Lasy w Powiecie Górowskim zajmują powierzchnię ponad 21 tysięcy hektarów co stanowi blisko 1/3 jego powierzchni.

 

Lasy w Powiecie Górowskim zajmują powierzchnię ponad 21 tysięcy hektarów co stanowi blisko 1/3 jego powierzchni.
Powierzchnia terenu Powiatu Górowskiego zajmowanego przez grunty leśne wynosi 21 361,5 ha, w tym:
- lasy ogółem – 20 721,0 ha
- grunty leśne publiczne ogółem – 20 872,5 ha
- grunty leśne publiczne będące własnością Skarbu Państwa – 20 784,6 ha
- grunty leśne publiczne w zarządzie Lasów Państwowych – 20 404,2 ha
- grunty leśne prywatne – 489,0 ha.
Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa:
- ogółem - 576,9 ha,
- grunty leśne prywatne ogółem - 489,0 ha,
- grunty leśne prywatne osób fizycznych - 454,0 ha,
- grunty leśne gminne ogółem - 87,9 ha,
- grunty leśne gminne lasy ogółem - 87,9 ha.

Lasy w Powiecie Górowskim są w większości administrowane przez Nadleśnictwo Góra Śląska podlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Tylko niewielka cześć lasów w gminie Wąsosz należy do Nadleśnictwa Wołów z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Starosta zgodnie z ustawą o lasach ma sprawować nadzór nad gospodarką leśną w lasach
niestanowiących własności Skarbu Państwa. Corocznie Starosta Górowski zawiera porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Góra Śląska, w którym powierza Nadleśniczemu nadzór nad gospodarką leśną dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Gmina Góra
W lasach Gminy Góra dominują bory sosnowe z największym zwartym obszarem w południowej części gminy, na południe od miejscowości Osetno, Ryczeń, Wierzowice Wielkie i Wierzowice Małe (między Baryczą a granicą z gminą Jemielno). Cześć borów rośnie we właściwych dla nich siedliskach; zwłaszcza na licznie tutaj występujących wydmach śródlądowych, tworzą wartościowe przyrodniczo ekosystemy z wymierającym na Dolnym Śląsku jałowcem pospolitym. Większość stanowią bory świeże. Bory suche (chrobotkowe) występują jedynie na śródleśnych wydmach. Drzewostany zostały w większości mocno zmienione zwłaszcza poprzez nadmierne wprowadzenie sosny na bogate siedliska właściwe dla lasu świeżego i mieszanego świeżego na powierzchniach wysoczyznowych. Właściwym zbiorowiskiem leśnym dla tych siedlisk są grądy i dąbrowy
z dominacją dębu. Jedynie we wschodniej części gminy zachowały się większe kompleksy lasów liściastych. Grądy z dominującym dębem szypułkowym z domieszką lipy drobnolistnej i grabem występują głównie nad Baryczą, Śląskim Rowem i Kanałem Głównym. Kwaśne dąbrowy zachowały się w rejonie Ryczenia. Z uwagi na liczne tereny podmokłe i doliny rzeczne często rosną tutaj lasy charakterystyczne dla takich siedlisk. Najczęściej są to łęgi jesionowo-olszowe z olszą czarną i jesionem wyniosłym porastające doliny mniejszych rzek oraz wszelkich cieków wodnych, a także w wielu obniżeniach na obszarze całej gminy. Największe ich skupiska są nad Śląskim Rowem, Kanałem Głównym oraz Tynicą. Zwłaszcza łęgi nad Śląskim Rowem charakteryzują się niezwykle bogatym runem z masowo kwitnącą kokoryczą pustą. W terenach podmokłych o niewielkich wahaniach lustra wody występują olsy (olesy), bagienne lasy z dominującą olszą czarną.

Gmina Jemielno
Gmina charakteryzuje się bardzo bogatą szatą roślinną oraz największą w powiecie lesistością
(43 %), znacznie wykraczającą poza średnią dla województwa i kraju. Zachowanie tak dużej
lesistości wynika z występowania dużych powierzchni bardzo słabych gleb. Udział siedlisk borów i borów mieszanych w lasach wynosi około 73 % z czego około 77 % zajmują drzewostany sosnowe. W większości (około 60 % powierzchni) są to drzewostany młode do 40 lat. Część lasów na terenie gminy zostało uznane za ochronne z czego większość jako lasy wodochronne, a tylko niewielki 3 ha fragment jako lasy glebochronne. Lasy na stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych zajmują łącznie około 352 ha. Dolinę Odry porastają wyjątkowo cenne lasy łęgowe z łęgami wierzbowo-topolowymi i wiązowymi.

Gmina Niechlów
Podobnie jak w Gminie Góra na powierzchniach wysoczyznowych charakterystyczny jest duży udział siedlisk lasu świeżego i mieszanego świeżego z niewielką ilością siedlisk borowych. Drzewostany zostały jednak mocno zmienione na korzyść borów sosnowych. Sosna rośnie tutaj na bogatych siedliskach, które najbardziej odpowiadają zbiorowiskom grądów i dąbrów, z dominującymi drzewostanami dębowymi. Większą naturalnością, odznaczają się lasy teras nadzalewowych w dolinie Rowu Śląskiego oraz w strefie krawędziowej pradoliny Baryczy, zdominowane przez kontynentalne bory mieszane i suboceaniczne, śródlądowe bory sosnowe (w kompleksach boru świeżego i mieszanego świeżego). Obszary położone najniżej, w zagłębieniach terenu, dolinach rzecznych zajmują niewielkimi płatami niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe oraz najrzadsze i najcenniejsze pod względem przyrodniczym lasy łęgowe z nadrzecznymi łęgami wierzbowo-topolowymi, pozostające w strefie zalewów periodycznych zwłaszcza w dolinie Odry. Obszar gminy zalesiony jest bardzo nierównomiernie. Lasy występują głównie na obszarze terasy nadzalewowej w dolinie Rowu Śląskiego oraz w strefie krawędziowej pradoliny Baryczy. Lasy w dolinie Odry i Baryczy zostały uznane jako lasy ochronne (wodochronne), okresowo przydatne także dla rekreacji. Kompleksy leśne doliny Rowu Śląskiego to głównie bór świeży i mieszany świeży, ale obok nich występuje także las mieszany, las świeży, las wilgotny, bór mieszany wilgotny, ols a w drzewostanie obok sosny i brzozy, świerk, dąb, olcha i in. Stanowią one dobre tereny rekreacyjne. Zróżnicowane wiekowo drzewostany zajmujące zachodni skraj gminy noszą ślady uszkodzeń wywołanych przez zanieczyszczenia przemysłowe z rejonu pobliskiego Zagłębia Miedziowego. Na wysoczyźnie morenowej występują już tylko bardzo drobne lasy, głównie w rejonie Miechowa, Wronińca i Bogucina. Do lasów ochronnych w gminie, waktualnie obowiązującym planie urządzania gospodarstwa leśnego, zaliczono przede wszystkim: większe zespoły lasów łęgowych i innych w dolinie Odry i Baryczy, pełniące głównie funkcje wodochronne oraz niemal wszystkie kompleksy leśne doliny Rowu Śląskiego.

Gmina Wąsosz
W gminie istniejące kompleksy leśne są bardzo atrakcyjne turystycznie, o zróżnicowanych typach siedliskowych, często ze starym drzewostanem. Tereny wydmowe we wschodniej części gminy, w obniżeniu Masłówki, a także na terasie nadzalewowej Baryczy w części zachodniej porastają bory sosnowe. Północne i południowe obszary porastają lasy liściaste z dominacją dębu szypułkowego z udziałem brzozy, robinii, a bardziej podmokłe tereny są zajęte przez łęgi i olsy. Międzyrzecze Baryczy i Orli porastają głównie lasy liściaste z dużym udziałem dębu, buka, brzozy i olchy i są zaliczane do lasów wodochronnych. Większość lasów administrowana jest przez Nadleśnictwo Góra Śląska, Nadleśnictwo Wołów posiada w swoim zarządzie niewielki kompleks leśny pomiędzy Wrzącą Wielką, a Wrzącą Śląską.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl