Do zadań geologa powiatowego należy:

Do zadań geologa powiatowego należy:

 1. Przygotowywanie decyzji koncesyjnych:
 • na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą ze złóż o powierzchni do 2ha i wydobyciu do 20 000 m3 rocznie bez użycia materiałów wybuchowych,
 • wygaszających, zmieniających, cofających lub przenoszących w/w koncesje.
 1. Przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych zatwierdzających dokumentacje geologiczne, hydrologiczne i geologiczno-inżynierskie.
 2. Przyjmowanie półrocznych informacji od podmiotów posiadających koncesje na wydobycie kopalin.
 3. Przygotowywanie decyzji ustalających opłatę eksploatacyjną.
 4. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę obowiązków i uprawnień z tytułu uzyskanej koncesji.
 5. Prowadzenie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowym sporządzeniem dokumentacji geologicznej.
 6. Przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych.
 7. Przygotowywanie decyzji o opłacie dodatkowej w związku z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.
 8. Prowadzenie Powiatowego Archiwum Geologicznego i udostępnianie informacji geologicznej w zakresie swojej kompetencji.
 9. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów.
 10. Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
 11. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze zgodnie z kompetencjami Starosty.Wykaz koncesjonowanych złóż z Województwa Dolnośląskiego


Spis złóż kopalin – koncesje Starosty Górowskiego

Pliki do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl