I. W zakresie budownictwa:

 1. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:
 • zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska.,
 • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych we projektach budowlanych,
 • zapewnienia zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń:
 • zamiarze budowy obiektów i wykonaniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • o rozbiórce obiektu budowlanego nieobjętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 • o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 1. Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych oraz innych decyzji wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:
  • przeniesienie pozwolenia na budowę,
  • zatwierdzenie projektu zamiennego i zmianie pozwolenia na budowę.
 1. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 2. Prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń, a także przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę, oraz zgłoszeń.
 3. Sprawy związane z:
  • nakładaniem obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
  • nakładaniem obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
  • rozstrzyganiem o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości
  • uzgadnianiem rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych.
 4. Rejestrowanie i wydawanie dzienników budów.

II. Z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

 1. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
 2. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego.
 3. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie inwestycji celu

III. W zakresie inwestycji:

 1. Koordynowanie inwestycji realizowanych przez Powiat.
 2. Wydawanie zaświadczeń:
  • O samodzielności lokali.
  • O powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
  • Inne zaświadczenia wynikające z zakresu działania.

IV. W zakresie ochrony środowiska należy:

 1. Opiniowanie sporządzonego przez zarząd województwa projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza.
 2. Opiniowanie sporządzonego przez zarząd województwa projektu uchwały w sprawie planów działań krótkoterminowych.
 3. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 4. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
 5. Orzekanie o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 6. Wydawanie decyzji nakładających obowiązek przedkładania pomiarów, określając zakres i termin ich przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych. technik ich przedkładania w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych.
 7. Wydawanie decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia pomiarów.
 8. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia i przyjmowanie zgłoszenia informacji o zmianach w instalacji.
 9. Ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.
 10. Przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji.
 11. Wydawanie decyzji zobowiązującej prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko.
 12. Wydawanie decyzji zobowiązującej do prowadzenia dodatkowych pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg.
 13. Wydawanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska do uiszczania na rzecz budżetów właściwych gmin kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska.
 14. Wydawanie decyzji nakładającej obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego dla podmiotu korzystającego ze środowiska, którego działalność negatywnie oddziałuje na środowisko.
 15. Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie naruszenie przepisów o ochronie środowiska .
 16. Wydawanie decyzji, nakładających na zarządzających drogą obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku.
 17. Wyszukiwanie i przygotowanie podlegających udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie.
 18. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych, dokonywanie zmian i analizy wydanych pozwoleń.
 19. Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości informacji o postępowaniach dot. pozwoleń zintegrowanych.
 20. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty.
 21. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 22. Ustalanie, w drodze decyzji, wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia.
 23. Wydawanie zaświadczeń podmiotom prowadzącym instalacje spalania paliw stałych o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1MW.
 24. Wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla istniejących instalacji spalania paliw o mocy powyżej 1MW, dla których wcześniej organ ochrony środowiska przyjął zgłoszenie.
 25. Informowanie prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia i wydawanie z urzędu decyzji dla nowo zgłaszanych instalacji spalania paliw.
 26. Przekazywanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami informacji na temat instalacji spalania paliw.
 27. Wydawanie zaświadczeń o braku podstaw do wniesienia w zakresie przyjmowanych zgłoszeń informacji o instalacjach wytwarzających pola elektromagnetyczne.
 28. Przekazywanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu informacji zawartych w zgłoszeniu dla instalacji objętych obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, dla których nie wniesiono sprzeciwu lub dla których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
 29. Udostępnianie na stronie podmiotowej urzędu informacji o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.

V. W zakresie gospodarki leśnej:

 1. Wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.
 3. Przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 4. Składanie do wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny.
 5. Przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nieposiadających planów urządzenia lasów.
 6. Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu, kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, a w razie braku ich reakcji wydawanie decyzji zobowiązującej do wykonania obowiązków i zadań zgodnie z planem
 7. Przygotowywanie oceny udatności upraw.
 8. Wydawanie decyzji administracyjnych wstrzymujących wypłatę ekwiwalentu.
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych na przedwczesne zręby.
 10. Wydawanie zaświadczeń o objęciu lub nieobjęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.
 11. Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa właściwemu nadleśniczemu.

VI. W zakresie łowiectwa:

 1. Wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny .
 2. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.
 4. Wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 5. Rozliczanie otrzymanego czynszu między nadleśnictwa i gminy.
 6. Przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania.

VII. W zakresie ochrony przyrody:

 1. Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie.
 2. Rejestracja przetrzymywanych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na podstawie przepisów prawa międzynarodowego.
 3. Wydawanie decyzji zezwalającej lub odmawiającej zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów na gruntach będących własnością gmin.
 4. Wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary za uszkodzenie, zniszczenie drzewa lub krzewu oraz za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia na mieniu gminy.

VIII. W zakresie postępowania z odpadami:

 1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z eksploatacją instalacji.
 2. Wydawanie decyzji odmawiających wydania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zbieranie odpadów podmiotom, które zamierzają postępować z odpadami w sposób powodujący zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi, środowiska, niezgodnie z planami gospodarki odpadami, przepisami prawa miejscowego, przepisami z zakresu gospodarki odpadami.
 3. Wydawanie decyzji zezwalających posiadaczom odpadów na prowadzenie zbierania, przetwarzania odpadów.
 4. Ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku mogących powstawać w wyniku wykonywania działalności w pozwoleniach wydawanych w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska.
 5. Wydawanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania, zbierania odpadów w przypadku naruszania przepisów ustawy lub działania niezgodnego z wydanym zezwoleniem.
 6. Wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków.
 7. Stwierdzanie wygaśnięcia zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów.

IX. W zakresie gospodarki wodnej:

 1. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek wodnych, w tym zatwierdzanie ich statutów.
 2. Prowadzenie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach rozwiązania spółki, ustalenia zarządu komisarycznego lub likwidacji.

X. W zakresie rybactwa śródlądowego:

 1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
 2. Przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Społecznej Straży Rybackiej.

XI. W zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

 1. Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.
 2. Zatwierdzanie planów monitorowania wielkości emisji i planów poboru próbek.
 3. Dokonywanie zmian i analizy zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.
 4. Zatwierdzanie, w drodze decyzji, planów metodyki monitorowania i istotnych zmian planów.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących planowanej zmiany zatwierdzonego planu metodyki monitorowania.

 XII. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań zamówienia publiczne.
 2. Ustalanie i wybór trybu udzielania zamówień publicznych.
 3. Opracowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 4. Publikacja ogłoszeń o udzielenie zamówień publicznych.
 5. Udzielanie informacji i wyjaśnień oferentom w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 6. Udział w pracach komisji przetargowych.
 7. Wykonywanie czynności i nadzór nad przebiegiem procedury odwoławczej.
 8. Przygotowywanie umów o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
 9. Opracowywanie i publikacja obowiązkowego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
 10. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 11. Prowadzenie rejestru umów starostwa dotyczących dokonywanych zakupów.
 12. Organizacja i przeprowadzanie wszelkich zamówień w starostwie o wartości poniżej 30 000 euro.
 13. Opracowywanie regulaminu i bieżący nadzór nad wykonywaniem regulaminu realizacji dostaw, zlecania usług i robót budowlanych, których wartość szacunkowa netto jest niższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Starostwie.
 14. Inne zadania wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych zlecone przez Starostę.

 XIII. W zakresie programów i pozyskiwania środków unijnych:

 1. Pozyskiwanie środków dla powiatu z funduszy: unijnych, wojewódzkich, narodowych i innych.
 2. Opracowywanie projektów wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych dot. programów o charakterze powiatowym.
 3. Współpraca z krajowymi i regionalnymi ośrodkami na rzecz integracji europejskiej.
 4. Udział w regionalnych komitetach sterujących programami Unii Europejskiej.
 5. Informowanie potencjalnych beneficjentów o warunkach udziału i otrzymania dofinansowania z programów Unii Europejskiej.
 6. Koordynacja zadań z zakresu realizacji strategii rozwoju powiatu górowskiego.
 7. Koordynowanie działań związanych z realizacją inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl