Uchwałą Nr 102/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert.

Realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2023 roku” powierza się następującej organizacji pozarządowej:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. S. Batorego 8, 56-200 Góra

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych).

Uchwała

Zgodnie z Uchwałą Nr 97/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu Górowskiego w skład komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2023 roku”, powołuje następujące osoby:

Andrzej Rogala - przewodniczący

Wiesław Pospiech - wiceprzewodniczący

Piotr Wołowicz - członek

Jerzy Bajor - członek

Uchwała

Zgodnie z Uchwałą Nr 86/2022 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 października 2022 r. w skład komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2023 roku”, powołuje się następującego przedstawiciela organizacji pozarządowej:

1. Jerzy Bajor – zgłoszony przez Powiatowe Stowarzyszenie Abstynentów „Rodzina i Trzeźwość” ul. Sosnowa 2/3, 56-200 Góra,

Kandydat spełnia wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze.

Protokół

Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert.
Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert.

Termin zgłaszania kandydatur do dnia 09.11.2022 r.

Uchwała nr 86/2022 ZPG

Ogłoszenie o naborze kandydatów

Formularz zgłoszeniowy

Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2023 roku”.
Na realizację zadania publicznego w ramach ww. konkursu Zarząd Powiatu Górowskiego przeznacza środki finansowe w formie dotacji w wysokości 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych).
Termin składania ofert do dnia 16.11.2022 r.

Uchwała nr 85/2022

Ogłoszenie konkursu

Wzór oferty

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl