Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • XIV Dolnośląski Konkurs Kolęd i Pastorałek
  • Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii: 10 porad policjanta
  • Kampania informacyjna ZUS
  • Elektroniczny system płatności
  • Lekarze muszą ponownie upoważnić asystentów do wystawiania zwolnień
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportREJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA (KM-9.)


I. Podstawa prawna

1. Art. 73 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.776 z Późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377 z późn.zm.).
6. art. 3 ustawy zdnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz.U. z 2016 r., poz. 689 z późn. zm.),
8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu oraz jej wtórnik (Dz.U. z 2016 r. poz. 457),
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaków legalizacyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1084),
10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

II. Wykaz wymaganych dokumentów

1. wniosek,
2. dowód własności pojazdu,
3. dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
4. tablice (tablicę) rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku,
5. dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy,
6. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy - dotyczy samochodów osobowych i pojazdów rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kat. homologacyjna L7e) i podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kat. homologacyjna L6e). W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem tego salonu, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy,
7. zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane,
8. w przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r. - dowód wpłaty, o którym mowa była w uchylonym z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
9. dowód opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,
10. dowód tożsamości do wglądu,
11. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela,

Uwaga!!!

W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest ich tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.  Tłumacznie nie dotyczy:
1. Dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie;
2. Świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu).

Pomimo braku dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub oświadczenia wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, można warunkowo dokonać czasowej rejestracji pojazdu, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od dnia rejestracji do dnia wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. Brakujące dokumenty powinny zostać złożone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

III. Opłaty

Opłaty wynoszą:
- 256,00 zł w przypadku pojazdów samochodowych (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł i opłata ewidencyjna 2,50 zł.),
- 197,00 zł w przypadku motocykli (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł i opłata ewidencyjna 2,00 zł.),
- 121,50 zł w przypadku przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł i opłata ewidencyjna 1,50 zł.),
- 111,50 zł w przypadku motorowerów (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł i opłata ewidencyjna 1,50 zł.).

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Opłat można dokonywać w kasie Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra lub bezpośrednio przy stanowisku rejestracji pojazdów przy użyciu terminali płatniczych.

Godziny otwarcia kasy Starostwa Powiatowego w Górze:
poniedziałek 7.00 - 15.30,
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00,
piątek 7.00 – 13.00

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). ). Opłatę należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1 lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze nr 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893.

Godziny otwarcia kasy Urzędu Miasta i Gminy w Górze:

poniedziałek-środa 7.30 - 14.30,
czwartek 7.30 - 16.00,
piątek w godzinach od 7.30 - 13.00,
z 15-minutową przerwą od godz. 11.00

IV. Termin załatwienia sprawy


Po złożeniu wniosku o rejestrację, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni. Termin ten może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.
Realizacja sprawy kończy się w momencie odebrania przez wnioskodawcę w Wydziale Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Górze zrealizowanego przez PWPW S.A. w Warszawie zamówienia na spersonalizowany dowód rejestracyjny.

V. Miejsce załatwienia sprawy

Dla mieszkańców gminy Góra, gminy Niechlów oraz mieszkańców następujących miejscowości gminy Jemielno: Bieliszów, Borki, Chobienia, Chorągwice, Ciechanów, Cieszyny, Irządze, Jemielno, Kietlów, Luboszyce, Luboszyce Małe, Lubów, Majówka, Marcinówka, Równa, Smolne, Śleszów, Świerki, Uszczonów, Zdziesławice:

Starostwo Powiatowe w Górze
Wydział Komunikacji i Dróg, ul. Mickiewicza 1, pokój nr 20, I piętro
tel. 65 544 39 61, 65 544 39 62
e-mail: rejestracja@powiatgora.pl

Sprawę załatwiają:
- inspektor Michał Zaremba,
- podinspektor Sylwia Mikołajczyk,
- referent Katarzyna Kubiak.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00
piątek 7.00-13.30

Uwaga!!!

W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego wydawane są bilety z automatu biletowego znajdującego się na korytarzu I piętra Starostwa Powiatowego w Górze.
Wizytę w Wydziale Komunikacji i Dróg można również zarezerwować on-line.


Dla mieszkańców gminy Wąsosz oraz mieszkańców następujących miejscowości gminy Jemielno: Czeladź Mała, Daszów, Łęczyca, Osłowice, Piotrowice Małe, Piskorze, Psary, Stanowice, Zawiszów:


Starostwo Powiatowe w Górze
Wydział Komunikacji i Dróg
Oddział Zamiejscowy w Wąsoszu
56-210 Wąsosz, Pl. Wolności 17, pokój nr 28, I piętro, budynek B
tel. 65 543 78 70

Sprawę załatwia:
- inspektor Irena Rybak.

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.00 - 15.30
wtorek – czwartek 7.00 – 14.00
piątek 7.00-13.00

VI. Informacja o trybie odwoławczym


Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy, w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Górowskiego.

VII. Dodatkowe informacje


Pojazdy sprowadzone z zagranicy podlegają obowiązkowi wykonania badania technicznego okresowego lub dodatkowego, który wykonywany jest w celu ustalenia wszelkich danych niezbędnych do rejestracji pojazdu, których nie ma w zagranicznych dowodach rejestracyjnych.

Sprawdź czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru


MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.