Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Górze reprezentowane przez Starostę Górowskiego, z siedzibą w: 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, NIP: 693-18-38-688, Regon: 411 116 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Tomasz Wadas, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel:76 300 01 40.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z rozpatrywanym wnioskiem w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
  • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska
  • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym
  • ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody
  • ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 913 Warszawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia
 • Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia

Klauzula informacyjna ZP-1
Zamówienia publiczne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych – oferent/wykonawca

Klauzula informacyjna ZP-2
Zamówienia publiczne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych – osoby związane z realizacją zamówienia
z wyłączeniem wykonawcy

Klauzula informacyjna ZP-3
Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz