Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Wirtualna Akademia TransEdu
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
  • Elektroniczny system płatności
  • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  • Ubezpieczenie zdrowotne to nie ubezpieczenie chorobowe
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportProtokół z obrad XXIII sesji Rady Powiatu Górowskiego - projekt

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. od godz. 8.00 – 10.50


Zmarł radny Jan Kulczycki, proszę o powstanie i uczczenie pamięci minutą ciszy.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Punkt 1
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otworzył XXIII sesję Rady Powiatu Górowskiego, przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na podstawowy skład Rady 15, obecnych jest 14 radnych. Potwierdził prawomocność obrad.
Punkt 2
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otrzymaliście państwo porządek obrad, chciałbym zaproponować wprowadzenie nowego punktu 13. Przyjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego odwołania od uchwały komisji rewizyjnej, czy są inne propozycje zmian do porządku obrad?
starosta Piotr Wołowicz w związku z tym, że uchwała którą Rada podejmowała 2 października dotyczącą powierzenia Gminie Góra zadania w zakresie modernizacji drogi powiatowej w 2017 r. z przyczyn przetargu i pogody nie mogło być zrealizowane w związku z tym prosimy Radę o zmianę tej uchwały, zmiana ta polega na możliwości powierzenia tego zadania w 2018 r., czyli zmienia się termin realizacji tej uchwały na przyszły rok, proszę o wprowadzenie tego punktu jako punkt 14 tego nowego porządku obrad.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze uwagi do porządku obrad? nie widzę, proponuję przegłosować wprowadzenie nowego punktu 13.
Głosowanie za wprowadzeniem nowego punktu 13:
za - 9 głosów,
przeciw - 5 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Punkt 13 został wprowadzony.
Głosowanie za wprowadzeniem nowego punktu 14:
za - 9 głosów,
przeciw - 5 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Punkt 14 został wprowadzony.
Głosowanie za przyjęciem nowego porządku obrad:
za - 9 głosów,
przeciw - 5 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Górowskiego.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Górowskiego na lata 2017 – 2038.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2017 rok.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na
lata 2018 – 2038.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/105/2017 Rady Powiatu
Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone
zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu Górowskiego na 2018 r.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu
Górowskiego na rok 2018.
13.Przyjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego odwołania od uchwały
komisji rewizyjnej.
14.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/2017 Rady Powiatu
Górowskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Góra zadania
w zakresie modernizacji drogi powiatowej w 2017 r.
15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16.Wolne głosy i wnioski.
17.Zakończenie obrad.

Punkt 3

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy do protokołu z XXII sesji są uwagi? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Górowskiego.
za - 9 głosów,
przeciw - 4 głosy,
wstrzymało się - 1 głos.
Protokół został przyjęty.
Punkt 4

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę pana starostę Piotra Wołowicza o przedstawienie informacji z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
starosta Piotr Wołowicz proszę państwa sprawozdanie zostało załączone do materiałów na sesję (sprawozdanie w załączeniu), na posiedzeniu w dniu 13 grudnia Zarząd przyjął jedną uchwale dotyczącą zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Górze i projekt ten został zaopiniowany pozytywnie, dotyczący zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych to jest odcinek drogi w miejscowości Radosław to jest odcinek na cmentarz i odcinek drogi w miejscowości Góra ul. Rumiankowa, w dniu dzisiejszym również obradował Zarząd na którym zostały przyjęte uchwały Rady Powiatu dotyczące uchwały dotyczącej zmiany uchwały nr XXI/124/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Góra zadania w zakresie modernizacji drogi powiatowej
w 2017 r., oraz uchwała Zarządu dotycząca autopoprawki do projektu budżetu na 2018 r., jeśli są pytania to bardzo proszę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do sprawozdania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 5
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers interpelacje i zapytania proszę bardzo, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 6
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 4 głosy za i 3 głosy przeciw.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 5 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 7
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 4 głosy za i 2 głosy przeciw 1 wstrzymujący.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
czy są pytania do projektu uchwały?
radny Grzegorz Aleksander Trojanek mam pytanie dotyczące wyodrębnionych środków na pomoc zdrowotną dla pracowników oświaty, ponieważ w materiale który otrzymaliśmy dzisiaj nie ma tego punktu, proszę mi wyjaśnić, jak to się stało, że te 35.000 zł które były
w budżecie zginęły tutaj.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech pieniądze nie zniknęły te 35.000 zł jest to dalej świadczenie na rzecz osób fizycznych i dalej te pieniądze są w budżecie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 5 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 8
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 4 głosy za i 3 głosy przeciw.
radny Ryszard Wawer przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
radna Teresa Frączkiewicz jak pozytywnie?
radny Grzegorz Aleksander Trojanek w jakim głosowaniu?
radny Ryszard Wawer już wyjaśniam, podczas ubiegłorocznej sesji budżetowej także, opieram się na materiale, bo wczoraj sobie go przypomniałem, głosowanie w sprawie WPF na komisji zostało pozytywnie zaopiniowane, ze względu na to że przy wyniku głosów 3 za - 3 przeciw przewodniczący komisji był za i przypominam państwu, bo może nie wszyscy pamiętają nie było protestu w ubiegłym roku, jeden z radnych, przewodniczący komisji spraw publicznych i drogownictwa komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej, na pytanie wicestarosty Niedźwiedzia, jaka jest podstawa prawna, usłyszał odpowiedź, że przyjęte jest to w gremiach każdych, otrzyma pan podstawę prawną na pewno, opieram się na zdaniu tego radnego i w związku z tym podtrzymuje swoją decyzję.
radny Ryszard Pietrowiak przewodniczący komisji Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy głosach 3 za, 1 wstrzymujący.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, 1 głos za, 3 głosy przeciw.
radny Andrzej Wałęga przewodniczący komisji Spraw Publicznych i Drogownictwa, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers w tym momencie pozwolę sobie odczytać uchwałę nr V/288/2017 RIO we Wrocławiu (uchwała w załączeniu).
starosta Piotr Wołowicz generalnie jesteśmy przy WPF, nie mniej jednak autopoprawki do budżetu, też są pewną konsekwencją, która jest równie zapisana w WPF, dlatego proszę, aby skarbnik omówił te autopoprawki Zarządu, aby radni mieli pełną wiedzę na temat budżetu na 2018 r.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech do tych projektów uchwał Zarząd przyjął dwie autopoprawki, pierwszą autopoprawkę 11 grudnia a drugą autopoprawkę w dniu dzisiejszym przed sesją, o autopoprawce z 11 grudnia informowałem na każdej komisji na czym ona polega, ale jeszcze przypomnę, chodziło o wprowadzenie w związku z porozumieniem
z Gminą Wąsosz na zimowe i letnie utrzymanie odcinków dróg powiatowych wprowadzono do budżetu dotację bieżącą i nastąpiła zmiana załącznika nr 11 do uchwały budżetowej w ten sposób, że w rozdziale 614, czyli drogi publiczne łącznie w roku 2018 przewidujemy dotację w kwocie 42.751 zł z czego 7.000 zł na rzecz Gminy Jemielno i łącznie 35.751 zł na rzecz Gminy Wąsosz na utrzymanie dwóch odcinków dróg powiatowych w dniu dzisiejszym Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu budżetu powiatu górowskiego na 2018 r. autopoprawka wynika z faktu o której starosta tutaj mówił, czyli przeniesienia wykonania zadania inwestycyjnego przez Gminę Góra na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Czernina na 2018 r. w związku z powyższym dokonujemy przeniesienia kwoty 55.000 zł w rozdziale 614 miedzy paragrafami 6050 wydatki inwestycyjne i zwiększamy paragraf 6610, czyli dotacja na rzecz Gminy Góra o kwotę 55.000 zł i wprowadzamy jeszcze do budżetu jedną zmianę po stronie wydatków, zwiększamy o 10.000 zł rezerwę ogólną powiatu górowskiego w związku z powyższym w rozdziale 758 18 rezerwy ogólnej celowej zwiększamy z kwoty 100.000 zł do kwoty 110.000 zł kwotę, te 10.000 zł przenosimy z rozdziału 710, czyli działalność usługowa, z działalności ośrodka geodezyjnego, czyli w rozdziale 710 12 zadania z zakresu geodezji zmniejszamy o 10.000 zł wydatki a zwiększamy wydatki rezerwy w rozdziale 758 18, to spowoduje zmiany w brzmieniu załącznika nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2018 r. takie zmiany Zarząd przyjął
w autopoprawkach do projektu budżetu na 2018 r.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek rozumiem, że na treść uzasadnienia RIO miał wpływ również list, który starosta ze skarbnikiem wysłali 12 do RIO a szczególnie akapit dotyczący tych 3.750.000 zł które w tych prognozach znalazły się ponownie, rozumiem, że ten akapit miał tutaj duże znaczenie, że ta opinia jest pozytywna, „z pozyskanych przez Zarząd Powiatu informacji, zarówno od syndyka masy upadłości PCZ S. A. jak i prokuratora prowadzącego postępowanie karne wynika, że w 2018 r. istnieją realne szanse odzyskania tej wierzytelności w związku z czym została ona ujęta po stronie dochodów budżetu w projekcie na 2018 r.”, czy mógłbym prosić o dwa zdania na ten temat?
starosta Piotr Wołowicz to wyjaśnienie dotyczące pisma do RIO dotyczy tego właśnie zapisu tej kwoty 3.750.000 zł, ale tylko i wyłącznie w tym zakresie, które RIO w zastrzeżeniu opisało, czyli tak jak to było w tym roku, czyli ewentualne uruchomienie środków wydatków budżetu z tych kwot jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy kiedy te pieniądze trafią,
w momencie kiedy ich w budżecie nie będzie, nie ma możliwości zaciągnięcia na poczet tych środków jakichkolwiek zobowiązań, czy realizacji jakiejkolwiek inwestycji, to jest sytuacja taka jak w tym roku, również chciałbym państwa poinformować, że nie zrealizowanie tego punktu w tym roku w żaden sposób nie wpłynęło na wskaźniki dotyczące powiatu górowskiego.
radny Mirosław Żłobiński w ubiegłym roku też była mowa, że są realne szanse na uzyskanie tych pieniędzy za udziały, czy ta realność opiera się na opiniach syndyka i prokuratora, czy są jakieś inne czynniki o których my nie wiemy?
starosta Piotr Wołowicz nie, od ostatniej mojej informacji na ten temat nic się nie zmieniło, więc to się opiera na informacjach, które ostatnio przekazałem.
radna Teresa Frączkiewicz chciałabym się odnieść do pisma, które pan skierował do RIO, proszę powiedzieć, czy został już ogłoszony przetarg na sprzedaż całego przedsiębiorstwa holdingu PCZ S. A. w upadłości? jeśli został ogłoszony, to proszę powiedzieć kiedy?
starosta Piotr Wołowicz ogłoszenia przetargu są na poszczególne elementy majątku, działek, nieruchomości, natomiast całość jako przedsiębiorstwo nie jest zbywane.
radna Teresa Frączkiewicz a gdzie mogę znaleźć takie informacje dotyczące sprzedaży?
starosta Piotr Wołowicz to są informacje, które ukazują się na stronie syndyka.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy w tym wykazie sprzedaży przez syndyka poszczególnych części jest wymieniony również szpital w Górze?
starosta Piotr Wołowicz nie jest wymieniony, ponieważ tak jak mówiłem na ostatniej sesji on jest własnością innej spółki, innego syndyka.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 5 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 9
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 4 głosy za i 3 głosy przeciw.
radny Ryszard Wawer przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 3 głosy za i 3 głosy przeciw, głos przewodniczącego był za.
radny Ryszard Pietrowiak przewodniczący komisji Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy głosach 3 za, 1 wstrzymujący.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, 1 głos za, 3 głosy przeciw.
radny Andrzej Wałęga przewodniczący komisji Spraw Publicznych i Drogownictwa, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 3 głosy za i 1 głos przeciw.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers w tym momencie pozwolę sobie odczytać uchwałę nr V/287/2017 RIO we Wrocławiu (uchwała w załączeniu), czy są pytania do projektu uchwały?
radny Mirosław Żłobiński chciałbym zgłosić poprawkę do projektu budżetu, aby zwiększyć budżet Biblioteki Pedagogicznej o 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup książek a o te 5.000 zł zmniejszyć wydatki rzeczowe w Starostwie Powiatowym.
radny Ryszard Wawer a czy radny Żłobiński mógłby sprecyzować jakie wydatki w Starostwie chciałby zmniejszać, bo ja chciałbym wiedzieć?
radny Mirosław Żłobiński trudno mi powiedzieć, ale np. zakup programów komputerowych.
radna Teresa Frączkiewicz to ja może podpowiem, państwo zakupiliście wcześniej program komputerowy za 40.000 zł który nigdy nie został wdrożony, przeszkoliliście państwo 5, czy 6 osób w pomieszczeniu pana skarbnika za 30.000 zł, więc myślę że te 5.000 zł na Bibliotekę Pedagogiczną powinny się znaleźć.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować poprawkę radnego Żłobińskiego.
Głosowanie za przyjęciem poprawki radnego Żłobińskiego:
za – 5 głosów,
przeciw – 9 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Poprawka nie została przyjęta.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę skarbnika o sprecyzowanie autopoprawek.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech pierwsza autopoprawka Zarządu z 11 grudnia polega na określeniu dotacji na rzecz Gminy Wąsosz w kwocie 35.751 zł związana z powierzeniem obowiązku utrzymania zimowego i letniego dróg powiatowych na terenie Gminy Wąsosz.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować zgłoszoną autopoprawkę.
Głosowanie za przyjęciem autopoprawki:
za – 10 głosów,
przeciw – 3 głosy,
wstrzymało się – 1 głos.
Autopoprawka została przyjęta.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę skarbnika o przedstawienie drugiej autopoprawki.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech druga autopoprawka Zarządu z 23 grudnia polega na tym, że przenosimy w rozdziale 614 wydatki majątkowe z paragrafu 6050 do paragrafu 6610 w kwocie 55.000 zł to jest dotacja na rzecz Gminy Góra na wspólny projekt modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Czernina, oraz przenosimy po stronie wydatków
z rozdziału 710 12 do rozdziału 758 18 kwotę 10.000 zł tytułem zwiększenia rezerwy ogólnej do wymaganego poziomu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować zgłoszoną autopoprawkę.
Głosowanie za przyjęciem autopoprawki:
za – 9 głosów,
przeciw – 4 głosy,
wstrzymało się – 1 głos.
Autopoprawka została przyjęta.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers teraz przejdziemy do przegłosowania projektu uchwały wraz z autopoprawkami.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 5 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 10
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otwieram dyskusję.
starosta Piotr Wołowicz proszę o wprowadzenie autopoprawki, ponieważ nastąpiło jeszcze jedno rozliczenie umowy, która była zawarta z wnioskodawcą i zmieniła się kwota o 98 zł w punkcie 12 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny tj. zwiększenie o 98 zł natomiast w punkcie 13 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych tj. zmniejszenie o 98 zł i to jest już ostateczne rozliczenie środków z PFRON na koniec roku, tak żeby nie trzeba było nic zwracać.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować zgłoszoną autopoprawkę.
Głosowanie za przyjęciem autopoprawki:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Autopoprawka została przyjęta.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 11
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński proponuję dwie zmiany, jedna zmiana dotyczy III kwartału tam jest punkt: Informacja z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu za I półrocze 2018 r. proponuje wpisać rok 2017 i druga propozycja, aby w III kwartale POS i R przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, proponuję aby to było za 3 ostatnie lata i w rozbiciu na poszczególne lata.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek proponuję, aby wprowadzić punkt dotyczący podsumowania pracy Rady Powiatu 2014 – 2018.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować zgłoszone wnioski.
radny Ryszard Wawer proszę, aby to jeszcze raz dokładnie sprecyzować, jak to ma być ujęte, jak to ma brzmieć.
radny Mirosław Żłobiński proponuję w III kwartale: „Informacja z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu za 2017 r.” i w tym samym kwartale III „Sprawozdanie z działalności POS i R za lata 2015 – 2017”, nie wiem dlaczego pan przewodniczący pominął POS i R?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers można to wprowadzić do komisji.
radny Ryszard Wawer mam pytanie do radnego Żłobińskiego, co stoi na przeszkodzie, aby to było przedmiotem pracy komisji, rozumiem że zależy panu na tym, aby to było na Radzie?
radny Mirosław Żłobiński tak, ponieważ uważam, że wiele różnych sprawozdań jest przedstawianych na obradach Rady Powiatu i one są wartościowe i jak inne instytucje, także POS i R powinno przedstawić takie sprawozdanie na Radzie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować pierwszy wniosek radnego Żłobińskiego.
Głosowanie za przyjęciem wniosku radnego Żłobińskiego:
za – 8 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 5 głosów.
Wniosek został przyjęty.
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować drugi wniosek radnego Żłobińskiego.
Głosowanie za przyjęciem wniosku radnego Żłobińskiego:
za – 5 głosów,
przeciw – 4 głosy,
wstrzymało się – 5 głosów.
Wniosek został przyjęty.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek proponuję, aby w IV kwartale znalazł się punkt: „Podsumowanie pracy Rady Powiatu Górowskiego w kadencji 2014 – 2018” z uwzględnieniem wniosków, postulatów, interpelacji zgłaszanych przez radnych w tym okresie czasu i jak one zostały zrealizowane.
starosta Piotr Wołowicz proszę o sprecyzowanie, kto ma przygotować taką informację?
radny Grzegorz Aleksander Trojanek przewodniczący Rady Powiatu i służby z tym związane.
radny Mirosław Żłobiński chciałbym przypomnieć, że w poprzedniej kadencji takie opracowanie powstało, również w drugiej kadencji także, jeśli pan przewodniczący chce to mogę panu dostarczyć.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować wniosek radnego Trojanka.
Głosowanie za przyjęciem wniosku radnego Trojanka:
za – 5 głosów,
przeciw – 2 głosy,
wstrzymało się – 6 głosów.
Wniosek został przyjęty.
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować projekt uchwały z poprawkami.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.

W tym momencie salę obrad opuściła radna Marlena Grabarz. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 13.

Punkt 12
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 13
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Kazimierz Bogucki w związku z tym, że ten materiał otrzymaliśmy przed sesją, nie zdążyliśmy się z tym dokładnie zapoznać i w związku z tym, że jestem członkiem komisji rewizyjnej, byłem obecny podczas głosowania dotyczącego tej sprawy i to nie było jednoznaczne głosowanie komisji rewizyjnej ponieważ przy głosowaniu 2 do 2 ze wskazaniem przewodniczącego, uważam że sprawa nie jest jeszcze zamknięta, ja nie znam drogi odwoławczej pani Frączkiewicz z tego co wiem nie zgadza się z takim stanowiskiem
i dlatego proszę, aby przełożyć tę sprawę na następną sesję do momentu, aż będziemy mieli wszystkie argumenty za i ta procedura prawna zostanie do końca wyczerpana, dlatego proponuję raz jeszcze o przełożenie tego na następną sesję.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers jest pani radca, więc przedstawi nam jak to wygląda ze strony prawnej.
radny Mirosław Żłobiński może warto przegłosować wniosek radnego.
radna Teresa Frączkiewicz panie przewodniczący w tej sprawie reprezentuje mnie adwokat Klaudia Frączkiewicz Kancelaria Adwokacka, mój pełnomocnik wysłał pismo skierowane do Rady Powiatu i uważam, że argumenty które tam są powinny być znane radnym, jeśli mają zająć w tej sprawie stanowisko, mój komentarz, jeśli państwo chcecie, ja mogę w tej chwili przeczytać to całe pismo skierowane do Rady Powiatu, myślałam że pan przewodniczący to zrobi, ale skoro nie, to ja pozwolę sobie przeczytać i uważam że radni powinni mieć czas na zapoznanie się.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź czy radnego wniosek jest nadal aktualny?
radny Kazimierz Bogucki tak.
radna Teresa Frączkiewicz pismo z kancelarii wpłynęło do Rady Powiatu i jak się domyślam radni takiego pisma nie otrzymali.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować wniosek radnego Boguckiego.
Głosowanie za przyjęciem wniosku radnego Boguckiego:
za – 5 głosów,
przeciw – 8 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Wniosek nie został przyjęty.
radna Teresa Frączkiewicz
pozwolę sobie odczytać to pismo.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers odbieram pani głos i proszę o opinię panią radcę prawną.
radca prawny Renata Torz 22 listopada tego roku odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej na której to komisji rozpatrywana była sprawa związana z wyłączeniem pani radnej Frączkiewicz z postępowania kontrolnego w Zespole Szkół w Górze i głosami 2 do 2 mając na uwadze głos pani przewodniczącej, która zagłosowała za wyłączeniem pani radnej Frączkiewicz od udziału w pracach kontrolnych w ZS w Górze i pani radna Frączkiewicz została wyłączona od tego postępowania kontrolnego, w związku z powyższym tak jak radna powiedziała zostało złożone odwołanie przez panią mecenas reprezentującą panią radną która nie zgadza się z rozstrzygnięciem komisji rewizyjnej, podstawowe zarzuty, które następnie w tym odwołaniu zostały rozbudowane zasadzają się na twierdzeniu, że uchwała komisji rewizyjnej jest decyzją w rozumieniu kpa i że w związku z tym, że jest to decyzja w rozumieniu kpa, naruszonych zostało szereg przepisów z kpa, idąc tym tropem, wniesione zostało odwołanie, też w rozumieniu kpa i idąc dalej należałoby przyjąć, że w tej chwili Rada Powiatu Górowskiego powinna też podjąć decyzję administracyjną, nie uchwalę tylko wydać decyzję administracyjną w rozumieniu kpa ze wszystkimi szykanami wynikającymi z kpa, czyli w szczególności należałoby przed wydaniem tej decyzji przez Radę, wezwać stronę do zapoznania się z aktami sprawy, do zajęcia stanowiska, do złożenia wyjaśnień i moim zdaniem tutaj te argumenty absolutnie nie zasługują na uwzględnienie, poza tym w tym odwołaniu pani mecenas wskazuje na nieaktualne zapisy § 6 ust. 2 regulaminu komisji rewizyjnej, który mówi, że o wyłączeniu rozstrzyga pani przewodnicząca w formie pisemnej, w tej chwili są to zapisy nieaktualne, § 6 ust. 3 mówi po zmianach dokonanych w zeszłym roku, że rozstrzyga komisja rewizyjna w drodze uchwały, jest to wprost wyartykułowane, dalsze zapisy tego paragrafu 6 regulaminu komisji rewizyjnej mówią co prawda, że od decyzji komisji rewizyjnej przysługuje odwołanie do Rady, ale to moim zdaniem należy interpretować tylko i wyłącznie w ten sposób, że chodzi o pismo z którego wynika niezadowolenie radnej wyłączonej od takiego właśnie rozstrzygnięcia komisji rewizyjnej a ta decyzja o której się mówi komisji rewizyjnej, to jest po prostu uchwała, to jest zwrot użyty w potocznym rozumieniu tego słowa, to wszystko jest w uzasadnieniu do tego projektu uchwały, także wydaje mi się, że te argumenty odwołania nie zasługują na uwzględnienie, natomiast co do przyczyn merytorycznych to nasz statut i regulamin komisji rewizyjnej mówi, że radny powinien być wyłączony od udziału w pracach kontrolnych, jeśli dotyczy to interesu prawnego danego radnego, albo jego małżonka, krewnych i powinowatych, albo jeśli zachodzą wątpliwości co do bezstronności radnego i moim zdaniem, jestem przekonana, że na pewno zachodzą wątpliwości do co bezstronności radnego, sprawa wygląda w ten sposób, że radna będąca członkiem komisji rewizyjnej i będąca w zespole kontrolnym de facto kontroluje swojego bezpośredniego przełożonego, dlatego może to budzić wątpliwości co do bezstronności, dotyczy to również praw i obowiązków, bo wyniki tej kontroli i działania podjęte w toku postępowania kontrolnego mogą mieć wpływ na prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy radnej w danej jednostce oświatowej.
radny Mirosław Żłobiński wystąpienie pani radczyni nie satysfakcjonuje mnie, mam pytanie do przewodniczącej komisji rewizyjnej, bo my mówimy o jakiejś kontroli, jakby nam przewodnicząca przybliżyła, jaka to miała być kontrola, czego dotyczyła?
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska była to zaplanowana kontrola we wszystkich jednostkach oświatowych na terenie powiatu w tym w ZS w Górze i dotyczyła przyznawanych nagród i dodatków motywacyjnych.
radny Mirosław Żłobiński ja tutaj nie widzę jakiejś sprzeczności, żeby to miało jakiś negatywny wpływ na dyrekcję w tym przypadku ZS, nie widzę argumentu, że została tutaj naruszona bezstronność, bo ja rozumiem, to jest pytanie do pani przewodniczącej, te nagrody nie były analizowane imię i nazwisko, czy anonimowo?
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska oczywiście, że anonimowo, ale chyba nie ulega wątpliwości, że dotyczy to spraw i obowiązków pani radnej i członka jej rodziny.
radny Mirosław Żłobiński no tak, ale nagrody przydziela dyrektor a nie pani radna.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska dokładnie, dokładnie.
radny Mirosław Żłobiński to jaki to ma wpływ, radna na przyznanie nagród np. sobie, czy mężowi? żaden.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska radna nie ma wpływu, ale radna miałaby być w komisji kontrolującej.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers myślę, że pani radczyni tutaj przedstawiła jak sprawa wygląda.
radny Kazimierz Bogucki to komisja rewizyjna wystawiła taki a nie inny skład zespołu kontrolującego, tak ustaliliśmy na komisji rewizyjnej, że radna Frączkiewicz wraz z panią przewodniczącą będą wchodził w skład tego zespołu kontrolnego, dobrze że jest pani radczyni, bo ja mam wątpliwości do samego sposobu od początku tej sprawy procedowania, otóż jeśli ustaliliśmy taki zespół kontrolny a w międzyczasie, nie wiem, czy pani brała już udział w takich konsultacjach, bo otrzymałem telefon od pani przewodniczącej, że mam zastąpić panią Frączkiewicz w składzie kontrolnym tego zespołu, termin tej kontroli mi osobiście nie odpowiadał o czym poinformowałem panią przewodniczącą, natomiast kiedy to się stało? dlaczego tak się stało? że wyklucza się panią Frączkiewicz z tego składu kontrolnego a poprzednio nie było to z nami konsultowane w ogóle, tak jak powiedziałem, to komisja rewizyjna wyznaczyła taki skład, dlaczego tak się stało, kto po drodze interweniował w tej sprawie, bo ja byłem tym zaskoczony, bo przecież byłem na tej komisji i tak ustaliliśmy a nagle pojawia się taka sytuacja, stąd moje wątpliwości i dlatego prosiłem o przełożenie tego na następną sesję, żebyśmy się dogłębnie z tym stanem faktycznym mogli zapoznać, w ubiegłym roku była podobna sytuacja, wówczas komisja rewizyjna przegłosowała pozytywnie na korzyść pani Frączkiewicz taką samą sprawę, co się stało, że po roku czasu tu się zmienia to stanowisko? tego nie mogę zrozumieć, stąd moje wątpliwości.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska panie radny, ja przepraszam bardzo, bo to zabrzmiało tak jak ja bym wykonała do pana telefon z dyspozycją, z poleceniem, ja pragnę przypomnieć, że ja wykonałam telefon z prośbą i z zapytaniem
a zabrzmiało to zupełnie inaczej.
radny Kazimierz Bogucki w takim razie pani mnie nie zrozumiała, nie miałem tego na myśli, ja stwierdzam tylko fakty, które miały miejsce i tyle, nie mam żadnych pretensji do pani.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska zabrzmiało to zupełnie inaczej.
radny Andrzej Wałęga szanowni państwo, tutaj pan radny ma w pewnym sensie rację, gdyż rok wcześniej zapadła taka decyzja, może wyjaśnię, bo wtedy byłem przewodniczącym tej komisji, nastąpiło to przy moim głosie wstrzymującym się, przepraszam to był mój błąd równie dobrze mogłem nie wziąć udziału w głosowaniu, chodziło mi o to żeby o tym zadecydowali radni, jako przewodniczący nie podejmując decyzji, wycofałem się z tego, aczkolwiek moja niewiedza jeszcze wtedy, nie dokładnie wiedziałem że mój głos wstrzymujący, może doprowadzić do takiej sytuacji, chciałem aby to radni zadecydowali a nie ja jako przewodniczący, dlatego taka sytuacja miała miejsce.
radna Teresa Frączkiewicz dla mnie jako radnej, nie ma żadnego znaczenia, czy ja będę uczestniczyć w pracach komisji w tej instytucji, czy w tamtej instytucji, natomiast pani przewodnicząca skupiła się na mnie jako osobie, nie na problemach, pani radczyni interpretuje tutaj mówić, moim zdaniem, wydaje mi się, może budzić wątpliwości, przez ponad dwa kolejne lata nie było żadnych wątpliwości, nie było żadnych uwag a tez nigdy nie zapytałam o żadne nazwisko, jeśli podejmuję się wykonywać jakieś obowiązki to je wykonuję solidnie i rzetelnie, tu pani przewodniczącej ewidentnie przeszkadza osoba, proszę się skupić na problemach, tych problemów w powiecie jest dużo pani przewodnicząca.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska ja się absolutnie z tym nie zgadzam, ma pani prawo do swojego zdania, niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że sama tej decyzji nie podejmowałam, decyzja zapadła w drodze głosowania.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek ja rozumiem, że w momencie kiedy państwo powoływaliście tę komisję kontrolną, nie zacytowaliście przed jej powołaniem § 6 regulaminu komisji rewizyjnej i wtedy nie byłoby żadnego problemu w momencie kiedy nie zacytowaliście § 6 to wszystko ma znamiona celowej działalności, szkoda że się państwo na tym nie skupili w momencie kiedy powoływaliście tę komisję trzeba było przypomnieć § 6 i sadzę, że nie byłoby takiego problemu jak jest dzisiaj.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź jeśli teraz jest ten problem, to wtedy też by był patrząc na zapisu § 6.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek § 6 trzeba było przytoczyć w tym momencie,
w takiej sytuacji.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź tak, ale każdy członek komisji zna ten regulamin mam nadzieje i jakby przeczytał ten paragraf to by wiedział, że sam powinien się wycofać z udziału w tej komisji kontrolnej.
radny Kazimierz Bogucki mam pytanie do pani przewodniczącej, składając mi tę propozycję udziału w tym zespole kontrolnym, ja tak to zrozumiałem, że jest pani przekonana że takie wykluczenie już jest zasadne a nie było jeszcze żadnej opinii, na czym pani opierała wówczas twierdzenie, że radna Frączkiewicz jest wykluczona z komisji, kto tak zdecydował?
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska doskonale pan pamięta, że po pierwszym telefonie do pana ta komisja się nie odbyła, ta komisja odbyła się za jakieś dobre dwa tygodnie, ja wiedziałam, że termin jest przesunięty i pana zapytałam czy wyrazi pan zgodę w pracach w komisji i pan doskonale wie, że dat było kilka, bo te terminy były przesuwane, bo raz nie pasowało jednej osobie raz drugiej, ja pana zapytałam o chęć pracy w komisji.
radny Kazimierz Bogucki jeszcze raz zadaję pytanie, kto o tym zadecydował? powiada pani że ten termin został przesunięty, powiedziałem wówczas pani, że jak sprawdzę to w kalendarzu to pani odpowiem a jakbym wówczas odpowiedział pozytywnie, to komisja by się odbyła.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska nie odbyła się, bo pani dyrektor nie pasowało.
radny Ryszard Wawer mam pytanie do pani przewodniczącej komisji rewizyjnej, rozumiem że w planie pracy na rok 2017 była ta kontrola dodatków motywacyjnych przewidziana, osoby do kontroli miały przystąpić i rozumiem że odbyła się komisja na której pani przewodnicząca wyznaczyła osoby, osoby zadeklarowały się do pracy, bo myślę, że tutaj brakuje nam tego początku, bo cały czas rozmawiamy, że jakieś zmiany nastąpiły, mi chodzi tylko o to, że jeśli to było w planie pracy komisji rewizyjnej, to w tym momencie odbyła się komisja rewizyjna na której radni zgłosili swój akces do pracy przy tej kontroli, czy zostali do tej kontroli wyznaczeni?
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska do prac w komisjach kontrolujących radni są wyznaczani na bieżąco.
radny Ryszard Wawer czyli pani wyznaczyła określone osoby?
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska tak i te osoby musiały wyrazić zgodę.
radny Ryszard Wawer czyli rozumiem, że przy wyznaczaniu na początku została wyznaczona pani radna Frączkiewicz i ktoś jeszcze, tak?
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska tak, zdeklarowałyśmy się obydwie, pani Frączkiewicz i ja, miałyśmy iść do wszystkich jednostek oświatowych.
radny Kazimierz Bogucki ja do tego momentu nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytanie, co się zmieniło od momentu posiedzenia komisji rewizyjnej i ustalenia składu kontrolnego do momentu kiedy została złożona propozycja wykluczenia, kto o tym zdecydował? dlaczego tak się stało?
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska w statucie mamy wyraźny zapis, że akurat do tej jednostki, gdzie radna jest związana z tą jednostką, nie może się udać
w ramach kontroli.
radny Kazimierz Bogucki czy to była pani decyzja?
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska ja podjęłam decyzję o głosowaniu w czasie komisji rewizyjnej a jaki wynik jest to państwo wszyscy wiedzą, wynik był 2 do 2 z przewagą mojego głosu.
radna Teresa Frączkiewicz pani przewodnicząca, pani niekoniecznie chce odpowiedzieć panu radnemu na pytanie, ja może tylko przypomnę skład kontrolujący był wyznaczony na posiedzeniu komisji w drodze głosowania obecnych członków komisji wówczas, natomiast jak byłyśmy obie w ZSO, wychodząc pani mi wręczyła kserokopię opinii radcy prawnego dwie strony te które już wcześniej były nad którymi dyskutowaliśmy na poprzednich komisjach, kiedy przewodniczącym był radny Andrzej Wałęga i do tego jeszcze jedna kartka na której było 5 linijek opinii pani radczyni i pani powiedziała, że dostała to pani od pani sekretarz i pani mi po prostu to daje i tyle.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska ja powiedziałam, że dostałam to od pani sekretarz?
radna Teresa Frączkiewicz tak, nie będę się powtarzać.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska nie przypominam sobie, aby mi to wręczyła pani sekretarz, odebrałam to z biura rady, zwróciłam się o interpretację panią radczynię a czy satysfakcjonująca będzie odpowiedź, że to była moja decyzja panie radny?
o przeprowadzeniu głosowania?
radny Kazimierz Bogucki tak.
radny Ryszard Wawer myślę, że nastąpiło tutaj jakieś niezrozumienie, bo były kontrolowane wszystkie jednostki w związku z tym komisja rewizyjna kontrolowała wszystkie jednostki w tym zakresie, natomiast zespoły kontrolne były dobierane do określonej jednostki, czyli do ZS, ZSO itd. ja to tak rozumiem że tak to było, tak? i w związku z tym, jeśli kontrola odbywała się w PCDN to nie było żadnych przeszkód
i gdyby np. radny Żłobiński był w komisji rewizyjnej i chciał kontrolować PCDN to rozumiem, że też byłby taki wniosek pani przewodniczącej o wykluczenie i taka sama sytuacja wystąpiła tutaj i cała tajemnica tego wszystkiego a że głos przewodniczącej zadecydował tutaj, że jest taka decyzja komisji a nie inna, w związku z tym było prawo do odwołania się do przewodniczącego Rady, czy do Rady i Rada przegłosuje to.
radny Michał Krochta ja rozumiem, że pani Frączkiewicz miała uczestniczyć w zespole kontrolnym, to co takiego się stało, że nie może uczestniczyć i jest tyle zdań odmiennych, czy tak naprawdę zależy nam na tym, żeby te kontrole były przeprowadzane transparentnie, czy mamy coś do ukrycia, nie wiem dlaczego w tę sprawę wkładamy, aż tyle energii, żeby wykluczyć, czy spowodować, ja mam wrażenie, żeby coś ukryć.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers wszystko jest opisane w statucie i proszę to wziąć pod uwagę.
radny Kazimierz Bogucki odpowiem dla radnego Wawra, my mówimy o dwóch różnych sprawach, o dwóch różnych terminach panie radny, bo to że było takie głosowanie, to się z tym zgadzam, ale to decyzja była już przed głosowaniem i ja o to pytam, kto podjął taką decyzję, to mnie interesuje.
radny Andrzej Wałęga może na chwilę odbiegnę od tematu, bo za chwile wyjdzie, że powinniśmy robić referendum w danej szkole kto może iść na kontrolę a kto nie, ale powiem państwu jaka była moja decyzja, bo byłem za tym, aby odsunąć panią Frączkiewicz, darzę panią Frączkiewicz szacunkiem, uważam że w sprawach w których mieliśmy do czynienia na różnym poziomie komisja, zawsze było to prowadzone w sposób rzetelny i to nie ulega wątpliwości, natomiast dlaczego ja zagłosowałem za, bo widzę, że do tego za chwilę dojdziemy i będziemy rozpatrywać głos po głosie, powiem dlaczego, szanowni państwo znam dużo osób z terenu Góry, znam wielu pracowników z ZS i przykro mi, że zawsze unikałem tego tematu, nie chciałem o czymś takim mówić głośno, ale wręcz pracownicy ZS mają już dość, czują się szkalowani, czują się ciągle kontrolowani, mówię ogólnie, to na związek z tym że duża liczba osób pracowników ZS też w rozmowach na mieście prosiła o podejście komisji rewizyjnej w taki sposób z tym, że to co teraz mówię, nie miało żadnego wpływu na decyzję pani przewodniczącej, jeśli chodzi o kontrolę tego organu.
starosta Piotr Wołowicz przysłuchując się tej dyskusji, mam pytanie kiedy my w końcu dojdziemy do istoty problemu? bo na razie nie rozmawiamy o istocie problemu, czyli o zapisach w statucie, które jasno określają, kto może brać udział w kontroli, czy nie, tylko rozmawiamy na temat jakiś wydarzeń, które rzekomo miały miejsce, nie miały miejsca, istotą są zapisy w statucie, które jasno określają, kto może kontrolować, kto ewentualnie nie może kontrolować, wynik komisji rewizyjnej to jest efekt zapisu w statucie i my dzisiaj mamy rozstrzygnąć wątpliwość, która się pojawiła u pani radnej Frączkiewicz i chyba jest dosyć prosta sytuacja, więc dalsze przedłużanie tej decyzji i mówienie o rzeczach, które dla istoty problemu nie mają żadnego znaczenia, to chyba nie jest właściwe, po za tym, jeśli mogę zabrać głos w tej dyskusji, bo któryś radny to poruszył Krochta, lub Żłobiński, mówili o tym że ten przedmiot kontroli nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o bezstronność pracownika, który tam pracuje, bezstronność to jest kwestia dyskusyjna, ja też uważam, że udział radnej Frączkiewicz w głosowaniu na komisji rewizyjnej we własnej sprawie, to jest też już kwestia bezstronności oczywiście do oceny każdego indywidualnie i dlatego proszę przewodniczącego, żebyśmy przeszli do meritum, nie wiem czy jest taka potrzeba, jeśli radna uważa, że z odwołaniem pani radnej powinni się z tym wszyscy zapoznać, to proszę to przeczytać i przejść do istoty sprawy.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź do radnego Krochty, taka sugestia, że jest coś do ukrycia, nie ma nic do ukrycia, bo za panią radną Teresę Frączkiewicz poszedł radny na kontrolę
z pana klubu, pan radny Kazimierz Bogucki, kontrola się odbyła, nie wiem jakie są wyniki, ale może jeśli coś było do ukrycia, to na pewno radny Bogucki z radną Szurynowską znaleźli to coś.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers w tym momencie pozwolę sobie odczytać pismo pani adwokat Klaudii Frączkiewicz (pismo w załączeniu), czy są pytania?
radny Kazimierz Bogucki mamy dwie różne opinie prawne, stąd był mój wniosek o przełożenie tego na następną sesję, bo mamy mętlik w głowach i nie wiem jak mam się do tego odnieść, mam uwagę do pani radczyni, bo jeśli na przestrzeni roku są te same składy osobowe komisji, komisja rewizyjna działa zgodnie ze swoimi uprawnieniami i jest jak jest mimo tych dwóch różnych opinii prawnych to kiedy jako komisja rewizyjna, czy jako Rada złamaliśmy statut w ubiegłym roku, czy w tym roku? bo w ubiegłym roku temat był identyczny i dotyczył tej samej osoby, nie było uwag, nie było pani opinii prawnej i taka kontrola się odbyła, w tym roku jest inaczej, to kiedy złamaliśmy statut.
radca prawny Renata Torz nie złamaliśmy statutu, moja opinia była taka sama jak w zeszłym roku, jest to kwestia głosowania komisji rewizyjnej.
radny Kazimierz Bogucki kto w tym roku wystąpił z wnioskiem o taką opinię?
radca prawny Renata Torz nie pamiętam kto występował.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska ja wystąpiłam za pośrednictwem biura rady.
radca prawny Renata Torz w 2015 r. również zajmowałam się tą sprawą i biuro rady poprosiło mnie o zajęcie stanowiska w tej sprawie i wtedy to stanowisko zajęłam i ono było takie samo, mam pytanie: jak państwo sobie wyobrażają w świetle złożonego odwołania, wydanie decyzji administracyjnej przez Radę Powiatu Górowskiego? zgodnie z przepisami
o samorządzie powiatowym Rada wyraża stanowisko poprzez podejmowanie uchwał, czyli jest organem kolegialnym i jedyną formą działania Rady jest podejmowanie uchwał na podstawie upoważnień ustawowych, czy wynikających z innych przepisów, może to pytanie skieruję do osoby, która złożyła to odwołanie do pani radnej Frączkiewicz, wydanie decyzji administracyjnej przez Radę, która w świetle odwołania miła by być organem drugiej instancji w rozumieniu kpa i wydać decyzję administracyjną na podstawie art. 138, jak Rada ma zrealizować art. 10 kpa? bo ja takiej możliwości nie widzę.
radny Kazimierz Bogucki ja ponawiam pytanie, kiedy złamaliśmy jako Rada statut?
radca prawny Renata Torz opinia była taka sama.
radny Kazimierz Bogucki kiedy złamaliśmy statut, bo my takiej opinii nie znaliśmy.
radca prawny Renata Torz to nie jest zarzut do mnie, bo ja nie podejmuję decyzji za komisje rewizyjną, wcześniej komisja rewizyjna miała moją opinię, tylko wyraziła inne stanowisko w tej sprawie, jeszcze na jedną sprawę chciałam zwrócić państwa uwagę, bo może to państwu umknęło, w tym odwołaniu mówi się o naruszeniu § 6 ust. 2 w brzmieniu już nieobowiązującym w zeszłym roku była zmiana i nie ma tego zapisu na który powołuje się skarżąca, że rozstrzygnięcie w kwestii wyłączenia następuje na piśmie przez przewodniczącą komisji rewizyjnej, to jest też powoływanie się na nieaktualne przepisy regulaminu komisji rewizyjnej.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania?
radny Ryszard Wawer co do radnego Boguckiego chciałem powiedzieć, że obojętnie, czy byśmy przekładali tą decyzję na za miesiąc, czy za dwa, za pół roku to i tak będą pewnie dwie opinie prawne w związku z tym i tak tutaj nie dojdziemy do konsensusu, to jest pierwsza sprawa, statut nie był złamany, ani wtedy ani teraz, komisja opiniuje i jeśli ktoś z komisji poweźmie wątpliwości, czy istnieje zagrożenie bezstronności to może taką wątpliwość wyrazić i wtedy pani przewodnicząca komisji rewizyjnej poddaje to pod głosowanie i tylko tyle, tutaj się nic więcej nie dzieje.
radny Andrzej Wałęga albo trzymamy się tego, że decyzje podjęte przez głosowanie
w poszczególnych komisjach jest przestrzegane, albo nie, w momencie kiedy ja byłem przewodniczącym komisja zadecydowała, że pani radna Frączkiewicz wzięła udział w tej kontroli, ze względu na to, że ja wstrzymałem się od głosu, co spowodowało wynik głosowania taki, że radna Frączkiewicz mogła wziąć udział w kontroli i to była decyzja komisji rewizyjnej.
radny Kazimierz Bogucki nie może tak być, że jest jakaś dowolność, bo prawda może być tylko jedna, nie może być dwóch prawd, brakuje mi tak naprawdę jednego, czy jest ktoś odważny na tej sali, aby mi powiedzieć, kto wystąpił z wnioskiem, aby wykluczyć panią radną Frączkiewicz ze składu kontrolującego, tylko tego mi brakuje.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska przecież mówiłam, że to ja podjęłam taką decyzję.
radny Kazimierz Bogucki taka odpowiedź mnie nie satysfakcjonuje.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 8 głosów,
przeciw – 4 głosy,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
Punkt 14
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 8 głosów,
przeciw – 5 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 15
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
odpowiedzi na interpelacje i zapytania, nie było interpelacji i zapytań, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 16
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
wolne głosy i wnioski, bardzo proszę.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do pani radczyni prawnej, bo dyskusja nad wcześniejszą uchwałą zrodziła pewne wątpliwości, wyobraźmy sobie taką sytuację, że komisja oświaty odwiedzi jakąś placówkę oświatową i w planie pracy jest analiza funkcjonowania placówki oświatowej, członkowie tej komisji odwiedzają i wśród członków komisji jest pracownik tej instytucji tej placówki oświatowej, czy tutaj nie zachodzi jakaś konieczność wyłączenia tego członka z komisji.
radny Ryszard Wawer do słów radnego Boguckiego, odnośnie prawdy, jak wszyscy wiemy, że istnieją trzy prawdy i pewnie z tym mamy do czynienia: święta prawda, tyż prawda i ……. prawda i tak jest z prawdami.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek mam prośbę, aby na stronie powiatu, gdzie są władze powiatu górowskiego zmienić już zdjęcie dotyczące Zarządu, ponieważ on się trochę zmienił, to świadczy o tym, że twórcy nie zaglądają na tę stronę, bardzo proszę, aby to zmienić, musimy cały czas pamiętać, że jeśli podejmujemy jakieś decyzje, to trzeba najpierw przedstawić jakie są warunki formalne, jakie są warunki statutowe w takich sprawach o jakich mówiliśmy wcześniej, bo później budzi to taką niepotrzebną sytuację dla zainteresowanej jaką jest tutaj pani Teresa, mam wniosek wszyscy wiedzą, że znacznie wzrósł ruch na terenie naszego powiatu samochodów oczywiście i miasta i bardzo trudno jest wydostać się z placu Bolesława Chrobrego w kierunku poczty, mam taki wniosek, aby tam założyć jakieś światła które pozwoliłyby ludziom w jakiś sposób dostać się na tę drogę, bo czasem jest tak, że samochody stoją od połowy placu Bolesława Chrobrego, aż pod samą pocztę, to jest mój wniosek, on nie musi być przyjęty, myślę że jest to istotne, mam również pytanie do pana starosty, ponieważ moje środowisko polityczne występowało w sprawie rentgena w miesiącu listopadzie i do tej pory nie mamy odpowiedzi i czy w tej sprawie jest jakieś światełko nadziei, czy jest możliwość uruchomienia tego rentgena, jeśli nie istnieje szpital, bo jak państwo wiecie wszystkie urządzenia są i byłoby to dla nas dużym ułatwieniem, występowaliśmy również do NFZ i do dzisiaj nie mamy jeszcze odpowiedzi.
radny Mirosław Żłobiński mam tylko taką uwagę dotyczącą opieki świątecznej
i wieczornej, zdarza się sytuacja, że tam nie ma lekarza i w zeszłym tygodniu była taka sytuacja, ja tylko sygnalizuję sprawę, nie oczekuję żadnej reakcji, ale mogłaby być i druga kwestia, już się nie chcę pytać o program obchodów 100 – lecia Niepodległości, bo ten stosowny czas na opracowanie tego programu widać nie doszedł, ale chcę zwrócić uwagę panie przewodniczący, że już w niektórych miejscowościach nawet bardzo bliskich nam np. w Wąsoszu już te obchody się zaczęły a my czekamy na stosowny czas, na jakiś powiatowy program obchodów 100 – lecia Niepodległości.
radny Kazimierz Bogucki ja może będę kontynuował mojego przedmówcę, bo jest to znacząca, istotna rocznica, trzy sesje wstecz radny Trojanek próbował ten temat drążyć i wówczas pan odpowiedź panie przewodniczący była, kiedyś coś zrobimy, w najbliższym czasie, zbliża się końcówka roku a z naszej strony nie ma żadnej inicjatywy, ja sobie nie wyobrażam tego w ten sposób, żebyśmy siedzieli tak bezczynnie tym bardziej, że tak jak zauważył radny Żłobiński, inne samorządy już dawno wystąpiły z takimi inicjatywami, są powołane komitety obchodów odzyskania Niepodległości, są wyznaczane osoby do odznaczeń i jeśli my mówimy, że zrobimy to kiedyś, to kiedyś bardzo nam się oddala panie przewodniczący, ponieważ jest doskonała okazja, bo przecież takie osoby na terenie naszego mieszkają, osoby godne odznaczenia a wiemy, że procedury wymagające przyznania jakiegokolwiek odznaczenia, czy to przez ministerstwo, czy przez prezydenta trwają długimi miesiącami, kiedy my coś takiego możemy zrobić? proponuję, aby niezależnie od tego, że każda gmina ma prawo taki komitet powołać, ale my jesteśmy Radą Powiatu i myślę że powinniśmy zrobić coś na miarę powiatowego komitetu 100 – lecia odzyskania Niepodległości a nie siedzieć bezczynnie i nic nie robić, trzeba zaprosić osoby, jakiś patronat honorowy, to wszystko wymaga czasu, kiedy panie przewodniczący cokolwiek się dowiemy, bo ja jako radny chciałbym uczestniczyć w takim komitecie, dzisiaj zgłaszam swój akces, proponuję wypracować dzisiaj jakieś stanowisko Rady Powiatu, co państwo na ten temat myślicie bardzo proszę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers na ostatniej sesji ten temat był omawiany.
radny Mirosław Żłobiński
co było omawiane, bo ja sobie nie przypominam.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers było powiedziane, że zostanie powołany komitet wspólnie z gminą Góra.
radny Mirosław Żłobiński pierwszy raz słyszę.
starosta Piotr Wołowicz może najpierw odpowiem na pytania państwa radnych, jeśli chodzi o rentgen, to pan radny sam sobie odpowiedział, to jest wyłącznie w kompetencji NFZ i z tych informacji, które ja posiadam NFZ może ogłosić konkurs na prowadzenie rentgena w momencie gdy jest to związane z funkcjonowaniem jakiegoś oddziału szpitalnego, lub jakiejś przychodni, samego takiego zadania na prowadzenie rentgena z tego co wiem nie ma, co do nocnej i świątecznej opieki, to radny również sobie sam odpowiedział, te wszystkie informacje, które dochodzą w związku z nieprawidłowościami funkcjonowania tej nocnej
i świątecznej opieki po prostu przekazujemy do właściwych organów, czyli do podmiotu, który obsługuje tą nocną i świąteczną opiekę, czyli do Wschowy i do NFZ, my nie mamy innej możliwości reagowania, jeśli chodzi natomiast o kwestie związane z obchodami 100 – lecia państwa polskiego, to tak jak powiedziałem na ostatniej sesji, przewodniczący to zadanie scedował tutaj na Zarząd i myśmy się tego podjęli, są wstępnie prowadzone rozmowy co do rodzaju obchodów, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, udziału gmin w tych obchodach do tego, aby został powołany komitet przygotowujący takie obchody, to oczywiście musi być zgoda tych najważniejszych osób, które do takiego komitetu zostały wstępnie zaproszone, czyli pana marszałka i pana wojewody, informacji pisemnych co do uczestnictwa tych panów jeszcze nie mamy z informacji ustnych wiemy, że pan marszałek wyraził wstępną zgodę, natomiast pan wojewoda jeszcze się zastanawia i w związku z tym jeśli otrzymamy takie informacje konkretne, wtedy zostanie przestawiona cała koncepcja funkcjonowania tego komitetu i również planowany program obchodów, mam nadzieję, że to się wydarzy zaraz po nowym roku, wtedy kiedy informacja na tak. lub na nie, kiedy informacje zwrotne otrzymamy.
radna Teresa Frączkiewicz dobrze, że tutaj padły takie pytania panie przewodniczący i panie starosto, bo dowiedzieliśmy się, że Zarząd pochylał się nad problemem, pan przewodniczący cały czas się zastanawia, wcześniej zwracaliśmy się z prośbą na piśmie jako radni w związku z tym prosimy o uwzględnienie nas w tych pracach i chcielibyśmy również swoją koncepcję państwu zaproponować.
radny Kazimierz Bogucki do pana starosty: czy to jest niezbędne powołanie komitetu
w zależności od tego czy pan marszałek, czy pan wojewoda wyrazi zgodę na honorowy patronat nad tym, czy my sami nie możemy przyjąć jakiejś inicjatywy, tylko jest taki wymóg, bo nie rozumiem tego.
starosta Piotr Wołowicz jak pan nie rozumie, to ja panu postaram się wytłumaczyć, ze względu na to, aby podnieść rangę takiego komitetu zostały do tego komitetu zaproszone dwie najważniejsze osoby w województwie i chyba zwykła przyzwoitość i grzeczność wymaga, żeby jakiś czas dać tym osobom na zastanowienie i poczekać na odpowiedź już konkretną na piśmie, jeśli taki ktoś został zaproszony w skład takiego komitetu to trudno jest powołać taki komitet, nie wiedząc, czy taka osoba wyraża na to zgodę, czy nie wyraża zgody.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers jak zleciliśmy to zadanie Zarządowi, to nie będziemy robić tego oddzielnie.
radny Kazimierz Bogucki panie starosto dziękuję panu za wyjaśnienia, mam świadomość, że podnosi to rangę a w przypadku jak nie będzie takiej zgody, to my mamy czekać? ja nie byłem na ostatniej sesji a w sprawozdaniu z pracy Zarządu nic nie ma na ten temat, dlatego ja pytam panie starosto.
starosta Piotr Wołowicz ja nie mam do pana pretensji, że pan nie wie, dlatego panu odpowiadam na te wszystkie pytania, jak pan wojewoda się nie zgodzi, to będzie komitet bez pana wojewody i tyle.
radny Kazimierz Bogucki pan mnie źle zrozumiał, bo pan nie chce mnie zrozumieć, to nie
o to wcale chodzi to chodzi o to abyśmy byli doinformowywani, tak jak to powinno być, bo jeszcze wrócimy do wszystkich kontroli odbywających się na terenie naszego powiatu przez różne jednostki o których państwo w ogóle nas nie informujecie, na to przyjdzie jeszcze czas, ja się martwię, że nic się nie dzieje.
starosta Piotr Wołowicz panie radny na wszystkie pana pytania uzyskał pan odpowiedź, więc za bardzo nie rozumiem pana jakiegoś takiego dziwnego tonu i wiecznych pretensji, jeśli pan pyta, to uzyskuje pan informacje, informacji nie przeczytał pan w sprawozdaniu, bo to są prace podejmowane poza posiedzeniami Zarządu.
radny Mirosław Żłobiński mam taką uwagę do pana starosty, bo jeśli czekamy na odpowiedź tych dwóch ważnych osób, to komitet przecież mógłby już niezależnie podjąć prace a nie czekać na odpowiedź, bo wydaje mi się, że trochę nas czas goni.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers jak dzisiaj radny Bogucki usłyszał, że takie działania zostały podjęte, to myślę, że nie będzie problemów, aby pan wojewoda wyraził zgodę.
radny Mirosław Żłobiński panie przewodniczący, ja mówiłem o zupełnie czymś innym, mówiłem, że niezależnie od zgody tych dwóch osób, potencjalny komitet mógłby podjąć już jakieś działania organizacyjne.
starosta Piotr Wołowicz istota polega na tym, że te dwie osoby zostały zaproszone do komitetu i żeby komitet podjął prace, to on musi się zebrać i jego skład powinien być ustalony, jeśli chodzi o wojewodę i marszałka to raczej chodzi o honorowe uczestnictwo, natomiast chcielibyśmy przy takim komitecie, że w momencie jak zostanie on powołany żeby określić rodzaj zaangażowania tych osób, czy to będą członkowie komitetu, czy te osoby obejmą tylko honorowy patronat i oczywiście to nie będzie trwało nie wiadomo ile, myślę że taka odpowiedź do końca roku przyjdzie.
radny Kazimierz Bogucki jak ten komitet ma się nazywać, bo ja zasugerowałem, aby ten komitet był powiatowy, czy to będzie jak zawsze, ktoś tam, ktoś tam zaprasza, oraz Starosta Górowski, nie o to chodzi panie starosto, czy będzie to z pana inicjatywy i pan będzie szefem tego komitetu?
starosta Piotr Wołowicz rozmowy na ten temat trwają i ja nie wiem, czy to będzie ktoś tam, ktoś tam i starosta, czy ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam, ktoś tam i starosta, jak zakończymy rozmowy, wtedy taka informacje państwu podam.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek przypominam, że myśmy taki wniosek zgłosili 27 września i tam w tym naszym wniosku pisaliśmy, że trzeba powołać taki komitet itd. nie później jak do 11 listopada 2017 r. i do składu komitetu proponujemy powołać przewodniczących i radnych samorządu powiatu górowskiego, starostów itd. oraz ludzi którzy od 1945 r. a nawet wcześniej mieszkają na terenie powiatu górowskiego, bo trudno obchodzić 100 – lecie bez 45 - lecia na tym terenie i dostaliśmy odpowiedź, że przystąpimy do organizacji tej rocznicy w I kwartale przyszłego roku, termin ten będzie odpowiedni
z uwagi na obowiązywanie nowego budżetu i możliwości zaplanowania wydatków i następnie uzyskałem odpowiedź od pana starosty, że w budżecie na 2018 r. nie ma na to przeznaczonych żadnych środków.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers ale jak radny słyszał działania są podjęte, czy jeszcze są pytania, nie widzę, w tym miejscu chciałbym państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, pomyślności, zdrowia i szczęścia na te zbliżające się święta Bożego Narodzenia,
oraz szczęśliwego nowego roku 2018.
Punkt 17
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
zamknął obrady XXIII sesji Rady Powiatu Górowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Anna Michalska
InspektorMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.