Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje
  • Rolnicy i hodowcy trzody chlewnej …
  • Internetowe Konto Pacjenta
  • Certyfikat SOW dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Górze
  • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportProtokół z obrad XXV sesji Rady Powiatu Górowskiego - projekt

Protokół z obrad XXV sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 maja 2018 r. od godz. 8.00 – 10.20


Obecni wg załączonej listy obecności.

Punkt 1
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otworzył XXV sesję Rady Powiatu
Górowskiego, przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na podstawowy skład Rady 15, obecnych jest 12 radnych, nieobecny Marek Biernacki, Michał Krochta i Paweł Niedźwiedź, potwierdził prawomocność obrad, dzisiejsza sesja jest na wniosek 5 radnych (wniosek w załączeniu), otrzymaliście państwo porządek obrad, czy są uwagi do porządku obrad?
radny Mirosław Żłobiński w porządku obrad mamy punkty dotyczące kontroli w różnych jednostkach powiatowych, myślałem że pan jako przewodniczący Rady udostępni nam jakieś protokoły, abyśmy wiedzieli o czym będzie rozmowa a tutaj nic takiego nie ma.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers państwo złożyliście wniosek i moim obowiązkiem było zwołanie sesji, czy jeszcze do porządku obrad są jakieś uwagi, nie widzę, proponuję przegłosować porządek obrad.
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:
za - 12 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Starosty Górowskiego i Zarządu Powiatu o kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Powiatu Górowskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Górze w 2017 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu, w tym analiza protokołu kontroli.
3. Informacja Starosty Górowskiego i Zarządu Powiatu o zaleceniach pokontrolnych RIO z przeprowadzonej kontroli przez RIO w roku 2017.
4. Realizacja zaleceń z przeprowadzonej kontroli przez RIO w roku 2017.
5. Informacja Starosty Górowskiego i Zarządu Powiatu o kontrolach przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Górze i jednostkach organizacyjnych Powiatu Górowskiego w roku 2017 przez RIO i Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
6. Zalecenia pokontrolne i ich realizacja – informacja Starosty Górowskiego i Zarządu Powiatu.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad.

W tym momencie na salę obrad przybył radny Marek Biernacki. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 13.

radny Kazimierz Bogucki zanim przejdziemy do następnego punktu dzisiejszej sesji, chciałbym wyjaśnić skąd pomysł na tę sesję, abyśmy wiedzieli po co się spotykamy, nie jest to jakieś wydumane działanie nasze, albo na złość komuś, wyniknęło to z braku wiedzy na temat pewnych rzeczy o których wszyscy powinniśmy wiedzieć, stało się inaczej, na ostatnim posiedzeniu komisji rewizyjnej, gdzie mieliśmy omawiać kontrole Starostwa i jednostek około powiatowych, chcieliśmy rozmawiać o zastrzeżeniach RIO, otrzymaliśmy odpowiedź pana wicestarosty a brzmi ona następująco (odpowiedź w załączeniu), co z tego wynika? dla nas nic proszę państwa, nic z tego nie wiemy, chcieliśmy rozmawiać o zastrzeżeniach jakie RIO miało do pracy Zarządu a otrzymaliśmy coś takiego, co urąga wszelkiej przyzwoitości i szacunku dla nas radnych z opozycji, my z tego nic nie rozumiemy, można było na pierwszej sesji inauguracyjnej, jak stworzyliście koalicję, podjąć taką uchwałę, że będziecie pracować bez tej szóstki, która jest w tej Radzie, bo ja się tak czuję, bo jak można udzielać takich informacji, chcieliśmy rozmawiać na ten temat, pani radna Teresa Frączkiewicz złożyła wniosek na komisji rewizyjnej o specjalne posiedzenie komisji rewizyjnej, poświecone temu tematowi i pani przewodnicząca komisji rewizyjnej poddała to pod głosowanie i dziwnym trafem ten wniosek przepadł, to ja się pytam, jeśli mamy komisję rewizyjną, ciało statutowe ciało kontrolne na którym nie można się zapytać jakie były zastrzeżenia, to ja się pytam, gdzie ja jestem, w jakim punkcie ja siedzę, pytam gdzie jest inwencja pani, pani przewodnicząca? to pani kieruje komisją rewizyjną i pani powinna nas o tym wszystkim informować i sama dociekać, dlaczego tak się dzieje.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 2
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę pana starostę Piotra Wołowicza
o zabranie głosu.
starosta Piotr Wołowicz przedmiotowa kontrola o której jest tutaj mowa, odbyła się w roku 2017 i kontrolę tą przeprowadzili inspektorzy ds. kontroli gospodarki finansowej RIO pan Maciej Węgrzyn w okresie od 17 lipca do 11 września 2017 r. z wyłączeniem 18 lipca,
4 sierpnia, 14 sierpnia i 21 sierpnia oraz od 31 sierpnia do 8 września, oraz pani Marlena Przybylak również na podstawie upoważnienia prezesa RIO w dniach od 27 lipca do 11 września 2017 r. z wyłączeniem 14 i 18 sierpnia 2017 r. oraz od 31 sierpnia do 8 września 2017 r., kontrola ta objęła gospodarkę finansową powiatu za lata 2014 r. i pierwszy kwartał 2017 r. z uwzględnieniem danych z poprzedniego okresu sprawozdawczego, oraz bieżącej działalności jednostki samorządu terytorialnego, główne założenia dotyczące tej kontroli
i wyniki tej kontroli, zostały ujęte w pięciu podstawowych rozdziałach tj. ustalenia ogólno - organizacyjne dotyczące księgowości i sprawozdawczości budżetu jednostki samorządu terytorialnego, gospodarki mieniem oraz rozliczenia finansowe jednostki samorządu terytorialnego z jej jednostkami organizacyjnymi i na podstawie tej przeprowadzonej kompleksowej kontroli, która odbywa się co 4 lata został sporządzony protokół, w trakcie realizacji tej kontroli, oczywiście inspektorzy RIO na bieżąco zadawali pytania dotyczące każdej kontrolowanej sprawy i wyjaśnienia były składane na bieżąco i później one znalazły się w protokole jak i w wystąpieniach pokontrolnych odpowiedzi do wystąpienia, to jest informacja ogólna dotycząca właśnie tej przeprowadzonej kontroli, natomiast analizę tego protokołu i tych najważniejszych aspektów, które zostały wyodrębnione w tym protokole, proszę aby pan skarbnik omówił.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech tak jak pan starosta tutaj wskazał, kontrola RIO okresowa jest co 4 lata, w czasie swych prac państwo inspektorowie kontrolowali funkcjonowanie powiatu zgodnie z zasadami prawa a przede wszystkim zgodnie z ustawą
o rachunkowości, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, ustawie prawo zamówień publicznych, ustawie o finansach publicznych, ustawie o wolontariacie, czy ustawie o gospodarce nieruchomościami, w powiązaniu z naszymi wewnętrznymi uregulowaniami, czyli uchwałami Rady, Zarządu, oraz regulaminami które są przyjęte w powiecie, głównie w Starostwie Powiatowym, kontrola ta odnosiła się do sprawdzenia zgodności ewidencji zaciągania zobowiązań, regulowania tych zobowiązań i płatności, które dokonywaliśmy, ponadto kontrolowano zgodność dokonanych i prowadzonych sprawozdań w latach 2014 r. do końca pierwszego półrocza 2017 r., zarówno sprawozdań budżetowych jak i sprawozdań finansowych, wszystkie uwagi i ustalenia są zawarte w tym protokole, który mieliście państwo dostępny na stronie internetowej powiatu od września 2017 r., także we wszystkich kwestiach które inspektorzy mieli jakieś uwagi i zapytania, są ujęte w protokole jak i nasze stanowisko, tak jak starosta powiedział, jest przedstawione w tym protokole, jeśli są pytania to bardzo proszę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radny Mirosław Żłobiński jest kontrola, jest protokół, są wyniki kontroli, wystąpienie pokontrolne, odpowiedź na wystąpienie pokontrolne, jakie to rodzi konsekwencje dla powiatu, Starostwa?
starosta Piotr Wołowicz jak każde wystąpienie pokontrolne szczególnie instytucji, która odpowiada za kontrolę finansową, czyli tą podstawową funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, zostały tam przedstawione różnego rodzaju uwagi co do sposobu prowadzenia spraw księgowych, to co było wymieniane w protokole, to co pan skarbnik mówił i do większości tych zastrzeżeń musieliśmy się odnieść w trakcie i odnosiliśmy się z niektórymi się nie zgadzając a niektóre przyjmując jako rzeczywiście uchybienia do realizacji i protokół, czy zalecenia pokontrolne i odpowiedzi na te zalecenia pokontrolne polegają na tym, że po prostu zobowiązujemy się do realizacji tych właśnie zaleceń i one są w tych odpowiedziach zawarte i w jaki sposób one będą realizowane i one w większości, bo tak jak tutaj była mowa, kontrola była od roku 2014 okresu finansowego i niektóre rzeczy, które tutaj były zauważone, czy wytykane jako błędne w tych latach 2014 - 2015 one były już poprawiane i realizowane w następnych latach 2015, 2016 i 2017 więc to nie znaczy, że one jak gdyby od samego początku do samego końca tego okresu realizacji były źle wykonywane, niektóre z nich tak jak powiedziałem już wcześniej były zauważone i były poprawiane, niemniej jednak inspektorzy jako stwierdzone pewne fakty w protokole musieli je zawrzeć i te wszystkie wytyczne, które zostały zawarte w protokole pokontrolny i do których myśmy się odnieśli jako do realizacji tych zastrzeżeń, one są przede wszystkim realizowane na zasadzie przestrzegania tych zapisów, które zostały wytknięte jako nierealizowane do samego końca, lub działań podejmowanych, żeby pewne rzeczy skorygować, albo naprawić i na tym polegają właśnie zalecenia pokontrolne, które realizuje się możliwie albo od razu, albo w czasie jakimś dostosowującym różnego rodzaju akty prawne po to, aby każda następna kontrola, która będzie realizowana co 4 lata, również odnosi się do zaleceń pokontrolnych, które były wystosowane w poprzedniej kontroli, przede wszystkim od tego zaczyna się kontrole, czy one zostały zrealizowane.
radny Mirosław Żłobiński jeśli ja dobrze zrozumiałem, to nie rodzi to żadnych konsekwencji, pod warunkiem, że te pewne uwagi zostaną naprawione, więc to nie rodzi żadnych konsekwencji pod warunkiem, że powiat zobowiąże się że to naprawi a jak są pewne działania, które budzą zastrzeżenia kontrolerów a nie można ich naprawić np. że gdzieś tam miał się odbyć przetarg a się nie odbył.
starosta Piotr Wołowicz dlatego jest zalecenie, żeby w przyszłości takie działania podejmować zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co oczywiście naszym zdaniem zostało błędnie zinterpretowane, jeśli odnosimy się konkretnie do tego punktu, ale tak, jeśli są wydarzenia, które już miały miejsce i ich konsekwencja zakończyła się, to polega to na tym, aby kolejne działanie tego typu już realizować zgodnie z zaleceniem, czy zgodnie w tym przypadku z ustawą o zamówieniach publicznych.
radny Mirosław Żłobiński po prostu wystarczy, że instytucja kontrolowana zadeklaruje, że nie będzie robiła tych błędów, które rozbiła i to wystarczy.
starosta Piotr Wołowicz i musi to realizować.
radny Mirosław Żłobiński wynikiem spowiedzi jest jeszcze pokuta, a tutaj pokuty, nie widzę, nie słyszę.
radny Kazimierz Bogucki odniosę się na bieżąco do tego, co pan starosta mówił, odnośnie tej kontroli, że coś było źle i coś trzeba naprawiać i tak jest takie stwierdzenie: wykonanie planu wydatków budżetowych za 2014 r. i tutaj by się zgadzało, pan mówił, że
w większości to dotyczy 2014 r. nie będę tego w całości czytał i tam wynikało, że plan finansowy wydatków wynosił 10.550.000 zł zamiast 10.570.000 zł i była różnica 20.000 zł a w roku 2016, gdzie ta różnica w tym samym dziale wynosi już 60.000 zł, więc ja rozumiem, że jeśli była mowa, że czegoś się uczymy a ta różnica się zwiększyła do 60.000 zł, więc jak to wytłumaczyć, nie rozumiem tego.
starosta Piotr Wołowicz ja mówiłem o przykładach ogólnie a nie konkretnym przykładzie, bo mówiłem o rzeczach, które miały miejsce w latach poprzednich, które od któregoś roku były realizowane a były też takie, które były błędnie realizowane przez cały okres kontroli akurat taki przypadek to jest ten realizowany przez cały okres kontroli, czy też w dwóch kolejnych latach w okresie realizacji, natomiast ja do tego konkretnego przykładu się nie odnosiłem, odnosiłem się do innych, które były wcześniej zrealizowane i później były dobrze realizowane, ale są i takie które się zdarzały w latach 2014 i 2017.
radny Kazimierz Bogucki ja odnoszę się do konkretnego przypadku, może pan skarbnik odniesie się do tego, skąd to się wzięło było 20.000 zł a później 60.000 zł w tym samym dziale?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech cały protokół polega na tym, że zadawane są pytania do tych wszystkich spraw i odnosimy się do tych wszystkich uwag w protokole, jeśli pan mówi konkretnie o dwóch pozycjach, czyli o sprawozdaniu Rb – 28 Starostwa, gdzie rozbieżności są na pewnym etapie w planach finansowych, co nie ma wpływu na funkcjonowanie jednostki wskazujemy, że mogły zdarzyć się błędy, ponieważ to tylko ludzie wykonują prace i mogą się pomylić, tutaj akurat była kwestia, że nie zostały wprowadzone zmiany w programie finansowo – księgowym u nas w ewidencji księgowej, dlatego tutaj były takie dwie rozbieżności, po drugie to co państwo tutaj wskazujecie w przypadku sprawozdań budżetowych, kontrola przebiegała od 2014 r. do końca pierwszego półrocza 2017 r. wskazano kilka nieprawidłowości w 2014 r. i 2015 r. w sprawozdawczości budżetowej, które to wynikały w tym okresie z błędnej wykładni prawa dotyczącego przedstawiania sprawozdań z zaszłości budżetowych dotyczących organu i dotyczący jednostki budżetowej jaką jest Starostwo Powiatowe w Górze, od 2016 r. już wskazujemy to zgodnie z linią przyjętą przez RIO we Wrocławiu, że w sprawozdaniu budżetowym Starostwa Powiatowego przedstawimy również pozycje dotyczące budżetu, czyli dochodów wszystkich, które realizujemy na poziomie organu, oraz niektórych wydatków, które organ też ponosi i uwagi co do sprawozdawczości budżetowej w tym zakresie do 2016 r. i 2017 r. nie było przez RIO a co do konkretnych uwag, które są ujęte w protokole wyjaśnienia są szczegółowo przedstawione
w protokole.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek chciałbym się dowiedzieć, dlaczego nie były przestrzegane przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu wymienionego w wystąpieniu pokontrolnym?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech proszę państwa, tak jak wcześniej powiedziałem, kontrola kompleksowa RIO polega na tym, żeby sprawdzać prawidłowość stosowanego prawa, przede wszystkim ustawy o finansach publicznych, sformułowanie „nie zostały przestrzegane” jest trochę na wyrost, jest to indywidualna ocena inspektora i w każdym punkcie, który jest wskazany w protokole, gdzie zdaniem inspektorów były naruszone zasady ustalone w prawie jest nasze wyjaśnienie z czego to wynikało, że nasze postępowanie było takie a nie inne, więc trudno mi się ustosunkować łącznie, ponieważ w większości przypadków funkcjonowania przestrzegamy prawo, jak państwo widzicie od 2014 do 2017 r. patrząc z punktu widzenia funkcjonowania całego powiatu doprowadziliśmy do sytuacji, że mamy zgodność realizacji tych wszystkich wskaźników z art. 242 do 244 i np. w roku 2015
i 2016 brak zachowania wskaźników jest naruszeniem prawa, czyli sformułowanie przez inspektora, że nie realizowaliśmy przepisów ustawy, chociażby w tym kontekście, tak, nie realizowaliśmy tych zapisów, ponieważ nie mogliśmy budżetu sformułować zgodnie
z prawem, państwo pamiętacie że w 2016 r. mieliśmy budżet ustalony przez RIO, ponieważ nie mogliśmy wykonać budżetu zgodnie z prawem, czyli działaliśmy poza prawem.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek dlaczego zamówienia publiczne nie odbywały się zgodnie z obowiązującym w Starostwie regulaminem i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych, dlaczego?
starosta Piotr Wołowicz pan radny sugeruje rzeczy, które nie miały miejsca, bo mowa
w protokole jest tylko o jednym zamówieniu, co do którego myśmy się odnieśli, że nie zgadzamy się z interpretacją pana kontrolera i jest to bardzo szczegółowo w wyjaśnieniach omówione i jakby uogólnianie pewnych rzeczy, że wszystkie jakby wszystkie zamówienia jakie miały miejsce od 2014 były niezgodne z prawem, to nie jest właściwe, mówimy tylko i wyłącznie o jednym konkretnym zamówieniu, co do którego jest bardzo szczegółowe wyjaśnienie, że mamy inne spojrzenie na temat interpretacji tego wyjaśnienia co do kwoty dotyczącej przekroczenia dozwolonego limitu, naszym zdaniem produkty, które były w ramach tego zamówienia realizowane nie można łączyć, bo one dotyczą zupełnie innych rzeczy, natomiast inspektorzy stwierdzili, że dotyczą tej samej rzeczy i w stopniu minimalnym przekroczyły tę kwotę dopuszczalnego limitu.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek panie starosto, ja niczego panu nie sugeruję, czytam literalnie to co jest napisane w państwa odpowiedzi do RIO we Wrocławiu odczytam panu: „udzielanie zamówione publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych będzie się odbywać zgodnie z obowiązującym
w Starostwie Powiatowym regulaminem wprowadzonym zarządzeniem Starosty Górowskiego”, tak państwo odpowiadacie do RIO, więc proszę mi nie sugerować, że ja sobie coś wymyśliłem i panu coś tam zarzucam, tak nie jest, zadaję pytanie i proszę o odpowiedź, mam następne pytanie dotyczące przestrzegania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych szczególnie w zakresie udzielania zamówień publicznych wyłącznie z zastosowaniem jednego z trybów postępowania wskazanym w art. 10 tej ustawy z uwzględnieniem przepisów art. 7 ust. 1 i 3, dlaczego nie były te przepisy przestrzegane?
starosta Piotr Wołowicz na to pytanie odpowiedziałem w poprzedniej wypowiedzi, to dotyczy tylko i wyłącznie tego jednego zamówienia.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek dlaczego nie były przestrzegane przepisy ustawy
z 29 września 1994 r. o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zakresu wymienionego w wystąpieniu pokontrolnym?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech jest to wszystko wyjaśnione w protokole w punkcie
w którym były wskazane te nieprawidłowości, nieprawidłowości dotyczyły kwestii inwentaryzacyjnych związanych przy sporządzaniu bilansu Starostwa Powiatowego dotyczyło to inwentaryzacji tzw. należności, polega to na tym, że wysyła się do kontrahentów, którzy są nam dłużni, wysyłamy potwierdzenie salda, akurat w roku 2016 nie zostało to wysłane dlatego, że w tym roku mieliśmy zmiany kadrowe na stanowisku głównego księgowego Starostwa Powiatowego i nie zostało to wysłane, zdarzyło się to raz w roku 2016.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek rozumiem, że to było jednostkowa sytuacja.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech oczywiście.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek dlaczego nie były przestrzegane przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP oraz obowiązującej w Starostwie dokumentacją w sprawie przyjętych zasad rachunkowości?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech z tego samego powodu, co poprzedni punkt.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy już są przestrzegane przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu wymienionego w wystąpieniu pokontrolnym.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech te uwagi które są wymienione w protokole już były realizowane za 2016 r.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy już są przestrzegane przepisy zawarte
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
starosta Piotr Wołowicz wykazane były pewne rozbieżności rozumienia różnego rodzaju przepisów związanych z instrukcją kancelaryjną, to były rozbieżności techniczne i zostały skorygowane na bieżąco.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy umowy dotyczące dotacji są zawierane po zatwierdzeniu wyników otwartego konkursu ofert przez Zarząd Powiatu Górowskiego?
starosta Piotr Wołowicz to również był przypadek w jednym roku, gdzie błędnie zostały wpisane daty, jeśli chodzi o rok, one zostały skorygowane a nie zostały skorygowane dni
w miesiącu i przeskakując na przyszły rok okazało się, że to była data późniejsza niż decyzja i w związku z tym to zostało wytknięte, ale oczywiście zostało to skorygowane.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek rozumiem, że została już przygotowana propozycja uchwały Rady Powiatu dotycząca określenia zasad wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości powiatu, a do czasu ustalenia nowych zasad, wynajem odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
starosta Piotr Wołowicz wszystkie zarzuty, które zostały w protokole i później
w wystąpieniu pokontrolnym, jakby w naszym odniesieniu do gospodarki nieruchomościami czyli te o których radny powiedział teraz i te które są w następnych punktach wymienione dotyczące zarówno gospodarki mieniem powiatu jak i gospodarki skarbu państwa, one zostały skorygowane od razu po kontroli tutaj też chodzi o kwestę interpretacji, bo co do wykazu to ten wykaz nie był robiony i to był błąd i są takie wykazy są realizowane od tamtego czasu, natomiast kwestie dotyczące gospodarki nieruchomościami zasobu powiatu są, albo
w przygotowaniu, albo są realizowane, natomiast co do kwestii skarbu państwa oczywiście tutaj była różna interpretacja, ponieważ inna jest interpretacja DUW a inna RIO, niemniej jednak dostosowujemy się do tej która została wskazana przez RIO i te wszystkie punkty są już realizowane.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie dotyczące tej błędnej daty, czy to chodzi o dotację na nieodpłatną pomoc prawną?
starosta Piotr Wołowicz tak.
radny Mirosław Żłobiński a na czym ten błąd polegał?
starosta Piotr Wołowicz jeśli pan pozwoli to wyjaśnimy to na piśmie, ponieważ to pani sekretarz prowadziła.
radny Mirosław Żłobiński dobrze.
starosta Piotr Wołowicz patrząc na punkty porządku obrad, to ja rozumiem, że my jesteśmy już w 3 i 4.
radny Mirosław Żłobiński nie.
starosta Piotr Wołowicz bo realizacja zaleceń to punkt 4.
radny Mirosław Żłobiński mam jeszcze pytanie, bo w punkcie 9 tej odpowiedzi do RIO jest że będzie przygotowana propozycja uchwały Rady Powiatu, kiedy zostanie przygotowana?
starosta Piotr Wołowicz do tej pory nie podejmowaliśmy, bo bardzo sporadycznie podejmujemy takie decyzje o wydzierżawieniu, więc w momencie kiedy będzie taka konieczność, to będzie to poprzedzone uchwałą.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek chciałbym się dowiedzieć: czy państwo już realizujecie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w szczególności w zakresie sporządzania oraz podawania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę stosownie do postanowień art. 35 ust. 1 ustawy i czy to dotyczy części budżetu naszego za 2017 r. gdzie było zapisane, że w ramach pozyskiwania środków np. ze sprzedaży nieruchomości, gdzie było ujęte 3.760.000 zł, bo z tego co przeczytałem wykonane jest 4.370 zł.
starosta Piotr Wołowicz wykazy są od czasu kontroli realizowane na bieżąco, czyli są wywieszane na naszej stronie internetowej BIP, jak również te które wymagają ogłoszenia w czasopismach są również tam zamieszczane w formie ogłoszeń, to dotyczy tylko
i wyłącznie wynajmu nieruchomości a nie o żadnej innej formie odzyskania, czy sprzedaży, więc do dotyczy tylko wynajmu nieruchomości, również jest realizowany zarzut, który RIO podniosła w sprawie ogłoszenia, naszym zdaniem decyzja Zarządu w formie takiej decyzji jednostkowej była wystarczająca, natomiast według RIO powinna być podjęta w formie uchwały i od tego czasu również jest to realizowane.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy są przestrzegane przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
w szczególności w zakresie klasyfikowania dochodów zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do rozporządzenia?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech tak, są przestrzegane.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek rozumiem, że wszystkie zmiany treści zawieranych umów z najemcami, dzierżawcami są dokonywane w formie pisemnej?
starosta Piotr Wołowicz tak, oczywiście.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy został zwiększony nadzór nad zagadnieniami związanymi z obrotem nieruchomościami stanowiącymi zasób powiatu jak i skarbu państwa oraz egzekwowaniem od najemców, dzierżawców należności z tytułu opłat czynszowych?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech tak, oczywiście.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy mogę prosić o kilka przykładów?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech jeden z przykładów jest opisany w protokole
a z nazwiska powiedzieć nie mogę, bo jest ochrona danych osobowych.
radny Mirosław Żłobiński moje pytanie dotyczy kontroli, ponieważ obsługą bankową powiatu i instytucji powiatowych, najpierw zajmował się bank pocztowy, później DNB Bank Polska i teraz jest moje pytanie: te banki nie mają swoich oddziałów w Górze i żeby dokonywać pewnych operacji bankowych trzeba jeździć do Leszna, kto jest odpowiedzialny za to, aby w umowie nie było jakiegoś zastrzeżenia że to musi się odbywać na miejscu w Górze?
starosta Piotr Wołowicz jakbyśmy takie zastrzeżenia wpisali do umowy, to prawdopodobnie nie zgłosiłby się żaden bank i mielibyśmy problem z obsługą finansową całego powiatu.
radny Mirosław Żłobiński czyli to wynika?
starosta Piotr Wołowicz z zainteresowania, które właśnie w okresie przetargu na obsługę finansową powiatu i jednostek powiatowych, niestety po za bankiem DNB Bank Polska, który ostatecznie złożył ofertę, nie zgłosił się żaden inny podmiot zainteresowany.
radny Mirosław Żłobiński to jesteśmy tak mało atrakcyjnym partnerem finansowym, że nie ma chętnych do obsługi?
starosta Piotr Wołowicz tego nie wiem, ale wpisywanie tego typu ograniczeń o którym tutaj jest mowa, to jest niezgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, ponieważ nie ma takiej możliwości, aby ograniczać w dobie elektronicznego funkcjonowania całego systemu bankowości, ograniczanie do jednostki, która musi mieć miejsce w danej miejscowości, to też jest ograniczenie i złamanie ustawy o zamówieniach publicznych, natomiast dlaczego inne banki się nie zgłosiły, to nikt tego nie musi tłumaczyć, generalnie sytuacja jest kiepska we wszystkich samorządach.
radny Mirosław Żłobiński a co ma wspólnego bankowość elektroniczna z tym, że pracownicy jednostek powiatowych muszą jeździć z pieniędzmi do Leszna?
starosta Piotr Wołowicz ja nie mówię o konkretnym przypadku, tylko mówię o całym systemie funkcjonowania dzisiaj systemu bankowości.
radny Mirosław Żłobiński kto podjął decyzję, że nie został ogłoszony przetarg na wyłonienie banku, który chciałby udzielić powiatowi kredytu krótkoterminowego, chodzi mi o rok 2014.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech ta kwestia jest bardzo szczegółowo opisana
w protokole.
radny Mirosław Żłobiński nie ma żadnych nazwisk panie skarbniku, więc proszę nie mówić że jest szczegółowo, ja się pytam o osobę?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech to jest rozpisane w protokole szczegółowo, nie ma kto podjął decyzję.
radny Mirosław Żłobiński czyli decyzja podjęła się sama?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech nie.
starosta Piotr Wołowicz pan bardzo dobrze wie, kto podejmuje decyzje w Starostwie, podejmuje Zarząd, ewentualnie starosta, lub wicestarosta, natomiast to była decyzja dotycząca, to nie była decyzja dyskutowana, ponieważ naszym zadaniem ona nie wymagała przetargu, ponieważ kwota obsługi tego kredytu nie wymagała przeprowadzenia ustawy
o zamówieniach publicznych i w zawiązku z tym, to było działanie techniczne, tak jak robiliśmy to co roku.
radny Mirosław Żłobiński ja przeczytałem ten fragment protokołu i ja tego nie kwestionuję, moje pytanie dotyczyło sprawy technicznej, kto podjął decyzję, że nie będzie tego przetargu i nic więcej, z pan słów wynika, że tę decyzję podjął Zarząd i przewodniczący Zarządu, czyli pan, dobrze rozumiem?
starosta Piotr Wołowicz może pan tak rozumieć, ale w tym momencie nikt nie podejmował takiej decyzji, bo w tym momencie nie było takiego rozważania tego tematu.
radny Mirosław Żłobiński czyli to było z automatu?
starosta Piotr Wołowicz tak na podstawie upoważnienia Rady Powiatu.
radny Mirosław Żłobiński czyli rozumiem, że w następnym roku, czyli 2015 ten sam mechanizm był?
starosta Piotr Wołowicz oczywiście.
radny Mirosław Żłobiński kto podjął decyzję o wyborze wykonawcy audytu w latach 2015 – 2017, dotyczyło to trzech umów bez stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązujących w Starostwie?
starosta Piotr Wołowicz ta forma nie przekraczała tej kwoty wolnej, w związku z tym myśmy wyłonili tego wykonawcę bez ustawy o zamówieniach publicznych, natomiast RIO uważa, że powinien w Starostwie funkcjonować bardziej sprecyzowany regulamin wewnętrzny, który też reguluje kwestie nawet tych zamówień, które nie podlegają ustawie
o zamówieniach publicznych.
radny Mirosław Żłobiński w protokole na s. 19 jest napisane że planowano projekty
z udziałem środków UE, które ostatecznie zrealizowano, ponieważ nie było pieniędzy na te 10% własnego wkładu, jakie to były projekty?
starosta Piotr Wołowicz to był projekt, który jest realizowany, tylko bez naszego udziału
w ramach stowarzyszenia powiatów Dolnego Śląska, to jest taka specjalna organizacja, która się zawiązała w ramach realizacji projektów geodezyjnych, to był projekt geodezyjny i on w pierwszej fazie planowania tego projektu, opiewał na dużo niższą kwotę, niż w rezultacie byśmy musieli ponieść jako powiat, potem okazało się, że ta kwota wynosi prawie 3.000.000 zł na nasz powiat, jakbyśmy chcieli go realizować w ramach tego stowarzyszenia i kilka powiatów się wycofało, główną przyczyną był udział własny, który wzrósł znacznie początkowo miał on wynosić 200.000 zł później okazało się, że ma wynosić znacznie więcej i że zwrot kosztów będzie realizowany po zakończeniu tego projektu, co w naszym przypadku było niemożliwe do wykonania, bo nie mamy takiej zdolności kredytowej, aby mógł nam jakiś bank udzielić takiego zabezpieczenia, żeby można było ten projekt przez trzy lata realizować i go opłacać a dopiero po trzech latach można byłoby uzyskać dofinansowanie i to w części.
radny Mirosław Żłobiński na czym ten projekt polegała?
starosta Piotr Wołowicz to jest projekt dotyczący przede wszystkim baz geodezyjnych
i cyfryzacji tych baz, oczywiście my to realizujemy tylko w mniejszy zakresie i znacznie wolniej niż było by to zrealizowane dla całego powiatu.
radny Mirosław Żłobiński kto podjął decyzję, że należy dokonać integracji programu bankowości elektronicznej DNB Bank Polska co ma to w Windows a my mamy w Dos, kto taką decyzję podjął?
starosta Piotr Wołowicz to jest decyzja typowo techniczna dostosowująca do sytuacji nasze programy i ta decyzja była podejmowana przeze mnie jako kierownika Starostwa, po analizie ze strony finansów, czyli pana skarbnika.
radny Mirosław Żłobiński czy pan panie starosto zasięgnął opinii naszego informatyka ze Starostwa w tej sprawie?
starosta Piotr Wołowicz pan informatyk jest pracownikiem Starostwa i oczywiście ja nie muszę zasięgać jego opinii, ponieważ on realizuje to zadanie od strony technicznej i informatycznej.
radny Mirosław Żłobiński źle pan zrozumiał moje pytanie, nie chodzi o to, aby informatyk podejmował decyzje za pana, czy za kogokolwiek, tylko chodzi mi o uwarunkowania techniczne, czy pytał pan informatyka, czy jest możliwe połączenie tych dwóch programów?
starosta Piotr Wołowicz pan informatyk na co dzień realizuje te zadania, więc trudno byłoby bez jego opinii i wiedzy wprowadzać jakiekolwiek zmiany informatyczne, gdzie w rezultacie on to sam robi, więc oczywiście taka informacja musiała być.
radny Mirosław Żłobiński czyli on żadnej opinii nie musiał wydawać?
starosta Piotr Wołowicz oczywiście że nie musiał, bo to są jego bieżące zadania, które on wykonuje w ramach pracy w Starostwie.
radny Mirosław Żłobiński dla mnie jest to dziwne, bo informatyk ma to wykonywać, dla mnie jest to niemożliwe.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech w 2015 r. było to niemożliwe, dzisiaj jest to możliwe
i jest to realizowane, od 2018 r. ewidencję księgową prowadzimy w programie na bazie Windows też tego samego dostawcy co poprzednio, czyli firmy Radix, obecnie jest taka możliwość i to realizujemy, zmiany na Windows wynikały w faktu, że Radix informował
i ogłaszał, że nie będzie miał opieki autorskiej nad programami Dos i problem zmiany oprogramowania systemu finansowo – księgowego już mamy od 2010 r. zastanawiamy się i szukamy wykonawców, ze względów na problemy finansowe nie zakupywaliśmy wcześniej programów oferowanych przez różne firmy, bo nie stać nas było, jedna z firm zażyczyła sobie za taki program 120.000 zł takich pieniędzy nie mamy a więc kupiliśmy program na bazi Windows w Radix za 8.000 zł i poprzez takie szkolenie min. z banku i poprzez nadzór pracownika Radix, poprzez ich systemy na dzisiaj prowadzimy ewidencję finansowo – księgową, kadrowo – płacową i jest na dzień dzisiejszy możliwość połączenia tego z programami bakowymi.
radny Mirosław Żłobiński odbyło się szkolenie w sprawie integracji tych dwóch programów i w protokole jest napisane, że 5 osób brało udział są inicjały, ja jestem zdziwiony jak jest to możliwe, że to odbyło się w pana gabinecie, jak mogło to być technicznie możliwe?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech na moim komputerze.
radny Mirosław Żłobiński tylko na jednym i te 5 osób stało i przyglądało się?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech tak, dokładnie i prowadziło na tym komputerze swoje próby.
radny Mirosław Żłobiński informatyk pracujący w Starostwie nie brał w tym udziału?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech nie brał.
radny Mirosław Żłobiński dlaczego?
starosta Piotr Wołowicz szkolenie to dotyczyło bardziej aspektów finansowych, niż informatycznych.
radny Mirosław Żłobiński ja zrozumiałem, że to było szkolenie informatyczne.
starosta Piotr Wołowicz nie, dotyczyło kwestii finansowych.
radna Teresa Frączkiewicz proszę mi nie opowiadać, że szkolenie w obsłudze programu komputerowego było stricte finansowe dla osób pracujących w finansach, oczywiście to jest kwestia w którą rubryczkę co należy wpisać, jak to należy wdrożyć jest do tego instrukcja, moje pytanie: ile kosztowało to szkolenie i jak długo trwało? szkolenie dla 5 osób w pana gabinecie?
Skarbnik powiatu Wiesław Pospiech jest to szczegółowo wyjaśnione w protokole, jeden dzień, około 30.000 zł.
radna Teresa Frączkiewicz około 30.000 zł jeden dzień, ciekawa jestem, czy też państwo pozwolicie np. innym jednostkom na szkolenia specjalistyczne za taką cenę?
starosta Piotr Wołowicz było to szkolenie typowo związane z funkcjonowaniem systemu bankowego i nikt inny poza bankiem, tego szkolenia nie mógł przeprowadzić.
radna Teresa Frączkiewicz oczywiście państwa stać na przeprowadzenie takiego szkolenia w takim razie należało to szkolenie przeprowadzić w pomieszczeniu w którym każdy będzie miał dostęp do komputera, można było to zorganizować w jakiejś pracowni komputerowej albo przywieźć laptopy a efekt jest taki, że nikt z tego nie korzysta a 30.000 zł państwo udaliście na szkolenie, 40.000 zł wydaliście państwo na wdrożenie programu, który nigdy nie został wdrożony plus 20.000 zł jeszcze za coś, ponoć państwo realizujecie program naprawczy, wszystkie jednostki powiatowe muszą oszczędzać, jak to się ma do funkcjonowania?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech jak państwo wiecie od połowy 2016 r., czyli od
1 czerwca obsługę bankową prowadzi mam DNB Bank Polska i używamy program na który mieliśmy szkolenie i wyjaśnienia, bo to było powiązanie programu bankowości elektronicznej oferowanego przez DNB Bank Polska z Warszawy w połączeniu z naszym programem finansowo – księgowym, także realizujemy to połączenie, inne jednostki również korzystają
z tego programu bankowego, więc na dzień dzisiejszy wszyscy korzystamy.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do pana skarbnika, bo nie bardzo rozumiem, wtedy nie można było zintegrować tych dwóch systemów, ale ta integracja nastąpiła teraz, potem?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech integracja nastąpiła od 2018 r. kiedy mamy system Windows dwóch programów księgowo – finansowego i bankowości elektronicznej, szkolenie nie opierało się tylko i wyłącznie na połączeniu.
radny Mirosław Żłobiński nie pytam się o szkolenie, pytam się o integrację, rozumiem że wtedy integracja nie nastąpiła a nastąpiła wtedy kiedy programy księgowe zostały kupione i wdrożone oparte na Windows?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech tak.
radny Mirosław Żłobiński tylko to mnie interesuje.
radny Kazimierz Bogucki mam pytanie dotyczące zaleceń pokontrolnych, przed chwilą radna Frączkiewicz wspominała o programie naprawczym, o oszczędnościach, jak to się stało, że przyznał pan dodatek panu wicestaroście 1.500 zł to jeśli chodzi o te oszczędność i coś zostało dokonane niezgodnie z prawem, ponieważ dodatek został przyznany od 1 stycznia, natomiast jakby chciał się pan podpierać uchwałą Rady Powiatu, to takowa była dopiero z 13 lutego 2017 r. jak to się ma do tych oszczędności, że wicestarosta dostaje tej wysokości dodatek, który wynika z jego bezpośredniego zakresu obowiązków, to mnie bardzo dziwi.
starosta Piotr Wołowicz dodatek, który otrzymuje wicestarosta nie wynika z jego bezpośredniego zakresu obowiązków, ponieważ to jest zadanie dodatkowe, które jest na zasadzie kontroli, która jest przeprowadzana od kilku lat i ten dodatek jest od kilku lat realizowany, tutaj nastąpił pewien błąd czasowy, czyli zadanie które wykonywał wicestarosta było od 1 stycznia realizowane, natomiast uchwała zatwierdzająca upoważnienie do realizowania tego zadania była podjęta w lutym i stąd wyszła ta rozbieżność jednego miesiąca i w związku z tym wicestarosta ten dodatek za miesiąc styczeń, gdzie nie miał upoważnienia do realizacji tego zadania, zwrócił na konto Starostwa Powiatowego.
radny Kazimierz Bogucki mam następne pytanie odnośnie dzierżawy i użytkowania nieruchomości należących do Starostwa a konkretnie dotyczy to budynku przy ul. Armii Polskiej 15, gdzie zostało to wydzierżawione dla PCZ Góra Śląska Wrocław, wyjaśnienia są tutaj pana starosty, ale jest też odpowiedź kontrolujących i pozwolę sobie to przytoczyć: „odnosząc się do złożonych wyjaśnień, należy zauważyć pomimo dołączenia do nich kserokopii stosownej uchwały wraz z wykazem, nie przedłożono dowodów, iż
w przedmiotowej sprawie wypełniono obowiązki określone w art. 31 ust. 1 i ust 1 b ustawy
o gospodarce nieruchomościami”, firma ta zalegała na łączną kwotę 7.910 zł i te opóźnienia jakie były realizowane, co też wykazali kontrolujący, wynosiły od 45 do 70 dni, jak państwo na to pozwaliście w ogóle, bo wspomniał pan, że wszystko jest zgodnie z prawem, że macie państwo całkowity porządek a tutaj kontrolujący twierdzą inaczej, że nie przekazano dowodów.
starosta Piotr Wołowicz jeśli chodzi o dzierżawę pomieszczeń dla PCZ, tak jak państwo pamiętacie momencie jak to funkcjonowało w ramach powiatowej spółki, powiatowa spółka też dzierżawiła te pomieszczenia i była zwolniona z opłat dzierżawy i w momencie kiedy umowa przeniesienia własności spółki nastąpiła, po prostu nie została sporządzona osobna dokumentacja dzierżawy na te pomieszczenia, ona została dopiero po kilku miesiącach uzupełniona, oczywiście z datą wsteczną, natomiast wynikające z okresu realizacji tego zadania zobowiązania co do płacenia, one dotyczy przede wszystkim nieruchomości niezabudowanej tej działki koło szpitala, którą PCZ również wynajmował i oczywiście były realizowane monity na bieżąco, co później skutkowało tym, że również w całej tej masie upadłości te zobowiązania zostały wpłacone, więc one były kontrolowane i wzywane do zapłaty, natomiast później zostały wpisane do tej masy jako zobowiązanie wobec powiatu.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek rozumiem, że te pieniądze już wpłynęły do nas z tej firmy?
starosta Piotr Wołowicz nie.
radny Kazimierz Bogucki czy możecie mi państwo udzielić informacji w przedmiotowej sprawie, na chwilę obecną są prowadzone jakieś postępowania wyjaśniające przez organy ścigania w związku z przypuszczeniem poświadczenia nieprawdy.
starosta Piotr Wołowicz pracownicy Starostwa łącznie ze mną, panem skarbnikiem
i wicestarostą, pracownicy finansowi byli wzywani na przesłuchanie do komendy
w Głogowie dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem finansowym powiatu, my jako świadkowie byliśmy tam przesłuchiwani, nikt nam nie powiedział w jakiej to jest sprawie i na jakiej podstawie, natomiast informacje i zapytania generalnie dotyczyły sytuacji finansowej, czyli o wszystkich wydarzeniach, jakie doprowadziły do tej trudnej sytuacji powiatu, czyli począwszy od Chemeko, strażnicy, od przejęcia zadłużenia szpitala do obecnej sytuacji.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek jeśli chodzi o Chemeko, bo z wyroku, który otrzymaliśmy z 9 lipca 2012 r., Chemeko powinno nam zwrócić prawie 12.000 zł plus 21.500 zł zwrotu z powództwa apelacyjnego, czy oni już nam te pieniądze oddali, czy są te pieniądze zwrócone?
starosta Piotr Wołowicz niezwłocznie po wezwaniu te pieniądze zostały zwrócone.
radna Teresa Frączkiewicz ja może zacytuję i wtedy poproszę o odpowiedź: „kontrolujący ustalili, iż powiat wykonując wyrok 9 lipca 2012 r. przelał na rachunek Sądu …. 10.993 zł, natomiast w związku z tym, iż z przedstawionych kontrolującym dokumentów brak było potwierdzenia, iż Chemeko wykonało wyrok w zakresie zwrotu na rzecz powiatu odpowiednio kwoty 11.700 zł, oraz kwoty 21.549 zł zwrócono się do starosty o złożenie wyjaśnień w zakresie podjęcia czynności wobec Chemeko w celu wyegzekwowania zasądzonej przez Sąd wyżej wymienionej kwoty, starosta poinformował, iż 22 sierpnia 2017r. wezwaliśmy pod rygorem wszczęcia egzekucji komorniczej firmę Chemeko do zapłaty łącznie kwoty 51.820,16 zł, Chemeko spłaciło 33.249 zł, odsetek nie wpłaciło”, proszę powiedzieć jak jest z odsetkami z Chemeko?
starosta Piotr Wołowicz odsetki okazały się nienależne w związku z tym nie zostały wpłacone.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania w tym punkcie, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 3
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 4
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 5
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę pana starostę Piotra Wołowicza
o zabranie głosu.
starosta Piotr Wołowicz chciałbym poinformować, że w tym czasie odbyły się następujące kontrole: - w Starostwie Powiatowym kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych, przeprowadzona została w dniu 30 maja 2017 r. przez pracowników DUW, - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej to jest punkt, który już zrealizowaliśmy i kontrola problemowa z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, przeprowadzona została w terminie od 28 września do 6 października 2017 r., jeśli chodzi o jednostki organizacyjne, w czasie kontroli RIO, RIO wybiera sobie zawsze jedną jednostkę do kontrolowania i w tym roku tą jednostka był POS i R, gdzie została przeprowadzona kontrola w zakresie gospodarki finansowej od 31 sierpnia do 8 września 2017 r. również w 2017 r.
w terminie od 6 lutego do 8 lutego była prowadzona kontrola realizowana przez pracowników DUW w PCPR w Górze, kontrola ta dotyczyła realizacji zadań zawartych w art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy, również 2017 r. odbyła się kontrola od 25 października do 27 października, kontrolę realizowani pracownicy DUW
w DPS we Wronińcu w zakresie oceny organizacji i funkcjonowania jednostki i to były te kontrole realizowane przez DUW i RIO.
radny Mirosław Żłobiński chciałbym zgłosić wniosek: aby przerwać obrady, bo trudno mówić o tych kontrolach, jak nie znamy wyników, protokołów, 1,5 godziny poświeciliśmy na zadawanie pytań dotyczących kontroli kompleksowej w Starostwie, ale mieliśmy dostęp do protokołów w Internecie, do wystąpienia pokontrolnego i odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, mogliśmy się przygotować, nie mamy takiej możliwości w przypadku kontroli, które przed chwilą starosta wymienił, więc składam wniosek formalny o zrobienie przerwy
w obradach i w tym czasie, aby pan przewodniczący nam umożliwił dostęp do tych protokołów, abyśmy mogli się przygotować.
starosta Piotr Wołowicz w następnych punktach te kontrole będą omówione.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować wniosek radnego Żłobińskiego.
Głosowanie za przyjęciem wniosku radnego Żłobińskiego:
za - 4 głosy,
przeciw - 9 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Wniosek nie został przyjęty.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 6
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę pana starostę Piotra Wołowicza
o zabranie głosu.
starosta Piotr Wołowicz kontrole problemowe w Starostwie Powiatowym: - kontrola problemowa z wykonywania zadań obronnych, przeprowadzona została tak jak powiedziałem w dniu 30 maja 2017 r. protokół z tej kontroli został sporządzony, nie wydano żadnych zaleceń, kontrola kompleksowa gospodarki finansowej RIO o tym mówiliśmy w poprzednich punktach i kontrola problemowa z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa przeprowadzona w terminie 28 września do 6 października, przeprowadzona przez pracownika DUW nie sporządzono protokołu, nie otrzymaliśmy z kontroli żadnego protokołu, jednostki organizacyjne: - DPS we Wronińcu wystąpienie pokontrolne zawiera dwie strony i państwu w większości zacytuję: „tematem kontroli była ocena organizacji i funkcjonowania jednostki w zakresie realizacji zadań wynikających z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej, zajęć rehabilitacji społecznej, oraz zgodności zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego z wymaganiami kwalifikacyjnymi …. działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie, czynności kontrolne potwierdziły, że obiekt jednostki spełnia warunki określone w rozporządzeniach …. w ramach usług opiekuńczych zapewniono mieszkańcom stałą opiekę medyczną i pielęgniarską, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, oraz o świadczeniu pracy socjalnej zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi … organizowano zajęcia terapeutyczne, psychologiczne oraz zajęcia ruchowe, w rozmowach z kontrolującymi mieszkańcami nie wnosili oni uwag świadczących o nie przestrzeganiu ich prawa, jednostka zapewniała realizację usług
w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców, stwierdzono że na terenie jednostki działa zespół terapeutyczno – opiekuńczy, dla każdego podopiecznego wyznaczono pracownika pierwszego kontaktu a działania personelu były podejmowane wobec nich według opracowanych indywidualnych planów, jednostka stwarzała warunki do efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających w zakresie wymaganej liczby pracowników socjalnych i zapewnienia mieszkańcom kontaktów z psychologiem i psychiatrom o czym mowa art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, dyrektor jednostki spełnia kryteria określone
w ustawie tj. posiada wymagany staż pracy w pomocy społecznej, oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, wobec powyższych ustaleń nie wydaje się zaleceń pokontrolnych, następna kontrola w PCPR w Górze, kontrola ta szczególnie była tematem spotkań komisji i bardzo szczegółowo omawiana, dotyczyła ona kompleksowej kontroli
w PCPR przeprowadzonej zgodnie z zatwierdzonym przez wojewodę planem kontroli, zakres tematyczny kontroli obejmował realizację zadań zawartych w art. 6 o przeciw działaniu przemocy w rodzinie, kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
w związku z przeprowadzona kontrolą, oraz stwierdzonymi nieprawidłowościami sformułowano następujące zalecenia: 1. uwzględnić w treści Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie zalecenia organu nadzoru z dnia 23.03.2015 r. i 23.09.2016 r. 2. opracować w formie dokumentów
i przyjąć właściwą uchwałą programy służące działaniom profilaktyczny, mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 3. zapewnić miejsca w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, 4. zapewnić miejsca w ośrodku wsparcia dla doświadczających przemocy w rodzinie, 5. mając na uwadze wykorzystanie środków z dotacji na zakup materiałów biurowych, po zakończeniu realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego należy zwrócić do budżetu państwa pobraną w nadmiernej wysokości kwotę 130 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wszystkie punktu zostały zrealizowane i tak: opracowano Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy i tak jak państwo pamiętacie Rada przyjęła ten program, również opracowano program służący działaniom profilaktycznym, mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017 -2020, zapewniliśmy miejsca w ośrodku interwencji kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, podpisaliśmy porozumienie z powiatem lubańskim, ponieważ tam jest taki ośrodek, jeśli chodzi
o zapewnienie miejsca w ośrodku wsparcia dla doświadczających przemocy w rodzinie, myślę że na dniach podpiszemy takie porozumienie z powiatem lubańskim, kwotę dotacji
w kwocie 130 zł wraz z odsetkami w wysokości 5 zł została zwrócona na konto DUW,
kontrola RIO w POS i R w zakresie gospodarki finansowej, wnioski pokontrolne, które zostały przedstawione, były przedstawione w 7 punktach, błędy były podobnie jak w Starostwie i w podobny sposób zostały wyjaśnione, natomiast kwestia jedna, która okazała się kwestią dosyć kłopotliwą, to jest kwestia podatkowa, ponieważ tak jak państwo wiecie myśmy wychodzi z założenia, że POS i R realizuje zadania przede wszystkim szkolne, czyli udostępniając tą swoją salę, realizuje zadania oświatowe i w związku z tym jest zwolniony
z opłat podatkowych, natomiast interpretacja RIO jest inna, że ten ośrodek mimo, że części realizuje zadania oświatowe, jednak prowadzi tam różnego rodzaju działalności, które podlegają ustawie o prowadzeniu działalności gospodarczej a więc powinny być opodatkowane, również podatkiem od nieruchomości, od nieruchomości ogólnej i od nieruchomości prowadzonej działalności gospodarczej, jest taka maksymalna możliwość cofnięcia się do 5 lat wstecz, bo tyle ten okres zobowiązań podatkowych wynosi i tutaj dyrektor nawiązując do tych zobowiązań, do tej nowej interpretacji, musiał taką deklaracje dotyczącą 5 poprzednich lat złożyć a więc powstało zobowiązanie podatkowe dotyczące 5 lat poprzednich i oczywiście bieżące, które zostało również deklaracją właściwą określone, co do zobowiązania poprzedniego na wniosek pana dyrektora pani burmistrz zgodziła się rozłożyć na raty to zobowiązanie, więc ono jest realizowane i opłacane jest w sposób ratalny, natomiast to nowo funkcjonujące od 2018 r., po analizie bardzo głębokiej spowodowała, że tak naprawdę musielibyśmy objąć działalnością gospodarczą całą halę i cały teren wkoło, bo nie da się tego wyłączyć, w poszczególnych salach, czy metrach kwadratowych, więc ten podatek od nieruchomości od prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo, bardzo wysoki
i w związku z tym podjęliśmy decyzję, że zajęcia prowadzone na hali Arkadia będą zajęciami bezpłatnymi dla wszystkich, będą tylko i wyłącznie regulowane regulaminem wewnętrznym, co do dostępności do tych sal, po to żeby nie trzeba było płacić podatku od działalności gospodarczej, ponieważ on ten podatek przewyższałby dochody uzyskiwane z ewentualnego wynajmu z najmu i udostępniania tej sali odpłatnie i w związku z tym od tego roku już funkcjonuje nowy regulamin, który określa dostęp do tych sal w sposób, w pewnej kolejności i pewnych priorytetów związanych z dostępem dla młodzieży a dopiero potem w momencie wolnych pomieszczeń, wolnych terminów dla osób dorosłych i tak to w tej deklaracji zostało wskazane, czyli oczywiście płacimy podatek normalny od nieruchomości, natomiast nie płacimy, ponieważ uważamy, że tam nie ma potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej i nie jest prowadzona taka działalność, ponieważ my jako POS i R nie pobieramy żadnych opłat z funkcjonowania, cz wynajmu poszczególnych sal.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czyli rozumiem, że jeśli ktoś przyjdzie do hali Arkadia i powie, że chciałby tutaj jakieś spotkanie odbyć, mecz zorganizować, to będzie nieodpłatnie w tej chwili, tak?
starosta Piotr Wołowicz generalnie też trzeba pamiętać o charakterze funkcjonowania tej hali, czy jest to charakter sportowo – rekreacyjny i tam spotkania inne nie są przewidziane, natomiast jest tam kalendarz wydarzeń cyklicznych, który już funkcjonuje z pierwszeństwem dla dzieci i młodzieży, natomiast jeśli tam w międzyczasie są wolne sale czy pomieszczenia fitness, czy też inne pomieszczenia, oczywiście jest to na bieżąco udostępniane.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek przychodzi ktoś, jest szefem jakiejś tam grupy fitness, znalazł wolny termin i robi tam zajęcia w ramach tego fitness, ale pobiera od tych ludzi, którzy uczestniczą w tym pieniądze, jak to się ma do tej działalności?
starosta Piotr Wołowicz my udostępniamy salę bezpłatnie na działalność sportowo – rekreacyjną i tak jest to po prostu udostępniane, natomiast jeśli ktoś ma zorganizowaną grupę i w jakieś sposób od tych osób opłatę pobiera, to jest jakby poza naszą kontrolą, bo my tam działalności nie prowadzimy, natomiast indywidualne rozliczenia między osobą prowadzącą zajęcia a uczestnikami tej grupy to są już kwestie rozliczeń podatkowych, czy wzajemnych.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek dla mnie jest to trochę niebezpieczna historia, bo przychodzi ktoś, dostaje salę za darmo od powiatu a on na tym zarabia.
radny Mirosław Żłobiński nikt się do tego nie „przyczepi”?
starosta Piotr Wołowicz RIO nie kontroluje prywatnych osób, które pobierają opłaty.
radny Mirosław Żłobiński chodzi mi o to co radny Trojanek mówił.
starosta Piotr Wołowicz my nie udostępniamy odpłatnie hali.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek ktoś na tym zarabia a my nic z tego nie mamy.
radna Teresa Frączkiewicz ile mamy do zapłacenia tego zaległego podatku?
starosta Piotr Wołowicz około 80.000 zł.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania w tym punkcie, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 7
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers interpelacje i zapytania proszę bardzo.
radny Kazimierz Bogucki Chemeko System było praprzyczyną wszystkich nieszczęść naszego powiatu, dlatego przygotowałem interpelację na piśmie, którą pozwolę sobie teraz odczytać (interpelacja w załączeniu).
radna Teresa Frączkiewicz chciałabym uzyskać informację: jaki jest stan prawny i kto zarządza budynkami po byłym szpitalu?
radny Andrzej Wałęga chciałbym się dowiedzieć, czy wydział, który jest odpowiedzialny za sprawy drogownictwa w Starostwie Powiatowym przegląda okresowo stan dróg powiatowych i jeśli tak, to jak ma to okresowo rozłożone, czy jest to w jakiś sposób synchroniczny, czyli ciągły, czy jest to robione dorywczo na jakiś wniosek służb, które spotkają jakieś zagrożenie? sugeruję się tutaj przede wszystkim drogą powiatową, między miejscowościami Góra, aż do granicy województwa wielkopolskiego, przebiegające przez miejscowości Kruszyniec – Ligotę – Czerninę w kierunku Rydzyny, ze względu na to, że w miejscowości Ligota przy stawie dochodzi notorycznie do tragicznego stanu tej drogi w skutek podmywania i przez bobry, które dokonują podkopów, ta sytuacja powtarza się cały czas, moim zdaniem ze względu na brak przeglądania tego odcinka okresowego, powoduje to, że angażowane są do tego służby typu Straż i Policja, gdzie odpowiedzialny jest za to zarząd dróg powiatowych, bezsensowny dodam do tego, bo to jest postój służb, które okresowo czekają na przyjazd przedstawiciela, lub zarządcy drogi.
radny Mirosław Żłobiński my tutaj dyskutowaliśmy o wynikach tej kontroli, czy tam innej, według mnie byśmy zaoszczędzili wiele czasu, jeśli byłyby informacje na stronie internetowej i moje pytanie jest: dlaczego my o tych wszystkich kontrolach o wynikach pozytywnych, negatywnych, czy o innych sprawach, nie ma informacji na stronie internetowej?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze interpelacje, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 8
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers wolne głosy i wnioski, bardzo proszę.
radny Kazimierz Bogucki panie przewodniczący dwie sesje wstecz, złożone zostało na pana ręce pismo dotyczące komitetu obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości, byłem jednym z sygnatariuszy tego pisma, natomiast nie byłem na poprzedniej sesji a do materiałów poprzedniej sesji było to pismo dołączone, natomiast chciałbym poznać jakie jest pana stanowisko w tej sprawie i czy ktoś się tą sprawą interesuje, bo minęło już dużo czasu a do dzisiaj nikt nam nie udzielił odpowiedzi a zgłaszaliśmy w tym piśmie swoje uwagi, co do tworzenia dwóch komitetów na terenie Góry, była propozycja stworzenia jednego wspólnego komitetu, żeby mogli w nim brać udział wszystkie zainteresowane osoby, ja na jednym ze spotkań w obecności pana starosty, swoje wątpliwości również przedstawiłem, na dzień dzisiejszy nie ma żadnej odpowiedzi, ludzie są zainteresowani chcieliby w tym uczestniczyć, ale nie w takiej formie, żeby się rozdwajać jest jeden gminny, drugi jest powiatowy, nie wiadomo kto do kogo ma należeć, rozrywani jesteśmy poprzez władze gminy i powiatu, jeden jest tu drugi jest tam, czy to jest normalne, dla mnie jest to nienormalne i tego zdania są również sygnatariusze tego pisma i dziwi mnie bardzo, że do tej pory nie ma odpowiedzi.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers realizacja tej sprawy przebiega na bieżąco.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy można otrzymać program uroczystości powiatowych.
starosta Piotr Wołowicz co do tego pisma, które było dołączone do materiałów sesyjnych, ja to odbieram jako jeden z radnych, bo to nie było do mnie, tylko do pana przewodniczącego, to ja nie jestem w stanie zrozumieć państwa, jestem w stanie przytoczyć państwu cytaty państwa wypowiedzi z sesji, że państwo sobie nie wyobrażają, żeby nie było komitetu powiatowego, że nie ma możliwości łączenia tego z gminą, że trzeba mieć własną tożsamość a dzisiaj pan mówi, że nie wyobraża sobie dwóch komitetów funkcjonujących, bo nie można tego rozdwojenia zrozumieć, to ja się do tego tylko tak odnoszę, jako moja prywatna uwaga jednego z radnych, natomiast kwestia podejmowanych działań, czy kalendarza to tak jak powiedziałem na ostatnim spotkaniu, 23 maja jest pierwsza uroczystość inaugurująca obchody, oczywiście uroczyste, bo jest szereg wydarzeń, które już pod patronatem tego 100 – lecia mają miejsce i myślę, że na początku przyszłego tygodnia już państwo otrzymując zaproszenia na tą inauguracyjną uroczystość również w tym zaproszeniu będzie całe kalendarium wydarzeń realizowanych przez powiat górowski i przez jednostki powiatu górowskiego w całym roku 2018, co do innych kwestii, które w tym piśmie były zawarte, to tak jak powiedziałem komitet organizacyjny został powołany, jeśli chodzi o propozycje, które były składane na spotkaniach tego komitetu przez państwa radnych, to one niekoniecznie wiążą się ze 100 – leciem odzyskania niepodległości, natomiast te o których mówił radny Żłobiński to one po naszej analizie okazały się dosyć trudne do realizacji ze względu na ochronę danych osobowych i nie ma podstaw, aby sięgać do ewidencji po takie dane, więc te które nie zostaną ujęte w tym kalendarzu, to nie wynikają z jakieś negatywnej oceny tych proponowanych przedsięwzięć, tylko nie do końca wpisujące się w tę rocznicę i możliwe do zrealizowania przez nasze jednostki.
radny Mirosław Żłobiński słuchając pan słów nasunął mi się inny pomysł, bo w prasie lokalnej bardzo często ukazują się artykuły, zwykle po śmierci jakiejś osoby, które przedstawiają jego sylwetkę np. w Przeglądzie Górowskim, czy nie warto pomyśleć, aby zebrać artykuły o charakterze biograficznym, żeby te osoby upamiętnić, mam jeszcze jedno pytanie: czy to prawda, że w Starostwie nastąpiły jakieś podwyżki płac?
radny Kazimierz Bogucki ja nie rozumiem, czego pan nie rozumie panie starosto, jestem zdziwiony, że tak oczywista sprawa nie znajduje u pana zrozumienia, ja deklarowałem
z radnym Trojankiem taki akces do takowego komitetu z jasną deklaracją, żeby stworzyć komitet powiatowy jeden i do dzisiaj to podtrzymuję, natomiast jestem zdumiony i nie tylko ja, ale i wiele znaczących ludzi i organizacji biorących udział w życiu społecznym naszego miasta i powiatu nie zostało do tego zaproszonych, jak pan rozumie zaproszenie mnie do komitetu jako radnego a pominięcie organizacji NSZZ „Solidarność”, jak pan mógł pominąć organizację dzięki której będziemy mogli obchodzić to 100 – lecie w innym przypadku miałby pan figę a nie 11 listopada, ani 3 maja, ani żadnych innych, organizacja dzięki której działaniu mamy to co mamy a pan to pominął?
starosta Piotr Wołowicz szanowny panie radny, już o tym co kto rozumie, nie będę się do tego odnosił, pan ma swój punkt widzenia, ale pan pozwoli, że ja będę miał swój punkt widzenia i oczywiście, że pana zaprosiłem jako radnego do tego komitetu, bo to chyba było jasno sprecyzowane, natomiast państwo mówiliście tutaj, że sobie niewyobrażanie komitetu wspólnego z gminą i jeśli pan tego nie pamięta, to ja panu chętnie przytoczę z protokołów wypowiedzi państwa radnych.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania?
radny Mirosław Żłobiński ja to trochę inaczej pamiętam, oczywiście protokoły, chociaż co do nich mam pewne wątpliwości, to rozstrzygną, jeśli ja dobrze pamiętam, to chodziło o to, aby komitet gminny nie zdominował komitetu powiatowego, żeby komitet powiatowy nie był przyczepiony jako jakiś podrzędny podmiot do komitetu gminnego ja to tak pamiętam.
radny Kazimierz Bogucki podmiotem w tym, ma być powiat, taka była moja intencja, pan odwrócił kota ogonem.
starosta Piotr Wołowicz chyba najlepszym przykładem tego, że jest komitet powiatowy, jest właśnie to o czym państwo mówicie, że mówiliście, więc to zrealizowaliśmy.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 9
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers zamknął obrady XXV sesji Rady Powiatu Górowskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
Anna Michalska
Inspektor


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.