Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

13 stycznia 2021 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Górze odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Górowskiego

W sesji uczestniczyło 15 radnych. Rada po wysłuchaniu sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu Górowskiego w okresie międzysesyjnym przystąpiła do pracy nad pozostałymi punktami porządku obrad. Radni na ręce Przewodniczącego Rady złożyli kilka interpelacji i zapytań dotyczących istotnych i bieżących spraw powiatu. Zgodnie z zapisami ustawowymi po przekazaniu interpelacji i zapytań  przez Przewodniczącego do Starosty, Starosta w ciągu 14 dni udziela odpowiedzi na zadane pytania. W następnym punkcie Rada przystąpiła do omawiania uchwały dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 31 stycznia 2023 r. W związku z tym, że obowiązkiem ustawowym Rady wynikającym z art.12 pkt 11 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne jest przyjęcie takiej uchwały, Rada Powiatu po zasięgnięciu opinii Burmistrza Góry, Burmistrza Wąsosza, Wójta Niechlowa, Wójta Jemielna i Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu określa rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu. Rozkład ten powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Polityki Społecznej, Radni jednogłośnie przyjęli omawianą uchwałę. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Informacje i harmonogram dyżurów będą dostępne na stronie Powiatu Górowskiego oraz we wszystkich aptekach na terenie powiatu. Sesja zakończyła się po zrealizowaniu punktu dotyczącego wolnych głosów i wniosków, w których poruszono również bieżące sprawy dotyczące współpracy Powiatu Górowskiego z samorządami gminnymi. Przebieg sesji dostępny jest do obejrzenia w zakładce dotyczącej transmisji z sesji.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz