I. Do zadań Wydziału Geodezji i Katastru w zakresie prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej należy:

1. Ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu;

2. Przyjmowanie i realizowanie zleceń dotyczących sprzedaży map i innych materiałów z zasobu;

3. Przyjmowanie zgłoszeń, przygotowanie i nadawanie cech dokumentu materiałom wydawanym z zasobu do wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej i kartograficznej;

4. Współpraca w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej;

5. Naliczanie opłat za udostępnianie materiałów z zasobu oraz wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty;

6. Wydawanie licencji dotyczącej możliwości wykorzystywania udostępnianych z zasobu materiałów;

7. Opracowywanie warunków technicznych do wykonania zlecanych prac geodezyjnych i kartograficznych;

8. Prowadzenie informatycznej bazy danych dotyczących zasobu i jego wykorzystania;

9. Sporządzanie zestawień dotyczących stanu zasobu - informacji w nim zawartych;

10. Kontrolowanie pod względem jakości, kompletności oraz zgodności z obowiązującymi instrukcjami, warunkami technicznymi oraz wytycznymi i kwalifikowanie do przyjęcia do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych;

11. Zapewnienie bieżącej kwalifikacji materiałów geodezyjnych i kartograficznych do wyłączenia z zasobu celem zniszczenia lub przekazania do Archiwum Państwowego;

12. Przygotowanie materiałów geodezyjnych i kartograficznych do przekazania do Archiwum Państwowego i współudział w tym zakresie z osobą prowadzącą sprawy z zakresu archiwizacji;

13. Opracowywanie harmonogramu zadań służących realizacji ustawowych zadań Starosty w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych;

14. Prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych i nadzorem nad pracami geodezyjnymi;

15. Prace obliczeniowe do założenia wektorowej mapy zasadniczej w połączeniu z rastrem, do postaci numerycznej przetworzenie istniejących map w wersji analogowej;

16. Cyfryzacja zasobu tj. skanowanie szkiców, protokołów granicznych i innych dokumentów wydawanych do zgłoszonych prac geodezyjnych;

17. Bieżąca obsługa osób korzystających z materiałów znajdujących się w zasobie, tj. udzielanie informacji z zasobu, informowanie o sposobach jego wykorzystania i udostępniania;

18. Realizowanie zleceń dotyczących sprzedaży map i informacji w postaci elektronicznej;

19. Prowadzenie mapy numerycznej, a także przeprowadzenie okresowych kontroli systemowych baz danych oraz bieżących kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych przed ich przyjęciem do zasobu;

20. Zakładanie i prowadzenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT);

21. Sporządzanie zestawień danych zawartych w bazie mapy numerycznej w pełnym zakresie oraz w powiązaniu z częścią opisową ewidencji gruntów i budynków, w tym dotyczących sprawozdawczości

22. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

II. W zakresie ewidencji gruntów i budynków należy:

1. Prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

2. Kompletowanie i rejestrowanie dokumentów, na podstawie których wprowadzane są zmiany do ewidencji oraz wprowadzanie tych zmian i prowadzenie spraw w tym zakresie;

3. Przyjmowanie i ewidencjonowanie indywidualnych zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w tym wymagających wydania decyzji administracyjnych;

4. Prowadzenie spraw w zakresie scaleń i wymiany gruntów;

5. Sprawdzanie zgodności danych zawartych w opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych z danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów i budynków;

6. Sporządzanie i wydawanie na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów oraz innych dokumentów a także wydawanie zaświadczeń i informacji, udzielanie wyjaśnień;

7. Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie ewidencji gruntów i budynków;

8. Sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków;

9. Współpraca z jednostkami prowadzącymi inne rejestry publiczne w sprawach związanych z bieżącą aktualizacją danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków;

10. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie pozyskiwania danych służących aktualizacji ewidencji gruntów i budynków;

11. Obliczanie należności oraz wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty;

12. Współdziałanie w opracowywaniu wytycznych technicznych oraz uzgadnianiu warunków technicznych do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych;

13. Współpraca z wydziałami ksiąg wieczystych sądów rejonowych w sprawach związanych z bieżącą aktualizacją danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych, w tym prowadzenie dochodzeń.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz