Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Powiatowy Urząd Pracy informuje
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
  • Elektroniczny system płatności
  • Lekarze muszą ponownie upoważnić asystentów do wystawiania zwolnień
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportOgłoszenie o zamówieniu - usługi

Unia Europejska Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej(Dyrektywa 2004/18/WE)
Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Powiat Górowski Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 1
Miejscowość: Góra Kod pocztowy: 56-200 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 655443950
Osoba do kontaktów: Wiesław Pospiech
E-mail: skarbnik@powiatgora.pl Faks: +48 655433511
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.powiatgora.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 16
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 16
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Sfinansowanie zobowiązań Powiatu Górowskiego poprzez przejęcie długu w kwocie 9 005 545,26 zł (art. 518 §
1 pkt 3 Kodeksu cywilnego) .
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form
Kategoria usług: nr: _____
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
_____
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 16
_____
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
1. Zamawiający przewiduje uruchomienie całej kwoty poprzez jednorazowe spłacenie pozo-stałych do spłaty
części wierzytelności zaciągniętych przez Powiat.
2. Spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w kwartalnych ratach płatnych w terminie od 31 marca 2018 r. do
dnia 31 grudnia 2029 r.
3. Wykonawca dokonuje spłaty zobowiązań wskazanych przez Zamawiającego w łącznej wy-sokości 9 005
545,26 zł i staje się jego wierzycielem, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Spłata zobowiązań
Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, w której strony szczegółowo określą
sposób spłaty przejętych zobowiązań.
4. Dowód zaspokojenia Wierzycieli Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty
dokonania zapłaty. Dowodem zaspokojenia Wierzycieli będzie wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy lub
inny dokument pochodzący z banku, zawierający potwierdzenie wykonania ww. operacji, albo sporządzone
przez należycie reprezentowanego Wierzyciela oświadczenie o otrzymaniu zapłaty tytułem zaspokojenia jego
wierzytelności, ze wskazaniem daty i kwoty dokonanej wpłaty. Zamawiający uzna powyższe zobowiązanie
za wykonane w przypadku przesłania ww. terminie informacji drogą elektroniczną lub faksem, a następnie w
późniejszym terminie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
5. Okres finansowania: od dnia podpisania umowy do 31-12-2029 r.
6. Zabezpieczenie wierzytelności: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasy-gnatą Skarbnika
Powiatu Górowskiego.
7. Prowizja: Zamawiający nie dopuszcza prowizji.
8. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy:
1) Od kwoty należności głównych: ustalone w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M, po-większoną o stałą
marżę. Stawka bazowa ustalana będzie w okresach kwartalnych, zgodnie z notowaniem stawki WIBOR 3M na
pierwszy dzień roboczy rozpoczynający nowy okres odsetkowy. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej
ze zmiany stawki WIBOR 3M Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem ter-minu,
od którego zmiana będzie obowiązywała.
2) Od kwoty należności przeterminowanych: w przypadku niedotrzymania przez Zamawia-jącego terminów
płatności którejkolwiek z rat, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek karnych w oparciu o
aktualną stopę procentową obowiązującą u Wy-konawcy dla zadłużenia przeterminowanego. Odsetki naliczane
będą od dnia następnego po upływie terminu płatności. Wykonawca w ofercie określi szczegółowe zasady naliczania
podanej stopy procentowej i odsetek od zadłużenia przeterminowanego.
9. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek od kwoty należności głównych. Spłata odsetek
następować będzie na koniec każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2018 roku. Do obliczenia kwoty
odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku
(przyjmuje się, że każdy rok odset-kowy liczy 365 dni).
10. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty
został zachowany, jeżeli spłata rat nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (dni robocze:
poniedziałek-piątek).
11. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminom i wysokości płatności rat przekraczają-cego 45 dni,
Wykonawcy przysługuje możliwość postawienia umowy w stan natychmiasto-wej wymagalności, po uprzednim
wyznaczeniu zamawiającemu dodatkowego terminu nie krótszego niż 45 dni.
12. Zamawiający przewiduje możliwości zmian w harmonogramie spłat w poszczególnych la-tach z
zachowaniem ostatecznego terminu spłaty wierzytelności po uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę złożonego
do niego pisemnego wniosku najpóźniej na 15 dni roboczych przed terminem płatności.
13. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty wierzytelności, bez pobierania dodatkowych
opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. W przypadku wcześniejszej spłaty
zobowiązania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych przed planowaną spłatą.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 16
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66000000
II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie
II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części: tak nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje : tak nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 31/03/2018 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2029 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 16
Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Wymagania dotyczące wadium
11.1. W postępowaniu ustanowiono obowiązek wniesienia wadium w wysokości: 26 900,00 zł.
11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert, tj.: przed 26-02-2018 r. godz. 12.00
11.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu (przelewem na konto),
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredyto-wej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804)
11.4. Jeżeli wykonawca wnosi wadium w formie innej niżeli pieniądz, załącza do oferty kopię dokumentu
wadialnego, a jego oryginał deponuje w kasie Zamawiającego przed terminem złożenia ofert.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem
57 2190 0002 3000 0048 3203 0105
z dopiskiem wadium w przetargu nieograniczonym na „Sfinansowanie zobowiązań Powia-tu Górowskiego
poprzez przejęcie długu w kwocie 9 005 545,26 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Ko-deksu cywilnego)”
11.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.6. Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą.
11.7. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiające-go.
11.8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i
kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
11.9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.
11.10. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niżeli pieniądz - zapisy dokumentu wadial-nego winny
zabezpieczać w pełni interes Zamawiającego w zakresie sytuacji zatrzyma-nia wadium, opisanych w ustawie
Prawo zamówień publicznych.
11.11. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, dokumenty te powinny zostać przedłożone w oryginale, a z treści tych gwarancji musi w
szczególności jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że
zaistniały okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp ( dokument winien uwzględniać wszystkie okoliczności
prawne).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
Wykonawca, który nie zabezpieczy odpowiednio swojej oferty wadium zostanie przez zama-wiającego
wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 16
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
_____
III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____
III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
_____
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
_____
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:
_____
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak nie
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 16
Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert : tak nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 16
Kryteria Waga Kryteria Waga
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____
IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
BD.272.1.2018
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____ Waluta: _____
Warunki i sposób płatności:
_____
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26/02/2018 Godzina: 11:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 16
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 26/02/2018 (dd/mm/rrrr) Godzina11:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: _____
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 16
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się : tak nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
_____
VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
_____
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Tel.: _____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 16
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 16
Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa: _____ Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____ Państwo: _____
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: _____
Adres internetowy: (URL) _____
IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość _____ Kod pocztowy _____
Państwo _____
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 14 / 16
Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą _____
Część nr : _____ Nazwa : _____
1) Krótki opis:
_____
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Słownik główny:
3) Wielkość lub zakres:
_____
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt
bez VAT: _____
Waluta:
albo
Zakres: między : _____ i: _____ Waluta:
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: ______ (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: ______ (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 15 / 16
Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE
Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze
2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty
3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty
4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
5 Usługi telekomunikacyjne
6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]
7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]
9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych
10 Usługi badania rynku i opinii publicznej
11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane
12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych
13 Usługi reklamowe
14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy
16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne
Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne
18 Usługi transportu kolejowego
19 Usługi transportu wodnego
20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe
21 Usługi prawnicze
22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]
23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
25 Usługi społeczne i zdrowotne
26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]
27 Inne usługi
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 16 / 16
budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.

Plik do pobrania: zalaczniki_do_siwz.doc
Plik do pobrania: powolanie_skarbnika_powiatu_gorowskiego.pdf
Plik do pobrania: wybor_starosty_gorowskiego.pdf
Plik do pobrania: wybor_starosty_i_wicestarosty_-_uchwaly.pdf
Plik do pobrania: siwz_-_przejecie_zobowiazan.pdf
Plik do pobrania: 16_rio-opinia_realizacja_budzetu_za_2016.pdf
Plik do pobrania: 17_rio_-_opinia_sprawozdanie_za_i_17.pdf
Plik do pobrania: 18_01-us_zaswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: 18_01-zus_zaswiadczenie.pdf
Plik do pobrania: inf._za_i_17_z_tytulowa.pdf
Plik do pobrania: rb-27s_iii_17.pdf
Plik do pobrania: rb-27s_iv_16.pdf
Plik do pobrania: rb-28s_iii_17.pdf
Plik do pobrania: rb-28s_iv_16.pdf
Plik do pobrania: rb-n_iii_17.pdf
Plik do pobrania: rb-n_iv_16.pdf
Plik do pobrania: rb-nds_iii_17.pdf
Plik do pobrania: rb-nds_iv_16.pdf
Plik do pobrania: rb-uz_iv_16.pdf
Plik do pobrania: rb-z_iii_17.pdf
Plik do pobrania: rb-z_iv_16.pdf
Plik do pobrania: sprawozdanie_za_16.pdf
Plik do pobrania: uchwala_w_sprawie_powolania_skarbnika.pdf
Plik do pobrania: uchwaly_o_wyborze_starostow.pdf
Plik do pobrania: uniewaznienie.pdfMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.