I. Do zadań Wydziału Geodezji i Katastru w zakresie prowadzenia ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej należy:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu:

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków - katastru nieruchomości,

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:

- rejestru cen nieruchomości;

- szczegółowych osnów geodezyjnych

- obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000,

c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych: mapy ewidencyjnej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 oraz mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000,

d) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przeprowadzanie narad koordynacyjnych w tym zakresie,

e) zakładanie osnów szczegółowych,

f) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

g) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

2. Zatwierdzanie projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,

3. Przyjmowanie oraz ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

4. Uzgadnianie i udostępnianie materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonywania prac geodezyjnych,

5. Przyjmowanie wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii oraz spójności baz danych.

6. Dokonywanie wpisów do ewidencji materiałów zasobu, a także opatrzenie dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi,

7. Opatrywanie klauzulami urzędowymi:

-  materiałów i zbiorów danych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

- materiałów zasobu udostępnianych na wniosek oraz w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem,

- dokumentów i materiałów przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonał prace geodezyjne,

 1. Przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentów stanowiących podstawę wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
 2. Aktualizacja baz danych EGIB i rejestru cen nieruchomości,
 3. Przetwarzanie materiałów w postaci nieelektronicznej przyjmowanych do zasobu do postaci dokumentów elektronicznych,
 4. Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych,
 5. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
 6. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udzielania informacji o posiadanym zasobie,
 7. Wydawanie licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów,
 8. Obliczanie i pobieranie opłat za udostępnione materiały oraz za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 9. Wyłączanie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową,
 10. Przeprowadzanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych,
 11. Współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
 12. Sporządzanie na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych tą ewidencją,
 13. Gospodarowanie wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 14. Planowanie prac geodezyjno-kartograficznych oraz środków budżetowych niezbędnych na ich realizację,
 15. Zawiadamianie o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków,
 16. Prowadzenie spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów w tym postępowań scaleniowych i postępowań wymiany gruntów,
 17. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 18. Administrowanie Powiatowym Systemem Informacji o Terenie oraz system do prowadzenia PZGiK,
 19. Przygotowywanie kopii zabezpieczających bazy danych KSiT, w celu przekazania ich do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
 20. Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego w trybie KPA,
 21. Prowadzenie postępowań i wydawania decyzji w sprawach:

a) odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

b) nałożenia obowiązku, jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób:

- opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 133 z późn. zm.),

- udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki. Udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali,

c) aktualizacji oraz odmowy aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków,

d) wyłączenia, na wniosek podmiotu władającego siecią, z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

e) sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl