Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
  • Lekarze muszą ponownie upoważnić asystentów do wystawiania zwolnień
  • Emerytury dla obywateli Ukrainy w oparciu o umowę Polska - Ukraina
  • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  • UWAGA! ZAGROŻENIE ASF!!!
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Górze


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 623269-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Górowski, Krajowy numer identyfikacyjny 41105046800000, ul. ul. Mickiewicza 1, 56200 Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 65 544 39 00, e-mail a.samborski@powiatgora.pl, faks 65 543 35 11.
Adres strony internetowej (url): www.powiatgora.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Górze
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BD.271.6.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Tablice wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1038) w przewidywanych ilościach: Tablice samochodowe jednorzędowe/jednorzędowe (w tym zwyczajne, tymczasowe, indywidualne oraz zabytkowe): 9000 kpl Tablice samochodowe jednorzędowe/dwurzędowe(w tym zwyczajne, tymczasowe, indywidualne oraz zabytkowe): 225 kpl Tablice do przyczep jednorzędowe (w tym zwyczajne, tymczasowe, indywidualne oraz zabytkowe): 450 szt Tablice do przyczep dwurzędowe (w tym zwyczajne, tymczasowe, indywidualne oraz zabytkowe): 375 szt Tablice motocyklowe (w tym zwyczajne, tymczasowe, indywidualne oraz zabytkowe): 900 szt Tablice motorowerowe (w tym zwyczajne, tymczasowe, indywidualne oraz zabytkowe): 600 szt Wtórniki wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych: 300 szt. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Podane wyżej ilości są szacunkowymi i służą wykonawcy dla prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej. W zależności od potrzeb Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia większej bądź mniejszej ilości tablic. Tablice dostarczane będą partiami, sukcesywnie, w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego każdorazowo do siedziby Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo dostarcza zamówioną partię towaru własnym transportem na własny koszt po otrzymaniu zamówienia. Ilość dostarczonych tablic, ich rodzaj, a także wyróżniki literowo-cyfrowe będą każdorazowo określone przez Zamawiającego w zamówieniu przesłanym pisemnie, telefonicznie lub poprzez program do zamawiania tablic. Dostawy partii tablic będą dokonywane w trwałych opakowaniach zawierających po 25 kpl. bądź 50 szt. tablic, opisanych w czytelny sposób z podaniem: nazwy producenta, specyfikacji zawartości opakowania w szczególności ilości tablic i zakresu numerów rejestracyjnych. Maksymalny termin każdej z dostaw częściowych nie może być dłuższy niż 14 dni, liczonych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Wykonanie wtórników tablic w terminie do 2 dni po otrzymaniu zamówienia. Reklamowane tablice Wykonawca zobowiązany jest wymienić bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 7 dnia od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Zamawiającego. Wszystkie dodatkowe koszty wiązane z reklamacją ponosi Wykonawca. Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji na dostarczone tablice licząc od daty ich wydania Zamawiającemu. Nieodpłatny odbiór tablic złomowanych i ich kasacji powinien odbywać się przynajmniej raz na kwartał, zgodnie z ustawa o gospodarce odpadami. W przypadku zmiany wzorów tablic rejestracyjnych wprowadzonych w drodze zmiany przepisów, o których mowa powyżej, Wykonawca będzie wykonywał i dostarczał tablice wg nowych wzorów. Protokolarny odbiór zamówionych tablic oraz tablic przeznaczonych do złomowania odbywać się będzie w terminach uzgodnionych pomiędzy wykonawcą a Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Dróg. Termin płatności 14 dni, licząc od dnia dostarczenia zamawiającemu faktury za wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest posiadać program do zarządzania zamówieniami tablic rejestracyjnych umożliwiający elektroniczne składanie zamówień, program winien być kompatybilny z programem Zamawiającego i posiadać co najmniej następujące cechy:  sprawdzanie zgodności wprowadzonych numerów z właściwym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1038) już na etapie tworzenia zamówienia i blokowanie możliwości wpisywania niepoprawnych numerów z uwzględnieniem zgodności długości wprowadzonego numeru oraz położenia liter i cyfr dla poszczególnych typów i odmian, blokowania dla określonych typów tablic niedozwolonych liter, wykluczania określonych typów tablic niedopuszczalnych sekwencji cyfr  automatyczne generowanie pozycji zamówienia zawierających kolejne wolne numery po podaniu numeru początkowego oraz liczby zamawianych tablic uwzględniające niedozwolone i wykorzystane wcześniej numery,  elektroniczna akceptacja zamówienia z weryfikacją terminu realizacji,  obsługa umów z wykonawcami polegającymi na ewidencji umów oraz weryfikacji wartościowej i ilościowej stanu realizacji umowy,  niedopuszczenie do ponownego zamówienia wykorzystanych wcześniej numerów poprzez weryfikację wcześniej składanych zamówień i wykrycie takiej sytuacji już na etapie tworzenia nowego zamówienia,  obsługa tablic wycofanych polegających na ewidencji numerów tablic wycofanych,  praca na oprogramowaniu w trybie off-line ( baza danych znajduje się u Zamawiającego). Zamawiający posiada aplikacje ETA firmy UTAL. Wymagania techniczne oprogramowania: Łatwy w użyciu program instalacyjny niewymagający udziału informatyka i zaawansowanej wiedzy. Program taki powinien po zakończeniu działania udostępnić użytkownikowi gotowe do pracy oprogramowanie. Program powinien posiadać możliwość automatycznego sprawdzania istnienia nowszej wersji i automatycznej aktualizacji przez internet przeprowadzanej bez udziału użytkownika. Program powinien posiadać dedykowane bezpłatne narzędzie dla administratora pozwalające zarządzać prawami dostępu i automatyzować wykonanie kopii bezpieczeństwa oraz przywrócenia danych z wykonanej wcześniej kopii. Program powinien umożliwiać wydruk zamówienia oraz zapis zamówienia w pliku w formacie PDF. Możliwość wysyłania formularza zamówień w pliku xml. Program powinien działać w systemach Windows (7i 8) W przypadku własnego programu umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne, do przedmiotu zamówienia należy dołączyć program testowy wersji elektronicznej na nośniku pamięci np. CD-ROM wraz z licencją i opisem oprogramowania, spełniający wymagania określone wyżej, program zostanie przetestowany w trakcie oceny ofert. Wykonawca winien zapewnić serwis i możliwość aktualizacji w przypadku zmiany w przepisach. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i zainstaluje program do zarządzania tablicami rejestracyjnymi celem przetestowania, zapewni przeszkolenie użytkowników w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 30195000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 178861.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: UTAL Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Poznań-Gruszczyn ul. Katarzyńska 9
Kod pocztowy: 62-006
Miejscowość: Kobylnica
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 198671.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 198671.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 198671.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.