Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Rekrutacja uczestników do programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie edycja 2020r.
  • Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje
  • Feryjny Turniej Futsal o Puchar Starosty Górowskiego
  • Dofinansowano kształcenie zawodowe w Powiecie Górowskim na wartość 1 111 242,21 zł.
  • XX edycja GÓRY GROSZA
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportProtokół z obrad XXVII sesji Rady Powiatu Górowskiego - projekt

Protokół z obrad XXVII sesji Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2018 r. od godz. 8.00 – 10.30


Obecni wg załączonej listy obecności.

Punkt 1
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otworzył XXVII sesję Rady Powiatu
Górowskiego, przywitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na podstawowy skład Rady 15, obecnych jest 14 radnych, nieobecny radny Michał Krochta, potwierdził prawomocność obrad.
Punkt 2
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otrzymaliście państwo porządek obrad, czy są uwagi do porządku obrad?
radny Mirosław Żłobiński na sesji grudniowej w ubiegłym roku w planie pracy Rady Powiatu było przewidziane w III kwartale, że zostanie przedstawione sprawozdanie z pracy DPS we Wronińcu za rok 2017 w porządku obrad tego nie ma.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers po prostu nie ma, dyrektor nas unika.
radna Teresa Frączkiewicz to jest insynuacja.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers przepraszam za stwierdzenie.
radny Mirosław Żłobiński w porządku obrad w punkcie 13 jest sprawozdanie z działalności POS i R w Górze za lata 2015 – 2017 a materiałach jest plan pracy POS i R, czy mam rozumieć, że to traktujemy równoznacznie?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers oczywiście.
radny Mirosław Żłobiński podczas uchwalania planu pracy Rady Powiatu, ja ten wniosek zgłosiłem, żeby to sprawozdanie było i między innymi, żeby sprawozdanie dotyczyło osobno roku 2015, 2016 i 2017 i prosiłem o sprawozdanie a nie jakiś plan nadzoru.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers rozumiem.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy to jest ostania sesja, jeśli nie to, która będzie ostatnia, kiedy? i jak ona będzie wyglądać, bo kończy się kadencja, więc wyobrażam sobie, że powinna być jakaś sesja podsumowująca, bo jak jest to ostatnia, to proszę wprowadzić punkt dotyczący podsumowania jej pracy a jeśli będzie dodatkowa to chciałbym wiedzieć z jakim programem i miej więcej kiedy?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers myślę że sesja będzie 29, 30 października.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek czy jest przewidziane tam sprawozdanie
z działalności Rady za okres kadencji i organów samorządu górowskiego, warto byłoby sobie podziękować za pracę w ciągu tych 4 lat wspólną.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers myślę, że sprawozdania są na bieżąco realizowane na sesjach i państwo to wszystko otrzymujecie, tak samo wszystkie sprawozdania z pracy komisji a nad programem będziemy się zastanawiać, czy są uwagi do porządku obrad, nie widzę, proponuję przegłosować porządek obrad.
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:
za - 10 głosów,
przeciw - 4 głosy,
wstrzymało się - 0 głosów.
Porządek obrad został przyjęty.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Górowskiego.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Górowskiego na lata 2018 – 2038.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Górowskiego na 2018 rok.
8. Przyjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/2018 Rady Powiatu
Górowskiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone
zostaną środki PFRON w 2018 r.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 1102D BARANOWICE –
KOWALOWO kategorii drogi powiatowej.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 1109D BOROWNA – GR. WOJ.
kategorii drogi powiatowej.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej.
13.Sprawozdanie z działalności POS i R w Górze za lata 2015 r. - 2017 r.
14.Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Górowskiego i poszczególnych Komisji Rady
Powiatu Górowskiego za I półrocze 2018 r.
15.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Górowskiego za
I półrocze 2018 r.
16.Informacja w sprawie realizacji budżetu za I - sze półrocze 2018.
17.Sprawozdanie z działalności PCPR w Górze, działania Organizatora Rodzinnej Pieczy
Zastępczej za 2017 r. oraz wykaz potrzeb na 2018 r.
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19.Wolne głosy i wnioski.
20.Zakończenie obrad.
Punkt 3
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy do protokołu z XXVI sesji są uwagi?
radny Mirosław Żłobiński po trzech miesiącach trudno stwierdzić, czy coś zostało pominięte, ale ja przynajmniej jedną lukę zauważyłem, chodziło o wystąpienie bardzo krótkie radnego Wawera, więc będę głosował przeciwko, ponieważ po raz kolejny sprawozdanie nie odzwierciedla przebiegu obrad Rady.
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers przyjmuję tę uwagę, czy są jeszcze uwagi? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Górowskiego.
za - 10 głosów,
przeciw - 4 głosy,
wstrzymało się - 0 głosów.
Protokół został przyjęty.
Punkt 4
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę pana starostę Piotra Wołowicza
o przedstawienie informacji z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym.
starosta Piotr Wołowicz proszę państwa sprawozdanie zostało załączone do materiałów na sesję (sprawozdanie w załączeniu), jeśli chodzi o opiekę medyczną związaną
z funkcjonowaniem w Górze przychodni badań diagnostycznych tzw. gastroenterologicznych: gastroskopii i kolonoskopii jak państwo pamiętacie temat ten był szczególnie poruszany
w kontekście nie funkcjonowania szpitala w Górze i braku dostępu mieszkańców powiatu górowskiego do tego rodzaju badań, tutaj radny Bogucki często o tym mówił, że mieszkańcy powiatu górowskiego muszą jeździć na takie badania do ościennych powiatów i tak jak państwo pamiętacie w tamtym roku dosyć intensywnie zabiegaliśmy o to żeby jednak taka pracownia w Górze powstała i dzięki zaangażowaniu również podmiotów prywatnych medycznych, udało się namówić NFZ na rozpisanie konkursu na tego typu badania i przez ponad pół roku taka przychodnia w Górze funkcjonowała, mieściła się w lokalu na ul. Armii Polskiej i tam były realizowane te badania w pełnej obsadzie, owszem tam były kolejki, ale nie były takie znaczące jak w innych ośrodkach i można było się na takie badania dostać, kontrakt który był realizowany, jeśli chodzi o ilość punktów i ilość wykonanych badań był
w pełni wykonywany i cóż się wydarzyło ku naszemu wielkiemu zdziwieniu, NFZ uznał, że od 30 września nie ma potrzeby, aby taka przychodnia w Górze funkcjonowała i ogłosił nowy konkurs na tego rodzaju przychodnię, zmniejszając ilość punktów udzielania takich świadczeń medycznych z 5 punktów funkcjonujących w 5 powiatach do 3 punktów, które miałyby obsługiwać te 5 powiatów, NFZ uznała że ta jednostka realizująca te zadania
w Górze nie ma takiej potrzeby, żeby w Górze realizować takie świadczenie i uznał, że dwie takie przychodnie mogą być w Lubinie i konsekwencją tego było to, że nie przedłużono tego kontraktu, zaproponowano tej spółce jakieś kuriozalne punkty, które sprowadzały się do tego że przychodnia będzie mogła wykonać 4 badania gastrologiczne w ciągu tygodnia, oczywiście ten podmiot nie jest w stanie takiego kontraktu podpisać i w związku z tym od
1 października takich badań w Górze nie będzie, oczywiście w momencie podjęcia tej informacji od razu zareagowaliśmy, odbyły się rozmowy z dyrektorami NFZ, wszystkie zastrzeżenia i opinie wysłaliśmy do NFZ i odpowiedzi do dzisiaj się nie doczekaliśmy, otrzymaliśmy jedynie odpowiedź ustną od wicedyrektora Kłosa, który tutaj przebywał
i zapewniał jak bardzo dba o opieką medyczną i z tej odpowiedzi wicedyrektora Kłosa wynikało, co absolutnie nie potwierdza przychodnia, która wykonywała te badania, że NFZ przeprowadził analizy z których wynikało, to były analizy realizowane w dwóch okresach, czyli te pół roku ostatnie kiedy była przychodnia w Górze i pół roku poprzednie, kiedy przychodni w Górze niebyło i z analizy NFZ wyszło, że w momencie, kiedy powstała przychodnia w Górze, która realizowała 30 badań, nagle mieszkańcy powiatu górowskiego zaczęli znacznie częściej wykonywać te badania poza terenem powiatu górowskiego, niż
w Górze, niż to było w okresie półrocznym poprzedzającym ten okres, to jest kuriozum, jeśli chodzi o taką opinię, 98% badanych w Górze pochodziła w terenu powiatu górowskiego, jeśli są pytania to bardzo proszę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radna Teresa Frączkiewicz chciałaby zapytać, czy Zarząd na swoich posiedzeniach podjął temat projektu SOSW z Wąsosza w sprawie powołania placówki opiekuńczo – wychowawczej, ten temat podejmowaliśmy na posiedzeniu komisji oświaty, która była
w Wąsoszu, również na komisji zdrowia i opieki społecznej, ponieważ pani dyrektor zwróciła się z prośbą z takim projektem o zaopiniowanie, w związku z tym chciałbym znać stanowisko Zarządu w tej sprawie, takie pismo również państwo otrzymaliście w maju.
starosta Piotr Wołowicz temat o którym pani radna wspomniała, to jest temat, który nie wymaga szczególnego posiedzenia Zarządu, bo on jest na bieżąco realizowany
w bezpośrednich kontaktach z dyrekcją i zarówno każdy z nas, czyli my jako organ nadzorujący i pani dyrektor, jako dyrektor SOSW wie co jest w tej sprawie realizowane i jaki jest kalendarz działań, są pewne rzeczy, które muszą być wykonane zarówno ze strony pani dyrektor jak i ze strony naszej i oczywiście jak dojdzie do końca ustalania tych wszystkich szczegółów, które muszą być ustalone, będzie ostateczna decyzja podjęta, nie mniej jednak wszyscy mamy tego świadomość, że to jest ze względów finansowych i dostosowanie tego obiektu do tego typu zadań, które chcielibyśmy tam realizować jest w tym roku po prostu nie możliwe i taki przyjęliśmy kalendarz działań, że w tym roku przedstawimy wszystkie plany związane z wprowadzeniem tego pomysłu w życie, ale on będzie musiał być już realizowany przez przyszłą kadencję i przyszłą Radę.
radna Teresa Frączkiewicz przyjęliśmy kalendarz działań, czyli kto przyjął?
starosta Piotr Wołowicz ja i pani dyrektor.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie, bo pan mówił o tych 30 badaniach, to jest tygodniowo, miesięcznie?
starosta Piotr Wołowicz to są punkty i te punkty są rozliczne zarówno na gastroskopie
i kolonoskopię.
radny Mirosław Żłobiński dobrze.
starosta Piotr Wołowicz mówię o skali, było 30 a teraz zaproponowano 4.
radny Mirosław Żłobiński mam jeszcze pytanie: czy podjął już pan decyzję w sprawie rozszerzenia Chemeko System?
starosta Piotr Wołowicz ale jaka decyzję?
radny Mirosław Żłobiński bo oni chcą poszerzyć teren, kupili ziemię i teren wysypiska ma ulec powiększeniu i wszystko zależy od decyzji starosty i ja się na poprzedniej sesji pytałem
i pan mówił, że jeszcze żaden wniosek nie wpłynął.
starosta Piotr Wołowicz odpowiadając panu, proszę o to, aby było to szczególnie zapisane
w protokole, aby radny Żłobiński nie miał wątpliwości co kto powiedział, bo pana sposób sugerowania tego pytania już od razu na początku jest błędny, to nie ja podejmuję decyzję
w sprawie rozszerzania budowy składowiska, Starostwo Powiatowe, czy też starosta jako organ, wydaje decyzje pozwolenia na budowę, o rozszerzeniu składowiska decyduje plan zagospodarowania przestrzennego, wniosek inwestora, opinia ochrony środowiska i wiele innych rzeczy, powiat i starosta jako organ ma tylko i wyłącznie zadanie takie, że gdy dostaje wniosek ma sprawdzić, czy wszystkie informacje są kompletne, czy są wszystkie potrzebne dokumenty, czy jest odrolnienie słynne, którego konsekwencje ponosimy do dzisiaj, czy są wszystkie załączniki związane z opiniami, które są niezbędne a przede wszystkim podstawowa rzecz, czy plan zagospodarowania przestrzennego, albo w przypadku Wąsosza jeśli takiego nie ma, czy decyzja o warunkach zabudowy jest pozytywna i przewiduje rozbudowę takiego wysypiska, jeśli te wszystkie rzeczy są spełnione, to starosta jako organ nie ma możliwości żadnych do tego żeby coś takiego w jakiś sposób torpedować, oczywiście może, tylko jeśli wszystko jest zgodne z prawem, to konsekwencje będą takie, jakie już ponosiliśmy, czyli inwestor, czy wykonawca ma prawo podać taki organ do Sądu i domagać się kosztów związanych z przygotowaniem tej całej inwestycji, rozumiem do czego pan zmierza, więc odpowiem panu na pytanie, do dnia dzisiejszego nie wpłynął wniosek pozwolenia na budowę na rozszerzenie wysypiska, więc dzisiaj nie ma tematu którym się dzisiaj zajmujemy.
radny Mirosław Żłobiński czy w sprawie szpitala coś się zmieniło?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź w sprawie szpitala zmieniło się o tyle, że w miesiącu sierpniu syndyk firmy RASS wycofał te zażalenia na decyzje Sądu i w tej chwili sprawa jest w Sądzie we Wrocławiu i Sąd ma tylko zatwierdzić wynik, który mówi o przejściu tych nieruchomości w ręce syndyka PCZ a on odpowiednio rozdysponuje na odpowiednich syndyków te nieruchomości w tym miejscu jest w tej chwili sprawa.
radny Andrzej Wałęga mam dwa pytania: czy szkoły ponadpodstawowe będące w zarządzie powiatu w jakimś stopniu współpracowały z wydziałem oświaty Starostwa, chodzi mi o temat dojazdu dzieci do szkół, ponieważ jest z tym problem, ten problem z roku na rok narasta wiadomo, że zależy na nam subwencji, która idzie za uczniem danej szkoły a jak uczniowie nie mają zagwarantowanego dojazdu do szkoły, nie mówię że mamy im to tworzyć, ale przynajmniej pomagać w tym.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers rozumiem, że pan przeszedł już do następnego punktu.
radny Andrzej Wałęga przepraszam.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania? nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 5
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers interpelacje i zapytania proszę bardzo.
radny Andrzej Wałęga może będę kontynuował, ponieważ wiem, że w zeszłym roku były takie sytuacje, że dzieci dojeżdżające musiały zwalniać się z zajęć, ponieważ później nie miały dojazdu do domu, nieobecności narastały i w niektórych przypadkach dochodziło do problemów związanych z tymi nieobecnościami i w tym roku również wiem, że są problemy z dojazdem dzieci do szkół a wydaje mi się, że powinno nam zależeć na tym, aby dzieci miały czym dojechać do szkoły i drugie pytanie, które już zadawałem, czy osoby wynajmujące budynek po straży zostały zobligowane do naprawy szkód jakie tam są wyrządzone, ponieważ brama jest zniszczona i nikt z tym nic nie robi i nasze mienie niszczeje.
radny Kazimierz Bogucki panie przewodniczący mam pytanie do pana: czy pan pobiera wynagrodzenie za sprawowanie funkcji przewodniczącego Rady Powiatu na dzień dzisiejszy?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers tak, pobieram.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek chciałbym się dowiedzieć do kiedy trwa kadencja Rady Powiatu?, dlaczego nie ma odpowiedzi od pana przewodniczącego komisji oświaty na mój wniosek dot. posiedzenia komisji oświaty?, nie zgadzam się z III częścią, czy IV częścią sprawozdania, które mówi, że w 2018 r. nie złożyłem żadnego zapytania, ani interpelacji, to nie jest zgodne z rzeczywistością, dlatego że cały czas posługiwałem się stroną Starostwa, nie mniej niż 15 razy, proszę aby skorygować tę informację dotyczącą aktywności mojej w 2018r.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania w tym punkcie, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 6
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, proszę o opinię przewodniczącego komisji budżetu i gospodarki.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 5 głosów za i 2 głosy przeciw.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers otwieram dyskusję, nie widzę, przystąpmy do głosowania.

Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 10 głosów,
przeciw – 2 głosy,
wstrzymało się – 1 głos.
Uchwała została przyjęta.
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.


Punkt 7

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 13 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

Punkt 8
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Marek Biernacki przewodniczący komisji Budżetu i Gospodarki, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie.
radna Teresa Frączkiewicz przewodnicząca komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 9
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Andrzej Wałęga przewodniczący komisji Spraw Publicznych i Drogownictwa, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź podejmujemy tę uchwalę ze względu na to, że Gmina Wąsosz wyraziła zainteresowanie przejęciem tej drogi i ta droga jest przyklejona do naszej drogi powiatowej i kwalifikuje się jako droga gminna, warunków drogi powiatowej technicznych nie spełnia, gminy coraz częściej przejmują drogi powiatowe, to jest odcinek ok. 4 km.
radny Mirosław Żłobiński czy to rodzi jakieś konsekwencje finansowe dla powiatu?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź rodzi, będziemy musieli mniej wydawać na remonty tej drogi.
radny Mirosław Żłobiński jaki ma interes Gmina Wąsosz przejmując tę drogę?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź gminy przejmują, ponieważ jest im łatwiej pozyskać środki na remonty takich dróg, proszę o 5 min. przerwy.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers ogłaszam 5 min. przerwy.

przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers po przerwie wznowił obrady.

wicestarosta Paweł Niedźwiedź proszę o dokonanie zmiany w projekcie uchwały w § 1 proszę zmienić numer drogi na 1102.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 10
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Andrzej Wałęga przewodniczący komisji Spraw Publicznych i Drogownictwa, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź ta droga nie leży na terenie naszego województwa, leży ona w granicach administracyjnych województwa wielkopolskiego, stąd ta uchwała.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 11
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radny Ryszard Pietrowiak przewodniczący komisji Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jednogłośnie przy 5 głosach za.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały?
radny Mirosław Żłobiński czym ta spółka się zajmuje?
starosta Piotr Wołowicz to są pielęgniarki położne.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania do projektu uchwały? nie widzę, przystąpmy do głosowania.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 14 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 0 głosów.
Uchwała została przyjęta.
Punkt 12
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers projekt uchwały państwo otrzymaliście, proszę o zabranie głosu panią radczynię.
radca prawny Renata Torz drugi wariant uchwały jest bardziej prawidłowy, ponieważ
w pierwszym zastosowano taki skrót myślowy, mówiąc że przekazuje się dokonanie zmiany statutu komisji i to mogłoby sugerować, że przekazujemy tej komisji kompetencje do dokonania zmiany, kiedy my przekazujemy jedynie do załatwienia sprawę przygotowania projektu zmiany statutu, to jest taka drobna korekta tego projektu.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers proszę o zgłaszanie kandydatów.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek rozumiem, że chodzi o zmiany dotyczące samorządu i działalności samorządu, zmiany kadencji itd.?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers tak.
radny Mirosław Żłobiński z projektu uchwały wynika, że ustawa została przyjęta w styczniu 2018 r. a po 8 - 9 miesiącach dopiero proponuje się nam, przy końcu kadencji, zająć się tymi zmianami, dlaczego? nie można było tego zrobić wcześniej?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers lepiej późno niż wcale.
radny Mirosław Żłobiński w zeszłym roku był zmieniany statut i te prace nad zmianą statutu trwały dosyć długo i my teraz powołamy komisję i będzie ona do grudnia pracować.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers to są zmiany zgodnie z ustawą.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek chciałbym państwu tylko powiedzieć, że to że jest napisane styczeń 2018 r. to nie znaczy, że to weszło w życie, bo pamiętacie państwo, że były tam jeszcze dyskusje, odwołania, prezydent wnosił swoje uwagi i dopiero po tym całym procesie, ona weszła w życie nieco później i to tylko może tak wyglądać 8 czy 9 miesięcy
a w rzeczywistości jest to okres od maja.
radny Mirosław Żłobiński mam pytanie do pani radczyni, przyjmijmy takie założenie, że taką komisję powołamy i on przygotuje projekt zmian i przyszli radni odrzucą ten projekt
i stwierdzą, że oni sami opracują to.
radca prawny Renata Torz jak to przyjmiemy w tej kadencji, to ta zmiana będzie obowiązywała i będzie obejmowała radnych nowej kadencji.
radny Mirosław Żłobiński chodzi mi o taką sytuację, powstaje komisja, przygotowuje projekt zmian, ale nie podejmuje uchwały i ten projekt zostaje i teraz jest pytanie: czy przyszli radni mogą przyjąć ten projekt, albo odrzucić.
radca prawny Renata Torz dokładnie tak.
starosta Piotr Wołowicz dziwi mnie komplikowanie tak prostej i oczywistej sytuacji, to nie jest coś co my sobie wymyślamy na koniec kadencji chcemy ten statut przewrócić do góry nogami, żeby komuś zrobić na złość i tak jak radny Trojanek zasugerował, jakby pan jasno przeczytał to jest mowa o ustawie z 1 stycznia 2018 r. która później wielokrotnie była zmieniana i mimo tego, że dzisiaj możemy powiedzieć o ostatecznym kształcie, który był
w maju, to w czerwcu, lipcu nie wiedzieliśmy czy ona będzie jeszcze zmieniana, więc podejmowanie tego przed wakacjami nie miało najmniejszego sensu, dzisiaj już można na ten temat dyskutować i tę decyzję podjąć, ta zmiana która jest wywołana, ona dotyczy tylko formalnych zapisów, które wprowadziła zmiana ustawy, czyli rzeczy, które są wymagane obligatoryjnie, żeby znalazły się w każdym statucie jednostki organizacyjnej i myślę, że dzisiaj doprowadzenie na koniec kadencji do tego, żeby to było zgodne z prawem, to jest obowiązek tej Rady a nie jakieś tam chcieć, czy nie chcieć, czy się komuś podoba, czy nie podoba.
radny Mirosław Żłobiński panie starosto, ja się tylko zastanawiałem, czy powołana komisja doraźna zdąży przygotować te zmiany, ponieważ prace ostatniej komisji doraźnej trwały dosyć długo a to że my mamy obowiązek działać zgodnie z prawem i przygotować to, to przypomnę panu, przez ile lat według statutu miała funkcjonować komisja zdrowia, której nie było, wtedy trzeba było się nad przestrzeganiem przepisów prawa pochylić a nie.
starosta Piotr Wołowicz jakoś nie widziałem, aby był pan chętny do pracy w tej komisji, żeby ją powoływać, to po pierwsze a po drugie wracając do komisji statutowej, która
w poprzednim czasie funkcjonowała to ona miała trochę inne zadanie, bo ona miała dużo pomysłów z którymi nie wszyscy musieli się zgadzać i tutaj jest ta różnica między tamtą komisją a tą komisją.
radny Mirosław Żłobiński panie starosto, powstanie komisji zdrowia nie było zależne od mojej woli.
starosta Piotr Wołowicz pan nie jest radnym?
radny Mirosław Żłobiński poza tym nie będąc członkiem komisji zdrowia kilkakrotnie
w pracach tej komisji uczestniczyłem, więc mi zależało.
starosta Piotr Wołowicz do kogo ma pan pretensje, że nie powstała komisja zdrowia, bo ja tego nie rozumiem.
radny Mirosław Żłobiński do nikogo nie mam pretensji, tylko zwracam uwagę, że tutaj pan stara się wmówić nam, że powinniśmy przygotować projekt zmian, bo to jest nasz obowiązek a ja zwróciłem uwagę, że komisja zdrowia przez dwa lata nie funkcjonowała i jakoś to nie wzbudzało troski pana starosty.
starosta Piotr Wołowicz mówienie o tym, że ja próbuję komuś wmówić, że powinna być ta zmian, to jest trochę niepoważne.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów.
starosta Piotr Wołowicz chciałbym zgłosić kandydaturę radnego Niedźwiedzia, radnego Wawera i radnego Biernackiego.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy radny Paweł Niedźwiedź wyraża zgodę?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź tak, wyrażam zgodę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy radny Ryszard Wawer wyraża zgodę?
radny Ryszard Wawer tak, wyrażam zgodę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy radny Marek Biernacki wyraża zgodę?
radny Marek Biernacki tak, wyrażam zgodę.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów, nie widzę.
radny Mirosław Żłobiński czy nie powinniśmy na początku, ustalić ile ta komisja powinna liczyć osób?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers nie.
radny Andrzej Wałęga czy jest jakieś prawo obligujące nas do minimalnego składu komisji, czy to może być 1, 2 lub 3 osoby, jeśli nie ma to 3 osoby jak najbardziej mogą być.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers rozumiem, że jest to wniosek radnego, który możemy przegłosować.
radny Andrzej Wałęga panie przewodniczący, to było moje pytanie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers przyjąłem to jako wniosek.
radny Andrzej Wałęga jeśli obligatoryjnie mogą być 3 osoby, to nie trzeba tego głosować.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers pani radczyni mówi, że mogą być 3 osoby.
radny Kazimierz Bogucki czegoś tutaj nie rozumiem, był wniosek radnego Wałęgi, odnośnie liczby osób biorących udział w tej komisji a pan przechodzi do uchwały, to gdzie jesteśmy?
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers radny Wałęga mówił, że to nie jest wniosek, proponuję przegłosować uchwałę.
Głosowanie za przyjęciem uchwały:
za – 10 głosów,
przeciw – 0 głosów,
wstrzymało się – 2 głosy.
Uchwała została przyjęta.
Dwóch radnych nie brał udziału w głosowaniu.


Punkt 13
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers sprawozdanie państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radna Teresa Frączkiewicz to co mamy w materiałach, to jest plan pracy POS i R w Górze, to nie jest sprawozdanie.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania w tym punkcie, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 14
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers sprawozdanie państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 15
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers sprawozdanie państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 16
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers informację państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 17
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers sprawozdanie państwo otrzymaliście, otwieram dyskusję.
radna Teresa Frączkiewicz jeśli chodzi o sprawozdanie PCPR w Górze, jak zawsze pani kierownik szczegółową informację przekazuje na komisji zdrowia za co serdecznie dziękuję.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania w tym punkcie, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 18
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers odpowiedzi na interpelacje i zapytania, bardzo proszę.
starosta Piotr Wołowicz jeśli chodzi o interpelację radnego Wałęgi dotyczące przewozów, mogę powiedzieć ogólnie jak wygląda podejście firmy przewozowej, czyli Milla do tego tematu, że jest dla nas niezrozumiała ta polityka prowadzona przez tę firmę, jeśli chodzi
o dowozy, bo rzeczywiście są takie sytuacje, że wystarczy niewiele, żeby przesunąć godziny tego przyjazdu i liczba osób korzystających z tego transportu publicznego zwiększa się znacznie, natomiast polityka firmy jest jakaś taka sztywna, że to trudno sobie wytłumaczyć, proszę o zabranie głosu panią dyrektor ZSO Magdalenę Mielczarek.
dyrektor ZSO w Górze Magdalena Mielczarek w zeszłym roku tą sprawą się zajmowałam, wraz z rodzicami, dojazdu młodzieży do liceum, rozmawiałam z przewoźnikiem Milla razem z panem naczelnikiem wydziału komunikacji, pan prezes stwierdził, że on może uruchomić dodatkową nitkę na Naratów, na Jemielno, na Czerninę pod warunkiem, że będzie min. 12 – 15 osób tej młodzieży zainteresowanej, dla każdego przewoźnika ważny jest zysk, więc jak jest 4 osoby z Czerniny i 4 osoby z Naratowa, to on tej nitki nie uruchomi i w tym roku również jest problem i będę czyniła kolejne starania i kolejne rozmowy z przewoźnikiem, żeby chociaż przesunął godziny, bo u mnie zajęcia kończą się 1550 a ostatni autobus na Naratów jest 1530 i dzieci wychodzą z lekcji i mają nieobecność zaznaczoną rodzice to usprawiedliwiają ponieważ nie mają jak dojechać do domu, więc będziemy negocjować, aby ten autobus ostatni był po 1600.
radny Andrzej Wałęga jest to problem, który narasta z roku na rok, mamy na swoim terenie przewoźnika z nie naszego województwa przewoźnika Milla, chodzi mi o to, że jak już będziemy wiedzieć ile mamy osób z danego terenu z ZSO, ZS, Gimnazjum, aby dyrekcje współpracowały ze sobą, moje dążenie jest bardziej szersze, my jako powiat i gminy jesteśmy właścicielami przystanków autobusowych, czyli z miejsc z których firma Milla korzysta, więc jeśli my nie wyrazimy zgody na korzystanie z naszych przystanków, to mamy wpływ
w pewnym sensie na zblokowanie działania tej firmy?, mamy.
dyrektor ZSO w Górze Magdalena Mielczarek my współpracujemy z panią dyrektor Gano, wszystkie te dane są, to jest kwestia tylko przewoźnika, również w tym roku będę rozmawiała z przewoźnikiem.
radny Mirosław Żłobiński ostatnio byłem w Lubinie i w gazecie lokalnej przeczytałem, że Lubin planuje uruchomić bezpłatną linię autobusową do Chocianowa, ma to kosztować 80.000 zł, czy powiat nie mógłby pomyśleć, żeby u nas takie linie uruchomić, dofinansowując?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź jeśli chodzi tutaj o Lubin, to dla nich jest sprawa prostsza ponieważ oni mają swoje własne przedsiębiorstwo komunikacyjne i oni dotują to z miasta, powiat nie może dotować prywatnych przedsiębiorstw na dowozy dzieci, zastanawialiśmy się kiedyś na dopłacaniu dzieciom do biletu miesięcznego, niż dotować prywatne przedsiębiorstwo.
radny Mirosław Żłobiński moje pytanie dotyczyło, czy powiat jest w stanie finansowo jakoś to wspomóc?
wicestarosta Paweł Niedźwiedź nie ma takiej możliwości, żeby udzielać pomocy prywatnym osobom.
radny Mirosław Żłobiński trzeba znaleźć jakąś formę wsparcia, żeby to oczywiście było zgodne z prawem, żeby te linie jakoś funkcjonowały.
wicestarosta Paweł Niedźwiedź przewoźnika nie możemy wspierać, ucznia tak.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są jeszcze pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 19
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers wolne głosy i wnioski, bardzo proszę.
radny Mirosław Żłobiński nie ma pani dyrektor Gano, czyli rozumiem, że pełniącym obowiązki jest tutaj obecny Krzysztof Szmydyński?
starosta Piotr Wołowicz tak.
radny Mirosław Żłobiński oglądałem harmonogram pracy powiatowej komisji wyborczej
i tam poza jednym dniem, dniem wyborów, wszystkie posiedzenia tej komisji są do godz. 1500 a tam są pracownicy Starostwa, rozumiem że oni jakieś wolne biorą na ten czas, czy coś takiego.
starosta Piotr Wołowicz szanowny panie radny, tam pracownicy Starostwa są, nie dlatego, że chcieli i o tym marzyli, tylko dlatego, że system który został stworzony do przeprowadzenia tych wyborów po prostu do tego ich zmusił i tak naprawdę to jest tylko dobra ich wola że oni tam są, bo jakby się nie zgodzili, to by nie było żadnej komisji powiatowej do przeprowadzenia wyborów i dwie godziny w ciągu dnia, to są dyżury, to jest jedna osoba, nie niszczy pracy całego Starostwa, ani tej osoby nie dyskryminuje, że nie robi tego co powinna robić w tych dyżurach brali udział nie tylko pracownicy Starostwa, ale wszyscy członkowie tej komisji, nie uchybiło to pracy Starostwa w żaden sposób.
radny Mirosław Żłobiński w ogóle mi do głowy nie przyszło, że następuje dezorganizacja pracy Starostwa, moje pytanie dotyczyło, czy oni w tym czasie brali jakieś wolne, tylko to mnie interesuje.
starosta Piotr Wołowicz oczywiście założenia jakie przyświecały tym nowym wyborom, całej organizacji tych wyborów, niestety w rzeczywistości bardzo zderzyły się
z rzeczywistością i w założeniu że my jako powiat jako starosta mieliśmy się tylko
i wyłącznie przyglądać temu jak będą te wybory przeprowadzone, okazało się że nie tylko musimy w tym czynnie brać udział, ale musi własnym sumptem pracy pracowników powiatu pomagać i okazało się w ostateczności, że to nawet ja jako starosta jestem odpowiedzialny za to żeby przeprowadzić te wybory tutaj w powiecie, że pani sekretarz, która miała się w tym roku jedynie przyglądać z boku jak to będzie wyglądało, okazuje się że również musi być pełnomocnikiem moim i nawet dodatkowo członkiem ten komisji, bo nie było chętnych
i w związku z tym, żeby te wyboru przebiegały tak jak powinny, ja po prostu te osoby deleguję tam i one w żaden sposób nie muszą, tak jak w każde inne miejsce mogę je delegować do pracy w godzinach pracy i w ramach obowiązków, tak też zostały tam delegowane.
radny Kazimierz Bogucki panie starosto, ja nie mam uwag do pracy komisji, jak wynika
z pana wypowiedzi to mieliście kłopot z kompletowaniem tej komisji.
starosta Piotr Wołowicz komisarz wyborczy we Wrocławiu miał i komisarz zwrócił się do nas z wielką prośbą, konkretnie do pani sekretarz, że bardzo prosi, aby pani sekretarz kogoś ze Starostwa tam delegowała, bo on nie będzie w stanie powołać tej komisji, bo to komisarz powołuje.
radny Kazimierz Bogucki ja to rozumiem i to nie jest pretensja, ja z gminy dostałem sms, że można uzupełnić składy komisji a tutaj nie było takiej informacji.
starosta Piotr Wołowicz za komisje obwodowe odpowiada gmina a tutaj odpowiada komisarz i z tego co mi wiadomo przewodniczący komitetów wyborczych otrzymywali takie informacje od komisarza.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania?
radny Andrzej Wałęga odbiegnę od tematów wyborów, chciałbym ze swojej strony, ponieważ kadencja dobiega końca, chciałbym podziękować paniom dyrektor SOSW
w Wąsoszu, jak również pani dyrektor ZSO w Górze za to, że zawsze jak odbywały się tam jakieś uroczystości, zawsze byłem zapraszany i za to bardzo dziękuję.
radna Teresa Frączkiewicz ja również dokładnie tak samo jak pan radny, chciałam podziękować pani dyrektor ZSO Magdalenie Mielczarek za zaproszenia zawsze na wszystkie uroczystości w miarę możliwości uczestniczyłam, dziękuję również pani dyrektor SOSW
w Wąsoszu za pamięć i zaproszenia z przykrością muszę stwierdzić, że inne jednostki powiatowe, jeszcze dziękuję panu dyrektorowi PCDN – PPP w Górze Bernardowi Bazylewiczowi za zaproszenia na uroczystości związane z podsumowaniem konkursów, natomiast z przykrością stwierdzam, że pozostałe jednostki powiatowe o nas radnych o mnie zapominały, na sesjach głosujemy, podnosimy rękę w sprawie wszystkich jednostek
i z przykrością stwierdzam, że takie sytuacje miały miejsce, dlaczego nie mnie oceniać, natomiast tym którzy pamiętali, czyli pani dyrektor SOSW i ZSO i panu dyrektorowi PCDN serdecznie dziękuję.
starosta Piotr Wołowicz jeszcze, żeby uzupełnić odpowiedzi na interpelacje nie skończyłem odpowiadać radnemu Wałędze w sprawie strażnicy, to jest to monitorowane i najemcy zobowiązali się do tego, że będą usuwać wszystkie szkody i jak będą dalej przedłużane umowy, to przed podpisaniem kolejnej umowy wszyscy zostaną zobowiązaniu do naprawienia tych wszystkich rzeczy, było jeszcze pytanie radnego Trojanka w sprawie długości kadencji to kadencja kończy się 15 listopada.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania? nie widzę, prosił mnie o głos komendant powiatowy PSP Krzysztof Panocha, bardzo proszę.
komendant powiatowy PSP w Górze Krzysztof Panocha chciałbym dopowiedzieć pewne rzeczy dotyczące gospodarki odpadami jest to temat dla nas bliski, po pierwsze chciałbym powiedzieć, że powstały bardzo duże reżymy, jeśli chodzi o składowanie odpadów, weszła 20 lipca nowa ustawa o opadach, która w art. 41 narzuca bardzo duże obowiązki w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, większość tych obowiązków, niestety będzie musiała realizować tutejsza komenda, do tej pory tego nie było i dochodzą takie dwie istotne rzeczy, instytucja która będzie chciała składować, bądź przetwarzać odpady została już zobowiązana do opracowania tzw. operatu przeciwpożarowego i została tutaj podniesiona bardzo wysoko poprzeczka, gdyż taki operat może wykonać osoba, która jest rzeczoznawcą przeciwpożarowym, na terenie byłego województwa leszczyńskiego są takie dwie osoby, które posiadają takowe uprawnienia i dopiero po opracowaniu takiego operatu przeciwpożarowego będzie on trafiał do opiniowania do komendy powiatowej, która będzie wydawała w tym temacie odpowiednie stanowisko, to jest pierwszy etap którego nie było, drugi etap jest taki, że instytucja która będzie występowała o składowanie, lub przetwarzanie odpadów, musi uzyskać od nas protokół z przeprowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych, tego również nie było i my we własnym zakresie kontrolowaliśmy wysypiska, natomiast teraz będziemy zapraszani do tego, problem jest natomiast taki, że nie ma przepisów, które regulują jak zabezpieczyć przeciwpożarowo wysypisko, mamy przepisy ogólne, czyli przepisy, które dotyczą budynków, dróg, sieci wodociągowych, natomiast nie ma przepisów, które mówią jak składować odpady, my takich przepisów nie mamy i z tego co wiemy jakieś rozporządzenie ma wejść na początku 2019 r., natomiast największym problemem nie są wysypiska legalne, tylko te nielegalne, od razu przykry przykład z pożaru w Jakubowie, gdzie byliśmy jedną z pierwszych i bardziej wiodących jednostek, które pomagały dla polkowickiej jednostki i problem jest taki, że nie mamy rozpoznania i nikt nie ma w Polsce, gdzie znajdują się nielegalne składowiska, nawiązaliśmy współpracę z policją, jak będą takie głosy, to prosimy, aby przekazać je na policję, aby sprawdzić, czy u nas
w powiecie ktoś nie magazynuje takich rzeczy, jeśli chodzi o pożary składowisk, czy pożary odpadów są to pożary bardzo długotrwałe i pożary trudne do ugaszenia i niezwykle kosztowne, powiem tylko tyle, że tylko nasza jednostka, która pojechała do Jakubowa wylaliśmy środka pianotwórczego za ok. 80.000 zł do tego dochodzi paliwo, czynnik ludzki, tylko nasza jednostka takie koszty poniosła, oczywiście te koszty zostały nam zwrócone przez powiat polkowicki, za co serdecznie dziękujemy, ale są to pożary bardzo trudne do ugaszenia.
radna Teresa Frączkiewicz a co z pożarem w Rudnej?
komendant powiatowy PSP w Górze Krzysztof Panocha wczoraj mieliśmy pożar
w Rudnej, jeśli chodzi o przyczynę prawdopodobnie było to wysypanie gorącego popiołu na to składowiska na wysokości ok. 25 m pożar został ugaszony po ok. 4 h.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek na końcu sprawozdania z działalności Zarządu, informacja w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu powiatu górowskiego na 2019 r., gdzie można przeczytać te materiały planistyczne? bo rozumiem, że my już nie będziemy opracowywać projektu budżetu na 2019 r. tylko jakie są jego założenia.
starosta Piotr Wołowicz jeśli chodzi o materiały to oczywiście są one u pana skarbnika, natomiast projekt opracowuje Zarząd i ten projekt musi być opracowany do 15 listopada, więc pewnie ten Zarząd jeszcze zacznie a czy go skończy to nie wiem, ale na pewno zacznie opracowywać taki projekt.
radny Grzegorz Aleksander Trojanek w materiale dotyczącym budżetu powiatu górowskiego na 2018 r. nie doczytałem się o środkach które są na rzecz polityki zdrowotnej nauczycieli, tego punktu nie znalazłem, rozumiem że on tutaj nie musiał być, tak?
skarbnik powiatu Wiesław Pospiech na początku w pierwszej uchwale start wpisujemy kwotę świadczeń na rzecz osób budżetu w tym na rzecz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli w już w uchwałach zmieniających nie wpisujemy tej kwoty.
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers czy są pytania, nie widzę, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.
Punkt 20
przewodniczący Rady Powiatu Jan Rewers zamknął obrady XXVII sesji Rady Powiatu Górowskiego.


Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:
Anna Michalska
InspektorMAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.