I. w zakresie geodezji, kartografii i katastru nieruchomościami:
1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w tym:
a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu,
- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, rejestru cen i wartości nieruchomości;
szczegółowych osnów geodezyjnych oraz bazy danych obiektów topograficznych o
szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w
skalach 1:500-1 :5000,
c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: mapy ewidencyjnej
w skalach: 1:500, 1 :l 000, I :2000, I :5000 oraz mapy zasadniczej w skalach: I :500, 1 :1 000,
l:2 000, l:5 000,
d) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przeprowadzanie narad
koordynacyjnych w tym zakresie,
e) zakładanie osnów szczegółowych,
f) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie
map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
g) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
2. Zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych.
3. Przyjmowanie oraz ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
4. Uzgadnianie i udostępnianie materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonywania prac geodezyjnych.
5. Przyjmowanie wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, dokonywanie wpisów do ewidencji materiałów zasobu, a także opatrzenie dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi.
6. Przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentów stanowiących podstawę wpisów w ewidencji gruntów i budynków.
7. Przetwarzanie materiałów w postaci nieelektronicznej przyjmowanych do zasobu do postaci dokumentów elektronicznych.
8. Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.
9. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.
10. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udzielania informacji o posiadanym zasobie.
11. Wydawanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów.
l2. obliczanie i pobieranie opłat za udostępnione materiały oraz za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
l3. Przekazywanie należnej części wpływów za udostępnienie materiałów centralnego oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odpowiednio Głównemu Geodecie Kraj u oraz marszałkowi województwa.
14. Wyłączanie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową.
15. Przeprowadzanie modernizacji i weryfikacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych.
l6. Współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
l7. Sporządzanie na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych tą ewidencją.
18. Gospodarowanie wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wpływami za udostępnianie przez Starostę materiałów należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
19. Planowanie prac geodezyjno-kartograficznych oraz środków budżetowych niezbędnych na ich realizację.
20. Zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków.
21. Prowadzenie spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów w tym postępowań scaleniowych i postępowań wymiany gruntów.
22. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
23. Administrowanie Powiatowym Systemem Informacji o Terenie,
24. Przygotowywanie kopii zabezpieczających bazy danych KSiT, w celu przekazania ich do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
25. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w trybie KPA.
26. Prowadzenie postępowań i wydawania decyzji w sprawach:
a) odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
b) nałożenia obowiązku jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób:
- opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
- udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki, udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali,
c) aktualizacji oraz odmowy aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków,
d) wyłączenia, na wniosek podmiotu władającego siecią, z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
e) sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz