1. Rozpatrzenie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu.
 2. Opracowanie lub zlecanie opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu.
 3. Zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów.
 4. Przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji.
 5. Przechowywanie projektów organizacji ruchu i prowadzenie ich ewidencji.
 6. Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych.
 7. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu.
 8. Współpraca w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami.
 9. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.
 10. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz koordynacja robót prowadzonych w pasie drogowym.
 11. Wydawanie zezwoleń na budowę zjazdów z dróg powiatowych.
 12. Wydawanie zezwoleń na lokalizację reklam w pasie drogowym.
 13. Koordynowanie zapytań dotyczących planowania realizacji inwestycji drogowych.
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz