Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Spotkanie informacyjne Pracodawców
  • Pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju
  • Pozostając pod urokiem słonecznej Italii…
  • Emerytury dla obywateli Ukrainy w oparciu o umowę Polska - Ukraina
  • SKŁADANIE WNIOSKÓW W SYSTEMIE SOW
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportProtokół z obrad XXIV sesji Rady Powiatu Górowskiego - projekt

Protokół z obrad XXIV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. od godz. 8.00 – 10.10


Obecni wg załączonej listy obecności.

Punkt 1
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak otworzył XXIV sesję Rady Powiatu Górowskiego, przywitał radnych oraz zaproszonych gości.
Punkt 2
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak w tym punkcie chciałbym państwa poinformować, iż po śmierci radnego Jana Kulczyckiego Komisarz Wyborczy w Legnicy na podstawie postanowienia nr DLG 773 - 8/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. wygasił mandat radnego, następnie na podstawie postanowienia nr DLG 777 - 1/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. obsadził mandat radnego Rady Powiatu Górowskiego przez panią Jadwigę Teresę Górak z listy nr 3 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie, dlatego teraz odczytam treść ślubowania po czym radny wypowie słowa „ślubuję”, ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
Proszę o powstanie.
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.
radna Jadwiga Górak „ślubuję” „Tak mi dopomóż Bóg”.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak dziękuję serdecznie, gratuluję, na podstawie listy obecności stwierdził, iż na podstawowy skład Rady 15, obecnych jest 11 radnych, nieobecny radny Kazimierz Bogucki, Jan Rewers, Grzegorz Aleksander Trojanek
i Andrzej Wałęga. Potwierdził prawomocność obrad.
Punkt 3
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak otrzymaliście państwo porządek obrad, czy są uwagi do porządku obrad? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem nowego porządku obrad:
za - 11 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnego.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Górowskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Górowskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Górowskiego na lata 2018 – 2038.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lubańskim w sprawie wykonywania usług w zakresie interwencyjnym, potrzeb bytowych i opiekuńczo – wspomagających.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lubańskim w sprawie wykonywania usług w zakresie interwencji kryzysowej.
13.Przyjęcie uchwały w sprawie najmu lokali użytkowych w budynku położonym w Górze przy ul. Podwale 24.
14.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/133/09 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
15.Przyjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
16.Przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
17.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, za 2017 r.
18.Przyjęcie uchwały w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020.
19.Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Górowskiego i poszczególnych komisji Rady Powiatu Górowskiego za 2017 r.
20.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego za 2017 r.
21.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r.
22.Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Górowskim w oparciu o dane z roku
2017 r.
23.Analiza wykonanych zadań na które przeznaczone zostały środki PFRON w 2017 r. oraz realizacja Programu 500+ za 2017 r.
24.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
25.Wolne głosy i wnioski.
26.Zakończenie obrad.
Punkt 4
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy do protokołu z XXIII sesji są uwagi? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Górowskiego.
za - 7 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 4 głosy.
Protokół został przyjęty.
Punkt 5
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak
proszę pana starostę Piotra Wołowicza o przedstawienie informacji z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
starosta Piotr Wołowicz proszę państwa sprawozdanie zostało załączone do materiałów na sesję (sprawozdanie w załączeniu), jeśli chodzi o wydarzenia, które miały miejsce w okresie międzysesyjnym, to chciałem państwa poinformować, że jesteśmy w trakcie a w zasadzie na końcu realizacji zimowego utrzymania dróg na przełomie 2017 – 2018, niestety tak jak państwo wiecie jaka ta zima była, ona również wiąże się z kosztami jakie ponieśliśmy na zimowe utrzymanie dróg są to mniej więcej koszty dwa razy większe niż w ostatnich latach ponosiliśmy i to powoduje że zmniejsza się zakres środków, które będziemy mogli przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie do tej pory kosztowało nas ok. 350.000 zł, w ostatnich latach to było 150.000 zł, 90.000 zł zazwyczaj ta zima była trochę krótsza, natomiast w tym roku w ostatni weekend z piątku na sobotę i częściowo jeszcze
w niedziele kosztował nas 107.000 zł i w związku z tym przetarg który został otwarty w tym tygodniu na bieżące utrzymanie dróg i przede wszystkim likwidacja tych wszystkich dziur które powstały po zimie, tutaj będziemy musieli dołożyć znaczącą kwotę do tego przetargu, ponieważ najniższa oferta w tym przetargu znacznie przewyższa środki jakie zaplanowaliśmy, w przetargu była zaplanowana kwota 300.000 zł natomiast oferta najniższa wynosi 407.000 zł i ona ostatecznie o ponad 100.000 zł przewyższa zaplanowane środki i w związku z tym ponad 100.000 zł będziemy musieli dołożyć z innych środków w ramach bieżącego utrzymania dróg i to się wiąże z tym, że pewnych rzeczy nie będziemy mogli zrealizować, jeśli chodzi o informacje dotyczące budynku po szpitalu i generalnie całej sytuacji związanej z prowadzeniem procesu upadłości, to tak jak państwa informowałem na poprzedniej sesji od tego czasu zmieniło się tylko tyle, że ciągle nie ma prawomocnej decyzji dotyczącej unieważnienia wszystkich umów przeniesienia nieruchomości i w związku z tym syndyk nie ma możliwości podejmowania prawnych decyzji co do rozporządzenia budynkiem dawnego szpitala i tą nieruchomością a więc w żaden sposób nie może prawnie i formalnie nikomu ani wydzierżawić ani tym bardziej sprzedać i żeby mógł podjąć takie czynności musi mieć prawomocne wyroki, miały one uprawomocnić się w miesiącu marcu i powoli miesiąc się kończy i takiej decyzji nie ma, natomiast rzeczywiście syndyk już nieruchomość przejął, to znaczy ma już do niej klucze i ma pełny dostęp do tej nieruchomości i w tym okresie, aby nie tracić tego czasu później na podejmowanie innych działalności, które później syndyk ma obowiązek podjąć w między czasie zanim będzie mógł tę nieruchomość zbyć, czyli przede wszystkim spisy z natury, żeby można było to wszystko zewidencjonować co w tej nieruchomości jeszcze pozostało, te czynności już są przeprowadzane i one idą swoją ścieżką niezależnie od tego czy ta decyzja jest prawomocna czy nie, jest pewne zainteresowanie podmiotów objęciem tej nieruchomości i rozpoczęciem przynajmniej w jakieś części formie działalności szpitalnej, odbyło się również spotkanie z wiceprezesem MCZ panem Waldemarem Sułkiem, który przyjechał z ofertą przeprowadzania badań profilaktycznych dla mieszkańców powiatu górowskiego i już kilka rodzajów tych badań zaoferował, takie informacje systematycznie przekazujemy do wszystkich naszych instytucji, przez które te informacje mogą szybko trafić do potencjalnie zainteresowanych mieszkańców, również jeśli chodzi o kwestie związane po część z opieką zdrowotną, otrzymaliśmy już formalny wniosek mimo że od paru miesięcy taka informacja pojawiała się, że jest zainteresowanie, ale nie było formalnego wniosku a teraz jest już formalny wniosek o wydzierżawienie, wynajęcie budynku po byłym PZD i ten budynek chce wynająć szpital we Wschowie w związku z tym że planuje do tego budynku przenieść nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, którą realizuje teraz w naszym budynku na ul. Armii Polskiej, oraz przenieść również pogotowie ratunkowe, które w tej chwili stacjonuje na osiedlu Kazimierza Wielkiego a więc te dwie instytucje byłyby już w jednym miejscu, ponieważ one i tak są obsługiwane przez ten sam podmiot, byłoby to wygodniejsze dla mieszkańców, ponieważ czasami zdarzały się takie sytuacje, że mieszkańcy byli odsyłani z pogotowania na nocną i świąteczną opiekę, albo odwrotnie, również w okresie między sesyjnym braliśmy udział w kilku uroczystościach min.
w uroczystościach organizowanych przez gminę Góra: 20 – lecie Środowiskowego Domu Samopomocy uroczystość, która odbyła się w restauracji Asti niezwykle podniosła i bardzo sympatyczna uroczystość, mieliśmy również okazję uczestniczyć w otwarciu żłobka i klubu dziecięcego na osiedlu Piastów, inwestycja niezwykle efektowna, efektywna bo myślę że będzie służyła młodym ludziom, którzy będą mogli realizować swoje zadania, bardzo serdecznie gratuluję gminie, również gratulujemy gminie Góra, czy pani burmistrz, która osobiście otrzymała Laur Społecznego Zaufania to jest dosyć znamienne wyróżnienie, bo ono wynika z chęci, czy też zgłoszenia przez samych mieszkańców, nie zgłasza tego żadna instytucja, tylko mieszkańcy i to jest docenienie tego wkładu w związku z tym gratulujemy, jeśli chodzi o zmiany personalne, które miały miejsce w okresie między sesyjnym dotyczące naszych jednostek to swoją służbę w PSP zakończył pan komendant Arkadiusz Szuper i zastępca komendanta pan Lucjan Sybilak, obaj odeszli w styczniu, w związku z tym nastąpiła zmiana od 1.02.2018 r. p. o. komendanta powiatowego PSP został pan Krzysztof Panocha i z informacji, które już wspólnie podejmujemy z komendantem wojewódzkim, bo tak jak państwo wiecie, powołanie nowego komendanta powiatowego PSP musi odbywać się w uzgodnieniu ze starostą i w związku z tym chciałbym państwa poinformować, że pozytywnie zaopiniowałem kandydaturę pana Krzysztofa Panochy na to stanowisko i z informacji, które mam od pana komendanta wojewódzkiego od 1 kwietnia 2018 r. pan Krzysztof Panocha będzie już komendantem powiatowym PSP i w związku z tym serdecznie gratulujemy.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do sprawozdania?
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie, bo powiedział pan, że jest wniosek
o wydzierżawienie tego lokalu na ul. Armii Polskiej, rozumiem że zapadła decyzja pozytywna?
starosta Piotr Wołowicz tak oczywiście, ale jest to procedura, ponieważ musimy ten wniosek, który wpłynął wywiesić, on musi wisieć odpowiedni czas, to wymaga całego postępowania ustawowego i po tym będzie decyzja pozytywna.
radny Mirosław Żłobiński mniej więcej kiedy?
starosta Piotr Wołowicz myślę, że od 1 lipca uda się tam w tym miejscu funkcjonować.
radny Mirosław Żłobiński dziękuję.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są jeszcze pytania do sprawozdania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 6
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak interpelacje i zapytania proszę bardzo, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 7
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Ryszard Pietrowiak przewodniczący komisji Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, komisja ze względu na brak kworum nie zaopiniowała projektu uchwały.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do projektu uchwały?
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie, bo program ochrony środowiska, w tym opracowaniu, które otrzymaliśmy nie ma nazwy instytucji, która to opracowała, nie ma nazwisk autorów, nie ma daty opracowania, nie ma także spisu literatury na podstawie której program ochrony środowiska powstał, chciałbym również wiedzieć ile to kosztowało? mam jeszcze kilka uwag, nie do całości opracowania, tylko do dwóch fragmentów, jeden fragment dotyczący jakości powietrza, mam pewne wątpliwości, jakby mogła pani je rozwiać to bardzo byłby wdzięczny, na s. 30 jest informacja o jakości stanu powietrza w strefie dolnośląskiej, czyli niedotyczące samej Góry i tutaj jest taka informacja, że nie została przekroczona zawartość pyłu PM2.5 w strefie dolnośląskiej, we wtorek była sesja Rady Gminy, która także przyjmowała program ochrony środowiska i tam autorzy ich opracowania stwierdzili, że przekroczenie zawartości tych drobin PM2.5 nastąpiło, mam także taką uwagę generalnie, że u nas w strefie dolnośląskiej, jakby zawartość tych pyłów rocznie mieści się w normie, ale mogą być przekroczenia jakieś takie punktowe w ciągu np. doby i tutaj są takie zalecenia, co powinniśmy robić, żeby zmniejszyć te zanieczyszczenia, na pierwszym miejscu jest takie zalecenie, które dla mnie jest szokujące, korzystanie z komunikacji miejskiej, zamiast komunikacji indywidualnej, u nas komunikacji miejskiej w ogóle nie ma, komunikacja zbiorowa jest w zaniku, a w przypadku programu ochrony środowiska gminy jest takie zalecenie na pierwszym miejscu, jest to możliwe, zaprzestanie ogrzewania węglem, ogrzewanie węglem lepszej jakości, w ogóle uważam, że ten rozdział dotyczący jakości powietrza wymaga poprawek, podam tylko taki przykład jaki zaistniał, zaistniał w 2018 r., ale to tylko świadczy o jakości powietrza, tutaj jest przedział 2017 – 2020, 13 lutego o godzinie 21 stężenie w naszym mieście wynosiło 702 mikrogramów na m3 a od 100 mikrogramów już jest stan niedostateczny a od 400 stanowi zagrożenie dla stanu zdrowia, uważam że ten rozdział wymaga poprawki, na s. 77 chodzi mi o ochronę fauny, jest skopiowane z programu poprzedniego, programu ochrony środowiska dla powiatu górowskiego na lata 2012 – 2015
z perspektywą itd. jest to dosłownie skopiowane, sięgnąłem do Internetu i znalazłem tam opracowanie wykonane przez naszych leśników, nie wiem, czy państwo z tego korzystali program ochrony przyrody z 2015 r. który zupełnie inaczej przedstawia tą sytuację, podam kilka przykładów: w bieżącym opracowaniu ochronie gatunkowej podlegają ssaki i tutaj są wymienione: min. wydra i bóbr europejski, w opracowaniu naszych leśników nie ma ich, są tylko same nietoperze, identyczna jest sytuacja z ptakami w bieżącym opracowaniu jest 27 ptaków a w opracowaniu tym tych ptaków jest znacznie więcej 38 podlegającej ścisłej ochronie, przykład następny: gady w opracowaniu naszych leśników żadne gady nie podlegają ścisłej ochronie, tylko częściowej, tutaj mamy zaskrońce itd. podlegają ochronie ścisłej i to się ciągle powtarza i też uważam, że to powinno być poprawione, więc uważam że nie powinniśmy przyjmować takiego programu ochrony środowiska, być może jest więcej uchybień takich w innych fragmentach tego opracowania, dziękuję.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź odnośnie kosztów mogę się wypowiedzieć, to opracowanie kosztowało 3.800 zł.
radny Mirosław Żłobiński może dlatego jest takie marne.
EKO - GEO GLOB Rafał Modrzejewski Pawłowice Agnieszka Skrabut ja tutaj bym nie powiedziała, że to jest marne opracowanie, ponieważ odnośnie jakości powietrza, tak jak pan powiedział, tutaj jest analiza dla stężeń średniorocznych, pan mówi o przekroczeniu, które miało miejsce jednego dnia na terenie miasta Góra, zgadzam się że chwilowe przekroczenia mogą występować, natomiast my analizowaliśmy stężenie średnioroczne tak jak pan wspomniał i one były na takim poziomie jak zostały przedstawione w tym dokumencie.
radny Mirosław Żłobiński a PM2.5? w gminie Góra twierdzą, że zostało przekroczone
a w pani opracowaniu że nie zostało przekroczone.
EKO - GEO GLOB Rafał Modrzejewski Pawłowice Agnieszka Skrabut nastąpiło przekroczenie chwilowe, natomiast średnioroczna wartość PM2.5 nie jest przekroczona.
radny Mirosław Żłobiński czyli mamy pani wierzyć a nie programowi przygotowanemu dla gminy?
EKO - GEO GLOB Rafał Modrzejewski Pawłowice Agnieszka Skrabut nie, ponieważ te wyniki pochodzą z WIOŚ, więc możemy to sprawdzić, tu są dane pobrane z tej instytucji, jeśli chodzi o faunę to my przeprowadzamy aktualizację tego dokumentu, więc możemy się posługiwać wcześniejszą wersja programu ochrony środowiska, ponieważ każdy następny dokument stanowi aktualizację poprzedniego dokumentu.
radny Mirosław Żłobiński to co pani mówi, to ja odnoszę wrażenie, że to są bzdury, przede wszystkim jeśli jedno opracowanie wskazuje co innego a drugie wskazuje co innego, z pani słów wcale nie wynika, że pani opracowanie w tej kwestii jest precyzyjniejsze, bo nie wiem na jakiej podstawie mamy wierzyć, że pani przedstawiła dane lepsze, niż program ochrony środowiska dla gminy Góra, to co pani powiedziała jest nieprzekonywujące, dwa w przypadku fauny, opracowanie z 2015 r. przedstawia inne dane, pani żywcem skopiowała
z opracowania pochodzącego z 2011 r. i być może te dane są jeszcze z lat wcześniejszych, dlaczego tamte dane są bardziej wiarygodne, niż dane naszych leśników, z pani słów wcale to nie wynika.
EKO - GEO GLOB Rafał Modrzejewski Pawłowice Agnieszka Skrabut ale te dane, które są przedstawione w programie ochrony środowiska, również są prawidłowe i też konsultowaliśmy to z pracownikami urzędu gminy i dokument był wyłożony do konsultacji
i nikt nie zgłosił uwag do tego dokumentu.
radny Mirosław Żłobiński ale ja mam pewne wątpliwości, podaję źródło, skąd to zostało zaczerpnięte, pani moich wątpliwości w ogóle nie rozwiewa, pani mówi, że jacyś urzędnicy czytali, albo nie czytali, ja podaję tutaj jest program ochrony przyrody i są inne dane, dlaczego mamy wierzyć pani danym z przed 6 czy 7 lat niż tym danych sprzed 2 lat, niech pani mnie przekona, że pani dane są, odpowiadają rzeczywistości a dane leśników nie.
EKO - GEO GLOB Rafał Modrzejewski Pawłowice Agnieszka Skrabut niestety my nie byliśmy w posiadaniu danych leśników.
radny Mirosław Żłobiński dostępne jest w Internecie, z Internetu to ściągnąłem i nie jestem
z wykształcenia biologiem, dla mnie takie kopiowanie fragmentów bez podania źródła, to nie wiem, czy to jest plagiat, czy na granicy plagiatu, nie ma tam żadnej literatury, nie wiem.
EKO - GEO GLOB Rafał Modrzejewski Pawłowice Agnieszka Skrabut jeśli jest to dokument powiatu a my przeprowadzamy aktualizację powiatowego dokumentu, to nie ma mowy o plagiacie, jest to dokument do którego prawa autorskie posiada powiat a my przeprowadzamy aktualizację tego dokumentu, więc słowo plagiat jest tutaj nie na miejscu.
radny Mirosław Żłobiński przede wszystkim dokumenty urzędowe, czy materiały urzędowe nie podlegają ochronie prawa autorskiego.
EKO - GEO GLOB Rafał Modrzejewski Pawłowice Agnieszka Skrabut więc tym samym nie może to być plagiat.
radny Mirosław Żłobiński ale istnieje takie coś jak przypis, czy wykaz literatury
a w opracowaniu nie ma wykazu literatury a w programie gminy Góra jest taki wykaz.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak myślę że na tym etapie zakończymy tą dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński tak.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 6 głosów,
przeciw – 3 głosy,
wstrzymało się – 2 głosy.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 8
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 5 za, 1 wstrzymujący się.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania?
starosta Piotr Wołowicz szanowni państwo w związku z tym, że w uchwale budżetowej są pewne poprawki, proszę pana skarbnika o omówienie obu projektów uchwał.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech zmienia się załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
w tym zakresie, że państwo otrzymaliście egzemplarz w którym w załączniku nr 2 w rozdziale 614 w § 4300 była wpisana kwota 100.000 zł to był drobny błąd, w dzisiejszej zmianę proponujemy by do rozdziału 614, czyli na drogi publiczne powiatowe przeznaczyć na § 4210, czyli zakup materiałów 10.000 zł na § 4270 86.000 zł i 4.000 zł do rozdziału 995 to jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska do pozostałych zadań, na zapłatę przyjętego przed chwilą programu ochrony środowiska, to są proponowane zmiany.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 7 głosów,
przeciw – 3 głosy,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 9
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, stosunkiem głosów 5 za, 1 wstrzymujący się.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 7 głosów,
przeciw – 3 głosy,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 10
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja ze względu na brak kworum nie zaopiniowała projektu uchwały.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do projektu uchwały?
starosta Piotr Wołowicz ten podział jest podyktowany coraz mniejszymi środkami, które otrzymujemy na te zadania i niestety jeśli tych środków jest coraz mniej to trzeba podejmować decyzje o bardziej racjonalnym podziale tych środków i niestety nie wszyscy, którzy złożyli wnioski będą mogli otrzymać na to środki a ci którzy nawet otrzymają nie będą to pełne kwoty, będą one znacznie zmniejszone, tutaj macie państwo w uzasadnieniu bardzo szczegółowo rozpisane te zadania i stopień dofinansowania poszczególnych zadań i w związku z tym, że tych pieniędzy jest dużo mniej, również procent dofinansowania będzie dużo mniejszy, w pierwszej kolejności te środki adresowane są do dzieci niepełnosprawnych.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 10 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak ogłaszam 5 min. przerwy.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak po przerwie wznowił obrady.
Punkt 11
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja ze względu na brak kworum nie zaopiniowała projektu uchwały.
W tym momencie salę obrad opuścił radny Mirosław Żłobiński. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 10.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 12
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja ze względu na brak kworum nie zaopiniowała projektu uchwały.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 13
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Ryszard Pietrowiak przewodniczący komisji Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, komisja ze względu na brak kworum nie zaopiniowała projektu uchwały.
W tym momencie na salę obrad przybył radny Mirosław Żłobiński. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 11.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do projektu uchwały?
starosta Piotr Wołowicz tak jak państwo wiecie chodzi o lokal, czyli pałacyk, gdzie już od dłuższego czasu swoją siedzibę mają organizacje pozarządowe z terenu powiatu górowskiego i w związku z tym, że teraz chcielibyśmy wynająć im to pomieszczenie do zarządzania, ponieważ oceniamy, że sposób funkcjonowania tego obiektu poprzez zarządzanie przez organizacje pozarządowe jest jak najbardziej właściwy i chcielibyśmy im to wynająć na dłuższy okres a każdy wynajem powyżej trzech lat czy na czas nieokreślony wymaga zgody Rady Powiatu i w związku z tym ta uchwała jest dzisiaj w porządku obrad.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 10 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 14
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
radny Ryszard Wawer przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, komisja ze względu na brak kworum nie zaopiniowała projektu uchwały.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do projektu uchwały?
starosta Piotr Wołowicz jest to uchwała porządkowa w związku z tym że zmieniła się podstawa prawna z której wynika, że zostały wykreślone dodatki mieszkaniowe, które już nie przysługują w tej formie w jakiej przysługiwały do tej pory i żeby nasza uchwała mogła obowiązywać zgodnie z literą prawa musimy zmienić jej treść jak i nazwę, to jest uchwała porządkująca.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 10 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 15
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak projekt uchwały państwo otrzymaliście, proszę o podawanie kandydatów.
radny Mirosław Żłobiński do komisji zgłaszam radnego Michała Krochtę.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy radny Michał Krochta wyraża zgodę?
radny Michał Krochta tak wyrażam.
starosta Piotr Wołowicz do komisji zgłaszam wicestarostę Pawła Niedźwiedzia.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy radny Paweł Niedźwiedź wyraża zgodę?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź tak, wyrażam zgodę.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak proponuję przegłosować kandydaturę radnego Michała Krochtę.
Głosowanie za przyjęciem kandydatury radnego Michała Krochty do komisji:
za – 9 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 2 głosy.
Kandydatura została przyjęta.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak proponuję przegłosować kandydaturę radnego Pawła Niedźwiedzia.
Głosowanie za przyjęciem kandydatury radnego Pawła Niedźwiedzia do komisji:
za – 9 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 2 głosy.
Kandydatura została przyjęta.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak teraz proponuje przegłosować uchwałę.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 2 głosy.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 16
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak projekt uchwały państwo otrzymaliście, w tym punkcie oddaję głos przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Marioli Szurynowskiej.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska w dniu 7 grudnia 2017 r. jedna z mieszkanek naszego powiatu złożyła skargę, zażalenie na działalność PCPR w Górze skarżąca w swoim piśmie oświadczyła, że placówka sprawuje swoje obowiązki w sposób nierzetelny, w sposób niekompetentny, w głęboko rażącej niesprawiedliwości, stronniczy i działający na szkodę osób korzystających z ich opieki jak i osób postronnych, w dniu 3 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej w którym uczestniczyła pani kierownik Bożena Merta i złożyła stosowne, bardzo obszerne wyjaśnienia dotyczące tej sprawy, pani kierownik wyjaśniła, co tutaj miało decydujące znaczenie, osoba skarżąca nie jest absolutnie stroną w sprawie, którą przedstawiła w piśmie, skardze, natomiast przedstawiła ona sytuację swojego dorosłego już syna i jego kontaktów z jego dzieckiem, które pozostaje pod opieką matki, pani kierownik jedynie użycza pomieszczenia w PCPR w którym odbywają się spotkania rodziców z dzieckiem, zdarzało się, że pani składająca skargę również przybywała na te spotkania i to zachowanie z relacji pani kierownik wynika, że zachowanie skarżącej nie zawsze było właściwe i nie zawsze stosowne, dodam również, że syn pani skarżącej, również w żaden sposób nie jest klientem PCPR, także odnosząc się do zarzutów pani skarżącej na podstawie zebranych materiałów dowodowych w tym obszernego, spójnego wyjaśnienia złożonego przez panią kierownik PCPR w Górze stwierdza się, iż skarżąca nie jest stroną w sprawie, którą opisała w skardze, PCPR w Górze nie prowadzi pracy z rodziną której sytuację przedstawiono w skardze, nie należy to do zadań i kompetencji PCPR a tylko na wyraźną prośbę Sądu udostępnia pomieszczenie do realizowania kontaktów rodzica
z dzieckiem, pracownicy PCPR złożyli stosowne dokumenty potwierdzające przebieg kontaktów pracowników PCPR ze skarżącą i wobec powyższego skargę uznaje się za nieuzasadnioną.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania?
radna Teresa Frączkiewicz sugeruję, aby w tej uchwale w § 1 był zapis: „Skargę z dnia 07.12.2017 r. na kierownika PCPR w Górze uznaje się za niezasadną”, ponieważ uzasadnienie jest.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak proponuję przegłosować wniosek radnej Frączkiewicz.
Głosowanie za przyjęciem wniosku radnej Teresy Frączkiewicz:
za – 7 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 4 głosy.
Wniosek został przyjęty.

wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 10 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 17
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Ryszard Wawer przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, komisja ze względu na brak kworum nie zaopiniowała projektu uchwały.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania?
radny Mirosław Żłobiński w takiej uchwale przyjętej w zeszłym roku w listopadzie min. w § 6 pkt 3 są takie podpunkty: udzielenie wsparcia pozafinansowego, poprzez doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej przez pracowników Starostwa, wsparcie organizacji pozarządowych przy organizacji spotkań, imprez, konferencji, konkursów, szkoleń itp. pomoc w postaci nieodpłatnego udostępniania sprzętu, sal oraz pomieszczeń, promocja działalności organizacji pozarządowych, tych informacji nie znalazłem w sprawozdaniu ze współpracy z organizacjami pozarządowymi, tym bardziej, że pan starosta wówczas obiecał, że te informacje się znajdą w tym sprawozdaniu a nie ma ich.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 7 głosów,
przeciw – 1 głos,
wstrzymało się – 3 głosy.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 18
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak
projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja ze względu na brak kworum nie zaopiniowała projektu uchwały.
W tym momencie salę obrad opuścił radny Ryszard Wawer. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 10.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 19
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak sprawozdanie państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński uważam, że trudno to nazwać sprawozdaniem, to jest rejestr uchwał, we wtorek była sesja Rady Gminy i tam się znalazło sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej podpisane przez tutaj obecnego pana Kubickiego i powinniśmy się wzorować na czymś takim a nie przedstawiać rejestr uchwał, to nie przedstawia pracy Rady Powiatu.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 20
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak sprawozdanie państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 21
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak sprawozdanie państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 22
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak informację państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do pani Murlik, ponieważ sprawozdanie wskazuje, że spada liczba bezrobotnych z czego to wynika, bo w dalszej części sprawozdania jest taki rozdział przedsiębiorczość i wypadamy na tle innych powiatów w województwie dolnośląskim bardzo słabo, zajmujemy ostatnie miejsce, więc skąd się bierze ten wskaźnik, że liczba bezrobotnych się zmniejsza, czy my tych bezrobotnych eksportujemy do innych powiatów, lub zagranicę?
W tym momencie na salę obrad przybył radny Ryszard Wawer. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 11.
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik przede wszystkim to o czym mówi się generalnie, ożywienie gospodarcze wpływa na to że te osoby bezrobotne znajdują miejsca zatrudnienia, tak jak pokazałam tutaj w sprawozdaniu na temat przedsiębiorczości, my jako powiat jesteśmy powiatem, który ma najmniej zarejestrowanych podmiotów gospodarczych a więc w związku z tym tworzenia tych miejsc pracy tutaj na miejscu, nie ma za wiele, ale bezrobotni, którzy są aktywni poszukują zatrudnienia i poszukują go również na terenie ościennych powiatów, czyli podejmują pracę na terenie powiatu przede wszystkim leszczyńskiego, rawickiego i głogowskiego i wpływa to na zmniejszenie liczby bezrobotnych, natomiast nie zawsze przedkłada się to na zmniejszenie stopy bezrobocia, zauważmy że ta stopa bezrobocia pomimo tego, że liczba bezrobotnych spadła, patrząc na parę lat wstecz prawie o 100% ta stopa bezrobocia tak bardzo nie spada, dlatego że osoby, które podejmują zatrudnienie na terenie ościennych powiatów, one tam zwiększają liczbę osób pracujących
i tam mamy do czynienia ze zmniejszeniem stopy bezrobocia, czyli tak naprawdę nie spodziewajmy się mimo tej aktywności ze strony bezrobotnych, że ta stopa bezrobocia będzie u nas w sposób widoczny spadała, nie bez znaczenia są również środki którymi urząd dysponuje, są to środki z różnych źródeł i te środki oczywiście są proponowane pracodawcom którzy chcą tworzyć miejsca pracy i oczywiście z tych środków korzystają.
radny Mirosław Żłobiński w sprawozdaniu jest mowa, że PUP dofinansowuje studia podyplomowe, kto z tego korzysta? czy tylko nauczyciele, czy jakieś inne grupy zawodowe?
dyrektor PUP w Górze Barbara Murlik tutaj mówimy o dwóch różnych możliwościach po pierwsze studnia podyplomowe, które są kierowane do osób bezrobotnych i tam jest możliwość dofinansowania do 100%, natomiast my jako powiat górowski podjęliśmy taką decyzję, że to dofinansowanie będzie w wysokości 80%, czyli wymagamy tego wkładu własnego, ponieważ w tym momencie te osoby, które podejmują się tych studiów, inaczej motywują się do tego, żeby skutecznie te studia zakończyć i to jest w stosunku do każdego bezrobotnego, druga forma jest to forma, która jest skierowana do osób poszukujących pracy, czyli niekoniecznie osoba bezrobotna, poszukujący pracy może być każdy kto wyraża chęć poszukiwania pracy, zmiany czegoś w swoim życiu i właśnie w stosunku do osób po 45 roku życia, można zastosować taką formę jaką jest szkolenie, czy studia podyplomowe i wtedy również jest taka możliwość, również tutaj trzeba wspomnieć o nowej formie, bo my realizujemy jako PUP tę formę od trzech lat, jaką jest kształcenie pracowników, czyli finansujemy ze środków funduszu pracy a konkretnie Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia pracowników, którzy są zatrudnieni, czyli jest to taka nowa grupa klientów, którymi również się zajmujemy i tam również pracodawca ma możliwość kształcenia nie tylko
w formach szkoleń, ale również studiów podyplomowych swoich pracowników a celem tego jest przede wszystkim utrzymanie w zatrudnieniu osób, które mogą mieć w przyszłości problem w przypadku utraty pracy.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 23
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak analizę państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 24
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak odpowiedzi na interpelacje i zapytania, nie było, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 25
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak wolne głosy i wnioski.
radny Michał Krochta tutaj byliśmy świadkami przy uchwalaniu programu ochrony środowiska dla powiatu górowskiego, chciałbym zapytać pana starostę, kto w Starostwie Powiatowym z pracowników jest odpowiedzialny za ocenę merytoryczną zamawianych dokumentów, zamawianych opracowań w tym w szczególności tego programu, bo jak to się dzieje wysoka Rado, że dokument który ma porażające wady formalne, bez określenia jego autora, bez określenia podmiotu, który go wykonał, podejrzewam że też bez podpisu jest przedkładany wysokiej Radzie do uchwalenia, bo to że wysoka Rada ten dokument przyjęła to jest realizowanie takiego prawa większość, większość zawsze ma rację, natomiast to są wady porażające, także wydajemy publiczne pieniądze, bez względu na to jakie by one były, czy to jest 3.000 zł, czy 30.000 zł to są pieniądze publiczne a my je lekką ręką wydajemy, właściwie za jakiś wycinek z opracowania innego autora, bez jakiejkolwiek analizy jest to przyjmowane przez pracowników, czy w innych obszarach działalności Starostwa, również pan toleruje takie „pajdokractwo” pracowników?
starosta Piotr Wołowicz chciałbym się zwrócić do pana radnego, żeby trochę liczył się ze słowami, ponieważ to jest to tylko i wyłącznie pana opinia, mam pytanie: czy pan się zapoznał z tym programem od początku do końca?
radny Michał Krochta tak, zapoznałem się.
starosta Piotr Wołowicz tak, brał pan udział w momencie wyłożenia tego programu, zgłaszał pan uwagi do tego programu?
radny Michał Krochta nie.
starosta Piotr Wołowicz zgłaszał pan jakiekolwiek uwagi do opinii przygotowanej przez Urząd Marszałkowski i WIOŚ.
radny Michał Krochta nie.
starosta Piotr Wołowicz proszę pana, proszę swoje uwagi o pajdokracji o tego typu słowach zachować dla siebie, bo tutaj akurat niestety jest tak, że większość decyduje o tym co przyjąć i te uwagi, które pan wyraził, to są pana prywatne uwagi i one nie mają nic wspólnego, ja jestem w stanie się założyć, że pan tego nie przeczytał i możemy to zweryfikować i sprawdzić, więc bardzo proszę jak pan będzie wyrażał swoje opinie na temat czegoś, proszę na poszczególnych etapach się interesować tym czymś, bo o tym, że program jest przygotowany jest wiadomo od tamtego roku, że są terminy wyłożenia, że są terminy zapoznania i są terminy wnoszenia uwag a pan dzisiaj na podstawie uwag pan radnego Żłobińskiego wygłasza jakieś swoje opinie, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością za program odpowiada wydział, który ten program zlecał i który na bieżąco analizował te wszystkie informacje razem z firmą, która to wszystko przygotowywała, więc za nim będzie pan wygłaszał tego typu uwagi, proszę się przede wszystkim do tego przygotować a nie wygłaszać górnolotne hasła, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i tak jak w tym programie tak i w innych rzeczach, wszystko jest kontrolowane i na bieżąco sprawdzane, natomiast żeby wygłaszać uwagi, trzeba brać w tym udział, zgłaszać swoje projekty, swoje pomysły, swoje uwagi i jeśli nie zostaną przyjęte, to wtedy wygłaszać tego typu realizację.
radny Michał Krochta ja odniosłem się do rzeczy formalnych, ten dokument nie ma elementarnych cech, które predysponują go do przedłożenia Radzie i o to mi przede wszystkim chodziło.
starosta Piotr Wołowicz rzeczą formalną to jest sposób przygotowania tego, wprowadzenia, uzgodnienia i przyjęcia, w sposób formalny został on zrealizowany od samego początku do końca, czyli został wyłożony, ma wszelkie niezbędne opinie, które były przygotowywane
i oczywiście opinie nie dlatego, że były przygotowane, że one były automatycznie przedstawione, tylko były uwagi do tego, uwagi były wnoszone i Urząd Marszałkowski i WIOŚ te uwagi zaakceptował, więc proszę tutaj nie używać słowa formalne, bo akurat formalnie było wszystko zgodnie z prawem przeprowadzone.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania?
radny Mirosław Żłobiński ja mam pytanie panie starosto: a gdzie była informacja, bo
w przerwie tutaj rozmawiałem z wicestarostą, że to było wcześniej wyłożone, można było zgłaszać uwagi, ja chętnie był zgłosił, ale nie wiedziałem, że jest taka możliwość, chciałbym się dowiedzieć, gdzie była informacja o tym że program jest wyłożony?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź informacja był na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i gminy akceptowały to opracowanie.
radny Mirosław Żłobiński myślałem, że w Internecie, ma jeszcze pytanie do pana starosty: na jednej z poprzednich sesji była mowa, że patronat nad powiatowym komitetem obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości sprawuje marszałek województwa Cezary Przybylski i prawdopodobnie będzie sprawował wojewoda i nagle się dowiadujemy ten patronat pan Przybylski sprawuje nad komitetem gminnym a co z patronatem nad komitetem powiatowym?
starosta Piotr Wołowicz informacja którą pan przedstawia jest nieprecyzyjna, bo ja takiego czegoś nie powiedziałem, ja powiedziałem, że wystąpiliśmy o patronat do dwóch osób do marszałka i do wojewody i o ile patronat marszałka być może jest realny, natomiast pana wojewody to się okaże i z tych informacji, które mamy, bo zapytanie było w imieniu gminy i powiatu, ta odpowiedź przyszła do nas i do gminy pan wojewoda ze względu na charakter z założenia nie bierze udziału w komitecie, tylko obejmuje patronatem honorowym.
radny Mirosław Żłobiński bo z ostatniej sesji wynikało, że udział marszałka jest już zaakceptowany.
starosta Piotr Wołowicz nie.
radny Mirosław Żłobiński może źle to odebrałem, mam jeszcze jedno pytanie do pana starosty: nie wiem czy program tego komitetu na ostatnim spotkaniu został zamknięty, czy nie, bo ja mam jeszcze jedną propozycję, jak to jest możliwe, to teraz chciałbym ją zgłosić, bo pomysł nasunął mi się niedawno, to było w związku z tym, że na konkursie żołnierzy wyklętych było dwóch żołnierzy wyklętych i jedna pani, która uczestniczyła w ratowaniu jednego z Żydów na kresach, czy nie można byłoby pomyśleć o czymś takim, żeby ustalić listę osób które w 1945 r. tutaj przybyły do Góry, prawdopodobnie może to być lista bardzo bogata, lub może tych osób być mało i urządzić z nimi spotkanie, żeby oni się jakimiś wrażeniami, refleksjami podzielili i to spotkanie upamiętnić zbiorowym zdjęciem i po prostu tym uczestnikom później przekazać to zdjęcie na pamiątkę, ponieważ ci żołnierze wyklęci podczas tego konkursu byli bardzo zadowoleni, że ktoś ich dostrzegł i zaprosił na taką imprezę.
starosta Piotr Wołowicz tak jak na ostatnim spotkani komitetu, radny był, tak? mówiłem że ten program, który jest do tej pory przygotowany i zaakceptowany, on jest obowiązujący, ale on nie jest zamknięty i charakter tych spotkań do samego końca jest otwarty, tylko ja mam zawsze taką prośbę, że jeżeli wpływają różnego rodzaju propozycje dotyczące obchodów 100 – lecia pod tym bardzo szerokim pojęciem są różnego charakteru imprezy, czy też spotkania przygotowywane, które być może się wpisują w to 100 - lecie, ale nie są konkretnie związane z 100 – rocznicą, to żeby też oprócz tych pomysłów przygotować też sposób ich przeprowadzenia, bo to nie zawsze z punktu widzenia organizacyjnego, my jesteśmy w stanie to zrobić i jeśli byłaby taka propozycja, czy jakakolwiek inna, to też miałbym prośbę, aby też od razu podpowiadać w jaki sposób formalnie, czy też technicznie takie rzeczy przeprowadzać.
radny Mirosław Żłobiński zwrócić się do wydziału spraw obywatelskich, nie wiem, czy to jest możliwe technicznie, ustalić listę tych osób i dopiero potem podjąć decyzje, bo jak się okaże, że tych osób jest 1000, to trudno byłoby zrobić takie spotkanie, ale jak byłoby 100 to już tak.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź wracając do powiatowego programu ochrony środowiska, on był w Internecie na BIP od 24 października 2017 r. do 14 listopada 2017 r. to tak informacyjnie jeszcze.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są pytania?
radny Mirosław Żłobiński panie starosto mam jeszcze takie pytanie: czy będzie coś takiego jak już program obchodów 100 – lecia odzyskanie niepodległości zostanie zamknięty, czy będzie jakiś plakat, czy coś w tym rodzaju zostanie opublikowane w Internecie, czy wywieszone na tablicy?
starosta Piotr Wołowicz tak jak mówiłem na spotkaniu komitetu, w kwietniu chcielibyśmy zamknąć kalendarz tych wszystkich spotkań zarówno, jeśli chodzi o charakter tych spotkań jak również konkretne daty tych poszczególnych wydarzeń i wtedy kiedy to będzie już zamknięte, czyli w miesiącu kwietniu przed ta oficjalna inauguracją, czyli tą akademią i koncertem, oczywiście że będzie to zebrane w jedną całość i będą różnego rodzaju formy informacyjne, czy w formie plakatów, czy też informacji pojawiających się na stronach poszczególnych instytucji i każda tego typu impreza będzie miała ten wspólnych charakter, że będzie oznaczona tym samym logo promocyjnym.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do pana wiceprzewodniczącego, bo tutaj do materiałów mamy dołączone takie pismo, chciałbym się dowiedzieć w związku z czym, dlaczego my je dostaliśmy?
radny Ryszard Wawer do wiadomości.
radny Mirosław Żłobiński dziękuję, radny Wawer udzielił mi odpowiedzi.
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak czy są jeszcze pytania, nie widzę, w tym punkcie chciałbym państwu z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy życzyć zdrowia oraz spokojnych i rodzinnych świąt, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 26
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ryszard Pietrowiak zamknął obrady XXIV sesji Rady Powiatu Górowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Anna Michalska
Inspektor
MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.