Wykaz klauzul informacyjnych

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe klauzule informacyjne dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań Wydziału Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w GórzeKlauzula informacyjna BD-2.
Zamówienia publiczne o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Klauzula informacyjna BD-5a.
Nadzór nad działalnością spółek wodnych

Klauzula informacyjna BD-5b.
Grunty pokryte śródlądowymi wodami płynącymi – przejście/wykreślenie do/z zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa

Klauzula informacyjna BD-5c.
Grunty zabudowane urządzeniami wodnymi oraz urządzenia wodne – przejście/wykreślenie do/z zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa

Klauzula informacyjna BD-6a.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

Klauzula informacyjna BD-6b.

  Zaświadczenie o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej

Klauzula informacyjna BD-6c.

Przekwalifikowanie gruntu rolnego na grunt leśny

Klauzula informacyjna BD-7.

Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa UE

Klauzula informacyjna BD-9.

Ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej

Klauzula informacyjna BD-10.
Społeczna Straż Rybacka

Klauzula informacyjna BD-11.

Rejestr kart wędkarskich

Klauzula informacyjna BD-12.

Rejestr sprzętu pływający służący do amatorskiego połowu ryb

Klauzula informacyjna BD-13.

Zgłoszenie robót budowlanych/rozbiórkowych niewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę

Klauzula informacyjna BD-14.

Pozwolenia na budowę/rozbiórkę - inwestor

Klauzula informacyjna BD-14.

Pozwolenia na budowę/rozbiórkę – strony postępowania z wyłączeniem inwestora

Klauzula informacyjna BD-15.

Zaświadczenia o powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego

Klauzula informacyjna BD-16.

Udostępnianie informacji publicznej

Klauzula informacyjna BD-17.

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz