Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje
  • Elektroniczny system płatności
  • „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa
  • Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
  • Tylko 3 dni na złożenie IWA
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportProtokół z obrad XXVI sesji Rady Powiatu Górowskiego - projekt

Protokół z obrad XXVI sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 czerwca 2018 r. od godz. 8.00 – 12.20


Obecni wg załączonej listy obecności.

Punkt 1
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otworzył XXVI sesję Rady Powiatu
Górowskiego, przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na podstawowy skład Rady 15, obecnych jest 15 radnych, potwierdził prawomocność obrad.
Punkt 2
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otrzymaliście państwo porządek obrad, czy są uwagi do porządku obrad?
starosta Piotr Wołowicz proszę o wykreślenie z porządku obrad punktu 14. Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 1102D BARANOWICE – KOWALOWO kategorii drogi powiatowej i punktu 15. Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 1109D BOROWNA – GR. WOJ. kategorii drogi powiatowej, ponieważ jak państwo wiecie, każda zmiana kategorii drogi, zobowiązuje nas do zaciągnięcia opinii wszystkich powiatów ościennych, również musimy zasięgnąć opinii wszystkich ościennych powiatów województwa dolnośląskiego jak i również wielkopolskiego i to był dosyć krótki okres czasu na wydanie tych opinii i nie otrzymaliśmy wszystkich tych opinii a bez kompletu tych opinii nie możemy przyjąć takich uchwał i myślę, że do sesji wrześniowej uda się wszystkie te opinie zgromadzić i wtedy byśmy przyjęli te uchwały na sesji wrześniowej, natomiast
w punkcie 14 proponuję wprowadzenie nowego punkt 14. Przyjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers natomiast ja proponuję w punkcie 15 wprowadzić nowy punkt 15. Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Górowskiego.
radny Kazimierz Bogucki rozumiem wycofanie tych punktów, to co zaproponował pan starosta, natomiast absolutnie nie mogę zrozumieć wprowadzania nowych punktów, jesteśmy po wczorajszym posiedzeniu komisji budżetu i gospodarki i w ogóle na ten temat nie rozmawialiśmy, nikt nas o tym nie informował, więc ja oświadczam, że nasz klub będzie głosował przeciwko wprowadzeniu tego do porządku obrad.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować wniosek pana starosty.
Głosowanie za wykreśleniem punktu 14 i 15 z porządku obrad:
za - 15 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Punkt 14 i 15 został wykreślony z porządku obrad.
Głosowanie za wprowadzeniem nowego punktu 14. Przyjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego do porządku obrad:
za - 9 głosów,
przeciw - 5 głosów,
wstrzymało się - 1 głos.
Punkt 14 został wprowadzony do porządku obrad.
Głosowanie za wprowadzeniem nowego punktu 15. Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Górowskiego do porządku obrad:
za - 9 głosów,
przeciw - 5 głosów,
wstrzymało się - 1 głos.
Punkt 15 został wprowadzony do porządku obrad.
Głosowanie za przyjęciem nowego porządku obrad:

za - 9 głosów,
przeciw - 6 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Górowskiego.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Górowskiego.
5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Górowskiego na lata 2018 – 2038.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2017 rok.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Górowskiego z tytułu
wykonania budżetu Powiatu Górowskiego za 2017 rok.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli określonych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego
stałych Komisji Rady Powiatu Górowskiego.
13.Przyjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Górowskiego na okręgi wyborcze
w wyborach do rady powiatu.
14.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego.
15.Przyjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Górowskiego.
16.Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla Powiatu Górowskiego.
17.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu
Górowskiego za 2017 r.
18.Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej w Powiecie Górowskim za 2017 r.
19.Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie sanitarnym w powiecie za 2017r.
20.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
21.Wolne głosy i wnioski.
22.Zakończenie obrad.

Punkt 3
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy do protokołu z XXIV sesji są uwagi?
radny Mirosław Żłobiński jest to uwaga ogólna dotycząca protokołowania, ja my możemy sensownie głosować za, lub przeciw przyjęciu protokołu po trzech, lub czterech miesiącach? my nie wiemy, więc mam apel do pana przewodniczącego, aby taki protokół powstawał po obradach sesji, powiedzmy w ciągu tygodnia, dwóch, trzech i został udostępniony
w Internecie.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers można sobie przypomnieć przed sesją, przyjmuję tę uwagę, czy są jeszcze uwagi? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu Górowskiego.
za - 9 głosów,
przeciw - 3 głosy,
wstrzymało się - 3 głosy.
Protokół został przyjęty.
Punkt 4
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy do protokołu z XXV sesji są uwagi? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXV sesji Rady Powiatu Górowskiego.
za - 9 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 6 głosów.
Protokół został przyjęty.
Punkt 5
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę pana starostę Piotra Wołowicza
o przedstawienie informacji z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
starosta Piotr Wołowicz proszę państwa sprawozdanie zostało załączone do materiałów na sesję (sprawozdanie w załączeniu), ostatnie posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 13 czerwca podczas którego został przyjęty projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego, oraz została wprowadzona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, oraz Zarząd przyjął uchwałę
w sprawie cofnięcia powierzenia zadań doradcy metodycznego języka polskiego w PCDN
i PPP i to są wszystkie informacje, jeśli są pytania to bardzo proszę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radny Mirosław Żłobiński mam trzy pytania: chciałbym się dowiedzieć jaka będzie odpowiedź na pismo w sprawie dofinansowania działalności szpitala w Lesznie, co z naszym szpitalem i naszymi pieniędzmi?, czy coś się zmieniło od ostatniego posiedzenia Rady?,
w Gazecie Wrocławskiej z 4 czerwca ukazał się artykuł mieszkańcy: „burmistrzu nie zgadzamy się na rozbudowę składowiska stań za nami, dotyczy to rozbudowy składowiska
w Rudnej Wielkiej, Chemeko System chce rozbudować to składowisko o dodatkowe 32 h, odczytam część tego artykułu: ”o tym czy inwestycja powstanie zadecyduje starosta górowski w pozwoleniu na budowę, weźmie pod uwagę decyzję burmistrza (jest pozytywna), ale jest autonomiczny i sam przeprowadzi postępowanie i oceni dowody”, proszę powiedzieć coś na ten temat.
starosta Piotr Wołowicz jeśli chodzi o pierwsze pytania, o dofinansowanie funkcjonowania szpitala w Lesznie, to Zarząd nie przewiduje takiej możliwości, natomiast jeśli chodzi
o sytuację bieżącą nieruchomości w Górze, to tak jak mówiłem, jeśli będą jakiekolwiek zmiany, to ja państwa będę na bieżąco informował, kwestia wysypiska śmieci, to jest informacja, która dotyczy każdej inwestycji na którą jest wymaganie pozwolenie na budowę
i to nie dotyczy tylko wysypiska które ma ileś tam hektarów, czy budowy domu, w każdym przypadku, gdzie są dokumentu, które stanowią załącznik do pozwolenia na budowę, to Starostwo jako organ, analizuje te wszystkie rzeczy pod względem prawnym, czy one są zgodne z tym, żeby można było wydać pozwolenie na budowę i jeśli są jakieś wątpliwości, to inwestor jest wzywany do uzupełnienia i wtedy kiedy uzupełni wszystkie niezbędne materiały, starosta wydaje takie pozwolenie na budowę i nie sądzę, aby w tym przypadku było jakoś inaczej, do dnia dzisiejszego takiego wniosku o pozwolenie na budowę, czy rozbudowę wysypiska od Chemeko System nie ma jeszcze u nas w Starostwie.
radny Mirosław Żłobiński czyli jeszcze taki wniosek nie wpłynął?
starosta Piotr Wołowicz nie.
radny Mirosław Żłobiński ile czasu ma pan na podjęcie decyzji?
starosta Piotr Wołowicz normalnie to jest 30 dni, jak są sprawy skomplikowane to ten termin może być wydłużony.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek nie znalazłem w sprawozdaniu z działalności Zarządu informacji, że na temat wynagrodzenia starosty była mowa, więc mam pytanie dlaczego to tak nagle się pojawiło na dzisiejszej sesji?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers znalazło się to zgodnie z ustawą, czy są pytania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 6
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers interpelacje i zapytania proszę bardzo.
radna Teresa Frączkiewicz proszę o szczegółową informację na temat informowania mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach, w szczególności chciałbym uzyskać informację na temat komunikaty PPIS w Górze o obecności bakterii z grupy coli w wodzie z wodociągu sieciowego Góra, informacja o ewentualnym zagrożeniu, może treść komunikatu na stronie powiatu pojawiła się 4 czerwca z datą, że jest to komunikat z dnia 29 maja, pan dyrektor na komisji zdrowia i opieki społecznej wyjaśniał to, że w związku z tym, że do 4 czerwca rano nie pojawiła się informacja na stronie gminy Góra a gmina ma obowiązek informowania mieszkańców, stąd taki komunikat, na stronie gminy Góra komunikat bez daty u góry 29 maja pojawił się również 4 czerwca, stąd proszę o szczegółową informację na temat informowania mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers myślę, że skorzystamy z obecności pani burmistrz i poprosimy o odpowiedź.
burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz żeby mówić jakie są obowiązki burmistrza
i kompetencje, trzeba najpierw się z nimi dobrze zapoznać, burmistrz w tym przypadku nie ma obowiązku informowania, tylko spółka która do tego celu została powołana ma obowiązek przekazania jak najszybciej tej informacji, ja tę sprawę dokładnie wyjaśniłam, nie ukrywam, że to był okres akurat wtorek, środa i piątek wzięłam urlop, też jako burmistrz mam prawo wziąć urlop i skorzystać kiedyś z odpoczynku, 30 maja do urzędu dotarła informacja, mówiąca właśnie o wielkim problemie, pracownik potwierdził oczywiście zwrotkę, że taką informację przyjął w kopercie zamkniętej, nie otworzył tej koperty, ponieważ było to zaproszenie imienne do burmistrza Ireny Krzyszkiewicz, sekretarka uznała, że to są zaproszenia z Sanepidu, nie było napisane, że pilne, czy otworzyć, nikt wcześniej nie sygnalizował sprawy, kiedy w poniedziałek wróciłam do pracy, otworzyłam kopertę
sprawdziłam, że jest komunikat, weszłam najpierw na stronę Sanepidu, czy jest taki komunikat, bo skoro komunikat nie wydaje burmistrz Góry tylko Sanepid, to uznałam, że
w pierwszej kolejności taki komunikat powinien być na stronie Sanepidu, nie było żadnego komunikatu, weszłam na stronę Tekomu, żeby sprawdzić, czy mieszkańcy w sposób zgodny
z regulaminem dostarczania wody zostali skutecznie poinformowani i również na stronie Tekomu nie było takiej informacji, skoro do wiadomości otrzymałam informację, pierwszy Tekom, drugą informację burmistrz Góry, wykonałam od razu telefony, również tak się zdarzyło, że korzystał ze zwolnienia lekarskiego pan dyrektor Sanepidu, więc rozmowę przeprowadziłam z kierownikiem Ćwietniakiem, ale wcześniej rozmowę przeprowadziłam
z panią prokurent, bo od 28 maja do 6 czerwca przebywał w szpitalu prezes Tekomu i pod jego nieobecność wszelkie obowiązki sprawowała pani prokurent, poprosiłam przewodniczącego Rady Nadzorczej, bo prezes nie jest moim podwładnym, bo ja nie jestem pracodawcą pana prezesa, pracodawcą pana prezesa jest Rada Nadzorcza, więc wykonałam telefon 4 czerwca do przewodniczącego Rady Nadzorczej, celem pilnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, przeczytam państwu notatkę służbową sporządzoną na tą okoliczność przez pana prezesa TK Tekom pana Adama Ćwiana, sporządzona w dniu 6 czerwca: „na okoliczność nie opublikowania do publicznej informacji ogłoszenia w sprawie komunikatu
o złym stanie wody w punkcie poboru wody, szkoła w Glince, zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 spółka powinna ogłosić komunikat o postanowieniu w sprawie warunkowej przydatności do spożycia i oczywiście poinformować mieszkańców, spółka nie ogłosiła treści komunikatu
i nie poinformowała mieszkańców, decyzje o nie umieszczeniu na stronie internetowej pod nieobecność prezesa Zarządu (pobyt w szpitalu), podjął prokurent spółki pani Lidia Kozłowska, uzasadniając swoją decyzję faktem, że nie stwierdzono przekroczenia parametrów wody na ujęciu i stacji uzdatniania wody w Górze, skażenie wystąpiło na jednym z końcowych odcinków sieci wodociągowej szkoła w Glince, o czym bezpośrednio powiadomiono szkołę, przypomnę że była awaria w szkole podstawowej w Glince w związku z tym Sanepid pobrał próbki i stwierdził obecność w ilości 6 bakterii coli, więc Sanepid odwrotnie działania podjął i poinformował o skażeniu, po powrocie do pracy w dniu
6 czerwca 2018 r. stwierdziłem, że parametry wody po dwukrotnym badaniu w laboratorium certyfikowanym w dniach 5 i 6 czerwca odpowiadały normom w/w rozporządzenia,
w związku z niedopełnieniem obowiązku powiadomienia odbiorców wody, przeprowadziłem rozmowę z panią prokurent Lidią Kozłowską i kierownikiem działu wodociągów i kanalizacji panią Henryka Brzezińską w wyniku złożonych wyjaśnień udzieliłem nagany pani prokurent”, nie ukrywam, że prowadziłam już kilka razy rozmowy z dyrektorem Szypiłło
i ustaliliśmy zasady współpracy, że w przyszłości dobrze byłoby, aby na kopercie napisać „pilne” to będzie dla nas sygnał ostrzegawczy, że pod nieobecność czy burmistrza, czy zastępcy, czy innej osoby, trzeba szybko kopertę otworzyć, tego dnia tak się złożyło, że dzieci przychodziły z zaproszeniami i ta koperta została włożona do zaproszeń na różne uroczystości, mogę jedynie w imieniu spółki Tekom przeprosić mieszkańców i to uczyniłam, jestem przekonana, że więcej taka sytuacja się nie zdarzy, jak są pytania to bardzo proszę.
radna Teresa Frączkiewicz chciałby dopytać co się stało z datą w treści komunikatu umieszczonego na stronie gminy?
burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz zwróciłam również pracownikowi, który zajmuje się
i administruje stroną jeśli chodzi o wiadomości gminne, czy facebook i również zadałam mu takie pytanie: dlaczego daty nie zawarł, tylko część pisma bez daty, 29 maja to jest data
z Sanepidu, 30 maja jest zwrotka, którą pan dyrektor otrzymał, że gmina otrzymała taki komunikat, pani pracująca w punkcie informacyjnym nie przystawiła daty wpływu na kopercie i nie zarejestrowała tego pisma, bo nie wiedziała jakiej jest treści, pismo nie było otwierane, było pomylone z zaproszeniami, po urlopie w poniedziałek otworzyłam kopertę
i zauważyłam komunikat, poleciłam pracownicy zarejestrowanie pisma i przystawienie daty kiedy zostało otwarte pismo, czyli 4 czerwca, następnie poinformowałam Tekom, bo zauważyłam, że na stronie nie ma tego komunikatu, więc szybko wydałam polecenie, aby zamieścić komunikat, nie wiem dlaczego administrator zamieścił pismo bez daty, dlatego pouczyłam pracownika, pan sekretarz pouczył panią w punkcie informacyjnym, że każda koperta powinna zawierać datę wpływu, tego nie było.
radna Teresa Frączkiewicz to są pani wyjaśnienia, ma pani prawo do takiej interpretacji, natomiast zabrakło skutecznej komunikacji z mieszkańcami, oprócz strony internetowej, nie każdy korzysta z Internetu, ale też są tzw. baniaki gdzie można było umieścić komunikat, ale jest to państwa decyzja, poprosiłabym pana dyrektora Sanepidu o przedstawienie informacji, jaki jest sposób i obowiązek informowania, tak jak pan dyrektor mówił nam na komisji zdrowia i wydaje mi się, że taka informacja dobrze byłoby, aby dotarła do mieszkańców, gdzie szukać informacji w razie jakichkolwiek zagrożeń, dlatego że tutaj powstała jakaś panika, pewnie uzasadniona, ponieważ nikt nie wiedział gdzie dzwonić o co pytać, coś się zadziało, proszę pana dyrektora.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers punkt Sanepidu będzie w dalszej części, więc myślę, że tam będzie dyskusja.
burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz pani radna mówi o panice, ja państwu przypomnę jaka była panika 4 lata temu przed wyborami, gdzie na każdy słupie, na każdym drzewie było ogłoszenie o spalarni i sortowni węgla, to dopiero była panika, powiedzcie mi po 4 latach gdzie jest sortownia, gdzie jest spalarnia, więc moi państwo wracają co komentarza pani radnej, trzeba przyjąć przepisy prawa, czy się to pani podoba, czy się pani nie podoba, przepis prawa jednoznacznie mówi i pan dyrektor to potwierdzi, że za dostarczanie wody, pobór wody odpowiedzialna jest spółka, w naszym przypadku jest to spółka Tekom, i tego nikt nie zmieni, bo taka jest prawda, czy ja panu przeszkadzam panie radny Trojanek?
radny Grzegorz Aleksander Trojanek bardzo, bardzo proszę, aby pani zmieniła swój ton, bo jest pani taka agresywna.
burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz nie jestem agresywna, tylko.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek proszę, aby pani zachowywała się właściwie, żeby nie była pani taka agresywna w tonie
burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz czy państwo wyczuwacie, że jestem agresywna? proszę powiedzieć, wyczuwacie?
radny Grzegorz Aleksander Trojanek panie przewodniczący, kto prowadzi te obrady?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers ja prowadzę i udzieliłem pani burmistrz głosu.
burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz panie radny, ja nie jestem uczennicą, aby mi zwracać uwagę, tak, powiem tak na marginesie, skoro pan przewodniczący udzielił mi głosu to udzielam informacji, tylko jak informacja jest informacją, którą państwo nie chcecie przyjąć do wiadomości, to twierdzicie, że informacja jest przekazywana w sposób agresywny, nie wiem, czy tutaj ktoś odczuł, że się zachowuję w sposób agresywny, przekazuję rzetelną informację w związku z tym moi państwo najlepiej jest oceniać tylko burmistrza, jak jest dziura na drodze wojewódzkiej, to burmistrz jest winny a jakbyśmy zaczęli wspólnie razem działać, to efekty byłyby inne i obwodnica Góry by powstała, moi państwo chcę kontynuować, nie tylko w sposób elektroniczny przekazywaliśmy informację, ale w sposób drukowany, czyli na naszych tablicach ogłoszeń, wspólnoty również wywiesiły ten komunikat a oprócz tego poinformowaliśmy wszystkich sołtysów, dostarczyliśmy im ten komunikat celem poinformowania mieszkańców, jest to sposób skuteczny, gdyby woda była skażona tak jaj informacja była przez niektórych mieszkańców nadinterpretowana, to czy wy wierzycie, że spółka odkręciłaby kurki i woda skażona leciałaby do mieszkańców?, od razu woda byłaby zakręcona i dostarczone byłyby beczkowozy z dobrej jakości wodą i od razu OSP i biuro zarządzania kryzysowego i gminy i powiatu, bo współdziała razem od razu przez megafony byłaby informacja: proszę nie spożywać wody, woda jest skażona, natomiast nie było zagrożenia w komunikacie jasno dla życia i zdrowia, tylko były warunki dla pewnej grupy, niemowląt i grupy jeśli chodzi o spożywanie bezpośrednio wody.
radny Mirosław Żłobiński ma pytanie dotyczące, czy jest jakaś możliwość spowodowania, chodzi mi o kwestie jakości wody, czy Tekom, czy gmina, nie umiem powiedzieć, która
z tych instytucji, czy mogłaby pomyśleć o tym, aby informować mieszkańców użytkowników wodociągów, czyli konsumentów wody o jakości tej wody, wczoraj byłem światkiem eksperymentu przy pomocy elektrolizera, była badana woda z wodociągów i sklepowa i każda z tych wód pokazywała, że zawiera zanieczyszczenia a woda z wodociągów zawierała najwięcej zanieczyszczeń, nie wiem na ile ten wynik jest rzetelny, czy możliwe jest, aby co jakiś czas pojawiały się komunikaty o jakości wody, to co my pijemy.
burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz rozumiem, tak jak tłumaczyłam Tekom, nie gmina.
radny Mirosław Żłobiński nie wiem czy to da się zrobić, ale mój apel jest taki, aby coś takiego było dostępne w Internecie, czy na łamach Przeglądu Górowskiego, żeby ludzie wiedzieli co piją i mam jeszcze taką uwagę, bo ja odniosłem wrażenie, pani burmistrz proszę się nie obrażać, że jest pani nie zastąpiona, jak pani nie ma w gminie, to nie funkcjonuje to jak należy.
burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz to znak na przyszłość.
radny Mirosław Żłobiński na podstawie pani słów tak to zrozumiałem, jak pani przebywa poza Górą to zaczyna to funkcjonować nie jak trzeba.
burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz te sugestie o których pan mówił, ja przekażę Radzie Nadzorczej, żeby każdy komunikat z próbek wody, aby publikowali na swojej stronie.
radny Kazimierz Bogucki chciałbym przypomnieć prośbę radnej Frączkiewicz, aby w tym punkcie wypowiedział się dyrektor Sanepidu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers tak jak mówiłem jest punkt Sanepidu w dalszej części i tam będzie dyskusja.
radny Kazimierz Bogucki trzeba skończyć jeden punkt i przejść do następnych.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers ale to jest punkt interpelacje i zapytania.
radny Mirosław Żłobiński warto udzielić głosu panu dyrektorowi Sanepidu.
radna Teresa Frączkiewicz punkt później dotyczy informacji o stanie sanitarnym w roku 2017, więc myślę że nie stoi nic na przeszkodzie, aby pan dyrektor się wypowiedział na ten temat.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź zgłaszam wniosek o zamknięcie tego punktu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proponuję przegłosować wniosek radnego Niedźwiedzia.
Głosowanie za przyjęciem wniosku radnego Niedźwiedzia:
za - 9 głosów,
przeciw - 0 głosów,
wstrzymało się - 0 głosów.
Wniosek został przyjęty.
Sześciu radnych nie brało udziału w głosowaniu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 7
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński nie byliśmy jeszcze w punkcie interpelacje i zapytania.
starosta Piotr Wołowicz pan przewodniczący otworzył punkt interpelacje i zapytanie i radna Frączkiewicz zgłosiła interpelacje i od tego rozpoczął się ten punkt, proszę uważać w jakim punkcie jesteśmy a nie wprowadzać zamęt.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę o opinię przewodniczącego komisji budżetu i gospodarki.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 6 głosów za i 3 głosy przeciw.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otwieram dyskusję.
starosta Piotr Wołowicz proszę pana skarbnika, aby omówił dwie kolejne uchwały razem.
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech Zarząd przedstawia dwie propozycje uchwał zmiany do WPF i budżetu, w uchwale budżetowej proponujemy zmiany załącznika nr 1, który dotyczy zmian budżetowych, tutaj są tylko porządkowe zmiany, dotyczące zmiany paragrafów dochodów w działalności uzyskania dotacji na funkcjonowanie w PCPR, oraz zmiany wielkości paragrafów dochodów w PUP, także są to typowo porządkowe zmiany,
w uchwale WPF zmieniamy załącznik nr 2 załącznika dotyczącego przedsięwzięć, które planuje realizować powiat górowski, w tym załączniku wprowadzamy te działania, które są realizowane w okresie co najmniej dwuletnim i przede wszystkim te działania, które są realizowane ze środków unijnych, dzisiaj proponujemy, aby wprowadzić do załącznika nr 2 nowe zadanie, nowe działanie, które będziemy realizowali w okresie 2018 – 2020 jest to projekt, który powiat podpisał z województwem dolnośląskim pod nazwą: „Zintegrowani” projekt ten będzie realizowany w SOSW w Wąsoszu jest to projekt, gdzie rzeczywiste wydatki będą realizowane dopiero w 2019 r. i w 2020 r. wprowadzamy te zmiany już dzisiaj po to żeby móc w budżecie na kolejny rok budżetowy już zaplanować zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, projekt ten opiewa na kwotę ponad 300.000 zł, które to środki zostaną pozyskane przez powiat i spożytkowane przez SOSW głównie na zakup sprzętu
i urządzeń, jeśli są pytania to bardzo proszę.
radny Mirosław Żłobiński możemy te zmiany dostać na papierze?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech zmiany te macie państwo w załączniku nr 2
w materiałach.

W tym momencie salę obrad opuścił radny Michał Krochta, Grzegorz Aleksander Trojanek
i Mirosław Żłobiński. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 12.

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.

Głosowanie za przyjęciem uchwały:

za – 9 głosów,
przeciw – 3 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 8
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 6 głosów za i 3 głosy przeciw.

W tym momencie na salę obrad przybył radny Grzegorz Aleksander Trojanek. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 13.

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 3 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 9
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, w tej chwili pozwolę sobie odczytać uchwałę nr IV/81/2018 RIO we Wrocławiu (uchwała
w załączeniu).

W tym momencie na salę obrad przybył radny Mirosław Żłobiński. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 14.

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewer
s czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 5 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 10
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, w tym punkcie oddaję głos przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Marioli Szurynowskiej.
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mariola Szurynowska odczytała opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 r. (opinia
w załączeniu).

W tym momencie na salę obrad przybył radny Michał Krochta. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 15.

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
odczytał uchwałę nr IV/110/2018 RIO we Wrocławiu (uchwała w załączeniu), czy są pytania do projektu uchwały?
radny Kazimierz Bogucki w związku z przedstawionymi opiniami zarówno RIO jak
i komisji rewizyjnej, chciałbym przypomnieć, że w ubiegłym roku również opinie były pozytywne a podczas ostatniej sesji dowiedziałem się od panów starostów, że na wniosek RIO jest postępowanie prowadzone, nie wiem na jakim to jest etapie, bo takiej informacji nie posiadam, natomiast jak wnioskiem zajmowała się KKP w Głogowie, która skierowała wniosek do Prokuratury Rejonowej w Głogowie, dlatego oświadczam, że klub nasz będzie głosował przeciwko udzieleniu absolutorium Zarządowi za ubiegły rok.
starosta Piotr Wołowicz radny Bogucki przywołał tę informację, myślę, że pan przewodniczący powinien o tym poinformować, ponieważ dostał tę informację, ale jak mnie pan przywołał to ja panu odpowiem, Prokuratura umorzyła to postępowanie, nie widząc żadnych znamion czynu zabronionego.
radny Mirosław Żłobiński chciałem wyrazić tylko swoje zdziwienie jedną kwestią, w opinii komisji rewizyjnej padła informacja, że dochody majątkowe powiatu wyniosły 12/100%
w zeszłym roku, czyli 2017 była mowa, że jest duża szansa, że uzyskamy pieniądze z masy upadłościowej PCZ, te które straciliśmy PCZ nie zapłacił za szpital, a tutaj mamy 12/100%
i pozytywną opinię z wykonania budżetu, wyrażam swoje zdziwienie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 9 głosów,
przeciw – 6 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers gratuluję bardzo serdecznie Zarządowi Powiatu.
starosta Piotr Wołowicz dziękuję bardzo, wysoka Rado, szanowni państwo, chciałbym się odnieść do tego, z tego względu, że jest to ostatnie absolutorium w tej kadencji i w sposób naturalny przychodzi czas podsumowań i może przy tej okazji ten cykl podsumowań chciałbym w krótki sposób rozpocząć, tak jak państwo wiecie pracujemy w tym składzie już
4 lata, natomiast ja i wicestarosta pracujemy w Zarządzie prawie 8 lat i tak naprawdę można ten czas podsumować począwszy od 2010 r. czyli od tej pierwszej kadencji, kiedy powiat górowski w prezencie po poprzednich Radach otrzymał kilka cennych prezentów, które wpłynęły na sytuację finansową powiatu na lata nie tylko ten kadencji ale i następne, przypomnę że Rada kadencji 2006 r. – 2010 r. na koniec kadencji wprowadzała uchwalę dotyczącą likwidacji SP ZOZ i powołania spółki i tym samym przejęcia wszystkich zobowiązań przez powiat górowski i przypomnę tylko, że w momencie kiedy realizowaliśmy w 2011 r. ta uchwalę, gdy budżet całego powiatu górowskiego wynosił 41.000.000 zł ten prezent w postaci likwidacji SP ZOZ kosztował nas następne 42.000.000 zł i udało się
w międzyczasie przede wszystkim zmniejszyć tę kwotę dzięki pomocy państwa, rządu który był wówczas sprawował swoje funkcje i w ramach planu B udało się o 22.000.000 zł zmniejszyć to zobowiązanie, również po dosyć ciężkich, trudnych bojach z komornikiem udało się kwotę ponad 3.000.000 zł którą komornik sobie wyliczył, również zmniejszyć do 200.000 zł, udało się podpisać porozumienie z ZUS, które również rozłożyło swoje zobowiązanie na lata, tak naprawdę zakończyło się tym, że udało się to całe zobowiązanie zredukować do kredytu, który SP ZOZ zaciągnął a który powiat poręczył i w sposób oczywisty przez następne lata będzie musiał spłacać, następną niespodzianką, która również wpłynęła na sytuację powiatu górowskiego, to była zakończona trwająca kilka dobrych lat, sprawa związana z wysypiskiem śmieci z firmą Chemeko ostatecznie przegrany proces i tak naprawdę do zapłacenia z dnia na dzień kwotę ponad 10.000.000 zł, która decyzją Sądu została postawiana w stan natychmiastowej wykonalności, tak naprawdę spółka Chemeko mogła z dnia na dzień wejść do powiatu i zająć wszelkie środki, które na ten cel mogła sobie przeznaczyć, udało wynegocjować się sposób spłaty tego zobowiązania, przede wszystkim nie było to proste, nie były to łatwe kwoty, ale one pozwalały na to żeby można było w miarę stabilnie funkcjonować i wreszcie na koniec rozstrzygnięcie sprawy budowy strażnicy, czyli niezapłacona faktura, która opiewała wraz z odsetkami na kwotę prawie 2.000.000 zł to była taka kropka nad „i” i ona powodowała, że finanse powiatu zostały w sposób całkowity rozchwiane, efektem tych wszystkich decyzji, były decyzje, które należało podejmować, żeby można było w sposób bieżący realizować zadania powiatu i te wszystkie czynności do których zostały powołane jednostki powiatowe jak i sam powiat, zostało podjętych wiele decyzji, które zostały zapisane w programie naprawczym, które później były realizowane
w międzyczasie została podjęta decyzja o sprzedaży szpitala i rzeczywiście tutaj jest duży zawód w związku z tym, że spółka która kupiła ten szpital nie wywiązywała się ze swoich zobowiązań a przede wszystkim nie wywiązała się ze spłaty kwot, które zostały ustalone, nie mniej jednak jest to duża strata, ale ona w żaden sposób nie wpływa na zadłużenie powiatu
i w żaden sposób nie zwiększa zobowiązań powiatu i zastając taką sytuację Rada Powiatu tej kadencji miała nie łatwe zadanie, ponieważ przede wszystkim należało ustabilizować sytuację finansową, bo poza sytuacjami, gdzie komornik już wchodził w poprzedniej kadencji na konta powiatu, należało przede wszystkim zapewnić stabilne i ciągłe funkcjonowanie a to się wiąże z regularnym spłacaniem i zobowiązań i wszystkich bieżących rzeczy, to co w niewątpliwy sposób przynosi nam myślę, że satysfakcję mimo wszystkich trudności to, to że dzisiaj kończymy kadencję z budżetem, który jest przede wszystkim stabilny, stabilny w tym sensie, że zapewnia funkcjonowanie powiatu i wszystkich jednostek w taki sposób, że mogą oni realizować te zadania do których zostali powołani w sposób właściwy, przede wszystkim to ma o tyle znaczenie, że zapewnia mieszkańcom powiatu górowskiego funkcjonowanie tutaj na miejscu a nie jeżdżenie gdzie kol wiek poza powiat górowski i tutaj chciałbym bardzo serdecznie za ten stan rzeczy, tych finansów podziękować tym wszystkim którzy przez te poprzednie lata swoją wytężoną pracą, ja rozumiem, że pana radnego może to nie interesować, ale mówiłyby pan nie przeszkadzać przynajmniej.
radny Mirosław Żłobiński dobrze.
starosta Piotr Wołowicz i wszystkim tym, którzy przez te wszystkie lata naprawdę wkładali bardzo, bardzo wiele wysiłku w to żeby ta sytuacja, którą dzisiaj mamy pozwoliła przede wszystkim na stabilne funkcjonowanie, bardzo serdecznie chciałbym podziękować pracownikom Starostwa Powiatowego na czele z panem skarbnikiem z panią sekretarz, które to działania doprowadziły do tego że ten budżet mimo wielu perturbacji, dzisiaj jest w takim stanie, że osiąga wszelkie wymagane wskaźniki i można go w sposób bez uwag RIO przyjmować na najbliższe lata, to co jest ważne w tym budżecie, że być może nie w sposób zadawalający, ale w jednak sposób znaczący i trwały i widoczny z roku na rok zwiększają się kwoty, które możemy przeznaczać na inwestycje, te kwoty są już w budżecie widoczne
i one przede wszystkim będą już realizowane w tym roku, związane chociaż
z modernizacjami dróg powiatowych, czyli to co jest najbardziej strategiczne i z punktu widzenia mieszkańców najbardziej kłopotliwe, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim dyrektorom jednostek, którzy poza tą trudną sytuacją w sposób jak najbardziej wzorowy realizują wszystkie swoje zadania i przede wszystkim rozumieją sytuację powiatu i wiedzą, że powiat to jest całość a nie poszczególna jednostka, która może sobie środki wydawać, ale też rozumieją sytuację, że to jest organizm, który składa się z wielu części i tak naprawdę wszystkie te części dobrze funkcjonujące mogą w pełni doprowadzić do tego, że powiat jako całość będzie mógł funkcjonować, bardzo serdecznie wszystkim państwu za to dziękuję, chciałbym również bardzo serdecznie podziękować włodarzom gmin powiatu górowskiego, przede wszystkim tym gminom, które nie tylko oczekują czegoś od powiatu górowskiego, ale również wspomagają i wspólnie realizujemy te zadania, dziękuję tutaj pani burmistrz za te wspólne działania przede wszystkim na drogach powiatowych, które wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców, również dziękuje burmistrzowi Stuczykowi za podejmowanie tych zadań związanych z drogami, wszystkim na końcu państwu radnym, chociaż tak naprawdę od państwa powinienem zacząć, bo to państwo podejmujecie decyzje w formie uchwał, pani Marlenie Grabarz członkowi Zarządu, gdzie współpracujemy na bieżąco,
i państwu którzy podejmujecie te decyzje przede wszystkim rozumiejąc skąd te pieniądze się biorą i dla kogo są przeznaczone, że pieniądze które my pozyskujemy np. z UE na projekty dla naszych szkół, to nie jest żaden wstyd, aby głosować przeciwko wprowadzeniu tego do budżetu, tylko to jest dla tych szkół i dla tych dzieci, więc nie wiem jaki jest cel, ale to jest jakby państwa problem, wszystkim państwu, którzy w jaki kol wiek sposób przez te wszystkie lata przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy powiedzieć, że kończąc tę kadencję Rady Powiatu przede wszystkim kończymy ją przekazują powiat w sytuacji stabilnej, daleko jest do sytuacji świetnej, daleko jest do sytuacji dobrej, ale jesteśmy w sytuacji stabilnej, która pozwala na funkcjonowanie a przede wszystkim pozwala na planowanie, bo dzisiaj mamy taka sytuację, że już coś możemy planować a nie sytuację taką, że musimy się ciągle ratować, dlatego jeszcze raz wszystkim państwu za to absolutorium konkretne, ale tak naprawdę za całe 4, czy 8 poprzednich lat jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
dyrektor ZSO w Górze Magdalena Mielczarek dziękujemy panie starosto, gratulujemy uzyskania absolutorium i w imieniu pracowników, dyrektorów, kierowników i służb mundurowych, życzymy wszelkiej pomyślności i dziękujemy za tę stabilność i życzymy powodzenia w życiu dalszym zawodowym i wytrwałości

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers ogłaszam 10 min. przerwy.

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
po przerwie wznowił obrady.


Punkt 11
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Ryszard Wawer przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały?
radna Teresa Frączkiewicz odniosę się tylko w dwóch zdaniach, projekt uchwały jest bardzo nieczytelny, dlatego że tam jest dużo możliwości interpretacji, zapisy powinny być konkretne i szczegółowe mówiłam o tym wczoraj na komisji i oczywiście jestem przeciw.

W tym momencie salę obrad opuścił radny Andrzej Wałęga i Mirosław Żłobiński. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 13.

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 8 głosów,
przeciw – 3 głosy,
wstrzymało się – 2 głosy.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 12

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.

W tym momencie na salę obrad przybył radny Mirosław Żłobiński. Aktualna ilość radnych biorących udział w posiedzeniu - 14.

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers
czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 13
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie: kto te wyliczenia wykonuje?
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska są to informacje z biura wyborczego.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy ja mógłbym się dowiedzieć: kto jest pracownikiem, który opiekuje się wyborami na terenie powiatu górowskiego
i poszczególnych gmin, gdzie on ma swoją siedzibę i jaka jest możliwość kontaktu z tym człowiekiem, bo to przecież najważniejsza osoba, bo to że starosta mówił o tym że kadencja się zakończyła to jest to jest trochę przedwczesne, bo kadencja jeszcze trwa i będzie trwała do końca listopada, ale wiadomo, że wybory się szykują i trzeba wiedzieć, kto jest tym pracownikiem, czy jest taka konieczność, aby zanim się podejmuje taką decyzję o podziale powiatu na okręgi wyborcze, powinna być jakaś konsultacja, czy analiza tego wszystkiego, żebyśmy mogli w pełni świadomie do tego podejść.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska w kwietni 2018 starosta został poinformowany, iż powiat górowski od wiosny bieżącego roku swoją przynależność będzie miał pod komisarza wyborczego we Wrocławiu a nie w Legnicy, także po iluś latach funkcjonowania w tym roku została dokonana zmiana i podlegamy pod delegaturę we Wrocławiu, dyrektorem delegatury biura wyborczego jest pan Tomasz Szczepański, natomiast my podlegamy pod komisarza wyborczego we Wrocławiu tzw. drugiego i komisarzem wyborczym jest pani Paulina Maria Dobrosz – Dzierżanowska i właściwość terytorialna dla tego komisarza obejmuje obszar powiatu górowskiego, milickiego, oleśnickiego, średzkiego, trzebnickiego i wołowskiego, delegatura krajowego biura wyborczego oddział we Wrocławiu mieści się przy ul. Podwale 28 podaje również numer telefonu 71 344 62 93, jeśli chodzi o kontakt to współpracowałam jeśli chodzi o ustalenia odnośnie tej uchwały z panią Małgorzatą Brach, akurat w powiatach nie ma urzędników wyborczych i na dzień dzisiejszy machina wyborcza jeszcze nie ruszyła, nie wiem jak to będzie wyglądało ze strony Starostwa odnośnie przygotowywania wyborów, ale myślę, że wzorem poprzednich lat, ja nie będąc urzędnikiem wyborczym, bo już nie mogę być, ale za jakąś tam odpowiedzialność, za przygotowania, czy za współpracę z powiatową komisją wyborcą pewnie będę odpowiadać, ale to wszystko jest przede mną, było spotkanie
z panem dyrektorem biura wyborczego we Wrocławiu zarówno z przedstawicielami poszczególnych gmin jak i powiatu pan dyrektor chciał się zapoznać z przedstawicielami samorządu terytorialnego, pytał czy są jakieś uwagi, propozycje, wstępnie przedstawiał zasady współpracy, natomiast jeśli chodzi o uchwalę w sprawie podziału, jakby dzisiaj była omawiany sprawa zamiany granic to taka uchwała wymagałaby konsultacji, natomiast nie podlega konsultacjom zmiana mandatów w poszczególnych okręgach, zmiana liczby mieszkańców nastąpiła i stąd zgodnie z przepisami następuje ta zmiana.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy wiadomo kto jest pracownikiem wyborczym
w poszczególnych gminach, bo taki też jest obowiązek.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska gminy mają urzędników wyborczych, ja nie posiadam wiedzy na ten temat kto jest z imienia i nazwiska, gminy nie mają obowiązku powiadamiania powiatu.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek wiadomo, że będzie taka potrzeba kontaktowania się z poszczególnymi pracownikami w gminach i z panią Pauliną, wiec wydaje mi się, że mogłaby pani sekretarz przekazać taką informację jak to wygląda pod względem kadrowym, do kogo się trzeba zgłosić, gdzie można uzyskać materiały, teraz wiemy, że w wielu sprawach trzeba będzie jeździć do Wrocławia.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska tak z wszystkimi, rejestracja itd.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek żeby załatwić sprawę Niechlowa, żeby załatwić sprawę Wąsosza, to nie są proste rzeczy, gdybym mógł prosić o taką informację, dziękuję.
radny Kazimierz Bogucki ja mam wątpliwości, w naszej gminie Góra zostaliśmy pozbawieni jednego miejsca mandatowego na rzecz gmin łączonych Jemielno i Niechlów i ja rozumiem, że jest to związane z liczbą mieszkańców, usłyszałem również, że ta uchwała nie wymaga konsultacji społecznych, w takim razie jaki jest sens podejmowania uchwały na Radzie Powiatu, bo też nie widzę sensu, bo co się stanie jakbyśmy się nie zgodzili z tak przedstawionym planem co wówczas?
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska Rada Powiatu ma czas na trzy miesiące przed planowanym terminem przeprowadzenia wyborów do podjęcia takiej uchwały, dalszy tryb postępowania podejmowałby oczywiście komisarz wyborczy, gdyby Rada nie podjęła takiej uchwały.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek mam propozycję: w związku z tym, że tracimy jako największy okręg wyborczy jeden mandat, żebyśmy przełożyli uchwalenie tej uchwały, tym bardziej że jest jeszcze czas na to, może warto jeszcze spotkać się, sprawdzić dokumenty czy rzeczywiście jest taka sytuacją z tą ludnością.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska ja dysponuję tutaj informacją na koniec grudnia 2017 r. w oparciu o które zostały podjęte te decyzje, liczba mieszkańców gminy Góra wynosiła 19.724, gminy Wąsosz 7.235, gmina Jemielno i Niechlów 7.908.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek ja pani wierzę na słowo.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska te wyliczenia się nie zmienią, na koniec grudnia 2017 taki był stan mieszkańców i tu się nic nie zmieni.
radny Mirosław Żłobiński czy mogłaby pani sekretarz powtórzyć liczbę mieszkańców gminy Góra?
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska gmina Góra liczba wynosiła 19.724.
radny Mirosław Żłobiński a w uzasadnieniu do uchwały jest inna liczba.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska błąd pisarski, proszę poprawić.
radny Mirosław Żłobiński jeśli dobrze zrozumiałem uzasadnienie, to wojewoda ustalił, że
w Radzie powinno być 15 mandatów a faktycznie powinno być 14 ze względu na liczbę ludności, czy ja dobrze zrozumiałem?
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska 15 mandatów musi być, ten jeden dodatkowy dodaje się.
radny Kazimierz Bogucki dlaczego ten mandat był w Górze a teraz przenosi się go do Jemielna – Niechlowa, czym się kierowano?
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska to wynika z kodeksu wyborczego.
radny Kazimierz Bogucki w gminie Jemielno i Niechlów ta liczba mieszkańców wzrosła, czym się kierowano?
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska dodaje się do okręgu, który tę normę przedstawicielstwa ma największą.
radna Teresa Frączkiewicz jaka tu jest norma, skoro liczba którą państwo podajecie jest nie zgodna z prawdą dla gminy Góra.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska to jest jedynie błąd pisarski.
radny Kazimierz Bogucki może warto przełożyć tę uchwałę, doprowadzić do spotkania
z komisarzem wyborczym, żeby przedyskutować tę sprawę a warto byłoby, aby liczba mandatów w Górze pozostała taka sama.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska nic nie będzie zmienione.
radny Kazimierz Bogucki nikt nie rozmawiał, nikt nie konsultował, czy pan starosta rozmawiał na ten temat z komisarzem wyborczym stwórzmy sobie jakąś szansę, aby wyjaśnić tę sprawę i poprawić ten stan.
starosta Piotr Wołowicz przecież to nie jest nasz wymysł tylko wynika to z kodeksu wyborczego i zaleceń biura wyborczego i te przeliczniki, które tutaj jasno wskazują, że zmieniła się norma, jasno wskazują, że ten mandat musi być przesunięty i czy tutaj będziemy rozmawiać miesiąc, czy trzy to i tak to nie zmieni podstawowego faktu jakim są liczby
a liczby do ustalenia mandatów w okręgu bierze się na ostatni dzień roku poprzedzającego, czyli na 31 grudnia 2017 r. i też tutaj nie rozumiem, że gmina Góra straci mandat, przecież to jest powiat i wszystkie mandaty dotyczą pracy dla całego powiatu a nie dla poszczególnych gmin i tutaj radni reprezentują powiat a nie poszczególne gminy.
radny Kazimierz Bogucki ja wszystko rozumiem, ja nie mam pretensji, ja tylko pytam, żeby być doinformowanym, że nic nie wiemy na ten temat, ale jak pana stanowisko jest jakie jest to nie ma sensu z nikim rozmawiać.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska to nic naprawdę nie zmieni.
radny Ryszard Wawer proszę, aby w uzasadnieniu poprawić tą liczbę i mam jeszcze pytanie do radnych którzy reprezentują gminę Niechlów i Jemielno, czy są niezadowoleni z takiego podziału?
radna Mariola Szurynowska jestem bardzo zadowolona a proszę państwa chciałam dodać, że ja na tę normę akurat pracowałam.
radny Ryszard Pietrowiak powiat nie traci żadnego radnego.
radny Michał Krochta dokładnie mam takie zdanie, wszyscy jesteśmy radnymi powiatu górowskiego.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers rozumiem, że wniosek radnego Trojanka nie jest formalny?
radny Grzegorz Aleksander Trojanek nie jest to wniosek formalny.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 8 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
Pięciu radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Punkt 14
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński chciałem tylko wyrazić swoje zdziwienie, jestem mieszkańcem mieszkania administrowanego przez TBS „Inwestor” on posiada biuro na ul. Dąbrówki 1 którego rok, lub dwa nie użytkuje a teraz chce wynająć tutaj w budynku na ul. Armii Polskiej.
starosta Piotr Wołowicz cały czas wynajmuje.
radny Mirosław Żłobiński chodzi mi, że na kolejne trzy lata, jestem zdziwiony, że ma własne pomieszczenia biurowe a chce wynająć pomieszczenia biurowe od kogoś.
starosta Piotr Wołowicz to jest teraz tryb, który stosujemy po kontroli RIO, to nie jest nowe wynajęcie, tylko kontynuacja, ponieważ ten podmiot już od jakiegoś czasu wynajmuje to pomieszczenie.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek ile wynosi ten czynsz miesięcznie?
starosta Piotr Wołowicz wynika to ze stawek, które przyjęła Rada, konkretnej kwoty nie pamiętam.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 1 głos,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 15
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński zostaliśmy zaskoczeni projektem uchwały, w związku z tym mam kilka konkretnych pytań, ile wynosiło wynagrodzenie zasadnicze na podstawie uchwały z 2014 r. i ile wynosił dodatek funkcyjny wówczas przyznany?
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska wynagrodzenie starosty obowiązuje od dnia wyboru na starostę zarówno w pierwszej kadencji jak i drugiej, obecnie pana starosty wynagrodzenie łącznie wynosi 9.510 zł, dodatek funkcyjny 1.700 zł
radny Mirosław Żłobiński a wynagrodzenie zasadnicze ile?
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska 5.000 zł.
radny Mirosław Żłobiński a dodatek funkcyjny ile wtedy wynosił?
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska dodatek funkcyjny obecnie wynosi 1.700 zł.
radny Mirosław Żłobiński czyli w 2014 r.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska cały czas tak pan starosta ma.
radny Mirosław Żłobiński a ile teraz będzie wynosił, bo tutaj jest podana łączna liczba.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska wynagrodzenie zasadnicze obecnie 5.000 zł, funkcyjny 1.700 zł i dodatek specjalny który stanowi łączną sumę wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 30% i to daje kwotę 2.010 zł i 16% tzw. wysługi lat.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 7 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
Siedmiu radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Punkt 16
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers ocenę państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 17
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers informację państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, mam pytanie: opinia obiegowa mieszkańców powiatu górowskiego jest bardzo nie przychylna w sprawie rozprzestrzeniania się środków odurzających, narkotyków i chciałbym się dowiedzieć jaka jest pana opinia na ten temat?
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor prawdą jest, że co roku coraz więcej wszczynamy spraw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, te postępowania nie są to postępowania, które nie są sprawami prostymi, które wynikają z tego, że przychodzi obywatel i zgłasza tego typu przestępstwo, wszystkie te postępowania wynikają z aktywności i działalności własnej policjantów, są to zatrzymania na gorącym uczynku, lub praca operacyjna, która zmierza do zatrzymania osób posiadających narkotyki, jeśli chodzi o ilość zdjętych narkotyków z rynku, Komenda Główna Policji nakazuje każdej komendzie powiatowej zdjąć z rynku określoną ilość narkotyków, jest to liczone bardzo prosto, ilość narkotyków razy ilość funkcjonariuszy pracujących w komendzie, w naszym przypadku KPP w Górze jest to 3700 gram, czyli 3,7 kg narkotyków, które byliśmy zobowiązani zdjąć
z rynku w 2017 r., KPP w Górze jest jedną z nielicznych komend na terenie naszego województwa, której udało się ten wskaźnik zrealizować, w zeszłym roku zdjęliśmy z rynku prawie 4 kg środków odurzających i byliśmy jedną z nielicznych komend w naszym województwie, której ten wskaźnik udało się zrealizować, jeśli chodzi o ilość wszczętych spraw, systematycznie tych spraw wszczynamy coraz więcej, ale to świadczy o tym, że policjanci są aktywni i te osoby posiadające środki odurzające zatrzymują co roku coraz więcej.
radny Kazimierz Bogucki mam pytanie dyżurne od kilku lat już i ten stan się nie poprawia mówię o skrzyżowaniu ul. Głowackiego z ul. Armii Polskiej, gdzie nagminnie jest łamana zasada parkowania, ja wiem, że tam parkują ludzie młodzi, którzy uczą się w tych szkołach, ale to nie może być tak, że skrzyżowanie w większości przypadków jest zablokowane, jest tam podwójna linia ciągła, auta są zaparkowane tuż przy skrzyżowaniu i jak ktoś wyjeżdża
z ul. Głowackiego ten z ul. Armii Polskiej nie może tam wjechać, podobnie jest na ul. Kościuszki i ul. Targowej, wielokrotnie tam przejechać nie można, może państwo się tym zainteresujecie, bo to tak trwać, nie może, proszę aby się tym ktoś zainteresował, bo tak być nie może, zawsze o tym mówię i nie widzę żadnych zmian.
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor dobrze, że o tym pan mówi, tym problemem oczywiście się zajmę, natomiast jest takie narzędzie jak krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa, jeśli pan taki problem widzi, wystarczy że pan w Internecie kliknie niewłaściwe parkowanie i im więcej będzie pan klikał, tym więcej razy policjanci się tam pojawią i jeśli państwo widzą jakieś zagrożenia proszę z tego korzystać.
radna Teresa Frączkiewicz w takim razie, ja będę klikać razy kilka w ciągu dnia, na przejściu dla pieszych koło państwa, ja nie jestem w stanie przejść normalnie, pędzą jak chcą, nie zatrzymują się tam, przejście koło Policji jest niebezpieczne.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek chciałbym, aby pan się wypowiedział na temat ul. Starogórskiej, bo tam wiele osób narzeka na to że dwa pojazdy nie są w stanie jechać ze względu na to, że cała prawa strona jest zajęta, czy państwo widzicie jakąś możliwość udrożnienia tego?
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor jest to kwestia zmiany organizacji ruchu, jest to też brak tej obwodnicy o której była tutaj już dzisiaj mowa, bo to by pewnie problem rozwiązało, natomiast oznakowanie nie leży w gestii policji.
radny Mirosław Żłobiński jedna pani mi to zgłosiła, w lutym była ostra zima przez parę dni i ona zdzwoniła na policję, bo była świadkiem jak niewłaściwie opiekowano się psem i od dyspozytora który odebrał telefon otrzymała taką informację że to nie jest sprawa policji i ona nie będzie interweniować, moje pytanie jest takie: czy faktycznie policja nie zajmuje się takimi sprawami?
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor to było zgłoszenie na 112 czy 997?
radny Mirosław Żłobiński nie wiem, zadzwoniła na policje i odebrał policjant, który tam dyżuruje.
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor bo jak na 112, to odbiera operator przyjmuje zgłoszenie i przesyła informację o tym zgłoszeniu na komendę.
radny Mirosław Żłobiński zadzwoniła na jakiś tam numer, policjant odebrał i otrzymała informacje że to nie jest sprawa policji.
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor chodziło o znęcanie się nad psem.
radny Mirosław Żłobiński tak, była zima, był mróz i on leżał w jakimś tan dole zaniedbany.
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor ale nie było tam właściciela, tak?
radny Mirosław Żłobiński ja tego nie wiem i ona też tego nie wie, czy był właściciel, czy nie.
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor jeśli pies jest bezpański, to jest sprawa gminy.
radny Mirosław Żłobiński on miał właściciela.
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor jeśli mamy do czynienia z przestępstwem z art. 35 o ochronie zwierząt, czyli znęcanie się nad zwierzęciem, to oczywiście policja podejmuje czynności, bo musi ustalić okoliczności sprawy, przedstawić zarzuty i skierować sprawę do sądu i zabezpieczyć tego psa.
radny Mirosław Żłobiński ale on odmówił interwencji.
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor jeśli mamy znęcanie się nad psem a jeśli pies jest bezpański i gdzieś tam leży, to.
radny Mirosław Żłobiński nie, miał właściciela, tylko ten właściciel niewłaściwie się nim opiekował.
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor jeśli są takie zgłoszenia, dyżurny powinien to przyjąć i następnie dzielnicowy powinien to wyjaśnić.
radny Mirosław Żłobiński odmówił interwencji.
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor jeśli taki był przekaz, że właściciel się nie opiekuje psem.
radny Mirosław Żłobiński tak.
zastępca komendanta powiatowego KPP w Górze Jacek Gregor to zapraszam pana
w każdy wtorek od godz. 1530 - 1730 z informacją kiedy było to zgłoszenie, odczytamy
z książki zgłoszeń i to wyjaśnimy.
radny Mirosław Żłobiński ja to przekażę tej pani.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania w tym punkcie, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 18
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers informację państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Mirosław Żłobiński mam dwa pytania o charakterze porządkowym dotyczące treści sprawozdania, bo tutaj są takie tabelki gdzie nie ma podanej daty, jakiego okresu to dotyczy?
komendant powiatowy KP PSP w Górze Krzysztof Panocha całe sprawozdanie dotyczy 2017 r. tak jak jest napisane w tytule.
radny Mirosław Żłobiński w sprawozdaniu jest takie sformułowanie „beczki”, o co to chodzi?
komendant powiatowy KP PSP w Górze Krzysztof Panocha są to samochody, które posiadają zbiornik na wodę, jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz, ponieważ była tutaj dyskusja na temat ul. Starogórskiej, chciałbym się wypowiedzieć jako strażak i jako mieszkaniec, ja jestem zadowolony, że stoją tam samochody, ponieważ jest to naturalne spowolnienie ruchu i dla nas jako ratowników jest to dobra sytuacja, ponieważ tam jeżdżą samochody bardzo szybko i jak są pojazdy zaparkowane po prawej stronie to naturalnie kierowcy musza zwolnic, więc dla nas jest to dobra sytuacja.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania w tym punkcie, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 19
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers informację państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło proszę o pytania dotyczące stanu sanitarnego, jeśli nie będzie takich pytań, przejdziemy do informacji na temat zdarzenia związanego
z zanieczyszczeniem wody.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę o pytania do sprawozdania, nie widzę, proszę przejść do drugiego tematu.
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło kwestia zanieczyszczenia wody w Glince to jest rzecz, która została stwierdzona w badaniach rutynowych przez inspekcję sanitarną pod koniec kwietnia, 24 kwietnia, wyniki były około 30 kwietnia, na tym odcinku wodociągu sporadycznie występowały zanieczyszczenia pojedyncze, które miały charakter incydencjalny i krótkotrwały i zwykle w powtórnych badaniach się nie powtarzały, dlatego wykonaliśmy powtórne badania wody, oczywiście wcześniej powiadamiając przedsiębiorstwo wodociągowe, które zobowiązane jest do podjęcia działań naprawczych, przedsiębiorstwo wodociągowe podjęło działania naprawcze, które jak się okazało w wyniku następnych badań wykonanych w maju były nieskuteczne, potwierdziły to badania, które pobraliśmy my i te które pobrało przedsiębiorstwo wodociągów, w związku z powyższym zaszła konieczność wydania decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia, ze względu na to, że skutek oceny ryzyka, przedstawiciel PPIS, w tym przypadku mój zastępca, uznał że ta woda niesie jednak z sobą pewne ryzyko potencjalne dla konsumentów, to ryzyko nie było zbyt wielkie, ale w związku z tym, że bakterie grupy coli są bakteriami wskaźnikowymi i wskazują na możliwość zanieczyszczenia wodociągu bez bliższego określenia jakie jest źródło pochodzenia, czy jest to jakieś rozszczelnienie, czy jest to innego typu awaria, w każdym bądź razie nie powinny one się znajdować w wodzie do picia zgodnie z wymaganiami jakie dla wody do picia określono, równocześnie, aby wydać taką decyzję potrzebna była ocena ryzyka, w związku z tym ta decyzja nie została wydana niezwłocznie już 24, czy 25 maja, ponieważ musieliśmy dokonać analizy wstecznej jak również dokonać oceny, czy potencjalnie mogą się tam znajdować bakterie inne niż bakterie grupy coli, lub bakterie chorobotwórcze, tutaj takim podstawowym warunkiem jest to abyśmy nie stwierdzili bakterii z rodzaju enterococcus i nie stwierdzili już bakterii escherichia coli w swojej postaci, ponieważ wyniki badań potwierdziły, że są to jedynie bakterie grupy coli, została wydana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia, taka decyzja jest wydawana
w przypadku takim, jeśli w chwili obecnej woda nie spełnia wymagań rozporządzenia, natomiast nadaje się do picia pod warunkiem zachowania pewnych ograniczeń, które wówczas zostają określone przez PPIS, w tym przypadku po analizie uznaliśmy, że ta woda może być używana do wszystkich celów, poza kilkoma a mianowicie: nie może być używana do mycia żywności, która będzie spożywana na surowo, nie powinna być spożywana na surowo, jak również wprowadziliśmy ograniczenie, jeśli chodzi o kąpiel, mycie małych dzieci, niemowląt ze względu na to, że stwierdza się, że bakterie grupy coli mogą niekorzystnie oddziaływać na młode organizmy, dlatego określiliśmy tę grupę ryzyka do której odnosi się to zalecenie, taka decyzja na warunkowe użytkowanie wody jest decyzją która jest wydawana na czas określony, nie może to być czas dłuższy niż 30 dni, w tym przypadku decyzja ta została wydana na czas do 18 czerwca, chodziło mianowicie o to aby przedsiębiorstwo wodociągowe miało czas na podjęcie skutecznych działań w celu przywrócenia właściwej jakości wody, oraz czas na to żeby wykonać badania, które będą potwierdzały skuteczność przeprowadzonych działań, przedsiębiorstwo wodociągowe takie działania podjęło i rzeczywiście wyniki badania wody potwierdziły, że ta woda w chwili obecnej spełnia wymagania i w związku z tym ta decyzja została uchylona, ale pozostaje druga część całego zdarzenia a mianowicie część dotycząca przepływu informacji, tutaj ewidentnie nie zadziałało to tak jak powinno a w szczególności niestety odbyło się to z dosyć znaczącym naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, przede wszystkim samo przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobowiązane, niezależnie od sytuacji w jakiej to powstało w przypadku stwierdzenia, że jakość wody może być niewłaściwa, powiadomić odbiorów wody, przy czym dotyczy to nie tylko przypadków takie jak ten, kiedy woda została dopuszczona do spożycia warunkowo w skutek zanieczyszczenia bakteriami grupy coli, ale również we wszystkich przypadkach tych w których jakiekolwiek działania, czy jakiekolwiek zdarzenia mogą wpłynąć na parametry wody w wodociągu w sposób niekorzystny, wobec tego dotyczy to również wszelkiego rodzaju działań prowadzonych przez zakład wodociągów w tym płukania, chlorowania, dezynfekcji, mówię o tym, ponieważ dezynfekcja może odbywać się innymi środkami niż środki chlorowe i o takich zdarzeniach w zasadzie powinienem w pierwszej kolejności być informowany ja i w drugiej kolejności burmistrz
i w zasadzie o zdarzeniach mających charakter, który wpływa na jakość wody, te wszystkie działania powinny być z burmistrzem uzgodnione, on powinien posiadać wiedzę na temat tego co na terenie się dzieje a tę wiedzę musi uzyskać od przedsiębiorstwa zaopatrującego
w wodę, tego obowiązku z przedsiębiorstwa nikt nie zdejmie, równocześnie przedsiębiorstwo powinno również powiadomić niezwłocznie konsumentów o tych zmianach, tutaj doszło do sytuacji takiej w której przedsiębiorstwo nie tylko nie informowało konsumentów a wręcz zdarzyły się przypadki zupełnie odwrotnego informowania, czyli informowania o tym, że jakość wody jest dobra, jest to ewidentnie działanie pojedynczych osób i tutaj bez przeprowadzenia jakiegoś postępowania wyjaśniającego, ja nie jestem w stanie określić dlaczego tak się stało, natomiast druga część dotyczyła mojego komunikatu, który został przekazany zgodnie z obowiązującym prawem do burmistrza miasta, generalnie sprawa wygląda tak, że PPIS w momencie kiedy wydaje decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia, oprócz tego, że decyzja jest wydawana w porozumieniu z przedsiębiorstwem wodociągowym, który ma przekazać tę informację dalej, niezależnie od tego zostaje przekazany przeze mnie komunikat, który określa warunki korzystania z tej wody zostaje przekazany burmistrzowi, wójtowi, czy prezydentowi miasta w zależności od tego, gdzie się znajdujemy i czego ten przypadek dotyczy, w przypadku jeśli taka informacja nie została przekazana przez przedsiębiorstwo wodociągowe, powinna ona się znaleźć w formie informacji przekazanej przez władze gminy w sposób taki jak zwyczajowo ogłasza się komunikaty, aby one dotarły do zainteresowanej rzeszy odbiorców, jeśli dotyczy to wody powinna dotrzeć do konsumentów wody, tutaj z przyczyn które podawała pani burmistrz zaistniało opóźnienie w związku z tym dodatkowo została przekazana przez nas informacja
w dniu 4 maja do Starostwa Powiatowego, ponieważ głównie chodziło nam o to, aby też powiadomić ewentualnie centrum kryzysowe jeśliby sytuacja mogłaby mieć charakter rozwojowy i podstawowym problemem okazało się to, że ta informacja docierała do konsumentów z bardzo różnych źródeł, bardzo często były to źródła, które nie posiadały właściwie żadnych informacji na temat, tylko gdzieś słyszały, że woda jest skażona, zatruta itd. itd. i te informacje wpłynęły na to, że były rozpowszechniane informacje panikarskie, co odbijało się setkami telefonów z prośbą o informację, taką informację przekazywaliśmy, ponieważ te informacje dotyczyły spraw podstawowych, więc umieściliśmy ten komunikat na swojej stronie z wyjaśnieniem, że nie ma innych ograniczeń, niż te które są określone
w komunikacie przesłanym do burmistrza i który powinien zamieścić zakład wodociągów
i mniej więcej tak ta sytuacja wyglądała, w chwili obecnej, ponieważ czynności naprawcze zostały wydane, uchyliłem swoją decyzję dotyczącą warunkowej przydatności, woda jest zdatna do spożycia, natomiast trzeba powiedzieć rzecz jedną a mianowicie przedsiębiorstwo wodociągowe w tym momencie, niestety nie stanęło na wysokości zadania w tej części która dotyczyła przekazywania informacji, muszę powiedzieć że kwestia przekazywania informacji o różnego rodzaju zdarzeniach i awariach, pozostaje w dalszym ciągu nie do końca
z przedsiębiorstwem załatwiona pozytywnie, myślę że nastąpią zmiany, natomiast konsekwencją tego, że była wydawana decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia niewątpliwie będzie w przyszłości zagęszczenie ilości badań prowadzonych w wodociągu Góra, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że wodociąg Góra generalnie dostarcza wodę jakości dobrej z uwagi na to że zarówno ujecie jak i stacja uzdatniania mają możliwości techniczne im odpowiednie warunki geologiczne do tego, żeby ta woda była jakości dobrej, te zanieczyszczenia, które się znajdują są to zanieczyszczenia wtórne, których źródłem pochodzenia jest sieć a właściwie jej stan techniczny, należy zauważyć, że sieć w mieście Góra jest wiekowo dosyć zaawansowana, są odcinki które są szczególnie wiekowo zaawansowane i trzeba się liczyć z tym, że takie zdarzenia mogą występować częściej, natomiast w sytuacji w której nie dysponujemy wynikami badań na chwilę powstania zdarzenia potwierdzającymi, że zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie a jak i w całym wodociągu, woda nie jest dobra, nie możemy wydać decyzji warunkowej określającej jakiś fragment wodociągu, ponieważ on jest w żaden sposób nie zdefiniowany i nie ograniczony, dlatego decyzja zostaje wydana z zasadami przezorności dla całego wodociągu, gdybyśmy mieli konkretną informację z jakiego konkretnie odcinka dotyczy awaria być może udałoby się ten zakres ograniczenia zawartego w decyzji ograniczyć, zmniejszyć, jednakże trzeba jeszcze zauważyć, że takie zdarzenia sporadycznie miały już miejsca wcześniej, miały miejsce wcześniej w wodociągu Góra, też na tym odcinku w Glince w zasadzie można powiedzieć, że od roku 2015, jeśli dobrze pamiętam pojedyncze przypadki zanieczyszczenia tego wodociągu bywały, tylko wychodzące w pojedynczych badaniach, nie powtarzające się, czyli dotyczącej jakiś pojedynczych drobnych awarii, nie stwarzających istotnego zagrożenia dla konsumentów, jednakże świadczących o tym, że na tym odcinku wodociągu coś niepokojącego się dzieje, myślę że tutaj przedsiębiorstwo wodociągowe podejdzie do problemu z należytą uwagą, zwracam jeszcze uwagę, że taka decyzja na warunkowe użytkowanie wody, to nie jest coś co zdarza się codziennie i może być wydawane w sposób dowolny i nie jest ograniczone ramami prawa, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że na terenie całej polski w wodociągach takie decyzje są wystawiane, ponieważ zdarzenia takie mają miejsce, nie są one na tyle istotne, żeby jak to sugerowali niektórzy dzwoniący do sanepidu, zamknąć całkowicie wodociąg w Górze, ponieważ tego typu działanie byłoby co najmniej lekkomyślne a ponadto zagrożenia związane unieruchomieniem tego wodociągu, zagrożenie epidemiologiczne, zagrożenie dla bezpieczeństwa ludności, dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego, byłyby daleko większe i naprawdę trudne do przewidzenia a koszt całego przedsięwzięcia związanego z dostarczaniem wody beczkowozami byłby po prostu nieporównywalny, dlatego takich decyzji nie podejmuje się pochopnie, nie podejmuje się na zasadzie takiej, że wynika to z czyjegoś widzimisię, to są decyzje, które są podejmowane na podstawie konkretnych badań, konkretnych wyników tych badań, badań które sprawdzają, czy rzeczywiście te badania wykonane poprzednio są wykonane z należytą starannością i czy ten wynik utrzymuje się w dalszym ciągu i dopiero na tej podstawie jest podejmowana każdorazowo indywidualna decyzja, indywidualne rozstrzygnięcie, oczywiście to rozstrzygniecie oprócz tego musi się mieścić w ramach obowiązującego prawa a co za tym idzie oczywiście jest obwarowane innymi ograniczeniami, min. jak ten 30 dniowy okres, ponieważ generalnie uznano, że jest to okres całkowicie wystarczający na to, żeby przedsiębiorstwo wykonało swoje obowiązki i to jest to co chciałem tytułem wyjaśnienia państwu przekazać, natomiast jeśli są pytania szczegółowe to bardzo proszę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radny Mirosław Żłobiński obowiązek informowania o jakimś tam zagrożeniu, które powstało w wodociągu spoczywa na przedsiębiorstwie wodociągowym, czy na gminie?
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło spoczywa na przedsiębiorstwie wodociągowym, i na gminie.
radny Mirosław Żłobiński pani burmistrz mówiła, że to jest sprawa przedsiębiorstwa wodociągowego a nie gminy.
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło pani burmistrz chodziło o to, że pani burmistrz uznała, że jeśli przedsiębiorstwo wodociągowe jest przedsiębiorstwem gminnym, to przekazanie tej informacji przez przedsiębiorstwo wodociągowe zamykałoby sprawę, natomiast problem pojawił się w momencie, kiedy to nie zostało przekazane i ta informacja ukazała się z opóźnieniem na stronie gminy, bo faktycznie tak informacja ukazała się
z opóźnieniem zarówno na stronie przedsiębiorstwa, jak i na stronie gminy.
radny Mirosław Żłobiński w pana sprawozdaniu za rok 2017 jest także informacja o tym że: „wydano decyzję nakazującą zarządcy wodociągów Tekom w trybie natychmiastowym zapewnić jakość wody pod względem bakteriologicznym, bakterie grupy coli, dotyczące wodociągu sieciowego Ryczeń”, kto ma obowiązek informowania o tych zagrożeniach, rozumiem pan to wyjaśnił, ale wówczas.
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło o każdym zdarzeniu ma obowiązek informowania konsumentów.
radny Mirosław Żłobiński a jeśli nie informuje? czy jakaś instytucja ma możliwość wyegzekwowania tego, żeby Tekom informował? poza panią burmistrz.
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło bezpośrednio przepisu zezwalającego na wyegzekwowanie kwestii informowania w przepisach rozporządzenia, ani ustawy nie ma, natomiast jeśli mogłoby to prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego, czyli
w sytuacji, gdyby ta decyzja rzeczywiście wiązała się z ograniczeniami, które wiążą się
z bezpieczeństwem, z koniecznością zabezpieczenia wówczas byłaby ta kwestia ścigana, ale
z zupełnie innych przepisów.
radny Mirosław Żłobiński czyli nie ma instytucji, która mogłaby to wyegzekwować, poza władzami gminy, czy właścicielami spółki?
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło tak.
radna Teresa Frączkiewicz chciałabym dopytać, chodzi mi o procedurę a pro po komunikatu, który PPIS wydaje, państwo wydajecie komunikat, informujecie władze, jakie
i kto ma obowiązek mieszkańców w sposób właściwie przyjęty poinformować?
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło my przekazujemy informację do burmistrza, natomiast burmistrz jest zobligowany do rozpowszechnienia tej informacji w sposób przyjęty.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania?
radny Mirosław Żłobiński czyli na gminie spoczywa obowiązek poinformowania konsumentów?
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło tak.
radny Mirosław Żłobiński a jak jest zagrożenie, że sanepid nie interweniuje, to obowiązek też spoczywa na gminie?
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło wtedy ten obowiązek spoczywa wyłącznie na przedsiębiorstwie wodociągowym, ale przedsiębiorstwo musi to uzgodnić z organem.
radny Mirosław Żłobiński rozumiem z właścicielem.
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło niekoniecznie, bo są przedsiębiorstwa których właścicielem nie jest gmina, ale nawet jeśli nie jest gmina są zobligowani do uzgodnienia działań naprawczych, jeśli takie prowadzą.
radny Mirosław Żłobiński czyli, jeśli nie ma interwencji sanepidu w postaci komunikatu to obowiązek spoczywa na przedsiębiorstwie wodociągowym a jak sanepid zaczyna działać
i wydaje komunikat to wtedy obowiązek spoczywa na gminie.
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło tak.
radny Kazimierz Bogucki ja po rozmowie na komisji zdrowia zrozumiałem, że macie państwo częstotliwość kontroli tej wody dwa razy w roku, tak?
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło minimalna częstotliwość poboru dla małych wodociągów takich jak nasze są to dwie próby w ciągu roku, natomiast to nie jest ilość rzeczywiście pobieranych prób i badań, mogę podać przykład dla wodociągu górowskiego, są co roku uzgadniane przeze mnie plany poboru wód do badań przez przedsiębiorstwo wodociągowe, tutaj w tym przypadku dla Góry, to jest osiem prób pobieranych z różnych miejsc wodociągu, oczywiście niezależnie od tego jest jeszcze pobierana woda surowa, woda surowa nas nie interesuje w zasadzie przed uzdatnieniem, ponieważ nie jest to woda do picia, natomiast my ze swojej strony wykonujemy jeszcze dodatkowo pięć badań kontrolnych, które weryfikują te badania, które prowadzi przedsiębiorstwo, ilość tych badań wynika ściśle
z przepisów prawa i jest podyktowana dwoma warunkami, pierwszy z tych warunków tj. liczba mieszkańców zaopatrywanych w wodę, lub drugi warunek tj. ilość wody jaka jest produkowana przez ten wodociąg, dlaczego jest to zróżnicowanie, ponieważ są wodociągi które nie zaopatrują dużej ilości mieszkańców, natomiast produkują duże ilości wody chociażby pod potrzeby zakładów produkujących żywność, czy inne firmy i to jest ta częstotliwość badań określona przepisami prawa, z tym że zwykle w skutek właśnie takich zdarzeń nadzwyczajnych, powstaje konieczność pobierania dodatkowych prób wody.
radny Kazimierz Bogucki kiedy była poprzednia kontrola wody na tym odcinku wodociągu?
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło w Glince, czy w Górze?
radny Kazimierz Bogucki na tym wodociągu co wystąpiła w nim bakteria coli.
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło musiałbym mieć harmonogram ze sobą, wszystkie te badania planowane są z wyprzedzeniem i robione zgodnie z harmonogramem.
radny Kazimierz Bogucki chodzi mi o kwartał, miesiąc, pół roku.
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło sądzę, że kwartał.
radny Kazimierz Bogucki czyli jest taka możliwość, że mogliśmy przez trzy miesiące taką wodę spożywać.
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło nie zupełnie, bo były wykonywane badania
w kwietniu, które właśnie pokazały pierwszy problem, ponieważ w zeszłym roku badania
w jesieni nie wykazały żadnych problemów, to jest rzecz, która pokazała się z wiosny i nie wiemy jaka jest tego przyczyna.
radny Kazimierz Bogucki jak słyszę, że takie problemy są od 2015 r. to może warto częściej wykonywać takie badania a sytuacja która się zdarzyła jest to sytuacja skandaliczna i tak być nie może.
dyrektor PPIS w Górze Jarosław Szypiłło nie możemy sobie wykonywać badań
w dowolnym czasie w dowolnym miejscu i w takiej ilości jakbyśmy chcieli, ponieważ to się wiąże z wydatkowaniem środków publicznych, musi to być uzasadnione.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania w tym punkcie, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 20
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers odpowiedzi na interpelacje i zapytania, bardzo proszę.
starosta Piotr Wołowicz generalnie radna Frączkiewicz zaczęła interpelacje i nie wiem, czy mam na to odpowiadać, bo nie wiem, czy to było do mnie, czy do pani burmistrz, bo pani pytała o procedury.
radna Teresa Frączkiewicz nie.
radny Kazimierz Bogucki chciałbym skorzystać z tego punku, bo po wniosku wicestarosty w ogóle nie procedowaliśmy tego punktu interpelacje, ja byłem przekonany, że jesteśmy
w punkcie sprawozdanie z pracy Zarządu a tym czasem takiego punktu jak interpelacje
w ogóle nie było, można tak też pracować.
starosta Piotr Wołowicz był punkt interpelacje i zapytania.
radny Kazimierz Bogucki chciałbym się zapytać w związku z tym odnośnie mojej interpelacji z poprzedniej sesji dotyczącej skargi nadzwyczajnej w sprawie wysypiska, które rozłożyło cały powiat na łopatki, jest taka forma złożenia takiej skargi nadzwyczajnej, myślałem, że warto byłoby skorzystać, bo byłoby to z korzyścią dla nas wszystkich, odpowiedź otrzymałem od pana starosty, że w tej chwili nie mam możliwości prawnej zastosowania tego szczególnego przypadku, ja chciałby się dowiedzieć, jaki prawnik to opiniował, bo ja również się dowiadywałem i wiem, że istnieje taka możliwość.
starosta Piotr Wołowicz oczywiście we wszystkich opiniach prawnych podstawą podejmowania odpowiedzi, czy też tak jak tutaj w przypadku interpelacji, odpowiedzi na interpelacje, jest opinii radcy prawnego, pani Renaty Torz, która u nas pracuje i tam nie ma
w tej odpowiedzi, którą pan od nas otrzymał, takiej informacji, że jest to niemożliwe prawnie, nie ma takiej informacji i proszę tutaj nie sugerować, że jest taka informacja, ponieważ nie ma takiej informacji tam, są inne argumenty, które mówią o rzeczywistych zapisach ustawy, która się zmieniła w ostatnim czasie i tam są inne argumenty mówiące o tym, że nie ma zasadności takiej skargi i te argumenty wynikają z tego, że było to analizowane już w 2012 r. i jest opinia prawna kancelarii prawnej, która wtedy się tym zajmowała, że nie ma możliwości nie prawnych, tylko są małe szanse, że jest bardzo niskie prawdopodobieństwo uwzględnienia tej właśnie skargi i takie było stanowisko ówczesnej Rady Powiatu, która również podzieliła tą opinie i taka jest odpowiedź na to pismo.
radny Kazimierz Bogucki tak, ja ją z uwagą czytałem, tylko proszę mi nie mówić, że nie ma takiej możliwości, bo ja też pytałem na poprzedniej sesji, czy są możliwości i czy państwo będziecie to próbowali zrealizować, ja takowej odpowiedzi nie mam, czy to jest ta sama kancelaria, która od początku prowadziła tę sprawę?
starosta Piotr Wołowicz to jest kancelaria, która jako ostatnia prowadziła, bo tam na różnym etapie różne kancelarie prowadziły, zaczynała kancelaria pana Rojka z Legnicy a później to była kancelaria Zakrzewski – Palinka z Warszawy z którą umowa nas wiązała, bo była wcześniej popisana przez poprzednie władze.
radny Kazimierz Bogucki przypominam sobie rozmowę z tym panem, który stwierdził, że prawdopodobieństwo wygrania przez powiat tej sprawy jest w granicach 90% a ja powiedziałem 50/50 i był wtedy ten pan zdziwiony a teraz wynika, że kancelaria tak podpowiedziała takie rozwiązanie Radzie Powiatu, żeby takie stanowisko przyjąć i w wyniku czego nie mamy możliwości w tej chwili składania tej skargi nadzwyczajnej, to jak to mam rozumieć?
starosta Piotr Wołowicz na podstawie tej opinii, akurat ja tego nie wiem, bo nie byłem wtedy w Radzie, ale wicestarosta tutaj podpowiada, że akurat ten mecenas o którym pan mówi to nie był z tej kancelarii, która przygotowywała tę opinię, natomiast ta opinia była podstawą, ale oczywiście decyzja Rady Powiatu jest to decyzja autonomiczna, może się opierać na opinii kancelarii, ale nie musi i taką decyzję podjęła, wczytując się w szczegóły tej opinii, to jasno rzeczywiście wynika, że trudno byłoby podważyć formalne i proceduralne błędy w prowadzeniu tego postępowania, oczywiście abstrahując, czy nie zgadzając się
z samą treścią uznania tego zarzutu, podstawą takiej kasacji jest procedura formalna a tutaj nie było to zachowane, tak wynika z tej opinii.
radny Kazimierz Bogucki czy nie podejmiemy jako Zarząd Powiatu żadnych działań w tym kierunku, żeby cokolwiek w tej sprawie zmienić?
starosta Piotr Wołowicz w tej sprawie tak jak jest napisane, Zarząd nie widzi podstaw, żeby ta skarga dała jakiekolwiek szanse.
radny Mirosław Żłobiński mniej tylko dziwi jedna rzecz, bo tam się odwołuje do tego memorandum tej kancelarii, ale dobrze byłoby w takiej sytuacji z tego memorandum zaczerpnąć argumenty, które przemawiają przeciwko wniesieniu tej skargi, bo tylko dostaliśmy wynik końcowy tego memorandum, że jest niska szansa na wygranie, dobrze byłoby w takich sytuacjach, żeby były argumenty, teraz chciałbym się odnieść do kilku odpowiedzi na interpelacje, które otrzymałem: pierwsza dotyczy protokołów kontroli DPS
i PCPR w przypadku DPS nie może to być udostępnione dlatego, że jest określenie, że do użytku służbowego, korzystając z obecności pani radczyni na korytarzu o tę kwestię zapytałem i okazuje się, że takie określenie „do użytku służbowego” nie zabrania udostępnienia tego materiału, ze względu na to, że ona stwierdziła, że jest to informacja publiczna i powinna być udostępniona, więc ponownie się zwracam do pana przewodniczącego Rady o udostępnienie protokołu DPS, również zapytałem o protokół kontroli PCPR, czy może to być udostępnione, w uzasadnieniu napisano, że względu na ochronę danych osobowych, nie może to być udostępnione, ja osobiście wątpię, żeby tam były jakieś nazwiska, ale jeśli są nazwiska, to ona powiedziała, że można to zanonimizować po prostu zaczernić, też zalicza to do informacji publicznej i powinno być udostępnione, więc także zwracam się do pana przewodniczącego o udostępnienie tego protokołu, w czasie przerwy z panią kierownik PCPR rozmawiałem, ona ma inne zdanie w tej kwestii, generalnie moja uwaga dotycząca tych protokołów jest taka, że są instytucje powiatowe o których radni powiatowi na podstawie odpowiedzi na moje interpelacje nie mają prawa wiedzieć, dlatego ponownie proszę o udostępnienie tych protokołów.
starosta Piotr Wołowicz mogę się do tego odnieść, proszę panią sekretarz o wyjaśnienie tej pierwszej sprawy, bo ja się okazuje, to co pan przekazał pani radczyni, nie do końca ona dobrze pana zrozumiała i nie do końca jest tak jak pan powiedział.
sekretarz powiatu Elżbieta Kwiatkowska pani radczyni przekazała mi, że rozmawiała
z panem w trakcie przerwy na temat udostępniania protokołów i przekazała mi informację, iż wyjaśniła, że jest to informacja publiczna, którą należy udostępnić, ale w tym momencie ja powiedziałam, że akurat właśnie na tym protokole kontroli DPS jest zapis, że tylko do użytku wewnętrznego, pani radczyni powiedziała, że o tym nie wiedziała, natomiast rzeczywiście
w momencie, kiedy rozmawiałam z panią kierownik PCPR na temat udostępnienia i z panią radczynią również rozmawiałam na temat tego protokołu kontroli z PCPR mówiła również
o zamazaniu, ale kiedy rozmawiałam z panią kierownik PCPR na temat udostępnienia, pani kierownik powiedziała, że jest tak dużo danych osobowych, nie można bazować tylko na takim sformułowaniu, że jest to informacja publiczna, pani radczyni o sformułowaniu na protokole, że jest tylko do użytku wewnętrznego, nie wiedziała i skoro jest taki zapis przez urzędników DUW, to też o czymś świadczy, że tylko powinien być tam na potrzeby dyrektora a tutaj trudno mi się jest odnieść, jakby wyglądał ten protokół z PCPR po zamazaniu, pani kierownik mówi, że jest tam bardzo dużo danych osobowych, dlatego nie został panu ten protokół przekazany.
radny Mirosław Żłobiński czyli moja teza, że część rzeczy o działaniu jednostek organizacyjnych nie jest dostępna dla radnych powiatowych? nie oczekuję jakiś reakcji, czy odpowiedzi, dziękuję, chciałbym jeszcze się zapytać, bo składałem interpelacje na temat dróg i interesowało mnie, kto przyjmuje z imienia i nazwiska po wyremontowaniu jakiegoś odcinka, kto z ramienia Starostwa, czy wydziału komunikacji akceptuje wykonaną pracę? dostałem odpowiedź że pracownik, ale interesowało mnie bardziej personalnie, bo wyborcy się mnie pytają, że jak maja uwagi na temat wykonanego remontu do kogo mają się zwrócić w tej sprawie?
starosta Piotr Wołowicz w wydziale komunikacji i dróg jest tylko jedna osoba, która się zajmuje drogami, więc nie jest trudno znaleźć tę osobę.
radny Mirosław Żłobiński a kto z imienia i nazwiska?
starosta Piotr Wołowicz Jarosław Lenort, natomiast drogi nadzoruje również wicestarosta Paweł Niedźwiedź i można się również zgłosić do niego.
radny Mirosław Żłobiński teraz chciałbym się odnieść do odpowiedzi, ponieważ zapytałem czy nie należałoby skorygować powiatowy program ochrony środowiska otrzymałem negatywną odpowiedź, częściowo się z nią zgadzam, częściowo nie, podczas sesji miałem zarzuty wobec stanu zanieczyszczenia powietrza, że to niedostatecznie zostało uwzględnione
i odpowiedź ta mnie satysfakcjonuje, tylko dziwi mnie dlaczego to nie było w programie ochrony środowiska, bo tam była informacja wyczerpująca na temat skąd te dane zostały zaczerpnięte, można to zweryfikować, ja to zweryfikowałem, uważam że to także jest argument, aby skorygować ten program ochrony środowiska, że ten informacje powinny być w tym programie, ale nie mogę się zgodzić z tym, że my obowiązkowo musimy przepisywać fragmenty z wojewódzkiego programu ochrony środowiska, chodzi o korzystanie
z komunikacji miejskiej u nas nie ma komunikacji miejskiej, ale w odpowiedzi otrzymałem odpowiedź, że to jest w wojewódzkim programie i my musimy to uwzględnić z tym się nie zgadzam, następna kwestia interesowały mnie wszystkie zwierzęta na sesji opierałem się na opracowaniu sporządzonym przez naszych leśników, którzy opublikowali to w 2015 r.
a w programie są dane z 2011 r. lub wcześniej skopiowane ze wcześniejszego programu
i chodziło mi o to, że to powinno być skorygowane pod tym kątem, sytuacja w naszej przyrodzie, czy w ogóle w przyrodzie jest dynamiczna i się zmienia, ostatnia kwestia, to jest apel do pana starosty, pan prezydent Andrzej Duda zaapelował, żeby flagi biało czerwone, które zostały wywieszone 3 maja wisiały do końca roku, na niektórych instytucjach one wiszą a na niektórych nie, więc mój apel jest, aby pan starosta pomyślał i spowodował, aby na różnych budynkach jednak te flagi wisiały, dziękuję.
starosta Piotr Wołowicz z tego co pamiętam apel dotyczył instytucji państwowych.
radny Mirosław Żłobiński tak, ale apel dotyczył ja to tak zrozumiałem moja flaga wisi do dzisiaj i będzie wisiała do końca roku, że ci którzy mogą powinni to wywiesić na znak obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości, więc panie starosto liczę, że na budynku Starostwa, czy na innych instytucjach te flagi będą wisieć, dziękuję.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 21
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers wolne głosy i wnioski, bardzo proszę.
Aniela Gągała bardzo dziękuję że pan przewodniczący udzielił mi głosu, na tę sesję czekałam pół roku, nagrywać można, ale media proszę, aby się wyłączyły i nie robiły dla mnie zdjęć, jestem osobą zagrożoną w tej chwili, myślę że z powodu mojego działania
z powodu narkomani, która tutaj panuje, zaangażowałam się bardzo w to wszystko
i chciałabym tylko o tym szanownych państwa poinformować, nie chciałam, żeby to szło dalej, bo mieszkają tu barony narkotykowe, dilerzy i co tylko na świecie, oni już chyba wiedzą, że ja o tym wiem, ale się im nie dam, żebyście państwo wiedzieli jaki jest rozmiar narkomani w Górze, to jest platforma narkotykowa, nie wiedziałam o tym wszystkim, aż do momentu jak narkomani uległ mój wnuczek, tak strasznie uległ, że to że żyje, to jest cud, szkoda że komendant wyszedł, byłam już na policji, u prokuratorów, u sędziów,
u psychologów, u psychiatrów, wszędzie gdzie tylko, nie ma żadnej pomocy, jest przepis na tego co bije, na tego co pije, na narkomana niestety nie ma, trzeba go ubezwłasnowolnić, dzisiaj dilerzy wjeżdżają na podwórka i wcale się z tym nie kryją, jestem naocznym świadkiem, ja się w plotki nie bawię, to jest coś strasznego, mój wnuczek wpadł
w tę narkomanię, nie wiem dlaczego, miał wszystko, to jest syn mojej nieżyjącej córki, ten rak nie jest tak straszny, jak ta narkomania, to co ja widziałam, to się w głowie nie mieści, byłam na policji i policja nie przyjmuje moich zeznań, jak kiedyś znałam się na rakach, tak teraz wiem, kto bierze, kto rozprowadza, złapanie ich to nie jest żaden problem, ja ich ciągle widziałam pod „Żabką” na tych poręczach wiszą, o 5 w każdą środę była dostawa narkotyków, dzisiaj też wiem gdzie i o której godzinie, kto dostarcza, jakie narkotyki, 72 lata mam, ja nie wiedziałam, co to jest narkotyk, nie interesowałam się tym, złapałam jednego
z nich okazało się, że jest to kolega mojego wnuka, pytałam co dałeś mojemu wnukowi, powiedział, że dał mu dwie ampułki meta amfetaminy o każdej porze dnia można kupić narkotyki w Górze, mówię to wszystko na policji, oni nie piszą moich zeznań, nie przyjmują, mówię pisz pani, ona na to chce pani wsadzić wnuczka do więzienia? jak trzeba to tak, żeby dalej się nie pogłębił, ja go chcę ratować, ja go wychowałam, z różnych stron tutaj przyjeżdżają DGL, FWS, DLU, nie wiem czy po tym będę żyła, ale jakby się coś stało panie przewodniczący w depozycie u ludzi mam napisany testament, odnośnie narkotyków, odnośnie ludzi, rejestracje, wszystko, to wszystko napisałam do Błaszczaka, ale zmieniono ministra i tak wyszło, mówię policjantce, że dzisiaj jest środa w nocy jechali po narkotyki do Bojarewa pod granicę do Zgorzelca, po narkotyki z dilerem z Rogowa zobaczcie,
w Bojarewie podaje się narkotyki z okna do okna, samochody mają po 100.000 zł, nie wiem, gdzie mam jeszcze z tym iść, to jest straszne.
radny Kazimierz Bogucki podziwiam pani odwagę i determinację, bo jeśli to tak wygląda, ja takiej wiedzy nie miałem, szkoda że nie zabrała pani głosu w obecności komendanta, tym bardziej, że ja już o tym mówiłem, że komenda nie współpracuje z Radą tak ja powinna, widzimy komendanta jeden raz w roku, przy okazji sprawozdawczości to jest chyba za mało, stanowczo za mało, tak być nie może, bo w tych statystykach i sprawozdaniach wygląda to bardzo optymistycznie i bardzo ładnie a rzeczywistość jest taka jak przed chwilą usłyszeliśmy, to jest tragiczne, ja się deklaruję po sesji, chciałbym z panią porozmawiać, jakie kroki w tym kierunku podjąć, deklaruję swoją pomoc, to co będzie możliwe.
Aniela Gągała muszę swojego wnuczka ratować.
radny Kazimierz Bogucki deklaruję swoją pomoc.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 22
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers zamknął obrady XXVI sesji Rady Powiatu Górowskiego.


Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:
Anna Michalska
Inspektor

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.