Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
  • Powiat górowski
Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.
AKTUALNOŚCI - POWIAT STRONA GŁÓWNA COFNIJ WYSZUKAJ KONTAKT

  • Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
  • Mały ZUS PLUS już od lutego
  • Rekrutacja uczestników do programu oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie edycja 2020r.
  • Aktorzy „Adamusa” najlepsi
  • Powiatowy Urząd Pracy informuje
Aktualności - powiat

Aktualności - oświata

Aktualności - kultura

Aktualności - sportOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Górze.


umer ogłoszenia: 314432 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112803 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Górze, ul. Armii Polskiej 15, 56-200 Góra, woj. dolnośląskie, tel. 065 5444527, faks 065 5444527.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Górze..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie cienkowarstwowego oznakowania poziomego atestowaną farbą chlorokauczukową na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Górze w zakresie: Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - 1701,24 m2 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową - 1497,00 m2 Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową - 1124,50 m2 Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową - 411,97 m2...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PPUH PERFEKT Małgorzata Nowara, ul.Witczaka 44, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48780,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 31739,14
• Oferta z najniższą ceną: 31739,14 / Oferta z najwyższą ceną: 43502,97
• Waluta: PLN.

MAPA STRONY NEWSLETTER NAPISZ DO STAROSTWA KANAŁ RSS LOGOWANIE
Serwis internetowy prowadzi: Starostwo Powiatowe w Górze, 56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1, Tel. 65/544 39 00, faks 65/543 35 11, e-mail:sekretariat@powiatgora.pl Polityka prywatności. Serwis używa ciasteczek-cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek-cookies do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika. Polityka prywatności.