Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego

 1. Zapewnienie należytego funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Zespołu Zarządzania
 2. Opracowywanie i aktualizacja planów: zarządzania kryzysowego, operacyjnego planu ochrony przed powodzią, ochrony zabytków, pracy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.
 3. Kierowanie i koordynowanie działaniami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych.
 4. Zbieranie i dokumentowanie dla potrzeb Starosty informacji w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, także zapobiegania klęskom żywiołowym.
 5. Obsługa kancelaryjno - biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 6. Opracowywanie raportów strat, programów odbudowy w zakresie szkód i strat wyrządzonych przez klęski żywiołowe i inne nadzwyczajne zagrożenia.
 7. Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, a także zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia w zakresie zdrowia ludzi oraz środowiska.
 8. Przygotowywanie, protokołowanie i sporządzanie rocznego sprawozdania z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście.
 9. Koordynacja obowiązku pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 10. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej.
 11. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.
 12. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
 13. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
 14. Dokumentowanie działań podejmowanych przez PCZK.
 15. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.
 16. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 17. Współdziałanie z Szefem ABW w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 18. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

 

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz