Obszary chronione
Udział powierzchni obszarów chronionych w poszczególnych gminach Powiatu Górowskiego
przedstawia tabela poniżej (wg. www.stat.gov.pl stan na rok 2010):
 
lp. Gmina Powierzchnia obszarów chronionych %
1 Jemielno 100
2 Niechlów 86,7
3 Góra 61,8
4 Wąsosz 41

Formy ochrony przyrody ustanowione na terenie Powiatu Górowskiego:

Obszary Chronionego Krajobrazu
* Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Baryczy”- obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Obszar zajmuje powierzchnię 43 350 ha i położony jest na terenie gmin: Niechlów, Jemielno, Góra i Wąsosz.
* „Krzywińsko- Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu”- obszar ten wyróżnia się urozmaiconą rzeźbą terenu, zawiera w sobie niemal cały potencjał lasów i większość użytków zielonych gminy.Za jego ochroną przemawiają też występujące tu zbiorniki wód podziemnych oraz znaczny udział gruntów przepuszczalnych sprzyjających infiltracji zanieczyszczeń. Obszar zajmuje powierzchnię 8 500 ha i położony jest na terenie gminy Góra.

Użytki ekologiczne
* Gmina Wąsosz
„Wiklina”- Kompleks o powierzchni 35,64ha. Użytek ten położony jest 2 km na wschód od wsi Wiklina. Obszar użytku należy do Nadleśnictwa Góra Śląska i znajduje się w obrębie leśnym Załęcze w Leśnictwie Załęcze. Użytek ekologiczny "Wiklina" obejmuje obszar podmokłych i bagiennych łąk, turzowisk, wikliniska oraz niewielkich zadrzewień. Ten bagienno-łąkowy kompleks otoczony jest zwartym kompleksem leśnym. Teren użytku poprzecinany jest siecią rowów, które toczą swe wody do cieku Grobelka - dopływu Masłówki (prawego dopływu Orli). Hipsometrycznie obszar ten leży na wysokości ok. 89 m n.p.m. Dominuje tu płaska rzeźba terenu. Teren użytku charakteryzuje się wysokim poziomem wód gruntowych, z wyraźnie zaznaczonymi wylewami wiosennymi. Użytek ten leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy. Rośliny rzadkie i chronione, które można spotkać na użytku to np. fiołek mokradłowy, kruszyna pospolita, nasięźrzał pospolity i rutewka wąskolistna. Faunę stanowią natomiast takie zwierzęta jak np. bezkręgowce: kosternik palemon (motyl) i świerszcz polny, a z kręgowców np.: rzekotka drzewna, błotniak stawowy, kropiatka (ptak), lerka, świerszczak, trzciniak, żuraw i jeleń europejski.
„Wiewierz”- Usytuowany w zlewni Orli - prawego dopływu Baryczy. Teren jest poprzecinany siecią kanałów prowadzących wody do Masłówki – dopływu Orli. Na terenie użytku ekologicznego stwierdzono występowanie gatunków roślin rzadkich i chronionych: kalina koralowa, kruszczyk szerokolistny, kruszyna pospolita, nasięźrzał pospolity, okrężnica bagienna, podkolan biały, porzeczka czarna, potocznik wąskolistny, rutewka żółta, selernica żyłkowana, stoplamek (storczyk) szerokolistny, turzyca dwustronna, wilczomlecz błotny. Następujących zagrożonych i rzadkich gatunków motyli dziennych i kraśników: czerwończyk nieparek, dostojna selene, kosternik leśniak, kosternik palemon, powszelatek malwowiec, przeplatka diamina, rojnik morfeusz, wietek gorczycznik, kraśnik nostrzykowiec. Następujących rzadkich gatunków prostoskrzydłych: napierśnik, świerszcz polny, złotawek, złotawiec. Następujących zagrożonych i rzadkich gatunków ptaków: bekas, bielik, błotniak zbożowy, cyranka, derkacz, gąsiorek, samotnik, strumieniówka, świergotek łąkowy, świerszczak, wodnik, żuraw. Inne gatunki rzadkie lub interesujące: pająk tygrzyk paskowany, rzekotka drzewna, jeleń europejski.

*Gmina Góra
„Brzeżany”- usytuowany 0,2 km na zachód od Brzeżan, przy szosie do Tarpna. Powołany w celu zachowania oczka wodnego z godowiskiem kumaka nizinnego (Bombina bombina) i rzekotkidrzewnej (Hyla arborea).
„Brzeżańskie oczko”- usytuowany 0,9 km na wschód od Brzeżan. Powołany w celu zachowania oczka wodnego z godowiskiem rzekotki drzewnej (Hyla arborea).
„Chróścina”- położony jest w północnej części województwa dolnośląskiego, w Powiecie
Górowskim, w gminie Góra, 2 km na północ od wsi Chróścina (0,5 km na wschód od wsi
Laskowice). Obejmuje obszar podmokłego lasu, leżącego na lewym brzegu Śląskiego Rowu,
prawego dopływu Baryczy. Jest to kępa lasu łęgowego będąca częścią leśnego korytarza
ekologicznego biegnącego wzdłuż Śląskiego Rowu.
„Czernina”- zlokalizowany przy południowo - zachodnim skraju Czerniny Dolnej. Powołany w celu zachowania oczka wodnego z godowiskiem rzekotki drzewnej (Hyla arborea) oraz stanowiskiem włosienicznika wodnego (Batrachium aquatile).
„Łąka trzęślicowa”- usytuowany w oddziale leśnym 96n. Powołany w celu zachowania
unikatowego środowiska - podmokłej łąki trzęślicowej z obfitym stanowiskiem goryczki wąskolistnej (Gentiana pneumonanthe).
„Szczeć”- położony 1,5 km na płn.-zach. od Zawieścic. Powołany w celu zachowania śródleśnej łąki ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin (szczeć pospolita (Dipsacus sylvestris), lepiężnik różowy (Petasites hybridus), płazów (ropucha szara (Bufo bufo) i ptaków (żuraw (Grus grus).
„Szedziec”- położony 0,7 km na płn.-wsch. od Szedźca. Powołany w celu zachowania
śródleśnego oczka wodnego z godowiskiem kumaka nizinnego (Bombina bombina) i rzekotki
drzewnej (Hyla arborea).
„Żurawie Pierzowisko”- Śródleśna podmokła łąka, położona 1,5 km na północny wschód od wsi Włodków Dolny. Powołany w celu zachowania środleśnej podmokłej łąki ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin (krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis L.), wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris) i zwierząt (modraszek nausitous (Maculinea nausithous), dostojka ino (Brenthis ino), dostojka dia (Boloria dia), napierśnik i żuraw (Grus grus)

*Gmina Jemielno
„Kanał Świernia” o powierzchni całkowitej 140 ha. Są to tereny pól, pastwisk, nieużytków wzdłuż kanału Świernia, podmokłych łąk, oraz różnych typów siedlisk leśnych po zachodniej stronie kanału. Są to obszary naturalnie odtwarzające się po powodzi z 1997 r. i stanowiące stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl