Gminy
Góra, Wąsosz, Niechlów, Jemielno

Powiatowy Urząd Pracy w Górze ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców od 25.09.2023 r. do 29.09.2023 r. w ramach priorytetów ustalonych przez Radę Rynku Pracy na 2023 rok.

Wysokość  wsparcia udzielanego ze środków KFS wynosi:

 1. 80% kosztów kształcenia ustawicznego (pozostałe 20% kosztów kształcenia ustawicznego ponosi pracodawca) lub
 2. 100% kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawcy będącego mikroprzedsiębiorcą

– nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy z pracodawcą w danym roku na jednego uczestnika.

Ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego finansowane są działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, na które składają się:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia ustawicznego lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.                              
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego. 
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Ważne informacje oraz wyjaśnienia do stosowania powyższych priorytetów znajdą Państwo
w Zasadach
udzielania wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku (dokumenty do pobrania).

 

Rozpatrywanie wniosków

Wnioski wraz z załącznikami celem ich rozpatrzenia przekazywane są przez pracownika merytorycznego na posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania wniosków powołanej przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Górze. Komisja, o której mowa powyżej, przy weryfikacji złożonego wniosku bierze pod uwagę kompletność wniosku wraz z załącznikami (co stanowi obligatoryjny warunek dla możliwości rozpatrywania wniosku) oraz możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także:

 1. spełnienie przez wnioskodawcę wszystkich kryteriów formalnych, tj.:
 • posiadanie przez wnioskodawcę statusu pracodawcy;
 • posiadanie przez pracodawcę siedziby albo miejsca prowadzenia działalności na terenie powiatu górowskiego;
 • uzyskanie pomocy de minimis w wysokości nie przekraczającej pułapów pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013
  z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
 • zgodność wniosku pracodawcy z co najmniej jednym z priorytetów wydatkowania środków KFS, obowiązujących w roku bieżącym;
 • zawarcie we wniosku stosownego uzasadnienia potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy;
 • wskazanie kosztu kształcenia, który nie przekracza 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w odniesieniu do jednej osoby (w oparciu o oświadczenie złożone przez wnioskodawcę);
 • posiadanie statusu pracodawcy lub pracownika przez osoby wskazane do objęcia finansowaniem ze środków KFS;
 • okres zatrudnienia pracowników przekraczający okres realizacji kształcenia ustawicznego lub złożenie oświadczenia o zamiarze zatrudnienia pracowników objętych wsparciem przynajmniej do dnia zakończenia kształcenia;
 • posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.
 1. spełnienie przez wnioskodawcę kryteriów merytorycznych, tj.:
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • posiadanie przez realizatora kształcenia ustawicznego wskazanego we wniosku certyfikatów jakości oferowanych usług;
 • porównywalność kosztów usługi kształcenia ustawicznego wskazanej przez wnioskodawcę do sfinansowania ze środków KFS z kosztami podobnych usług na dostępnych na rynku;
 • plany wnioskodawcy dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym lub dalszego prowadzenia działalności.

Spełnienie kryteriów merytorycznych podlega ocenie punktowej, zgodnie z kartą oceny wniosku stanowiącą załącznik nr 2 do Zasad udzielania wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku, na podstawie której utworzona zostanie lista rankingowa wniosków złożonych w ramach naboru, decydująca o pierwszeństwie do dofinansowania.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie środków KFS (załącznik nr 1 do Zasad) – do pobrania.
 2. program kształcenia ustawicznego – dotyczy kursów i studiów podyplomowych (wzór dokumentu do wykorzystania załącznik nr 1 do wniosku) – do pobrania,
 3. zakres egzaminu wybranego realizatora usługi kształcenia ustawicznego (wzór dokumentu do wykorzystania załącznik nr 2 do wniosku)  – w przypadku ubiegania się
  o sfinansowanie kosztów egzaminów (do pobrania);
 4. ODPOWIEDNI formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeśli dotyczy) - do pobrania;
 5. kserokopia dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności (w przypadku braku wpisu do CEiDG lub KRS)
 6. wzór dokumentu potwierdzającego nabyte kompetencje, wystawianego przez realizatora kształcenia (jeśli nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących);

ponadto:

 1. pełnomocnictwo do reprezentowania pracodawcy (jeśli dotyczy);
 2. kserokopia certyfikatu jakości usług każdego realizatora kształcenia ustawicznego (jeśli posiada);
 3. informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3 do wniosku) - do pobrania.

Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie (I piętro) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Górze ul. Poznańska 4, 56-200 Góra, lub przesłać za pośrednictwem poczty na w/w adres, bądź w wersji elektronicznej opatrzonym podpisem cyfrowym za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /PUPGora/SkrytkaESP.

W przypadku przesłania dokumentów elektronicznie, należy pamiętać aby wszystkie wymagane dokumenty - załączniki były podpisane cyfrowo.

Zainteresowanych Pracodawców od 20 do 27 września zapraszamy do konsultacji telefonicznych bądź osobistych (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym), dotyczących możliwości pozyskania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków. Nr tel. do kontaktu: 65 512 87 25.

 

Nabór wniosków – Rezerwa Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Górze nabór wniosków o przyznanie środków REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów ustalonych na 2023 rok od 19.06.2023 r. do 26.06.2023 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Aktualnościach na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Górze https://gora.praca.gov.pl/.

Zainteresowanych Pracodawców  od 20 do 27 czerwca zapraszamy do konsultacji telefonicznych bądź osobistych, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, dotyczących możliwości pozyskania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz sposobu wypełniania wniosków pod nr tel.: 65 512 87 25.

Placówka
STAROSTWO POWIATOWE W GÓRZE
ADRES
ul. Mickiewicza 1
56-200 Góra
telefon
65/544 39 00
fax
65/543 35 11
e-mail
sekretariat@powiatgora.pl
Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Wadas
iodo@amt24.biz