Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje wydane na wniosek inwestora.
(Druki wniosków do pobrania)

Plik do pobrania: wniosek_o_pozwolenie_na_budowę PB-1

Plik do pobrania: wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3

Plik do pobrania: wniosek_o_wydanie_decyzji_o_zmianie_pozwolenia_na_budowę PB-7

Plik do pobrania: wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8

Plik do pobrania: wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB-9

Plik do pobrania: wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych PB-10

Plik do pobrania: wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości PB-14

Plik do pobrania: oswiadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia PB-5 

Zgłoszenia

Informacje ogólne

(Druk zgłoszenia do pobrania)

Plik do pobrania: Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych PB-2

Plik do pobrania: zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-2a

Plik do pobrania: wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu PB-11

Plik do pobrania: oswiadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia PB-5

 

Plik do pobrania: zgłoszenie rozbiórki PB-4

Plik do pobrania: Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części PB 18

Plik do pobrania: oswiadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia.pdf PB-5

Plik do pobrania: wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokalu

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu.

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu zostaje wydane na wniosek każdego kto ma w tym interes prawny. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę.

 

 

 We wniosku należy podać:
1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
2. Rok zakończenia budowy / przebudowy lokalu/ zmiany sposobu użytkowania.
3. Określenie przeznaczenia lokalu (zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym lub zmianą sposobu użytkowania).
4. Rodzaj lokalu, położenie pomieszczeń przynależnych oraz adres.
5. Interes prawny, jaki ma wnioskodawca w uzyskaniu zaświadczenia.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokument świadczący o zakończeniu budowy – kopia pozwolenia na użytkowanie budynku, zgłoszenia zakończenia budowy lub dokumentu świadczącego o przeprowadzonej przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania. W przypadku braku takich dokumentów – dla budynków starych – należy podać rok zakończenia budowy.
2. Czytelne kopie rysunków z posiadanej przez właściciela dokumentacji budowlanej. Rysunki przedstawiające rzuty poziome kondygnacji (fragmenty kondygnacji) powinny zawierać jednoznaczny opis pomieszczeń oraz graficzne oznaczenie granic lokalu i pomieszczeń przynależnych.
3. Oświadczenie właściciela lokalu, złożone na rysunkach, potwierdzające, że przedstawiony na nich stan jest aktualny i po zakończeniu budowy (przebudowy, zmiany sposobu użytkowania) nie zostały wprowadzone żadne zmiany.
4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy– oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
W przypadku budynków starych, gdy właściciel nie posiada wymaganej dokumentacji budowlanej (część rysunkowa), opisane powyżej w punkcie 2 kopie rysunków mogą być zastąpione:
a. Inwentaryzacją budowlaną fragmentu budynku wykonaną przez osobę posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe zawierającą:
- rzuty poziome fragmentów kondygnacji z opisem pomieszczeń, graficznym oznaczeniem granic lokalu i pomieszczeń przynależnych
- przekrój,
- opis (w niezbędnym zakresie).
Inwentaryzację budowlaną powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe
b. Uproszczonymi rysunkami fragmentu budynku (rzuty i przekrój lub, co najmniej, wysokość pomieszczeń), przedstawiającymi jednoznacznie podstawowe elementy budowlane, opis pomieszczeń, graficznie oznaczone granice lokalu oraz jego położenie względem części wspólnych i innych lokali, opis pomieszczeń.
Rysunki muszą być opatrzone dodatkowym oświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej potwierdzającym, że dany lokal spełnia warunki samodzielności określone w art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zmianami) i może służyć swemu przeznaczeniu.
Wszystkie oświadczenia powinny być zaopatrzone w datę i podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej.
 

Plik do pobrania: wniosek_samodzielnosc_lokalu.doc

 

Dziennik budowy - rachunek Starostwa Powiatowego w Górze      36 1090 1261 0000 0001 4969 8718

Opłata skarbowa - rachunek UMiG w Góra       82 1020 5226 0000 6102 0496  6893

 
Ochrona środowiska
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęcie działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia, wpłaconej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze

nr: 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893
 
 
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowy ryb

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł za wydanie zaświadczenia, wpłaconej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Górze

nr: 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893

 
Karta wędkarska

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej w wysokości 10,00 zł, wpłaconej na konto Starostwa Powiatowego w Górze

nr: 36 1090 1261 0000 0001 4969 8718

 
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl