Biuro Rzeczy Znalezionych działa w Starostwie Powiatowym w Górze przy ul. Mickiewicza 1

 
Zakres działania Biura Rzeczy Znalezionych określa Regulamin działania Biura Rzeczy Znalezionych stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 11/2016 Starosty Górowskiego z dnia 16 maja 2016r.


REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

§1
Regulamin określa zakres i zasady funkcjonowania Biura Rzeczy Znalezionych, w szczególności procedurą przyjmowania rzeczy oraz procedurę wydawania rzeczy osobom uprawnionym.
§2
1. Biuro Rzeczy Znalezionych zwane dalej „Biurem", prowadzi Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Górze.
2. Biuro Rzeczy Znalezionych zlokalizowane jest w Górze, w budynku Starostwa Powiatowego w Górze
3. Biuro Rzeczy Znalezionych jest czynne:
poniedziałek: 8-16:00,
wtorek - piątek: 8 - 15:00.
§3
Biuro prowadzone jest wg zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa tj.:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2014 r. późn. zm.)
2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych [Dz. U. z 2015 r. poz, 397);
3) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
§4
Przedmiotem działalności Biura jest:
1) odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy;
2) przyjmowanie, przechowywanie oraz ewidencjonowanie rzeczy znalezionych;
3) prowadzenie magazynu rzeczy znalezionych;
4) poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych;
5} udzielanie informacji o przyjętych lub poszukiwanych rzeczach znalezionych;
6) sprzedaż rzeczy znalezionych;
7) wydawanie rzeczy osobie uprawnionej do obioru rzeczy znalezionej lub znalazcy;
8) likwidacja niepodjętych rzeczy znalezionych.

§5
Biuro przyjmuje rzeczy znalezione na terenie powiatu górowskiego lub znalezione przez osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie powiatu górowskiego.
§6
Biuro może odmówić przyjęcia:
1) rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
2) rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności;
3) rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport. Daną rzecz należy niezwłocznie oddać najbliższej jednostce organizacyjnej Policji;
4) rzeczy, należących do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych;
5) rzeczy, o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe.
§7
Biuro nie przechowuje zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska.
§8
1. Rzeczy znalezione przekazane do Biura przez znalazcę przyjmowane są na podstawie sporządzonego protokołu przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcia lub odmowy przyjęcia rzeczy.
2. Rzeczy przekazane do Biura przez Policję lub Straż Miejską, przyjmowane są razem z dokumentem przekazania, sporządzonym przez dane jednostki lub na podstawie sporządzonego przez Biuro „protokołu przyjęcia".
3. Z czynności związanych z przyjęciem rzeczy znalezionej oraz odebraniem zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, sporządza się protokół i poświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr l do niniejszego regulaminu.
4. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez Biuro, znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.
§9
Biuro prowadzi ewidencję rzeczy znalezionych, zawierającą następujące dane:
1) liczbę porządkową - numer ewidencyjny rzeczy znalezionej;
2) datę odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy i przyjęcia rzeczy na przechowanie;
3) imię, nazwisko i adres znalazcy lub nazwa i siedziba podmiotu;
4) opis rzeczy z uwzględnieniem rodzaju i ilości;
5) miejsce przechowywania rzeczy;

6) dane osoby uprawnionej do odbioru rzeczy;
7) datę wydania rzeczy osobie uprawnionej;
8) datę przejścia rzeczy na własność znalazcy;
9) datę i sposób przejścia rzeczy na własność Powiatu lub Skarbu Państwa;
10) uwagi,
§10
Rzeczy znalezione przechowuje się w magazynach Biura oraz na rachunku bankowym sum depozytowych lub oddaje się na przechowanie bankowi obsługującemu Starostwo Powiatowe w Górze do czasu:
1) odbioru przez osobą uprawnioną (właściciela) lub znalazcę;
2) sprzedaży - w sytuacjach określonych w art. 17 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych;
3) przejścia praw własności na rzecz powiatu górowskiego lub Skarbu Państwa;
4) przekazania, ze wzglądu na jej szczególne właściwości, najbliższej jednostce organizacyjnej Policji albo Żandarmerii Wojskowej;
§11
Biuro prowadzi poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy poprzez:
1) wywieszanie wezwań na tablicy ogłoszeń Biura Rzeczy Znalezionych znajdującej się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Górze przez okres roku od dnia znalezienia rzeczy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
2) zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Górze;
3) zamieszczanie ogłoszeń w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim w przypadku gdy szacunkowa wartość rzeczy przekracza 5000 złotych;
4) występowanie z wnioskami do organu prowadzącego właściwą ewidencję, rejestr lub zbiór danych - w celu ustalenia adresu zamieszkania albo siedziby osoby uprawnionej.
§12
1. Niezwłocznie po ustaleniu imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, Biuro wzywa tę osobę listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do odbioru rzeczy.
2. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.
3. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu górowskiego po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§13
1. Procedura wydania rzeczy osobie uprawnionej (właściciel rzeczy):
1) Osoba, która zgłasza się do Biura Rzeczy Znalezionych w sprawie zagubienia rzeczy powinna wystąpić z oświadczeniem o zgubieniu rzeczy z uwzględnieniem daty i miejsca zgubienia rzeczy oraz jej cech charakterystycznych, ewentualne przekazania kopii dokumentów potwierdzających prawo uprawnionego do rzeczy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;
2) Po przedłożeniu oświadczenia sprawdzana jest tożsamość osoby uprawnionej oraz ocenia zgodność opisu rzeczy zgubionej, zawartego w złożonym oświadczeniu, z zapisami w Ewidencji rzeczy znalezionych;
3) W przypadku zgodności opisu rzeczy i po okazaniu danej rzeczy osobie uprawnionej oraz potwierdzenia, że dana rzecz jest jej własnością - Biuro wydaje rzecz; osobie uprawnionej do jej odbioru;
4) Z czynności związanych z wydaniem rzeczy znalezionej sporządza się protokół z wydania rzeczy znalezionej osobie uprawnionej do jej odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu;
5) Biuro poucza osobę uprawnioną o przysługujących znalazcy prawach dotyczących znaleźnego oraz zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej oraz ojej adresie.
2. Procedura wydania rzeczy znalazcy:
1) Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w terminie określonym w § 12 ust. 2, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom.
2) Biuro zawiadamia znalazcę o nieodebraniu rzeczy przez osobę uprawnioną oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie; z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się powiat.
3) Biuro wydaje rzecz znalazcy po sprawdzeniu jego tożsamości oraz zgodności danych złożonych w protokole i poświadczeniu i zapisami w ewidencji rzeczy znalezionych;
4) Biuro wydaje znalazcy, który odebrał rzecz, zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy oraz zawierające informację o wydaniu rzeczy.
5) Z czynności związanych z wydaniem rzeczy znalezionej znalazcy, sporządza się protokół i zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu;
§14
1. Rzeczy znalezione nieodebrane przez znalazcę stają się własnością Powiatu Górowskiego po upływie terminu do ich odbioru.
2. Rzeczy znalezione, które przeszły na własność Skarbu Państwa przekazuje się właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Starosta Górowski
Piotr Wołowicz


Plik do pobrania: zarzadzenie_nr_11-2016_starosty_gorowskiego.pdf

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 
I. w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
1. Opracowywanie aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji.
2. Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa.
3. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
4. Prowadzenie rejestru aktów prawnych Starosty.
5. Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
6. Przygotowanie i prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom oraz zawartych porozumień.

II. w zakresie skarg i wniosków:
1. Przyjmowanie i kontrola prawidłowego załatwiania skarg i wniosków.

III. w zakresie spraw kadrowych:
1. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę.
2. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i prowadzenie stosownych rejestrów.
3. Prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących stosunku pracy.
4. Prowadzenie spraw w zakresie praktyk zawodowych, stażów absolwenckich.
5. Koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa.
6. Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Starostwie tajemnicy państwowej i służbowej, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych.
8. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
9. Nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony bezpieczeństwa informacji w starostwie.
10. Prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w starostwie podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz wdrażanie postępowań reklamacyjnych wobec tych pracowników, którzy wykonują zadania z zakresu obrony cywilnej i obronności.

IV. w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
1. Administrowanie budynkami Starostwa oraz finansowanie kosztów ich utrzymania.
2.Zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia Starostwa.
4. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa.
5. Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami.
6. Gospodarowanie drukami i formularzami.
7. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.
8. Zabezpieczenie łączności telefonicznej, faxowej i alarmowej.
9. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
10. Prowadzenie ewidencji obwieszczeń i ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń Starostwa.

V. w zakresie informatyzacji:
1. Koordynacja działań z zakresu informatyki w Starostwie.
2. Opracowanie i realizacja planów finansowych dotyczących informatyzacji w Starostwie.
3. Prowadzenie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej.
4. Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej.
5. Zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy używaniu oprogramowania informatycznego w Starostwie.
6. Organizacja szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania informatycznego.
7. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w wydziałach i biurze.
8. Wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa.

VI. w zakresie spraw obywatelskich:
1. Prowadzenie spraw ze sprowadzaniem zwłok z zagranicy.
2. Sprawy związane z wyrażaniem zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych.
3. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
4. Sporządzanie w obecności Starosty lub Sekretarza Powiatu testamentu.

VII. w zakresie ochrony zdrowia:
1. Współpraca z Oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Współpraca w zakresie ochrony zdrowia z samorzadami gminnymi, powiatowymi, samorządem wojewódzkim, administracją rządową.
3. Promocja zdrowia:
a) prowadzenie monitoringu stanu zdrowia mieszkańców powiatu,
b) przygotowywanie procedury i nadzór nad realizacją programów zdrowotnych.
4. Realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych.

VIII. w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
2. Doradztwo w zakresie zakładania, funkcjonowania oragniazcji pozarządowych.
3. Rejestracja i ewidnecja stowarzyszeń zwykłych.
4. Rejestracja i ewidnecja klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych.
5. Opracowywanie i realizacja programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi.
6. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
7. Organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
8. Nadzorowanie zadań publicznych organizowanych przez organizacje pozarządowe.
9. Prowadzenie zakładki "Organizacje pozarządowe" na stronie internetowej powiatu.

IX. w zakresie obsługi Rady:
1. Gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady i poszczególnych Komisji.
2. Przygotowanie sesji Rady i posiedzeń Komisji.
3. Opracowanie materiałów na obrady Rady i posiedzenia Komisji Rady.
4. Sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji Rady.
5. Prowadzenie rejestrów:
– uchwał rady
– wniosków i opinii komisji,
– interpelacji i wniosków radnych
6. Doręczenie w/w dokumentów organom zobowiązanym do ich realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwieniem.
7. Współpraca z radcą prawnym w zakresie opiniowania uchwał kierowanych pod obrady Rady.

X. prowadzenie spraw związanych z kontaktami i współpracą powiatu z zagranicą, zwłaszcza poprzez:
1. Inspirowanie, inicjowanie, organizowanie i koordynację współpracy z zagranicą prowadzonej przez organy powiatu i wydziały Starostwa.
2. Organizowanie i obsługę wyjazdów zagranicznych delegacji powiatu oraz przyjazdów gości z zagranicy.
3. Przygotowywanie dokumentów, opracowań i korespondencji z partnerami zagranicznymi.
4. Kojarzenie interesów jednostek krajowych i zagranicznych, związanych z potrzebami Powiatu.
5. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych itp. w ramach zawieranych porozumień i umów z partnerami zagranicznymi, w szczególności z zaprzyjaźnionymi regionami.
6. Współuczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym, z udziałem przedstawicieli Powiatu.
7. Współpracę przy opracowywaniu i prowadzeniu katalogu ofert dla potencjalnych inwestorów.

Przepisy o ochronie danych osobowych nakładają obowiązek informacyjny, który stanowi, iż każdy administrator danych osobowych, który zbiera dane osobowe jest zobligowany do podania osobie, której dane dotyczą szeregu informacji wskazanych w przepisach. Poniższe klauzule informacyjne dotyczą ochrony danych osobowych realizowanej podczas wykonywania zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Górze

 


Klauzula informacyjna OR-1.
Rejestr skarg i wniosków wpływających do urzędu kierowanych do Rady Powiatu Górowskiego


Klauzula informacyjna OR-2.
Oświadczenia majątkowe


Klauzula informacyjna OR-3.
Sprawy osobowe radnych Radych Rady Powiatu Górowskiego


Klauzula informacyjna OR-4.
Udostępnianie informacji publicznej


Klauzula informacyjna OR-5.
Rejestr skarg i wniosków wpływających do urzędu kierowanych do Starosty Górowskiego


Klauzula informacyjna OR-6.
Rejestr petycji składanych do Starostwa Powiatowego w Górze


Klauzula informacyjna OR-7.
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa


Klauzula informacyjna OR-8a.
Obsługa sekretariatu - rejestr teleadresowy interesantów


Klauzula informacyjna OR-8b.
Obsługa sekretariatu - ewidencja poczty przychodzącej intraDok


Klauzula informacyjna OR-8c.
Obsługa sekretariatu -ewidencja poczty wychodzącej


Klauzula informacyjna OR-9a.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Górze – akta osobowe


Klauzula informacyjna OR-9b.
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Górze – program system KADRY+


Klauzula informacyjna OR-10.
Ewidencja organizacji pozarządowych Powiatu Górowskiego (stowarzyszeń zwykłych, uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, fundacji, OSP)


Klauzula informacyjna OR-11.
Nieodpłatna pomoc prawna


Klauzula informacyjna OR-11a
Nieodpłatna pomoc prawna - nabór kandydatów do komisji konkursowej


Klauzula informacyjna OR-12.
Zamówienia publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro


Klauzula informacyjna OR-13.

Sprowadzanie zwłok z zagranicy


Klauzula informacyjna OR-14.
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze


Klauzula informacyjna OR-15a.
Świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym
na terenie Powiatu Górowskiego ( dotyczy danych osobowych lekarzy - oferentów)


Klauzula informacyjna OR-15b.
Świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym
na terenie Powiatu Górowskiego ( dotyczy danych osobowych lekarzy znajdujących się w wykazie lekarzy podanym w ofercie przez podmiot leczniczy)


Jak się z nami skontaktować?


Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Adres pocztowy:
56-200 Góra, ul. Mickiewicza 1

telefon: 
65 544 39 03
fax:  65 543 35 11
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miłosz Czopek - Sekretarz Powiatu - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
pok. 30 (II piętro)
tel. 65/544 39 03
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mirosława Robakowska - Inspektor
pok. 24 (II piętro)
tel. 65/544 39 02 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Michalska - Inspektor

pok. 32 (II piętro)
tel. 65/544 39 04 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Ochman-Iskra - Inspektor
pok. 32 (II piętro)
tel. 65/544 39 05
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Krukowska-Zdanowicz - Inspektor
pok. 23 (II piętro)
tel. 65/544 39 06 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Wróblewski - Inspektor
pok. 22 (II piętro)
tel. 65/544 39 07
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justyna Nogalska - Inspektor
pok. 22 (II piętro)
tel. 65/544 39 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rosanna Berus - Podinspektor

Małgorzata Sibilak - Podinspektor (w zastępstwie)
pok. 25 (II piętro)
tel. 65/544 39 99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Anna Gizicka - Referent
pok. 2a (parter)
tel. 65/544 39 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zbigniew Korol - Informatyk
pok. 50 (III piętro)
tel. 65/544 39 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata Zawała - Sprzątaczka
Bogumiła Syczewska - Sprzątaczka
Anna Matyla - Sprzątaczka

 

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iod@powiatgora.pl