Do zadań należy:

1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań zamówienia publiczne.

2. Ustalanie i wybór trybu udzielania zamówień publicznych.

3. Opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

4. Publikacja ogłoszeń o udzielenie zamówień publicznych.

5. Udzielanie informacji i wyjaśnień oferentom w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Udział w pracach komisji przetargowych.

7. Wykonywanie czynności i nadzór nad przebiegiem procedury odwoławczej.

8. Przygotowywanie umów o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

9.Opracowywanie i publikacja obowiązkowego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.

10. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

11. Prowadzenie rejestru umów starostwa dotyczących dokonywanych zakupów.

12. Organizacja i przeprowadzanie wszelkich zamówień w starostwie o wartości poniżej 30 000 euro.

13. Opracowywanie regulaminu i bieżący nadzór nad wykonywaniem regulaminu realizacji dostaw, zlecania usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w starostwie.

14. Inne zadania wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych zlecone przez starostę.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz