Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Raz, dwa i zwolnienie gotowe
  • Tylko 3 dni na złożenie IWA
  • SKŁADANIE WNIOSKÓW W SYSTEMIE SOW
  • Obchody i rocznice obchodzone w bibliotece ZS w Górze
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportProtokół z obrad XXII sesji Rady Powiatu Górowskiego - projekt

Protokół z obrad XXII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 23 listopada 2017 r. od godz. 8.00 – 9.50


Obecni wg załączonej listy obecności.

Punkt 1
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otworzył XXII sesję Rady Powiatu
Górowskiego, przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na podstawowy skład Rady 15, obecnych jest 14 radnych, nieobecny radny Kazimierz Bogucki. Potwierdził prawomocność obrad.

Punkt 2
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otrzymaliście państwo porządek obrad, czy są uwagi do porządku obrad? nie widzę, proponuję przegłosować porządek obrad.
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:
za - 13 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 1 głos.
Porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu Górowskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Górowskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/105/2017 Rady Powiatu
Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone
zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Górowskiego.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie
odstąpienia od usunięcia pojazdu.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Górowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej
w Wąsoszu.
13.Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Specjalnej w Wąsoszu.
14.Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Wąsoszu.
15.Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Górze.
16.Przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla
Dorosłych w Górze.
17.Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Górowskiego na rok 2018.
18.Informacja z realizacji zadań DPS we Wronińcu za I półrocze 2017 r.
19.Informacja w sprawie realizacji budżetu za I półrocze 2017 r.
20.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych realizowanych przez Powiat Górowski w
roku szkolnym 2016/2017.
21.Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Górowskiego i poszczególnych komisji Rady
Powiatu Górowskiego za I półrocze 2017 r.
22.Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego za I półrocze
2017 r.
23.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
24.Wolne głosy i wnioski.
25.Zakończenie obrad.
Punkt 3
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy do protokołu z XX sesji są uwagi? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XX sesji Rady Powiatu Górowskiego.
za - 11 głosów,
przeciw - 3 głosy,
wstrzymało się - 0 głosów.
Protokół został przyjęty.
Punkt 4
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy do protokołu z XXI sesji są uwagi?
radny Mirosław Żłobiński mam pewne wątpliwości co do dokładności zapisu obrad, ponieważ podczas tej sesji pytałem się pana panie przewodniczący o obchody 100 – lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę i w odpowiedzi pan użył, że taki program powstanie w stosownym terminie a takiego zapisu w tym protokole nie ma.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers sprawdzimy, czy są jeszcze uwagi do protokołu, nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Górowskiego.
za - 9 głosów,
przeciw - 5 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Protokół został przyjęty.
Punkt 5
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę pana starostę Piotra Wołowicza o przedstawienie informacji z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
starosta Piotr Wołowicz proszę państwa sprawozdanie zostało załączone do materiałów na sesję (sprawozdanie w załączeniu), w punkcie wolne głosy i wnioski zabiorę głos w sprawie nieruchomości szpitalnych.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania?
radna Teresa Frączkiewicz panie starosto, chciałbym zapytać o informację dotyczącą realizacji zadań oświatowych w powiecie górowskim w roku szkolnym 2016 – 2017 mam taką propozycję, abyście państwo być może zasugerowali w jaki sposób powinien być opracowany taki dokument, ponieważ moim zdaniem informacja o realizacji planu np. wychowawczego, czy harmonogram wszystkich egzaminów zewnętrznych, sala, nauczyciel, godzina, te tabelki są niepotrzebne przy opracowaniu takiego dokumentu, ponadto dołączenie do tego dokumentu sprawozdania z pracy poszczególnych zespołów przedmiotowych, gdzie powielają się zadania zrealizowane, myślę że ten dokument można byłoby przeczytać ze zrozumieniem i tak opracować żeby to było sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych a nie informacja o wszystkim co się dzieje.
radny Mirosław Żłobiński
chciałbym się dołączyć do słów mojej poprzedniczki, jeśli coś takiego by nastąpiło, czy opracowanie jakiegoś schematu takiego sprawozdania, to proszę nie zapomnieć o bibliotekach szkolnych a zwłaszcza o czytelnictwie młodzieży.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 6
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers interpelacje i zapytania proszę bardzo.
radny Mirosław Żłobiński mam następujące pytanie: w programie naprawczym uchwalonym w styczniu 2015 r. było podane, że w wyniku działania tego programu nastąpi zmniejszenie zatrudnienia, osoby odchodzące na emeryturę, nie będą zastępowane innymi osobami i w związku z tym mam takie pytanie: ile osób odeszło na emeryturę, to są lata 2014 – 2017 i moje pytanie dotyczy w rozbiciu na poszczególne lata ile osób odeszło na emeryturę w tych poszczególnych latach a ile osób przyjęto na ich miejsce, lub nie przyjęto, oraz ile osób było zatrudnionych w Starostwie w styczniu 2015 r. a ile jest obecnie zatrudnionych, czyli w listopadzie 2017 r.
radny Michał Krochta mam pytanie do pana starosty: proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie został powołany zastępca dyrektora w ZSO i czy powyższe jest zgodne ze statutem szkoły? jak to się ma w stosunku do realizacji programu naprawczego, który realizujemy, kiedy Zarząd podjął taką decyzję? ile oddziałów szkolnych jest obecnie w ZSO?
Radny Grzegorz Aleksander Trojanek w związku z odpowiedzią skierowaną do Rady Powiatowej SLD w Górze przez pana starostę, chciałbym dopytać: jaki jest obecny stan odzyskiwania nieruchomości budynku szpitalnego, w ciągu ostatnich kilku miesięcy państwo spotykaliście się kilkakrotnie z dyrektorem NFZ we Wrocławiu w celu omówienia możliwości ponownego wykonywania świadczeń medycznych w szpitalu w Górze, jakie jest zainteresowanie prowadzeniem szpitala w Górze przez inne podmioty o których państwo wspominacie i na jakim jest etapie, ponieważ piszecie, że nastąpi to prawdopodobnie jeszcze w tym roku, czy mogę się dowiedzieć jak wygląda ten proces odzyskiwania szpitala przez powiat, wracam jeszcze raz do sprawy związanej z przekazaniem środków dla powiatu chojnickiego, prosiłem o wyjaśnienie jaka jest różnica miedzy, czy możliwością wystąpienia, czy skierowania tych środków dla tego powiatu chojnickiego, czy robiliście państwo jakieś rozeznanie głębsze i czy jest taka możliwość, że będziemy mogli w jakiś sposób przekazać te środki dla powiatu chojnickiego, mam również pytanie do wicestarosty dotyczące: czy już był pan geolog powiatowy w miejscowości Żarki, jeśli tak to proszę o informację na ten temat, jestem zobowiązany przez pracowników oświaty i nauczycieli do zadania takiego pytania: czy nie ma żadnych obaw co do zabezpieczonych środków na ich płace do końca roku, oraz czy są środki na fundusz świadczeń społecznych i kiedy będzie można je uruchomić.
radny Mirosław Żłobiński na poprzedniej sesji pytałem się o przygotowanie przez pana przewodniczącego programu obchodów 100 – lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, czy pan przewodniczący może coś na ten temat powiedzieć? czy już się pan nad tym zastanawiał, czy nie? bo jeśli pan nie chce, lub nie radzi sobie z tym, to apeluję do pana starosty, żeby się tą kwestią zajął.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek jeśli chodzi o obchody 100 – lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, bo w odpowiedzi mam napisane, że będzie to realizowane
w momencie jak będzie znany budżet, czy w projekcie budżetu, który otrzymaliśmy, są przeznaczone środki na uroczystości związane ze 100 - leciem odzyskania Niepodległości przez Polskę?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze interpelacje, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 7
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
starosta Piotr Wołowicz proszę pana skarbnika o omówienie tej uchwały.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech proponujemy wprowadzić do budżetu po stronie dochodów 188.022 zł wynikająca z faktu uzyskania wyższych dochodów tj. 37.100 zł dotacji otrzymanych w ramach pieczy zastępczej oraz wypracowanych wyższych dochodach własnych przez Starostwo Powiatowe 78.300 zł, PCPR 22.322 zł, DPS we Wronińcu 46.000 zł, PUP 4.300 zł, środki te wypracowane wyższe proponujemy na zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych tj. na zwiększenie planów wydatków w SOSW
o ponad 163.640 zł, w ZSO o 140.557 zł, w CKP i U o 53.000 zł i w POS i R o 21.000 zł są to środki niezbędne, aby zamknąć budżet 2017 r. w tych placówkach, jak są pytania to bardzo proszę?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały?
radny Mirosław Żłobiński moje pytanie dotyczy DPS we Wronińcu te 46.000 zł, skąd te pieniądze się wzięły?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech to są wyższe środki wypracowane przez DPS tzn. z odpłatności mieszkańców z innych wpływów.
radny Mirosław Żłobiński z innych wpływów tzn. z jakich, bo ja rozumiem, że pensjonariusze płacą za swoje utrzymanie a jakie inne wpływy?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech mają tam drobne jakieś inne wpływy np. związane z wynajmem sali, z organizowaniem jakiś imprez, tutaj 45.000 zł to są odpłatności z tych mieszkańców zwiększone a 1.000 zł są to inne wpływy.
radny Mirosław Żłobiński czyli 45.000 zł zabieramy z tych opłat, które wnoszą pensjonariusze, tak?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech czemu zabieramy?
radny Mirosław Żłobiński to jakiego słowa użyć?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech DPS wypracował i te środki wracają do DPS, tutaj nie odbieramy DPS pieniędzy.
radny Mirosław Żłobiński ale przepraszam, ja w takim razie jednej rzeczy nie rozumiem, pewne jednostki organizacyjne powiatu uzyskały dodatkowe dochody miedzy innymi DPS
i te wyższe dochody są przeznaczone na inne jednostki organizacyjne a tam DPS nie ma.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech proszę zwrócić uwagę, że w załączniku nr 2 do uchwały jest rozdział 85202, czyli DPS gdzie zwiększamy wydatki o 46.000 zł.
radny Mirosław Żłobiński dobrze, ale w uzasadnieniu tego nie ma.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech w uzasadnieniu tego nie ma, bo tylko podaję te jednostki, które nie wypracowały dochodów a mają zwiększone wydatki.
radny Mirosław Żłobiński jest to trochę nieprecyzyjne.
radna Teresa Frączkiewicz w załączniku nr 2 w rozdziale 80130 szkoły zawodowe mamy
-142.065 zł z czego to wynika?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech wynika to z faktu, iż plan wydatków w ZS był wyższy niż potrzeby ZS.
radna Teresa Frączkiewicz czy planujecie państwo w tym roku uruchomić środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech po przyjęciu uchwały przez Zarząd, tak.
radna Teresa Frączkiewicz proszę.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech te środki są na etapie procedowania, czyli jeszcze nie ma uchwały Zarządu o podziale środków, na dzisiaj jest jeszcze w związkach zawodowych do zaopiniowania ta uchwała i dzisiaj na Zarządzie będzie ta uchwała.
radna Teresa Frączkiewicz czyli jest szansa, że jeszcze w rym roku kalendarzowym środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli będą?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech tak.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 11 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 3 głosy.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 8

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
starosta Piotr Wołowicz w uzasadnieniu macie państwo szczegółowo rozpisane przesunięcia tych środków w całym planie finansowych, natomiast chciałbym poinformować, że zmniejsza się kwotę 12.600 zł w związku z niewykorzystaniem tych środków przez PUP, oraz w związku z tym, że nastąpiło już rozliczenie o którym pani kierownik Merta informowała, ze wszystkimi organizacjami z którymi były podpisane umowy na wykorzystanie tych środków z dofinansowania sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych to jest kwota 2.217 zł i zmniejszono również o 35.777 zł dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, na początku roku jak był realizowany ten podział tych środków, było przyjęte założenie, że w tym roku z tego działania będą korzystały tylko osoby które jeszcze nigdy wcześniej nie korzystały z takiego dofinansowania i nie składały takich wniosków i w związku z tym, że zrealizowano obsługę tych osób, które po raz pierwszy składały wniosek w całości, część osób jeszcze w trakcie zrezygnowała i pozostała kwota nadwyżki 35.777 zł i ta kwota została również rozdysponowana na pozostałe zadania
i po sumowaniu tych wszystkich oszczędności w tych poszczególnych działaniach cała kwota czyli 50.594 zł zostaje zaproponowana do przesunięcia na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, ponieważ w tym działaniu zapotrzebowanie na dofinansowanie jest bardzo duże i nawet ta kwota którą macie w propozycji i tak w pełni nie zabezpieczy wszystkich wniosków, które w PCPR czekają do ewentualnego dofinansowania, ale znacząco zmniejszy tę kolejkę osób oczekujących
i w przyszłym roku te osoby, które nie dostana w tym roku tych środków, dostaną
w pierwszej kolejności i mają jakby większe szanse te środki otrzymać.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek proszę o wyjaśnienie panie starosto, bo na komisji mówiliśmy o tym, że w tej uchwale powinny być ujęte środki na zapewnienie miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej dla potrzebujących mieszkańców powiatu górowskiego, czy to jest już ujęte w tej uchwale?
starosta Piotr Wołowicz w tej uchwale nie ma takiej możliwości, ponieważ to są środki otrzymywane z PFRON w konkretnym przeznaczeniem na działania, które macie państwo tutaj wybrane, natomiast to o czym radny mówi to jest zadanie własne powiatu i pieniądze na przeszły rok będą zabezpieczone w budżecie powiatu.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy jest to ujęte w projekcie budżetu powiatu na przyszły rok?
starosta Piotr Wołowicz tak.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 9

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 5 głosów za i 2 głosy przeciw.
radny Ryszard Pietrowiak przewodniczący komisji Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy głosach 3 za.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały?
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy warto jest się pozbywać takiego majątku, który może w przyszłości się przydać, jakie względy ewentualnie są za tym, aby się pozbyć tego majątku w całości, czy nie warto tego jeszcze raz przemyśleć?
starosta Piotr Wołowicz jeśli chodzi o projekt tej uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości w Niechlowie, kwestia analizy utrzymania tej działki w zasobie powiatu górowskiego jest przeprowadzana od kilku lat, to nie jest decyzja, która została podjęta tydzień, czy dwa tygodnie temu, tak jak państwo wiecie w momencie, kiedy powiat górowski realizował zadania powierzone przez marszałka dotyczące dróg wojewódzkich, oraz zadania własne dotyczące dróg powiatowych, istniały wówczas dwie grupy, czy dwa obwody, które realizowały te zadania i obwód Niechlów przestał istnieć w związku z likwidacją PZD, oraz zwróceniem tych zadań do marszałka, natomiast utrzymywanie PZD w takim stanie w jakim on funkcjonował, czyli ze sprzętem całkowicie zdekapitalizowanym z zaangażowaniem osób które wykonywały te zadania, po prostu nie miało najmniejszego sensu i ta likwidacja spowodowała, że przez ostanie lata udało się przeznaczyć znacznie więcej środków na drogi powiatowe, które z każdym rokiem wymagają coraz większych nakładów, ponieważ ich stan również się pogarsza i te środki które wcześniej były przekazywane do PZD, które były spożytkowane na koszty administracyjne, czyli utrzymania pracowników, remontów sprzętu i zakup paliwa, one były z każdym rokiem coraz większe a niestety efektywność pracy tego zespołu była z każdym rokiem coraz mniejsza, ten przykład podawałem wczoraj na komisji, iż tak naprawdę te środki, które dzisiaj przeznaczamy na drogi, to gdybyśmy dalej utrzymywali ten PZD to w całości byłyby przejadane, ekipa która wówczas realizowała zadania dotyczące bieżącego utrzymywania dróg można powiedzieć, że w ciągu sezonu raz udało im się własnymi siłami cały teren powiatu od wiosny do jesieni wyremontować, natomiast dzisiaj po kilku już latach niszczenia tych dróg przez ciężki sprzęt, bywają odcinki dróg, czy całe drogi, które my musimy trzy lub cztery razy w roku remontować i dzisiaj ten zespół który wtedy funkcjonował nie miałby najmniejszych szans realizacji tego zadania i w związku z tym, że ta nieruchomość od kilku lat nie służy już temu podstawowemu zadaniu i jest oczywiście kosztem dla funkcjonowania powiatu i to znaczącym kosztem, który my ponosimy, oczywiście były tam próby wynajęcia w części, całości ale wynajmujący ze względu na koszty dosyć szybko wypowiadali te umowy i dlatego my dzisiaj musimy dozorować tę nieruchomość, musimy płacić za energię która jest tam dostarczana, musimy płacić podatki od nieruchomości i w związku z tym proponujemy taką uchwałę dotyczącą sprzedaży tej nieruchomości, chciałbym poinformować państwa, że została zrobiona wycena tej nieruchomości i ona opiewa na kwotę prawie 570.000 zł i w przypadku pozytywnego wyrażenia zgody, przetarg mógłby być ogłoszony już w lutym i rozstrzygnięcie tego przetargu, jeśli znajdą się chętni, można powiedzieć, że w kwietni byłby rozstrzygnięty i tak jak powiedziałem taki jest główny powód i główne uzasadnienie tej uchwały.
radny Mirosław Żłobiński czy są jakieś podmioty zainteresowane kupnem?
starosta Piotr Wołowicz są podmioty, które pytają o tę nieruchomość, tylko czy to nastąpi w pierwszym przetargu, czy w drugim, to tego na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć.
radna Teresa Frączkiewicz kto dokonał wyceny tej nieruchomości?
starosta Piotr Wołowicz biegły rzeczoznawca.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 10 głosów,
przeciw – 2 głosy,
wstrzymało się – 2 głosy.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 10

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
radny Andrzej Wałęga przewodniczący komisji Spraw Publicznych i Drogownictwa, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy głosach 3 za.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otwieram dyskusję.
starosta Piotr Wołowicz
to nie jest jakaś nowa uchwała, ona jest przyjmowana co roku
a wynika to przede wszystkim z tego, że co roku minister finansów wydaje obwieszczenie dotyczące aktualizacji tych maksymalnych stawek, które można zastosować i są dwie drogi do realizacji tego zadania, czyli realizację przez własne jednostki, lub przez ogłoszenie przetargu, my ogłaszamy przetarg na tego typu zadanie, po to żeby można taki przetarg ogłosić na przyszły rok, musimy znać maksymalne stawki, jeśli chodzi o te stawki, które macie państwo w załączniku do uchwały, to są stawki proponowane na przyszły rok, stawki maksymalne i może powiem tylko o tych dwóch rodzajach pojazdów, które najczęściej dotyczą naszego powiatu to są stawki dotyczące rowerów, lub motorowerów, oraz pojazdów najmniejszych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, tutaj te stawki maksymalne wynikają z tego obwieszczenia dotyczą rowerów, lub motorowerów 20 zł za dzień przechowywania, oraz 40 zł za samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, chciałbym państwa poinformować, że w tym roku w wyniku przetargu stawki które nas obowiązują w tym roku w pierwszym przypadku to jest 12 zł i w drugim przypadku 33 zł, tutaj co do dysponowania tym pojazdem mamy pewne ograniczenia, one przede wszystkim wynikają z tego, że zawsze są jacyś właściciele tych pojazdów, tylko nie zawsze ci właściciele chcą te pojazdy odbierać i cała procedura, która będzie prowadziła do tego, że Sąd wyda postanowienie o przepadku tego pojazdu na własność powiatu, trwa bardzo długo i ten czas od momentu umieszczenia takiego pojazdu na parkingu do prawomocnego orzeczenia Sądu o przepadku na rzecz powiatu, trwa wiele miesięcy a nawet kilkanaście miesięcy i koszty z tego powodu robią się bardzo duże w tym roku dopiero teraz w październiku mamy 5 takich pojazdów na parkingu i otrzymaliśmy postanowienia z Sądu i dopiero możemy wszcząć całą procedurę likwidacji tych pojazdów, bo ich wartość jest znikoma a koszty utrzymywania na parkingu tych pojazdów są to nawet już nie kilkakrotnie są w dziesiątkach liczone krotnie złotych, oczywiście zgodnie z ustawą tymi kosztami będą obarczeni właściciele i my będziemy tych kosztów dochodzić, ale nie jest to takie proste i tak naprawdę będzie to koszt powiatu, po to żeby ewentualnie opłacić postój na tych parkingach i ewentualnie uzyskać jakieś drobne kwoty z ofert zakładów złomujących, które te pojazdy odbiorą.
radny Mirosław Żłobiński parking strzeżony, gdzie się znajduje z jakiego powiatu korzysta?
starosta Piotr Wołowicz zgodnie z przetargiem najniższą ofertę złożył przedsiębiorca z Rawicza.
radny Andrzej Wałęga na ul. Ceglanej 4.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 11
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Ryszard Wawer przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, komisja w dniu wczorajszym na posiedzeniu nie wyraziła opinii z powodu braku kworum dotyczy to wszystkich pozostałych uchwał, które komisja miała opiniować.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do osoby, która sporządzała ten projekt, ponieważ w projekcie jest taka informacja: „informowanie poprzez stronę internetową powiatu przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z działalnością organizacji”, wydaje mi się, że to jest ta sesja i moje pytanie w jaki sposób to zostało zrealizowane?
radny Grzegorz Aleksander Trojanek ja zwróciłem uwagę na § 10 dotyczący wysokości środków przeznaczonych na realizację programu, „wysokość środków planowanych na realizację programu wynosi 0 zł”, proszę o dwa zdania wyjaśnienia w tej kwestii.
starosta Piotr Wołowicz powiem tak, nie czepiając się szczegółów, ten program dotyczy roku przyszłego, więc ciężko żeby dotyczył sesji dzisiejszej.
radny Mirosław Żłobiński ja rozumiem, ale podejrzewam, że w zeszłym roku było to samo.
starosta Piotr Wołowicz tak jest, dlatego też informacje o sesji są publikowane na stronie internetowej na zasadzie ogólnej dostępności.
radny Mirosław Żłobiński porządek obrad.
starosta Piotr Wołowicz tak jest, natomiast jeśli chodzi o tę kwotę, to jest taka kwota od paru lat, czyli od momentu kiedy program naprawczy obowiązuje budżet powiatu górowskiego i w związku z tym tego typu zadania w związku z zapisami w programie naprawczym nie mogą być realizowane i w związku z tym taka kwota.
radny Mirosław Żłobiński odnoszę takie wrażenie, że specjalnie informacji do przedstawicieli organizacji pozarządowych nie ma, po prostu jest tylko porządek obrad, czy ja to dobrze rozumiem i to jest realizacja programu współpracy?
starosta Piotr Wołowicz tak.
radny Mirosław Żłobiński i w związku z tym mam jeszcze pytanie, ale nie oczekuję odpowiedzi teraz, bo w rozdziale formy współpracy, także jest wymienione jak wsparcie pozafinansowe będzie wyglądało, doradztwo, udzielanie pomocy merytorycznej, wsparcie organizacji pozarządowych, pomoc w postaci nieodpłatnego udostępniania sprzętu, sal, promocja działalności, rozumiem że w sprawozdaniu za rok 2017 będzie ile porad udzielono, czy ile razy wsparto organizacje pozarządowe, to będzie w sprawozdaniu?
starosta Piotr Wołowicz tak, tak jak państwo wiecie, generalnym głównym miejscem wsparcia jest udzielana nieruchomość w której funkcjonują organizacje pozarządowe i nie ma problemu, aby organizacja wiodąca, która odpowiada za funkcjonowanie tego miejsca, czyli Fundacja Pomocy Szkole przygotowała bardzo szczegółowe sprawozdanie.
radny Mirosław Żłobiński nie, wsparcie pozafinansowe Starostwa, czy powiatu a nie interesuje mnie działalność Fundacji im. Machniewicza.
starosta Piotr Wołowicz ja nie mówię o działalności statutowej fundacji, tylko mówię o fundacji jako gospodarzu tego obiektu, który w naszym imieniu wynajmuje różnego rodzaju sale, pomieszczenia na różne zadania prowadzone przez inne organizacje, które albo mają tam swoją siedzibę, albo wynajmują to miejsce.
radny Mirosław Żłobiński dziękuję.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy jak był konstruowany projekt budżetu i gdy doszliście państwo do tego punktu dotyczącego środków na realizację tej uchwały, którą mamy przyjąć, czy zwracaliście się państwo do RIO o możliwość umieszczenia jakiejś sumy na wsparcie tego zadania publicznego?
starosta Piotr Wołowicz to zadanie nie podlega większej dyskusji i ono jest jasno zapisane
w ustawie czego nie można w przypadku programu naprawczego realizować i kwestia interpretacji RIO myślę nie wiele by nam wniosła, poza potwierdzeniem tego co jest w ustawie zapisane jako jeden z punktów.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 2 głosy,
wstrzymało się – 3 głosy.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 12

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Ryszard Wawer przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, komisja, przed chwilą wyraziłem swoją opinię i tak jak powiedziałem wszystkie uchwały pozostałe nie zostały zaopiniowane z powodu braku kworum.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otwieram dyskusję.
starosta Piotr Wołowicz do wszystkich uchwał, bo intencja tych uchwał jest taka sama przy wszystkich tych zmianach, ona wynika z reformy oświaty i wymogu do końca listopada potwierdzenia tej zmiany i stwierdzenia tej zmiany w formie uchwały przy każdej zmianie szkoły, czyli uzasadnienie do każdej jest takie same.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 13
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 14
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 15
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 16
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 17
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński chciałbym się taka refleksją podzielić, bo komisja rewizyjna działa, bada różne nasze instytucje, ale efektów tych działań na posiedzeniach Rady Powiatu nie poznajemy, w związku z tym mój apel do pani przewodniczącej, że jeśli pewne działania zostaną wykonane przez komisję rewizyjną dobrze byłoby, aby podczas obrad Rady Powiatu informować o efektach tych działań.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska czyli ja rozumiem, że sprawozdanie nie jest wystarczającym dokumentem, tak?
radny Mirosław Żłobiński przyznam, że to co otrzymaliśmy to jest bardzo oszczędne.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska dobrze dziękuję.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek mam pytanie dotyczące punktu pierwszego w I kwartale planu pracy komisji rewizyjnej na 2018 r. „realizacja zaleceń pokontrolnych RIO we Wrocławiu z dnia 26 października 2017 r.” rozumiem, że to będzie w najbliższym czasie w możliwie najszybszym, na kiedy państwo planujecie realizację tego punktu pierwszego?
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska na I kwartał.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek można uszczegółowić trochę, to nie jest powód do żartów, proszę w ten sposób nie odpowiadać i w ten sposób radnego nie traktować, bo to jest nieładnie a po drugie mam prawo się dopytać, kiedy jest planowane takie posiedzenie.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska szczegółowy termin zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu komisji rewizyjnej, które odbędzie się myślę w styczniu, na dzień dzisiejszy szczegółowego terminu jeszcze nie mamy.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 11 głosów,
przeciw – 1 głos,
wstrzymało się – 2 głosy.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 18
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
informację państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do pana przewodniczącego, ponieważ w 2015 r. otrzymaliśmy sprawozdanie roczne z działalności DPS za rok 2014 r. następnie dostaliśmy sprawozdanie za rok 2015, za rok 2016 nie otrzymaliśmy, teraz otrzymujemy sprawozdanie za I półrocze 2017 r. z czego to wynika?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers dobrze, że jest takie sprawozdanie zrobione na bieżące.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska sprawozdanie z działalności DPS za 2015 r. było w planie pracy Rady Powiatu w III kwartale danego roku.
radny Mirosław Żłobiński mnie nie interesuje w którym kwartale, tylko dlaczego raz otrzymujemy, drugim razem nie, a teraz tylko za I półrocze z czego to wynika?
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska było to zarzucone, że bardzo późno jest to sprawozdanie a w planie pracy Rady Powiatu Górowskiego na ten rok jest sprawozdanie za I półrocze, bo tak przyjęła Rada ustalając plan pracy na ten rok.
radny Mirosław Żłobiński czyli to wynika z planu pracy Rady Powiatu?
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska tak.
radny Mirosław Żłobiński to pan przewodniczący tego nie wiedział?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers zawsze pracujemy na podstawie planu pracy.
radny Mirosław Żłobiński czyli rozumiem, że nie wszystkie instytucje takie sprawozdanie składają np. POS i R jakby to się znalazło w planie pracy to będzie takie sprawozdanie składać a jak nie będzie to nie?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers tak.
radny Mirosław Żłobiński dziękuję panie przewodniczący, mam jeszcze konkretne pytanie, to jest pytanie do pana dyrektora DPS o wyjaśnienie, chodzi o taką kwestię, utrzymanie mieszkańca DPS, jeśli ten mieszkaniec znalazł się prze 1 stycznia 2004 r. to musi płacić 2.486,31 zł jeśli po tej dacie się znalazł to płaci 3.302,32 zł to rozumiem, że są dwie kategorie tych pensjonariuszy i dwa sposoby ich utrzymania, czy jest jeden a jeśli jest jeden, to skąd ta brakująca suma na tych starszych pensjonariuszy?
dyrektor DPS we Wronińcu Piotr Grochowiak ta kwota 2.486,31 zł to jest dotacja z budżetu państwa na umieszczonych przed 2004 r. na koniec czerwca tych pensjonariuszy przebywało w nas 19, oni są jeszcze dotowani, od 2004 r. zmieniła się odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS nie ma dotacji z budżetu państwa, ten koszt całkowity jest obliczany przez sumę wszystkich mieszkańców, przez wszystkie wydatki jakie mieliśmy w danym roku i to daje kwotę na przyszły rok, symulacja na przyszły rok jest 3.303,00 zł, dzienny koszt pobytu mieszkańca w DPS to jest 110 zł, to nie jest wysoka kwota, od mieszkańców tych przyjętych przez 2004 r. do tej dotacji jest również potrącane 70% jego renty, lub zasiłku stałego i średnio to wynosi ok. 600 zł, różnica miedzy pensjonariuszami na starych zasadach a na nowych jest w granicach 280 zł, w ciągu roku piszę różne wnioski, aby tę różnicę zniwelować, traktujemy tak samo wszystkich mieszkańców.
radny Mirosław Żłobiński czyli rozumiem, że dotacja na tego pensjonariusza do 2004 r. jest 2.486,31 zł plus potrącenie z jego dochodów ok. 600 zł?
dyrektor DPS we Wronińcu Piotr Grochowiak tak.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 19
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
informację państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 20
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers informację państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 21
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
sprawozdanie państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 22
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
sprawozdanie państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński chciałbym się jeszcze odnieść do słów pani przewodniczącej komisji rewizyjnej jak mówiłem, że chciałbym poznać efekty działania komisji rewizyjnej
i tutaj mamy sprawozdanie za I półrocze jest bardzo lakoniczny zapis „analiza osiągniętych efektów ekonomicznych w wyniku programu naprawczego powiatu górowskiego wprowadzonego w dniu 29.01.2015 r.” stąd moje pytanie było takie, żeby trochę większą ilością informacji podzielić się z radnymi podczas obrad sesji, jak przewodniczący pozwoli, chciałbym aby pani przewodnicząca powiedziała trochę więcej o tych osiągniętych efektach komicznych.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska szczegółowe informacje są zawarte w protokole do których radny ma dostęp.
radny Mirosław Żłobiński dobrze skorzystam, ale mam prośbę, aby to było na sesji.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska wezmę to pod uwagę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 23
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
odpowiedzi na interpelacje i zapytania, bardzo proszę.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź ponieważ tutaj jest interpelacja radnego Krochty
o likwidacji przejazdów kolejowych, pisaliśmy do dyrekcji kolei czterokrotnie i w ostatnim czasie udało się skontaktować z panem dyrektorem i w najbliższych dniach przyjedzie ktoś z dyrekcji linii kolejowych z Ostrowa i komisyjnie zostaną ustalone przejazdy do likwidacji.
starosta Piotr Wołowicz odpowiemy na piśmie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers jeśli chodzi o 100 – lecie odzyskania Niepodległości to prośba została skierowana do pan starosty o podjęcie działań.
starosta Piotr Wołowicz przyjmuję apel pana przewodniczącego, że ta cała kwestia jest polecona do realizacji właśnie mi, czy Zarządowi i podejmuję się tego wyzwania.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 24
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
wolne głosy i wnioski w tym punkcie pozwolę sobie odczytać apel do władz powiatu górowskiego, która przyszła do nas (apel
w załączeniu), otwieram dyskusję.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek zadawałem już pytania dotyczące tego apelu, otrzymaliśmy odpowiedź pana starosty, którą pozwolę sobie odczytać (pismo w załączeniu)
i ja w punkcie interpelacje prosiłem o dodatkową informację dotyczącą aktualnego stanu odzyskiwania nieruchomości, czyli budynku szpitala jak również efektów spotkań z dyrektorem NFZ w celu możliwości ponownego powierzenia wykonywania świadczeń medycznych w szpitalu w Górze i z jakimi podmiotami medycznymi spotkał się Zarząd, które są zainteresowane prowadzeniem szpitala w Górze, czy wiadomo, kiedy ten budynek zostanie odzyskany.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otrzymaliśmy ten apel, dlatego go odczytałem, aby wszyscy radni się z nim zapoznali.
starosta Piotr Wołowicz chciałbym przedstawić informację, którą miałem dla państwa przygotowaną, ona oczywiście po części pokrywa się z zapytaniem radnego i wpisuje się
w odpowiedzieć, którą Rada SLD otrzymała, którą radny odczytał, jeśli chodzi o kwestie związane z nieruchomością szpitala, odzyskanie tej nieruchomości jest bardzo ściśle związane z postępowaniem karnym, które jest prowadzone przez Prokuraturę we Wrocławiu i niestety tak jest, że nie wszystko chociaż wydawałoby się, że samorząd jest transparentny i radni mają pełne prawo do informacji o tym co się dzieje, to niestety pan prokurator zobowiązał mnie do nieudzielania pewnych informacji i w związku z tym ja państwu pewnych rzeczy nie mogę powiedzieć i one są jakby po części związane z tym procesem odzyskania tej nieruchomości, to co jest w pełni jawne i równolegle prowadzone do tego postępowania karnego, które prowadzi prokuratura, to jest sama kwestia odzyskania nieruchomości i tutaj tylko krótko przypomnę, bo o tym już kilkakrotnie informowaliśmy na sesjach jaki jest stan prawny i jaka jest krótka historia nieruchomości szpitalnej, tak jak państwo wiecie wraz ze sprzedażą spółki, która była własnością powiatu dla PCZ S. A. cały majątek łącznie z nieruchomościami stał się właścicielem spółki PCZ S. A. później w następstwie różnego rodzaju transakcji wewnętrznych między PCZ S. A. a spółkami wchodzącymi w skład holdingu tej spółki, sama nieruchomość zmieniała właścicieli dwukrotnie, ostatnim właścicielem, który był ujawniony w KW i bezsporny to jest firma RASS, która również jest własnością panów, którzy są generalnie właścicielami całego holdingu i cały czas jest ten właściciel niezmiennie wpisany, syndyk w momencie prowadzenia postępowania upadłościowego zaskarżył te wszystkie akty notarialne dotyczące przeniesienia własności nieruchomości po to, żeby budynek szpitala mógł z powrotem wrócić do PCZ S. A., czyli do masy upadłości, którą teraz zarządza syndyk, co pozwoliłoby na kolejne działania syndyka, dotyczące ewentualnego wydzierżawienia, sprzedaży, lub innej formy znalezienia kogoś kto będzie korzystał z tej nieruchomości w wyroku pierwszej instancji te wszystkie umowy zostały unieważnione, więc jakby wyrok przewidywał zwrot tej nieruchomości do masy, nie mniej jednak firma RASS jako właściciel prawny zaskarżył ten wyrok i do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze wyroku drugiej instancji, który mógłby, albo cofnąć, albo uprawomocnić jego wykonanie, w związku z tym jakiekolwiek ruchy dotyczące możliwości przejęcia przez syndyka były do tej pory nie możliwe, bez prawomocnego wyroku, natomiast w międzyczasie w związku z działaniem Prokuratury o których nie mogę powiedzieć, firma RASS zdecydowała się dobrowolnie oddać syndykowi tę nieruchomość i były dwa razy wyznaczane terminy przejęcia tej nieruchomości, w tej poniedziałek w tym tygodniu, był termin przekazania tej nieruchomości u nas zjawili się zarówno syndycy jak i w budynku szpitala zjawili się przedstawiciele firmy RASS, którzy mieli upoważnienia do przekazania tej nieruchomości i zaczął się cały proces związany ze spisem z natury, on niestety długo nie trwał, ponieważ otrzymali syndycy telefon, że żeby prawnie można było przejąć tę nieruchomość, musi ją zwolnić z zajęcia prokurator, postanowienie prokuratora o zwolnieniu tej nieruchomości nie dotarło w tym dniu, w związku z tym jakiekolwiek działania dotyczące przejęcia tej nieruchomości straciły sens, ponieważ firma RASS bez tego postanowienia nie mogła przekazać kluczy a bez przekazania kluczy jakikolwiek spis z natury nie miał sensu, ponieważ w międzyczasie mogło się zmienić dużo rzeczy, jeśli chodzi o ruchomości i nieruchomości, które się w tym szpitalu znajdują w związku z tym od poniedziałku jest następne pole działania, czyli albo czekamy na postanowienie prokuratora o zgodzie na wycofanie zajęcia tej nieruchomości i będzie można to przekazać, albo czekamy na uprawomocnienie się wyroku drugiej instancji, albo czekamy na jeszcze trzecie wyjście, które pojawiło się w międzyczasie, mianowicie syndyk postawił wniosek o upadłość firmy RASS, czyli właściciela tej nieruchomości i z informacji, które dzisiaj otrzymaliśmy wczoraj Sąd ogłosił wczoraj upadłość firmy RASS a więc nieruchomość szpitala, jakby zarządzanie nieruchomością szpitala będzie już w gestii syndyka masy upadłościowej firmy RASS a nie właścicieli tej firmy, w związku z tym jak nam przekazał syndyk znacznie łatwiejsze jest, jeśli nie będzie tego prawomocnego wyroku, znacznie łatwiejsze jest przekazanie, czy podejmowanie rozmów z syndykiem o przekazaniu tego majątku, aniżeli z właścicielami, którzy z różnych przyczyn być może chcieli, ale robili wszystko, aby tego majątku nie przekazać i stad jest ta odpowiedź, że wszystko wskazuje na to, że do końca roku to przekazanie tej nieruchomości do masy upadłości, czyli do syndyka najprawdopodobniej ma nastąpić i dopiero teraz w momencie dysponowania tą nieruchomością przez syndyka, otwierają się możliwości podejmowania konkretnych działań, konkretnych rozmów, dotyczących ewentualnego wejścia innego podmiotu medycznego, który miałby tu świadczyć usługi i możliwości stworzenia do prowadzenia tych usług przez NFZ, czyli ogłoszenia kontraktów na prowadzenie działalności szpitalnej, tak jak informowaliśmy w tym piśmie, kilkakrotnie rozmawialiśmy z NFZ i pan dyrektor NFZ zadeklarował na jednym ze spotkań, że jeśli będzie taka możliwość uruchomienia działalności szpitalnej w pewnym zakresie to mimo tego, że dzisiaj obowiązuje ustawa o sieci szpitali i szpitale automatycznie po spełnieniu pewnych warunków mogą wejść do te sieci szpitali, to w takiej sytuacji jak w Górze, gdzie nie ma podmiotu, który w poprzednich latach prowadził taką działalność, to jednym wyjściem prowadzenia działalności szpitalnej jest na nowo ogłoszenie konkursów już na funkcjonowanie ewentualnego szpitala, oczywiście poza siecią szpitali, ale z możliwości świadczenia usług szpitalnych dla mieszkańców w zakresie którym NFZ uzna, że jest to zasadne, jeśli chodzi o podmioty zainteresowane prowadzeniem tego typu działalności, to syndyk również nas informuje oczywiście bez szczegółów, bo jak nie ma jeszcze dostępu do tej nieruchomości, to wszelkie rozmowy mają charakter deklaracyjny i one nie są w żaden sposób skuteczne, ponieważ zainteresowanie prowadzeniem działalności szpitalnej a samo prowadzenie, to są dwie różne rzeczy, ponieważ potencjalny partner zainteresowany musi zobaczyć jak wygląda ta nieruchomość i czy jest w stanie w tej nieruchomości prowadzić taką działalność szpitalną, co też nie będzie łatwe, ponieważ stan nieruchomości szpitala w Górze jest niestety od kilkunastu lat fatalny i pewne wymogi dotyczące zarówno kwestii sanitarnych jak i pożarowych budzą dużą wątpliwość, czy w miarę szybko uda się tam uruchomić taką działalność i w momencie kiedy ten szpital istniał to wyglądało zupełnie inaczej, pomimo tego że on stanowił pewne zagrożenie, jednak pewne decyzje były przesuwane w czasie, to dzisiaj aby uruchomić ponownie działalność, to trzeba mieć już wszystko dopracowane w szczegółach, żeby można było spełniać te wszystkie warunki, jeśli chodzi o te podmioty to też dzisiaj nie będę o tym mówił, dlatego że syndyk na razie nie chce o tym mówić o tym z kim rozmawiał, natomiast podmioty które są zainteresowane które poprzez naszą obecność tutaj funkcjonowanie powiatu, chcą na ten temat rozmawiać, to są podmioty dosyć poważne, ale one wobec siebie stanowią pewną konkurencję, więc mówienie dzisiaj kto to jest, to jest jeszcze przedwczesne i tak naprawdę o tym kto to będzie, to będzie decyzja NFZ, który myślę przez ogłoszeniem jakiegokolwiek konkursu na działalność medyczną przede wszystkim będzie chciał wiedzieć jaki podmiot jest tutaj zainteresowany prowadzeniem tej działalności, natomiast samo dopuszczenie nowego podmiotu do budynku nieruchomości, to oczywiście syndyk z nami cały czas rozmawia i taka jest wola ze strony syndyka, że bez naszej akceptacji syndyk nie podejmie samodzielnych działań, czy też wynajęcia, czy też sprzedaży tej nieruchomości jakiemuś podmiotowi, który nie będzie nam odpowiadał, ale i tak zgodnie z literą prawa ostateczna decyzja kogo syndyk wpuści w formie, czy dzierżawcy, czy właściciela do tej nieruchomości zawsze ostatecznie należy do syndyka, bo on jest odpowiedzialny przed wierzycielami w stosunku do tego, żeby zapewnić jak najwięcej środków finansowych, które wejdą do masy upadłościowej, żeby pokryć te wszystkie wierzytelności, które w toku tego postępowania zostały zgłoszone, jest też kilka kwestii związanych ściśle związanych z procesem związanym z postępowaniem które prowadzi Prokuratura, które dają dość optymistyczne światło na to, że te środki, które zarówno PCZ nam nie zapłacił jak i uregulowanie wszystkich wierzycieli zostaną myślę pozytywnie załatwione, ale tak jak powiedziałem to jest bardzo szczegółowe postępowanie prokuratorskie i nie mam upoważnienia żeby o tym w tej chwili rozmawiać.
radna Teresa Frączkiewicz chciałabym zapytać, który Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość?
starosta Piotr Wołowicz któryś Sąd we Wrocławiu, bo tam jest siedziba spółki i tam było prowadzone to postępowanie.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek jest to bardzo ciekawa sprawa, bardzo dużo rzeczy dowiedzieliśmy się związanych z tą sprawą, jednak proszę o odpowiedzi na moje interpelacje na piśmie.
starosta Piotr Wołowicz tak jak powiedziałem, będzie na piśmie.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek wielu z nas dowie się dzisiaj jak wygląda ta sytuacja dotycząca „szpitala”, że jest jakaś tam nadzieja, czy optymizm który z tych informacji wynika, wszyscy nas dopytują co się dzieje w tej kwestii.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers dziękuję panu staroście i Zarządowi za działania w tym kierunku jest iskierka nadziei, czy są pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 25
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
zamknął obrady XXII sesji Rady Powiatu Górowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Anna Michalska
Inspektor
MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.