Do podstawowych zadań należy:

 


I. Zadania z zakresu zamówień publicznych:
1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne.
2. Ustalanie i wybór trybu udzielania zamówień publicznych.
3. Opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
4. Publikacja ogłoszeń o udzielenie zamówień publicznych.
5. Udzielanie informacji i wyjaśnień oferentom w czasie trwania postępowania o udzielenie zmówienia publicznego.
6. Udział w pracach komisji przetargowych i obsług a organizacyjna posiedzeń komisji
przetargowych.
7. Wykonywanie czynności i nadzór nad przebiegiem procedury odwoławczej.
8. Przygotowywanie umów o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
9. Opracowywanie i publikacja obowiązkowego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
10. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
11. Prowadzenie rejestru umów starostwa dotyczących dokonywanych zakupów.
12. Organizacja i przeprowadzanie wszelkich zamówień w starostwie o wartości poniżej 30 000 euro.
13. Opracowywanie regulaminu i bieżący nadzór nad wykonywaniem regulaminu, realizacji dostaw, zlecania usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w starostwie.
14. Inne zadania wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych zlecone przez starostę.

II. Zadania z zakresu programów i pozyskiwania środków unijnych:
1. Pozyskiwanie środków dla powiatu z funduszy: unijnych, wojewódzkich, narodowych i innych.
2. Opracowywanie projektów, wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych dot. programów o charakterze powiatowym.
3. Prowadzenie doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie programów
Unii Europejskiej.
4. Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej o programach Unii Europejskiej.
5. Współpraca z krajowymi i regionalnymi ośrodkami na rzecz integracji europejskiej.
6. Udział w regionalnych komitetach sterujących programami Unii Europejskiej.
7. Informowanie potencjalnych beneficjentów o warunkach udziału i otrzymania dofinansowania z programów Unii Europejskiej.
8. Obsługa programów finansowych ze środków Unii Europejskiej poprzez wykonywanie funkcji koordynacyjno- zarządzających dot. projektów o charakterze powiatowym.
9. Koordynacja zadań z zakresu realizacji strategii rozwoju powiatu górowskiego.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz