1. W skład Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych wchodzą:
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;
 • kierownik kancelarii materiałów niejawnych;
 1. Do podstawowych zadań Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
 • kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
 • okresowa kontrola ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w Starostwie;
 • opracowanie dokumentów dotyczących ochrony informacji niejawnych w Starostwie oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz wydawanie lub odmowa wydania poświadczeń bezpieczeństwa;
 • powiadamianie starosty o naruszeniu przepisów o ochronie informacji niejawnych w Starostwie;
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 1. W Zespole tworzy się kancelarię materiałów niejawnych podległą bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony informacji niejawnych, który sprawuje nad nią nadzór.
 2. Kancelarią kieruje kierownik kancelarii materiałów niejawnych, wyznaczony przez starostę.
 3. Do zakresu działania kancelarii materiałów niejawnych należy w szczególności:
 • prowadzenie dzienników, rejestrów i książek oraz rejestracja dokumentów niejawnych;
 • nadawanie i przyjmowanie przesyłek przekazywanych za pośrednictwem poczty specjalnej lub uprawnionego przewoźnika;
 • bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Starostwie;
 • udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom do tego uprawnionym;
 • kontrolowanie właściwego oznaczania dokumentów niejawnych wytwarzanych w Starostwie;
 • egzekwowanie zwrotu wydanych dokumentów;
 • wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony informacji niejawnych.
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl