Uchwałą Nr 85/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert.

Realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2022 roku” powierza się następującej organizacji pozarządowej:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” ul. S. Batorego 8, 56-200 Góra

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych).

Uchwała Zarządu Powiatu Górowskiego Nr 85/2021 z dnia 29 listopada 2021

Zgodnie z Uchwałą Nr 84/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. Zarząd Powiatu Górowskiego w skład komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2022 roku”, powołuje następujące osoby:

Andrzej Rogala - przewodniczący, Wiesław Pospiech - wiceprzewodniczący, Piotr Wołowicz - członek, Jerzy Bajor - członek, Arkadiusz Wysokiński - członek

Zgodnie z Uchwałą Nr 76/2021 Zarządu Powiatu Górowskiego z dnia 20 października 2021 r. w skład komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2022 roku”, powołuje się następujących przedstawicieli organizacji pozarządowych: 1. Jerzy Bajor – zgłoszony przez Powiatowe Stowarzyszenie Abstynentów „Rodzina i Trzeźwość” ul. Sosnowa 2/3, 56-200 Góra, 2. Arkadiusz Wysokiński – zgłoszony przez Stowarzyszenie Samarytanin, Skwer Ks. St. Chłopeckiego 1A, 56-200 Góra.

 Wybrani kandydaci spełniają wymagania stawiane w ogłoszeniu o naborze.

Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w trybie otwartego konkursu ofert.

Termin zgłaszania kandydatur: do dnia 09.11.2021 r.

Uchwała nr 76/2021 ogłoszenie naboru do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs Powiatu Górowskiego na realizację zadania publicznego

Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Górowskiego w 2022 roku”.


Na realizację zadania publicznego w ramach ww. konkursu Zarząd Powiatu Górowskiego przeznacza środki finansowe w formie dotacji w wysokości 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych).


Termin składania ofert do dnia 16.11.2021 r.

Uchwała nr 75/2021 ogłoszenie konkursu

Wzór oferty

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl