Wykaz klauzul informacyjnych

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe klauzule informacyjne dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Górze

 


Klauzula informacyjna OR-1.
Rejestr skarg i wniosków wpływających do urzędu kierowanych do Rady Powiatu Górowskiego

Klauzula informacyjna OR-2.
Oświadczenia majątkowe

Klauzula informacyjna OR-3.
Sprawy osobowe radnych Radych Rady Powiatu Górowskiego

Klauzula informacyjna OR-4.
Udostępnianie informacji publicznej

Klauzula informacyjna OR-5.
Rejestr skarg i wniosków wpływających do urzędu kierowanych do Starosty Górowskiego

Klauzula informacyjna OR-6.
Rejestr petycji składanych do Starostwa Powiatowego w Górze

Klauzula informacyjna OR-7.
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa

Klauzula informacyjna OR-8a.
Obsługa sekretariatu - rejestr teleadresowy interesantów

Klauzula informacyjna OR-8b.
Obsługa sekretariatu - ewidencja poczty przychodzącej intraDok

Klauzula informacyjna OR-8c.
Obsługa sekretariatu -ewidencja poczty wychodzącej

Klauzula informacyjna OR-9a.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Górze – akta osobowe

Klauzula informacyjna OR-9b.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Górze – program system KADRY+

Klauzula informacyjna OR-10.
Ewidencja organizacji pozarządowych Powiatu Górowskiego (stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, fundacji, OSP)

Klauzula informacyjna OR-11.
Nieodpłatna pomoc prawna

Klauzula informacyjna OR-11a
Nieodpłatna pomoc prawna - nabór kandydatów do komisji konkursowej

Klauzula informacyjna OR-12.
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro

Klauzula informacyjna OR-13.
Sprowadzanie zwłok z zagranicy

Klauzula informacyjna OR-14.
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Klauzula informacyjna OR-15a.
Świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym
na terenie Powiatu Górowskiego ( dotyczy danych osobowych lekarzy - oferentów)

Klauzula informacyjna OR-15b.
Świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym
na terenie Powiatu Górowskiego ( dotyczy danych osobowych lekarzy znajdujących się w wykazie lekarzy podanym w ofercie przez podmiot leczniczy)

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl