Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Górowskiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Górowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚĆI STANOWIĄCYCH MIENIE POWIATU GÓROWSKIEGO

O G Ł O S Z E N I E

Zarządu Powiatu Górowskiego

56 – 200 Góra, ul. Mickiewicza 1

z dnia14 września 2020 roku

 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Górowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst  jednolity Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.).

 

ogłasza się, co następuje;

 

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu opisane niżej nieruchomości gruntowe.

Nr działki

Położenie działki

Opis użytku

Oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych

Pow. działki [ha]

Nr KW lub inny dokument własności

1036/16

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0019

LE1G/00084511/8

1036/17

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/18

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/19

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/20

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/21

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/22

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/23

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/24

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0019

LE1G/00084511/8

1036/25

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0019

LE1G/00084511/8

1036/26

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/27

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/28

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/29

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/30

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/31

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/32

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0018

LE1G/00084511/8

1036/33

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0019

LE1G/00084511/8

1036/34

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0020

LE1G/00084511/8

1036/35

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0019

LE1G/00084511/8

1036/36

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0020

LE1G/00084511/8

1036/37

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0020

LE1G/00084511/8

1036/38

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0021

LE1G/00084511/8

1036/39

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0021

LE1G/00084511/8

1036/40

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0021

LE1G/00084511/8

1036/41

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0021

LE1G/00084511/8

1036/42

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0021

LE1G/00084511/8

1036/43

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0021

LE1G/00084511/8

1036/44

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0021

LE1G/00084511/8

1036/45

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0020

LE1G/00084511/8

1036/46

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0020

LE1G/00084511/8

1036/47

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0020

LE1G/00084511/8

1036/48

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0020

LE1G/00084511/8

1036/49

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0019

LE1G/00084511/8

1036/50

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0019

LE1G/00084511/8

1036/51

Góra, Hirszfelda

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcje zabudowy

Bp

0,0020

LE1G/00084511/8

Cena sprzedaży nie obejmuje należności podatkowych , które wprowadziła z dniem 11 marca 2004 r. ustawa  o podatku od towarów i usług ( tj. Dz. U z 2020 r. poz. 106  ze zm.). Do ceny sprzedaży netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

Działki będące przedmiotem sprzedaży położone są w m. Góra przy ul. Hirszfelda, w niewielkiej odległości od centrum. Teren działek płaski, nieuzbrojony. W chwili obecnej grunty niezagospodarowane.

  1. Przeznaczenie w/w nieruchomości:

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Góra, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/426/18 Rady Miejskiej Góry z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie mpzp miasta Góra, wycenione nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym na planie symbolem AE100MWn/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o niskiej intensywności z usługami.

  1. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1 oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa na okres do 21 dni.
  2. Informacji na temat zbycia nieruchomości można uzyskać w Wydziale Budownictwa, Architektury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami tel. 65 5443930, 65 5443918

 

Góra, 14. 09. 2020 r.                                                                                                                                                           Zarząd Powiatu Górowskiego

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz