Transmisja na żywo - tutaj

 

Archiwalne nagrania z sesji Rady Powiatu Górowskiego:

I sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2018 r.
II sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 4 grudnia 2018 r.
III sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2018 r.
IV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 stycznia 2019 r.
V sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 lutego 2019 r.
- I część obrad

- II część obrad
VI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 19 marca 2019 r.
VII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 marca 2019 r.
VIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.
IX sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 czerwca 2019 r.
X sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.
XI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r.
XII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 września 2019 r.
XIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 listopada 2019 r.
XIV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 17 grudnia 2019 r.
XV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 stycznia 2020 r.
- I część obrad

- II część obrad

XVI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

XVII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 maja 2020 r. 

- I część obrad

- II część obrad

 XVIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 czerwca 2020 r.

XIX sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 lipca 2020 r.

XX sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 września 2020 r.

- I część obrad

- II część obrad

 XXI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2020 r.

- wersja z napisami dla osób niesłyszących

XXII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.

XXIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.

XXIV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2 marca 2021 r.

XXV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 13 kwietnia 2021 r.

XXVI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 22 czerwca 2021 r.

XXVII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r.

XXVIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r.

XXIX sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 września 2021 r.

XXX sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 października 2021 r.

XXXI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 12 listopada 2021 r.

XXXII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2021 r.

XXXIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r.

XXXIV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 lutego 2022 r. 

XXXV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

XXXVI sesja Rady Powiatu Górowskiego  z dnia 25 maja 2022 r.

XXXVII sesja Rady Powiatu Górowskiego  z dnia 28 czerwca 2022 r.

XXXVIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

XXXIX sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 26 września 2022 r. 

XL sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 25 października 2022 r.

XLI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 grudnia 2022 r.

XLII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 1 lutego 2023 r.

XLIII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 lutego 2023 r.

XLIV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 11 maja 2023 r.

XLV sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 31 maja 2023 r.

XLVI sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2023 r.

XLVII sesja Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 sierpnia 2023 r.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach gospodarki finansowej i budżetowej powiatu.
2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek powiatowych.
3. Sprawy związane z realizacją budżetu powiatu.
4. Weryfikacja należności budżetowych.
5. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
6. Prowadzenie rachunkowości powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
7. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
8. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej.
9. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.
10. Nadzór i kontrola gospodarki finansowej w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
11. Współdziałanie z bankami i organizacjami skarbowymi.
12. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
13. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
14. Realizacja kontroli zarządczej.
15. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku.

 

Dane do wystawienia faktury

Dane do faktury:

Nabywca: Powiat Górowski
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1
NIP 693-19-57-453
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Górze
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1

 

Konta bankowe


Bankową obsługę Powiatu Górowskiego i jego jednostek organizacyjnych prowadzi DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 15 C; 02-676 Warszawa
www.dnb.pl

Powiat Górowski:
61 2190 0002 3000 0058 3127 0101

Starostwo Powiatowe w Górze:
68 2190 0002 3000 0048 3203 0101

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
41 2190 0002 3000 0048 3203 0102

Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste:
14 2190 0002 3000 0048 3203 0103

Depozyty:
57 2190 0002 3000 0048 3203 0105

 

Dane teleadresowe

Jak się z nami skontaktować?

Adres pocztowy:
56-200 Góra, ul.Mickiewicza 1

tel:
 65/544 39 50
fax: 65/543 35 11
e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiesław Pospiech - Skarbnik Powiatu - Naczelnik Wydziału Finansowego
pok. 36 (II piętro)
tel. 65/544 39 50
tel. komórkowy: 693458003
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grażyna Bieganowska - Główny Księgowy Starostwa Powiatowego
pok. 35 (II piętro)
tel. 65/544 39 55
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanisława Dec - Księgowa
pok.34 (II piętro)
tel. 65/544 39 54
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Alicja Kospiczewicz - Księgowa
pok.40 (II piętro)
tel. 65/544 39 53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maria Bieleń - Kasjer
pok. 39 (II piętro) - kasa
tel.65/544 39 52

Kasa jest czynna w godzinach:

poniedziałek: 7.00-15.30
wtorek - czwartek: 7.00-14.00
piątek: 7.00-13.00

Klauzula informacyjna OR-8a. Obsługa sekretariatu - rejestr teleadresowy interesantów

 


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Górze reprezentowane przez Starostę Górowskiego, z siedzibą w: 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza 1, NIP: 693-18-38-688, Regon: 411 116 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze jest Tomasz Wadas.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia komunikacji pomiędzy Panią/Panem a JST.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Górze.
Konsekwencją niepodania danych osobowych może być dłuższy termin prowadzenia sprawy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Klauzula informacyjna OR-8b. Obsługa sekretariatu - ewidencja poczty przychodzącej intraDok

 


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Górze reprezentowane przez Starostę Górowskiego, z siedzibą w: 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza 1, NIP: 693-18-38-688, Regon: 411 116 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze jest Tomasz Wadas.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia korespondencji.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Klauzula informacyjna OR-15b. Świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Górowskiego (dotyczy danych osobowych lekarzy znajdujących się w wykazie lekarzy poda

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Górze reprezentowane przez Starostę Górowskiego, z siedzibą w: 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza 1, NIP: 693-18-38-688, Regon: 411 116 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze jest Tomasz Wadas.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru świadczeniodawcy usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Górowskiego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzania zgonu i jego przyczyny (Dz.U. z 1961 r. nr 39 poz. 202) oraz uchwały nr 28/2019 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie złożenia zapytania ofertowego na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Górowskiego.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. okres wieczysty.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu jest podmiot leczniczy, który złożył ofertę na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Górowskiego: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz