Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

15 grudnia 2020 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Górze odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Górowskiego

W sesji uczestniczyło 14 radnych. Rada po wysłuchaniu sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym przystąpiła do pracy nad uchwałami. W trakcie sesji podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2021 rok. Zaplanowane dochody budżetu Powiatu wynoszą 48.017.892 zł. Zaplanowano również wydatki budżetu Powiatu w wysokości 48.766.265 zł. W tej kwocie wydatki majątkowe będą wynosiły  1.155.157 zł. Wydatki bieżące dotyczące transportu i dróg wynoszą 1.676.975 zł, w tym wydatki z przeznaczeniem m.in. na wykonywanie robót z zakresu bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych (1.030.000 zł w tym 30.010 zł na dotację dla Gmin Jemielno i Wąsosz na utrzymanie dróg powiatowych) oraz reaktywacja połączeń lokalnych transportu zbiorowego ( 100.000 zł). Wydatki majątkowe będą wynosiły 900.000 zł, w tym na  prace modernizacyjne na drogach powiatowych, a w szczególności na wykonanie chodnika w Kamieniu Górowskim w Gminie Wąsosz i modernizację drogi Góra – Strumienna – Brzeżany (776.653 zł w tym 657.153 zł wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Znaczna część budżetu - 4.241.356 zł - zawiera środki przeznaczone  na  bieżące funkcjonowanie  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.     

  Największą część środków w budżecie Powiat przeznacza na realizację zadań związanych z edukacją, oświatą i wychowaniem. Łączna kwota wynosić będzie 18.816.976 zł. Jest to suma przeznaczona na wszystkie szkoły, które prowadzi Powiat Górowski. Subwencja należna Powiatowi w części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 11.527.064 zł, pozyskane dochody przez jednostki oświatowe - 203.250 zł, otrzymane dotacje na prowadzenie biblioteki pedagogicznej - 85.596 zł, z funduszy celowych w wysokości 124.000 zł i projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych - 302.720 zł, tj. łącznie w wysokości 12.157.034 zł. Brak pełnego zabezpieczenia finansowania oświaty powoduje konieczność dofinansowania tych zadań przez Powiat z innych dochodów własnych w kwocie 6.659.942 zł.

Również szeroko rozumiana opieka społeczna będzie realizowana dzięki przeznaczeniu w budżecie na ten cel ponad 9 mln zł. Większość z tej kwoty przekazana będzie m.in. na   wypłatę świadczeń na rzecz rodzin zastępczych, na usamodzielnienie się wychowanków w tych rodzinach, finansowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, pomoc na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie się wychowanków z tych placówek oraz świadczenie podstawowych usług zaspakajających potrzeby bytowe, opiekuńcze i pielęgnacyjne pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu.

Na XXII posiedzeniu Rady przyjęto również dwie uchwały dotyczące regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin. Zapisy uchwał były konsultowane i uzgodnione wcześniej ze związkami zawodowymi.

Przyjęto dwie uchwały dotyczące dróg powiatowych. Pierwsza uchwała dotyczy zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 330 do kategorii dróg powiatowych natomiast druga ustala wysokość opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Radni zapoznali się również i przyjęli „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Górowskiego na lata 2018-2019”. Następnie radni zdecydowali, iż Powiat Górowski wystąpi ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa”. Decyzja ta została podjęta w związku z tym, że na poprzedniej sesji Powiat Górowski przystąpił do innego stowarzyszenia, które realizuje podobne zadania dotyczące przede wszystkim budowy tras rowerowych na terenie Dolnego Śląska w ramach projektu pod nazwą Dolnośląska Autostrada Rowerowa.

Rada wyraziła także zgodę na zawarcie porozumienia z gminą Jemielno dotyczącego realizacji i współfinansowania zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych. Rozpatrzono dwie skargi na działalność starosty uznając obie za bezzasadne.

Rada ustaliła także  swój plan pracy na 2021 rok oraz zatwierdziła plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Górowskiego.

Na koniec sesji Przewodniczący Rady Pan Ryszard Wawer z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył życzenia wszystkim radnym oraz mieszkańcom powiatu.

 album

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl