Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Starosta Górowski ogłasza konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

Propozycje zmian można zgłaszać w terminie od dnia 18 września do dnia 2 października 2020 roku:

- osobiści lub pocztą tradycyjną na adres:

Starostwo Powiatowe

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra,

- e-mailem na adres: a.iskra@powiatgora.

Plik do pobrania: projekt programu współpracy powiatu górowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Plik do pobrania: formularz zgłoszenia zmian do projektu programu na 2021 rok

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz