać norm jakiś przewidzianych przez miejscową Straż, ja z tego co sobie przypominam to kadra w naszej KP PSP od lat się nie zmieniała, na pewno te kontrole były cykliczne i jak to się stało, że poprzednio te wymogi były spełniane a nagle się okazuje, że budynek funkcjonujący tam od kilkudziesięciu lat nie spełnia wymogów, czy to jest normalne? jak to się stało?, jak się można w ten sposób traktować, nie rozumiem tego panie starosto a pan nic o tym nie mówi.
starosta Piotr Wołowicz szanowni państwo te informacje dotyczące tego postępowania administracyjnego z tego co wiem dyrektor również przekazał do informacji komisji, więc to nie jest tak, że tej informacji nigdzie nie ma, natomiast w większości z tymi rzeczami dotyczącymi pewnych wymogów, które dawniej nikomu nie przeszkadzały a dzisiaj nagle o te parę centymetrów stały się problemem to ja się z panem zgadzam, to jest niezrozumiałe i co na szczęście dopuszcza cała procedura administracyjna Sąd Administracyjny podtrzymał rację ze strony naszej jednostki DPS a te uwagi, które zostały zawarte ze strony kontrolującego KP PSP w ramach postępowania sądowego zostały uznane tak jak powiedziałem wcześniej, za nie tyle znaczące, żeby mogły decydować o potrzebie prowadzenia głębokich zmian, które zostały zalecone w tym protokole i oczywiście te zmiany jakby były konieczne, bo rzeczywiście jest tak, że niektóre te budynki są do dzisiejszych czasów nieprzystosowane
i one wymagają wielu remontów, ale akurat w DPS te remonty w ostatnich latach są przeprowadzane i one oczywiście były uzgadniane przez Straż, każdy remont, każda dokumentacja wymaga również uzgodnienia ze Strażą i to, że akurat ta sprawa tak się zakończyła to z jednej strony dobrze, ponieważ nie będzie to wymagało większych środków finansowych, które na dzień dzisiejszy ciężko byłoby znaleźć, natomiast z drugiej strony pokazuje pewne podejście instytucji takich jak KP PSP dosyć mało dla nich znaczy, czy jest to jednostka powiatowa, czy jest to jednostka prywatna, czy jest to jednostka inna publiczna, dla nich najważniejsze są przepisy i tutaj Sąd Administracyjny jakby nie negował tych przepisów, podstawę która została zawarta w tych protokołach, jedynie stwierdził, że te drobne ustępstwa nie mają wpływu na realizację tych zadań i to było podstawą tego odrzucenia tej decyzji.
radna Teresa Frączkiewicz pan starosta powiedział, że została przekazana informacja do komisji, do której komisji?
starosta Piotr Wołowicz w tej chwili nie pamiętam, ale chyba do 2 lub 3 komisji.
radna Teresa Frączkiewicz panie przewodniczący chciałbym pana zapytać do których komisji zostało to skierowane, jestem przewodniczącą komisji zdrowia i opieki społecznej, wczoraj mieliśmy posiedzenie komisji i nic mi na ten temat nie wiadomo.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers sprawdzimy to.
radny Kazimierz Bogucki szkoda, że nie ma tutaj dzisiaj przedstawiciela KP PSP, bo bym się zapytał, jak się ma jego samopoczucie, że tyle się boksował i wystawiać nawet
i komendanta wojewódzkiego straży na pośmiewisko, bo jeśli Sąd Administracyjny, jedno odwołanie jest, drugie to ja tego nie rozumiem, to jest złośliwość po prostu, bo co nagle się stało, że te mury nagle się zmniejszyły, co się stało, że ktoś takie głupie decyzje podejmuje, kadra w KP PSP nie zmienia się od lat, to są te same osoby i pewnie te same osoby robiły kontrole wcześniej i wtedy było dobrze a dzisiaj nie mogło być dobrze, rzecz nie do pomyślenia, jedna jednostka przeciwko drugiej, to jest straszne a my się dowiadujemy po czasie.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek rozumiem, że komendant straży był zaproszony na dzisiejsze posiedzenie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers oczywiście.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do pana starosty, też w tej sprawie, bo pan starosta powiedział, że jak trzeba byłoby wcielić w życie te uwagi straży pożarnej, to ciężko byłoby znaleźć środki finansowe, czyli rozumiem, że jakby proces zapadł z wyrokiem negatywnym
i trzeba by wprowadzić te różne poprawki, to rozumiem, że pieniędzy Starostwo by nie dało? i wiązałoby się to z likwidacją DPS? dobrze zrozumiałem?
starosta Piotr Wołowicz myślę, że pan to już trochę za daleko idzie i snuje tutaj czarne wizje.
radny Mirosław Żłobiński nie, ja nie wiem, chciałbym wiedzieć, bo pan starosta powiedział, że ciężko byłoby znaleźć środki finansowe.
starosta Piotr Wołowicz jak na wszystko generalnie, ale z informacji jakie nam dyrektor przekazywał, te decyzje wymagałyby pewnych zmian związanych z dostosowaniem przede wszystkim szerokości tych pomieszczeń i on je oceniał w pierwszej, niefachowej ocenie technicznej na kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc oczywiście to nie byłoby proste i jakby to stanęło na zasadzie być, albo nie być, zamknięcia, albo kontynuowania działalności, to na pewno takie pieniądze musiałyby się znaleźć.
radny Ryszard Wawer myślę, że my tutaj za głęboko wchodzimy w tę sprawę, bo nie wydaje mi się, żeby tutaj jednostka występowała przeciwko jednostce i to co tutaj pan starosta powiedział, Sąd nie rozstrzygał o tym, czy straż działała zgodnie z prawem czy nie zgodnie, tylko dopuścił to, że nie są to istotne ustępstwa, Straż Pożarna sprawdza wszystko zgodnie
z przepisami i jeśli przepis mówi tak, to jest robione tak i jest wydawana decyzja i jest prowadzone normalne postępowanie administracyjne w zasadzie tutaj straż nie ma tutaj możliwości zwłaszcza kontrolujący, żeby dokonać ustępstwa od przepisów które są, bo jakby doszło do jakiegoś nieszczęścia to w tym momencie byłby to zarzut przeciwko komendantowi Straży Pożarnej, że nie wydał decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami, odstąpić od tego może właśnie Sąd i myślę że tutaj nic nadzwyczajnego się nie dzieje i to jest normalne postępowanie kontrolującego.
radny Kazimierz Bogucki w odpowiedzi panie radny uwierzę w to, że jest tak jak pan mówi i bym się z tym zgodził, jeśli mi pan przekaże, że od ostatniej kontroli przeprowadzanych przez tych samych ludzi i w tym samym temacie zmieniły się przepisy, wtedy zgodzę się, że trzeba się do czegoś dostosować, natomiast jeśli się nic nie zmieniło a przypuszczam, że się nic nie zmieniło, to tym mnie pan nie przekona.
radny Ryszard Wawer jeśli poprzednio kontrolowała ta sama osoba w tych samych przepisach to oczywiście jest to racja, natomiast może być sytuacja, że zmieniły się przepisy
i tego nie wiemy, lub kontrolował ktoś inny i tak się zdarza, że jeden kontrolujący ma takie podejście a drugi inne, albo dokładniej mierzy i tylko tyle.
radny Andrzej Wałęga jeśli chodzi o KP PSP na pewno osoba kontrolująca się nie zmieniała i proszę zrozumieć osoba kontrolująca nie opiera się na swoich domysłach, tylko na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która obowiązuje i miała pewne nowelizacje ta osoba opiera się na poszczególnych protokołach pokontrolnych innych kontroli np. może to być kontrola dotycząca przewodów kominowych, dotycząca instalacji elektrycznej i dopiero na tej postawie też wydaje tę decyzję, dlatego proszę, aby poszczególne komisje przejrzały protokoły pokontrolne, ponieważ każda instytucja państwowa publiczna pewne kontrole przechodzi co roku niektóre co 5 lat i w tych protokołach, które jednostka posiada te informacje są zawarte, bo opinia jest wydawana na podstawie przebiegu kontroli a każda kontrola kończy się protokołem, wystarczy się z nimi zapoznać i będziemy wiedzieli, czy ta sytuacja narastała, czy wynikła w ciągu roku.
radny Mirosław Żłobiński jestem pełen uznania dla wszystkich dyskutantów, bo my tutaj dyskutujemy o czymś czego w zasadzie nie znamy, nie wiemy.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 5
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers interpelacje i zapytania proszę bardzo.
radna Teresa Frączkiewicz pozwolę sobie odczytać dwie interpelacje (interpelacje
w załączeniu).
radny Grzegorz Aleksander Trojanek mam odpowiedź na moje pismo dotyczące oświaty, mam również prośbę, aby do tej odpowiedzi uwzględnić ewentualnie dodatkową informację którą uzyskałem 24 lipca a dotyczące sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2017/2018, chodzi mi o to, czy od tego czasu są jakieś zmiany? jeśli nie ma, to proszę, aby takie coś było napisane, chciałbym odpowiedź odczytać, bo to jest ważne dla wszystkich nas sytuacji kadrowej i organizacyjnej w placówkach oświatowej na terenie powiatu górowskiego, pozwolę sobie to pismo teraz odczytać (pismo
w załączeniu), jest to bardzo ważna informacja i dlatego chciałbym jakby się coś w między czasie zmieniło, żeby do tej interpelacji, którą zgłosiła radna Frączkiewicz dołączyć wyjaśnienia w tej sprawie.
radny Andrzej Wałęga mam takie zapytanie, czy w związku z anomaliami pogodowymi które w ostatnim czasie przeszły przez Polskę, częściowo przez nasz rejon, ktoś dokonał kontroli drzew, czy drzewostanu rosnącego w pasie drogowym dróg powiatowych i jeśli powstał z tego jakiś dokument w formie protokołu, czy notatki służbowej.
radna Teresa Frączkiewicz jeszcze jedno mam pytanie, pan starosta mówił, że były przeprowadzone postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego, proszę
o informację jaki był koszt przeprowadzenia tego postępowania i organizacji.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie dotyczące tzw. wieczorynki, bo do mnie dochodziły głosy, że były takie dni, że nikt tam nie przyjmował, proszę o wyjaśnienie tego, tylko prosił bym bo ja w zeszłym roku podobne zapytanie składałem i odpowiedź dostałem po prostu przepisaną z Internetu, mi chodzi raczej o stan faktyczny a nie to co jest napisane
w Internecie.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek proszę o informację, nie wiem, czy dzisiaj, czy
w formie pisemnej, naczytałem się ostatnio informacji na temat funkcjonowania urzędów skarbowych, które zmieniły nazwę, kiedyś informowano nas, że nikt nie straci pracy, będą one funkcjonować na dotychczasowym poziomie, jak wygląda sytuacja w tym naszym dawnym Urzędzie Skarbowym, czy zmieniła się tam sytuacja kadrowa, czy są tam jakieś ruchy kadrowe, proszę o wyjaśnienie, z informacji wynikających z aktualności powiatu, jest tam informacja dotycząca powstawania od 1 września Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednocześnie jest informacja o likwidacji ARR i ANR, proszę o informację, gdzie będzie siedziba tego powiatowego, chyba postanie coś takiego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jaka jest sytuacja kadrowa tych pracowników z ARR i ANR i czy to w jakiś sposób wpływa na istnienie kolejnej instytucji powiatowej na terenie naszego powiatu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze interpelacje, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 6
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
starosta Piotr Wołowicz proszę pana skarbnika o omówienie tej uchwały.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech w projekcie uchwały, którą państwu przedstawiliśmy, proponujemy zmiany zarówno po stronie dochodów, wydatków jak i w załączniku inwestycyjnym, podstawową rzeczą jest fakt zgłoszenia przez PUP wyższych dochodów
z tytułu refundacji zatrudnienia o kwotę 8.693 zł, tę kwotę wprowadzamy po, stronie dochodów, czyli w załączniku nr 1 i tę kwotę przeznaczamy na wydatki w PUP, zgodnie
z wnioskiem, który PUP złożył, ponadto aktualizujemy załącznik nr 3 odnośnie zadań inwestycyjnych w międzyczasie zostało podpisane porozumienie między powiatem górowski a województwem dolnośląskim, gdzie marszałek województwa udzielił powiatowi dotacji
w kwocie 60.000 zł na sfinansowanie zakupów sprzętu do wydziału geodezji i to zadanie wprowadziliśmy już uchwałą Zarządu do budżetu, natomiast w załączniku nr 3, czyli
w załączniku inwestycyjnym wprowadzamy w dzisiejszej uchwale 60.000 zł dotacji na zakupy inwestycyjne na sprzęt do wydziału geodezji, tylko takie zmiany są w dzisiejszej uchwale.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały?
radna Teresa Frączkiewicz tam jest błąd drukarski, proszę poprawić przed głosowaniem
w §1 ppkt „a” jest zapis „z tyłu” dwa razy a powinno być „z tytułu”.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 7
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 8
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers sprawozdanie państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 9
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers odpowiedzi na interpelacje i zapytania, bardzo proszę.
starosta Piotr Wołowicz odpowiemy na piśmie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 10
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers wolne głosy i wnioski w tym punkcie pozwolę sobie odczytać skargę, która przyszła do nas (skarga w załączeniu), teraz odczytam odpowiedź jakiej udzieliłem na skargę (pismo w załączeniu), następnie otrzymaliśmy jeszcze jedno pismo w tej sprawie (pismo w załączeniu).
radny Mirosław Żłobiński uważam, że te pisma nie powinny być tutaj przeczytane a pan przewodniczący jak ma to już ochotę czytać, to powinien zadzwonić do Prokuratury i się dowiedzieć, czy faktycznie jest tam gdzieś mój podpis, bo ja o całej sprawie teraz z pana lektury się dowiedziałem, nie wiem o jakiej grupie przestępczej tam jest mowa, z kontekstu wynika, że jakieś sprawy karne się toczą przeciwko mnie, przeciwko mnie żadna sprawa karna się nie toczy, nikogo nie nagabywałem, żadnego pisma nie kierowałem do Prokuratury, wszystko to są kłamstwa i uważam że pan w tym skalowaniu mojej osoby, też bierze udział czytając to publicznie, dziękuję.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers panie radny, ja nie miałem zamiaru szkalować nikogo.
radny Mirosław Żłobiński ja nie mówię o zamiarach, ja mówię o faktach, jeśli kłamstwa pan czyta publicznie, to nie jest szkalowanie?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers ja tylko odczytałem pismo, które otrzymałem.
radny Mirosław Żłobiński powiedziałem, trzeba było zadzwonić do Prokuratury.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers w piśmie w którym odpowiedziałem to nie ustosunkowywałem się, czy pan jest winny, czy nie winny a więc tam nie ma nic takiego, żeby pana szkalować.
radny Mirosław Żłobiński ja mówię o tym co pan przed chwilą zrobił, trzeba było najpierw sprawdzić, czy to ma coś wspólnego z rzeczywistością.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers ja nie jestem dochodzeniowcem.
radny Mirosław Żłobiński wystarczyło przeczytać i szkalować mnie, to można, ale zainteresować się czy to ma coś wspólnego z prawdą to już nie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers nigdy nie miałem zamiaru pana tutaj oczerniać, odczytałem tylko pismo które otrzymałem.
radny Mirosław Żłobiński szkaluje mnie pan i tyle.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers jeśli pan to tak odebrał to trudno, czy są pytania?
radna Teresa Frączkiewicz panie przewodniczący w imieniu klubu radnych niezależnych, protestuję przeciwko takiemu załatwianiu sprawy, jeśli jest korespondencja dotycząca radnego uważam, że należy z tym radnym porozmawiać i zapoznać go z korespondencją, która jego dotyczy, pan cytuje datę czerwcową, dzisiaj mamy sierpień, pan radny nic o tym nie wie i tak jak powiedział radny Żłobiński, którego nazwisko tutaj było cytowane, uważam to za daleko niestosowne, należało najpierw porozmawiać z panem radnym, radny jest zdziwiony zapisami w tym piśmie, takie postępowanie uważam za daleko niestosowne.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers w tym momencie pozwolę sobie odczytać kolejne pismo (pismo w załączeniu).
radny Grzegorz Aleksander Trojanek rozumiem, że mamy jakieś środki na koncie powiatu z jakiejś rezerwy, dajemy różnym instytucjom, czy nie moglibyśmy przyjąć takiego wniosku, czy uchwały o przeznaczeniu jakiejś kwoty dla gminy Chojnice, bardzo proszę o informację, czy jest takie coś możliwe.
starosta Piotr Wołowicz ja ten apel odczytuję zupełnie inaczej, jeśli chodzi o wolne środki to ich w budżecie nie ma, trzeba by z czegoś zrezygnować, natomiast ja to odczytuję jako prośbę do osób, radnych, samorządowców, jeśli ktoś ma taką potrzebę i ma taką możliwość, to jest numer konta podany i tam należy te kwoty wpłacać, jeśli chodzi o znalezienie tej kwoty
w budżecie, to oczywiście my możemy się temu przyjrzeć i taką informację państwu przedstawić, ale tak jak powiedziałem, ja tutaj bardziej widzę inicjatywę prywatną osób, które chcą wesprzeć tę inicjatywę i te wpłaty realizować na podane przez pana przewodniczącego konto.
radny Kazimierz Bogucki panie starosto, pan to tak czyta a ludzie zwracają się o taką pomoc i liczą na samorząd tam jest wyraźnie napisane, natomiast znam już uchwały Rad np. Gminy Jerzmanowa koło Głogowa, wczoraj podjęła taką uchwałę o przeznaczeniu tych środków na pomoc tym poszkodowanym i intencja radnego Trojanka jest bardzo słuszna, coś powinniśmy zrobić jako samorząd.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek ja rozumiem, że jesteśmy biednym powiatem, mamy mnóstwo długów, ale są pewne środki, które można byłoby przeznaczyć z rezerw budżetu powiatu, nie twierdzę, że to ma być suma 1.000.000 zł czy więcej, ale nawet symboliczna 5.000 zł, czy 10.000 zł, bo pamiętajmy, że jesteśmy na podobnym terenie jak powiat chojnicki i też za jakiś czas może spotkać nas coś podobnego, dlatego proszę, aby pan skarbnik wypowiedział się na ten temat, czy można coś wygospodarować.
radny Michał Krochta w całej rozciągłości popieram moich przedmówców, chciałbym podkreślić, że my tak naprawdę jesteśmy dłużnikami, pamiętamy 20 lat temu nasze gminy Jemielno i Niechlów nawiedziła powódź i wtedy ten strumień pomocy wlewał się do tych gmin bardzo szeroko i to w różnych postaciach, także jeszcze raz podkreślam, my jesteśmy dłużnikami i trzeba pokrzywdzonym pomóc.
radna Teresa Frączkiewicz proponuję propozycje radnego Trojanka potraktować jako wniosek formalny i przegłosować.
starosta Piotr Wołowicz jeśli można w takim razie w takiej szybkiej konsultacji, proszę o 10 min. przerwy, proponujemy kwotę 10.000 zł do wyasygnowania i ze względu na to, że my nie mamy wolnych środków, więc jak najbardziej to wymaga dotacji a dotację może przekazać innemu samorządowi, decyzja uchwała Rady Powiatu, oczywiście to najbardziej właściwe wskazanie miejsca skąd te środki wziąć, żeby na szybko to z zarządzania kryzysowego, jako najbardziej znaczącego działania w tym kierunku, więc proszę o 10 min. przerwy i postaramy się taka uchwalę przygotować.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers ogłaszam 10 min. przerwy.

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers po przerwie wznowił obrady.

skarbnik powiatu Wiesław Pospiech obecnie nie możemy podjąć takiej uchwały, ponieważ byłaby ona nie zgodna z prawem, gdyż jesteśmy w okresie realizacji programu naprawczego, gdzie jednym z warunków wynikających z ustawy jest zakaz udzielania pomocy finansowej między j. s. t. czyli formalnie uchwały takiej dzisiaj podjąć nie możemy, tutaj po konsultacjach z panem starostą zwrócimy się z pismem wyjaśniającym do RIO, czy w tej sytuacji kryzysowej w powiecie chojnickim jest jakaś możliwość od nas jako samorządu udzielenia wsparcia w jakiejś formie i po otrzymaniu odpowiedzi, wtedy ewentualnie zwołamy nadzwyczajną sesję w tej kwestii.
radny Andrzej Wałęga mam taki wniosek, że bardzo ważną rzeczą byłoby, żeby mimo wszystko do uczestnictwa w sesji zobligować wszystkie instytucje, które noszą miano instytucji powiatowej, jeśli jest możliwość sankcji to proszę to wykorzystać, ponieważ niekiedy chcemy zadać pytanie a osób z danej instytucji nie ma.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania?
wójt gminy Jemielno Jan Ucinek panie przewodniczący, panie starosto, wysoka Rado, szanowni goście, sprowadziła mnie tutaj sprawa dróg powiatowych i ich fatalnego stanu, jak obserwuję na przestrzeni ok. 50 lat, stan tych dróg 50 lat temu był porównywalny, przez lata dokonywała się poprawa tego stanu, ale od kilkunastu lat ten stan dróg jest w coraz bardziej złym stanie, proszę państwa ja na każdej sesji u siebie w Radzie Gminy, cały czas otrzymuję zapytania radnych co ja w tym kierunku robię, otrzymuję interpelacje, częściej są uwagi dotyczące dróg powiatowych, niż dróg gminnych, chociaż drogi gminne, też wymagają poprawy, mogę na terenie gminy Jemielno wymienić wiele odcinków dróg, które są
w fatalnym stanie i z tego miejsca chcę złożyć taki wniosek o niezwłoczne dokonanie napraw dróg, chociaż tzw. „załatanie dziur” ponieważ one się pojawiły zaraz po poprzednim remoncie i po miesiącu zaczęły pojawiać się następne dziury, o fatalnym stanie dróg, oraz odkrzaczanie ich, chociaż w tych newralgicznych punktach, bo wszystkie drogi powiatowe na terenie gminy Jemielno są zakrzaczone i to są drogi: Jemielno – Łęczyca, Piskorze – Jemielno, Cieszyny – Psary, Łęczyca – Psary, Daszów – Baranowice, to są krótki odcinki dróg, ale są w złym stanie i są zakrzaczone: Ciechanów – Luboszyce, Luboszyce Małe, Czeladź, Piotrowice, Jawor, drogi Jemielno – Śleszów, Ryczeń – Góra w porównaniu
z tamtymi drogami muszę powiedzieć są w bardzo dobrym stanie, więc taki składam wniosek o niezwłoczne naprawy tych dróg, również składam drugi wniosek o położenie nowej nawierzchni, chociaż na odcinku drogi powiatowej Łęczyca – Piskorze jest to droga wylotowa z gminy Jemielno w kierunku Wrocławia, Wołowa, gdzie duża część osób przemieszcza się tam w poszukiwaniu pracy a ta droga jest w fatalnym stanie, chcę abyście państwo przyjęli do przyszłorocznego budżetu położenie nowej nawierzchni, chociaż na tym odcinku Łęczyca – Piskorze jest to odcinek ok. 2 km, wiemy że ten stan dróg jest fatalny i musimy jakoś podjąć działania, bo za kilka lat nie będziemy mieli po czym jeździć, takie wnioski prześlę na ręce przewodniczącego Rady i pana starosty, dziękuję.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 11
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers zamknął obrady XX sesji Rady Powiatu Górowskiego.


Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:
Anna Michalska
InspektorPlik do pobrania: sesja_23.08.2017_r..pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.