Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Bożonarodzeniowe kolędowanie w Liceum
  • Targi rolnicze
  • Kampania informacyjna ZUS
  • Rolnicy i hodowcy trzody chlewnej …
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014"Numer ogłoszenia: 441588 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 423134 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Górze, ul. Armii Polskiej 15, 56-200 Góra, woj. dolnośląskie, tel. 065 5444527, faks 065 5444527.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2013/2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Opis przedmiotu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014. Szczegółowe warunki: 1.Roboty przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w okresie zimowym 2013/2014, przy czym okres zimowy zaczyna się z dniem 1 listopada pierwszego roku, a kończy z dniem 30 kwietnia następnego roku, lecz nie wcześniej niż ustaną warunki pogodowe związane z okresem zimowym. 2.Łączna długość dróg objętych akcją zimowego utrzymania to 265km, w tym odcinków przeznaczonych do posypywania to 73km. 3.Zamawiający przekaże firmie wyłonionej w drodze przetargu sprzęt jaki posiada do zimowego utrzymania (piaskarkę i pługi odśnieżne) 3.Do obowiązków firmy wyłonionej w przetargu należało będzie: - przygotowanie sprzętu do sezonu zimowego polegające na malowaniu, naprawie, wymianie uszkodzonych elementów, zamontowanie na odpowiednich pojazdach (nośnikach) - odpowiednie oznakowanie sprzętu biorącego udział w akcji; - zapewnienie łączności przewodowej i bezprzewodowej pomiędzy biorącymi udział w akcji zimowej; - utrzymanie sprzętu i transportu w ciągłej sprawności technicznej; - odśnieżanie dróg oraz zwalczanie śliskości zimowej zgodne z wymaganym standardem z-u dróg - składanie informacji o przebiegu akcji do siedziby zamawiającego. - zapewnienie mieszanki żwirowo - solnej do zwalczania śliskości drogowej o proporcjach 25% soli drogowej i 75% żwiru o frakcji 2-4 mm w ilości łącznej 1000 ton. 4. Rozliczenie odbywać się będzie miesięcznie przy pomocy faktur wystawionych przez wykonawcę z 30 dniowym terminem zapłaty, z tym, że pierwsza faktura zostanie wystawiona po 20 grudnia 2013 r. Zapotrzebowanie na sprzęt i transport wynosi ogółem: pługopiaskarka 3 szt, samochód pod pług 2 szt, zestaw niskopodwoziowy 1 szt, równiarka 1 szt, ładowarka 1 szt...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjne DROGOMEL Spółka Jawna Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325203,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 399792,00
• Oferta z najniższą ceną: 399792,00 / Oferta z najwyższą ceną: 399792,00
• Waluta: PLN.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.