Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno
Mieszkańcy
35 473 osób
Powierzchnia
738,1 km kwadratowych

Od dnia 16 maja 2020 roku poszerzono zakres świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza zakres świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 16 maja 2020 r. obejmuje ona też sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Ponadto przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Obecnie, potrzebę uzyskania porady prawnej, wystarczy zgłosić telefonicznie w Starostwie Powiatowym pod nr tel. 65 544 39 00, 65 544 39 05.

Stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego w dalszym ciągu jest zawieszona.

 

GÓRA
Adres pocztowy:
56-200 Góra, ul. Armii Polskiej 8 (dawna przychodnia), II piętro, pok.316
telefon: 65/544 39 93
Pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego i adwokata
poniedziałek - piątek: 11:00 -15:00
Pomoc prawna prowadzona przez organizację pozarządową,
udzielana przez radcę prawnego i adwokata

poniedziałek - środa:    7:00 -  9:30, 18:00 - 20:00
piątek: 7:00 - 9:30, 15:00 - 17:00

WĄSOSZ
Adres pocztowy:
56-210 Wąsosz, ul. Zacisze 10D (Zespół Placówek Kultury) parter, pok.5
telefon: 65/543 79 36
Pomoc prawna prowadzona przez organizację pozarządową,
udzielana przez radcę prawnego i adwokata

czwartek: 14:00 - 18:00

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014r., poz. 1206 oraz z 2015r., poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego , o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) kobiecie, która jest w ciąży (co wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę). 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
5) udzielenie pomocy prawnej poza kolejnością kobiecie w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz