1. Generowanie raportów z systemu CEPiK o braku zgłoszenia nabycia/zbycia oraz braku zgłoszenia pojazdu z zagranicy.
 2. Weryfikacja raportów ze stanem faktycznym.
 3. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie udzielania informacji o pojazdach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.
 4. Wszczynanie postępowań związanych z nakładaniem kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej lub zawiadomienia Starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju, w terminie określonym przepisami prawa.
 5. Wystawianie decyzji o nałożeniu kar administracyjnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od wystawionych decyzji do organu wyższej instancji.
 7. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Powiatu Górowskiego i Starostwa Powiatowego w Górze.
 8. Współdziałanie z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.
 9. Wystawianie i wysyłanie upomnień.
 10. Wystawianie tytułów wykonawczych.
 11. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 12. Monitorowanie przebiegu egzekucji prowadzonych przez organy egzekucyjne.
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę.
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz