Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Górze reprezentowane przez Starostę Górowskiego, z siedzibą w: 56-200 Góra, ul. Adama Mickiewicza 1, NIP: 693-18-38-688, Regon: 411 116 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): Tomasz Wadas, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel:76 300 01 40.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z rozpatrywanym wnioskiem w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 - Kodeks postępowania administracyjnego
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
  • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska
  • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym
  • ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody
  • ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 913 Warszawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
 • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do rozpatrzenia
 • Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia

Klauzula informacyjna ZP-1
Zamówienia publiczne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych – oferent/wykonawca

Klauzula informacyjna ZP-2
Zamówienia publiczne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych – osoby związane z realizacją zamówienia
z wyłączeniem wykonawcy

Klauzula informacyjna ZP-3
Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Maria Dutka - Podinspektor
pok. 48 (III piętro)
tel. 65/544 39 11

tel. 785 858 831
e-mail: m.dutka@powiatgora.pl

 

Sylwia Bondzior - Inspektor

pokój nr 6 (I piętro)

tel. 65/544 39 94

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Określanie i planowanie procesu zapobiegania zagrożeniom.
 2. Przygotowanie i koordynowanie wniosków w zakresie procedur planowania cywilnego.
 3. Opracowywanie i aktualizacja powiatowych planów obrony cywilnej i ustalanie procedur reagowania kryzysowego w tym zakresie.
 4. Przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania.
 5. Organizacja i nadzór nad szkoleniem z zakresu obrony cywilnej kadr kierowniczych i członków formacji obrony cywilnej.
 6. Monitorowanie zagrożeń i alarmowanie ludności w wypadku wystąpienia skażeń.
 7. Nadzór nad tworzeniem i przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej oraz innych jednostek organizacyjnych związanych z ratownictwem.
 8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej.
 9. Współudział w zabezpieczeniu dóbr kultury i urządzeń użyteczności publicznej przed zagrożeniami.
 10. Przygotowanie i organizowanie planowej ewakuacji ludności.
 11. Nadzór nad organizacją ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia.
 12. Koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz współudział w likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
 13. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu - Starosty w zakresie obrony cywilnej.
 14. Planowanie, koordynowanie oraz organizowanie zaopatrzenia materiałowego na potrzeby obrony cywilnej.
 15. Opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowej budownictwa oraz infrastruktury technicznej pod względem potrzeb obrony cywilnej.
 16. Koordynowanie zadań w zakresie przygotowania do funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach szczególnych.
 17. Nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli schronowych.
 18. Prowadzenie powiatowego magazynu obrony cywilnej.
 19. Realizacja pozostałych zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu wynikających z przepisów prawa.
 20. Ochrona przeciwpożarowa Starostwa Powiatowego.
 21. Wykonywanie zlecanych przez Starostę zadań związanych z koordynacją współdziałania jednostek administracji zespolonej i niezespolonej oraz samorządowej działającej na obszarze powiatu w zakresie utrzymania porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa i ochrony praw obywatelskich.
 22. Opracowanie i bieżąca aktualizacja Planu operacyjnego funkcjonowania Starostwa w warunkach zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 23. Organizacja i przeprowadzanie poboru w ramach powszechnego obowiązku obrony.
 24. Przygotowywanie projektów corocznych wytycznych Starosty do realizacji zadań obronnych i szkolenia obronnego.
 25. Opracowanie i bieżąca aktualizacja „Planu akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego" oraz nadzór nad realizacją zadań akcji kurierskiej przez organy samorządu terytorialnego niższego szczebla.
 26. Wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Państw - Stron Traktatu Północnoatlantyckiego przebywających na terenie powiatu - Punkt Kontaktowy państwa - gospodarza - HNS.
 27. Ustalanie głównych przedsięwzięć szkolenia obronnego, organizacyjne przygotowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń na szczeblu powiatowym.
 28. Przygotowywanie projektów aktów prawnych Starosty dotyczących spraw obronnych.
 29. Prowadzenie zbioru aktów prawnych i dokumentacji obronnej Starostwa.
 30. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 31. Realizacja pozostałych zadań obronnych wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 32. Prowadzenie spraw z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych.
 1. Generowanie raportów z systemu CEPiK o braku zgłoszenia nabycia/zbycia oraz braku zgłoszenia pojazdu z zagranicy.
 2. Weryfikacja raportów ze stanem faktycznym.
 3. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie udzielania informacji o pojazdach zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.
 4. Wszczynanie postępowań związanych z nakładaniem kar administracyjnych za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej lub zawiadomienia Starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju, w terminie określonym przepisami prawa.
 5. Wystawianie decyzji o nałożeniu kar administracyjnych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od wystawionych decyzji do organu wyższej instancji.
 7. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Powiatu Górowskiego i Starostwa Powiatowego w Górze.
 8. Współdziałanie z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.
 9. Wystawianie i wysyłanie upomnień.
 10. Wystawianie tytułów wykonawczych.
 11. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 12. Monitorowanie przebiegu egzekucji prowadzonych przez organy egzekucyjne.
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę.
Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl