1. Opracowanie zadań projektów planów rozwoju sieci drogowej.
 2. Opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymanie i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
 3. Pełnienie funkcji inwestora dla robót drogowych.
 4. Utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 5. Realizacja zadań związanych z inżynierią ruchu.
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 7. Koordynacja robót prowadzonych w pasie drogowym.
 8. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
 9. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 10. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
 11. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
 12. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 13. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.
 14. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 15. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz